z klady psychohygieny n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Základy psychohygieny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Základy psychohygieny

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Základy psychohygieny - PowerPoint PPT Presentation


 • 726 Views
 • Uploaded on

Základy psychohygieny. Duševní zdraví není nic jiného než vůně růží, které kvetou ve vašich srdcích. OSHO. OBSAH. 1. Duševní zdraví 2. Duševní porucha 3. Psychohygiena. 1. Duševní zdraví. Duševně zdravý člověk: dovede dobře poznávat skutečnost,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Základy psychohygieny' - erol


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z klady psychohygieny

Základy psychohygieny

Duševní zdraví není nic jiného než vůně růží, které kvetou ve vašich srdcích. OSHO

obsah
OBSAH
 • 1. Duševní zdraví
 • 2. Duševní porucha
 • 3. Psychohygiena
1 du evn zdrav
1. Duševní zdraví

Duševně zdravý člověk:

 • dovede dobře poznávat skutečnost,
 • dovede odlišit domněnky od reality,
 • dovede odlišit podstatné od druhořadého,
 • dovede kladně hodnotit sebe i druhé,
 • dovede emočně prožívat okamžiky i stavy,
 • dovede být i sám se sebou,
 • projevuje přátelský vztah k lidem, dovede jim pomáhat,
 • je tolerantní a snášenlivý, samostatný, nezávislý na vnějších vlivech
 • projevuje se jako tvořivý
 • má postavené životní cíle.
co m vliv na du evn zdrav
Co má vliv na duševní zdraví

Určitou, individuálně odlišnou roli tu hrají podmínky působící přímo

 • z makroprostředí (ekonomické, politické, kulturní)
 • faktory tělesné,
 • faktory rodinné (emoční vztah rodičů k dětem, emoční atmosféra rodiny)
 • faktory vrstevnické či školní
 • regulační mechanismy (výchova)
 • autoregulační mechanismy (sebevýchova)
du evn zdrav
Duševní zdraví
 • Užší pojetí ztotožňuje duševní zdraví s nepřítomností příznaků duševní nemoci, nerovnováhy a poruch adaptace.Jednou z výhod tohoto pojetí je možnost relativně přesně měřit odchylky od normálu, tzn., že je umožněna kvantifikace nejrůznějších poruch.
 • Širší pojetí duševního zdraví nezdůrazňuje nepřítomnost poruch, ale naopak se snaží charakterizovat jevy optimálního duševního zdraví, což splývá s popisem optimální životní adaptace.
adaptace
Adaptace
 • Je proces, v němž se osobnost jedince přizpůsobuje měnícím se podmínkám svého vnějšího prostředí a svého vnitřního, subjektivního světa.
 • Duševní rovnováha jedince zpravidla úzce souvisí s jeho zdravím tělesným => tělesné nemoci a bolesti negativně ovlivňují duševní rovnováhu a naopak.
2 du evn porucha
2. Duševní porucha

vyjadřuje změnu některých psychických jevů

 • projevuje se v chování a prožívání
 • znesnadňuje interakci člověka s jeho sociálním okolím.
jak se pozn nevyrovnan lov k
Jak se pozná nevyrovnaný člověk?
 • Z pozorování:Je zpravidla příliš napjatý, cítí se snadno stísněn otázkami jiných, zvláště cizích lidí. Potí se, třesou se mu prsty, není schopen sedět v klidu - vrtí se.
 • Z písemného projevu:Je například možno poznat známky deprese (velmi těžký nebo zvlášť slabý a nepravidelný tlak), úzkostné stavy (malá vzdálenost mezi slovy a řádky, slova končí náhle)
 • Z popisů vlastních zážitků:Cenné mohou být zvláště poznatky o reagování v obtížných životních situací, o řešení vnitřních i vnějších konfliktů.
d len du evn ch poruch
Dělení duševních poruch
 • psychózy
 • neurózy
 • psychopatie
 • oligofrenie
psych zy
Psychózy
 • Jsou hluboké neuropsychické poruchy, které vážně narušují osobnost.
 • Mohou být onemocněním přechodným nebo cyklicky se vracejícím či postupně se prohlubujícím.
 • Např.: schizofrenie (rozštěpení osobnosti), maniodepresivní psychóza (chorobné změny nálad)
neur zy
Neurózy
 • Jsou nejčastější neuropsychické poruchy.
 • Jsou lehčího rázu než psychózy.
 • Jde o funkční onemocnění bez organických poruch mozku.
 • Patří mezi ně neurastenie, která se projevuje velkou únavou, poruchami spánku, činnosti srdce a trávení.
 • Většinou mají přechodný charakter.
psychopatie
Psychopatie
 • Je dlouhodobá odchylka od běžných projevů osobnosti (nápadné podivínské nepřizpůsobivé chování).
 • „Leží“ někde mezi psychózou a neurózou.
 • Druhy: explozivní (po nepatrném podnětu následuje výbuch hněvu a násilí), astenická (přecitlivělost, ostýchavost, krajní neobratnost ve vztahu s lidmi).
oligofrenie slabomyslnost
Oligofrenie (slabomyslnost)
 • Označuje nerozvinutost poznávacích schopností a procesů.
 • Dělíme ji na lehkou, střední a těžkou.
3 psychohygiena
3. Psychohygiena

Zabývá se podporou a rozvojem duševního zdraví a předkládá soubor opatření i postupů jak tohoto cíle dosáhnout. Patří sem:

 • postupy vztahující se komplexněji k určité činnosti (hygiena školní práce), nebo profesi (psychohygiena zdravotní sestry)
 • dílčí metody, které vedou k regulaci a autoregulaci aktuálního psychického stavu
hygiena du evn pr ce
Hygiena duševní práce
 • Duševní práce klade zcela specifické nároky na celkovou duševní vyrovnanost.
 • Duševní pracovník se známkami nevyrovnanosti podává své profesi podstatně nižší výkon nebo se neúměrně vyčerpává, stresuje lidi kolem sebe a přispívá k jejich nevyrovnanosti.
stresory v pr ci
Stresory v práci

Práce braná jako hobby vyčerpává podstatně méně než ta, která je charakterizována:

 • zvýšenou osobní odpovědností,
 • náhlostí úkolů a krátkodobostí jejich termínů,
 • zvýšeným podílem administrativně organizačních prací,
 • neúměrným množstvím povinností
pracovn prost ed
Pracovní prostředí
 • Estetická úprava prostředí
 • Eliminace nepříjemných fyzikálních podnětů (světlo, hluk, teplota, vlhkost vzduchu)
 • Dostatek pracovního prostoru
 • Větrání
 • Dostatečné materiální vybavení
organizace pr ce
Organizace práce
 • Naučit se hospodařit s časem a vlastními silami.
 • Pořádek ve věcech.
 • Přiměřené pracovní tempo.
 • Neodkládat věci na poslední chvíli.
 • Pravidelný denní rytmus práce a odpočinku šetří energii a vede k duševní vyrovnanosti.
ivotospr va z hlediska du evn hygieny
Životospráva z hlediska duševní hygieny
 • Spánek – nejen délka ale i kvalita
 • Výživa – vhodné složení, pravidelnost v jídle, nepřejídání se.
 • Harmonický život – citové zázemí, bez stresů.
 • Pohyb a tělesná práce
relaxa n techniky
Relaxační techniky
 • Dechová cvičení
 • Svalová relaxace
 • Autogenní trénink
 • Meditace
 • Relaxace inspirovaná jógou, jóga
 • Arteterapie
 • Aromaterapie
syst m hodnot
Systém hodnot

Pro člověka je z hlediska duševní hygieny důležité:

 • ujasnit si hodnotné cíle k nimž bude směřovat,
 • mít uspokojivé citové a sociální vztahy,
 • cílevědomě pracovat na sobě samém
co je nava
Co je únava?
 • subjektivní pocit s konkrétními příznaky: snížení celkové výkonnosti, nechuť, malý zájem o činnost, nejistota, obava z neúspěchu, nepřiměřené reagování na sociální okolí, bolest hlavy, pocit slabosti, skleslost, snížená pozornost.
jak p edch zet nav
Jak předcházet únavě?
 • střídání činností
 • zařazování přestávek
 • plánování činností, pravidelnost
 • relaxační techniky – načerpání nových sil tak, že tělu trochu pomůžeme

(jóga, spánek, svalové relaxace obličejových svalů, nebo svalových skupin celého těla, dechové relaxace, autoregulační trénink apod.)

co je tr ma
Co je tréma?
 • Je to nepřiměřený strach ze zkoušení, z vystupování, z vlastní neschopnosti, obava z neúspěchu.
 • Trémě se vlastně učíme.
 • Člověku je vlastní, že je v náročných situacích neklidný, nervózní, méně soustředěný a pozorný.
 • Dílčí neúspěchy v různých situacích pak způsobují, že je čeho se bát.
 • Určitá míra trémy (předstartovní napětí) je pro úspěch vhodná, protože aktivizuje, nesmí nás však ochromit a zavalit nepříjemnými pocity.
projevy tr my
Projevy trémy:
 • Strach
 • Úzkost
 • Pocit naprostého prázdna.
kdy se tr ma zvy uje
Kdy se tréma zvyšuje?
 • při únavě, nevyspání, přepracovanosti
 • nadměrným přeceňováním významu události
 • v úplně nové situaci, novém prostředí, mezi novými, dosud neznámými lidmi
 • když si málo věříme
jak zvl dnout tr mu
Jak zvládnout trému?
 • Dostatek spánku a odpočinku.
 • Odpovědný, ale věcný přístup.
 • Opakování situace.
 • Zvyšování sebevědomí.
 • Věnovat dostatečný prostor přípravě.
 • Využívání relaxačních technik.
slide29
Pomlouvat mladé je nezbytná součást duševní hygieny starých lidí a znamenitě povzbuzuje jejich krevní oběh. Leon Polk Smith
 • Já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury. Člověk potřebuje ke štěstí a spokojenosti nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce.

Jan Werich

literatura
Literatura

Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy psychologie, sociologie, Fortuna, Praha, 1998

d kuji za pozornost
Děkuji za pozornost

Konec prezentace