Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na roky 2011 - 2020 Pokyny pro vyhodnocování PowerPoint Presentation
Download Presentation
Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na roky 2011 - 2020 Pokyny pro vyhodnocování

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na roky 2011 - 2020 Pokyny pro vyhodnocování

124 Views Download Presentation
Download Presentation

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na roky 2011 - 2020 Pokyny pro vyhodnocování

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na roky 2011 - 2020 Pokyny pro vyhodnocování

 2. NSBSP 2020 - vyhodnocování • USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. srpna 2011 č. 599 • o Národní strategii bezpečnosti silničního provozu na období let 2011 až 2020 (dále jen NSBSP 2020). • Obsahová část vyhodnocení musí: • Pověřeným subjektům zajistit splnění požadavků uvedených • v usnesení v plném rozsahu „NSBSP 2020“, ne pouze přílohy • Akční plán. • Respektovat strukturu schválené NSBSP 2020. • Být cíleně orientovaná na vyhodnocení plnění strategických • a dílčích cílů NSBSP.

 3. NSBSP 2020 - vyhodnocování Zavést nový systém hodnocení plnění NSBSP 2020 zaměřený na plnění jejích cílů a založený na povinnostech a odpovědnosti příslušných orgánů jim uložených v USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. srpna 2011 č. 599, které v bodu III. ukládá: 1. Ministrům dopravy, financí, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra, zdravotnictví a obrany zabezpečit realizaci nástrojů uvedených ve Strategii 3. Představitelům krajských úřadů a obecních úřadů s rozšířenou působností zabezpečit realizaci nástrojů uvedených ve Strategii -http://www.ibesip.cz/Narodni-strategie-BESIP.

 4. NSBSP 2020 - vyhodnocování

 5. NSBSP 2020 – vyhodnocování Plnění strategických cílů Porovnání dosažených hodnot stanovených jako strategické cíle – počet usmrcených a počet těžce zraněných s výchozím rokem 2009 a v dlouhodobém vývoji od roku 2002 (byl výchozím rokem předchozí NSBSP 2010 (2012). Extrapolace dosavadního trendu vývoje do roku 2020 a jeho porovnání s vývojem dle NSBSP 2020.

 6. NSBSP 2020 – vyhodnocování Plnění strategických cílů Pro porovnání s vývojem v zemích EU, které je pro NSBSP 2020 zásadní (vyplývá ze strategického cíle snížit do roku 2020 počet usmrcených v silničním provozu na úroveň průměru evropských zemí) je třeba brát počty usmrcených do 30 dnů.

 7. NSBSP 2020 – vyhodnocování Zhodnocení dle úrovní odpovědnosti • Pro řádné průběžné hodnocení plnění cílů NSBSP 2020 je třeba strategické cíle: • počet usmrcených, • počet těžce zraněných • vyhodnocovat podle úrovní odpovědnosti za příslušnou část silniční sítě.

 8. NSBSP 2020 – vyhodnocování Zhodnocení dle úrovní odpovědnosti Znamená to samostatné zhodnocení pro: a) síť mezinárodních a státních silnic TEN-T (dálnice, rychlostní komunikace, silnice I. tříd), která je v odpovědnosti MD, respektive ŘSD ČR, s rozdělením na dvě kategorie (dálnice + rychlostní komunikace a silnice I. tříd), b) síť silnic v odpovědnosti krajů (silnice II. a III. tříd), která je v odpovědnosti krajských úřadů s rozdělením na jednotlivé kraje, c) síť místních komunikací, která je v odpovědnosti obcí s rozšířenou působností a obcí a která zřejmě bude muset být vzata jako jedna kategorie.

 9. NSBSP 2020 – vyhodnocování Plnění dílčích cílů • Vyhodnocení je třeba strukturovat pro jednotlivé dílčí cíle, dle přímých a nepřímých ukazatelů tak, jak jsou uvedeny v NSBSP 2020, tj. na: • děti, • chodce, • cyklisty, • motocyklisty, • mladé a nové řidiče, • stárnoucí populaci, • alkohol a jiné návykové látky při řízení, • nepřiměřenou rychlost, • agresivní způsob jízdy.

 10. NSBSP 2020 – vyhodnocování Plnění dílčích cílů Kvantifikace přímých ukazatelů v souhrnu tvoří celkovou změnu a musí dát základní obraz o změnách v uvedených nejkritičtějších oblastech silničního provozu, které byly stanoveny v NSBSP 2020.

 11. NSBSP 2020 – vyhodnocování Plnění dílčích cílů Kvantifikace přímých ukazatelů v souhrnu tvoří celkovou změnu a musí dát základní obraz o změnách v uvedených nejkritičtějších oblastech silničního provozu, které byly stanoveny v NSBSP 2020.

 12. NSBSP 2020 – vyhodnocování Nepřímé ukazateleje třeba průběžně sledovat dle metodiky použité v Observatoři bezpečnosti silničního provozu.

 13. NSBSP 2020 – vyhodnocování Plnění opatření uložených v Akčním plánu příloha č. 1 NSBSP 2020 Cíl: Poskytnout souhrnnou informaci o intenzitě plnění jednotlivých nástrojů uvedených vNSBSP 2020.

 14. NSBSP 2020 – vyhodnocování Plnění opatření uložených v Akčním plánu příloha č. 1 NSBSP 2020 • K vyplňování jsou 3 formuláře v excelu s opatřeními, příslušnými nástroji • a otázkami na jejich plnění. • KOMUNIKACE, • VOZIDLO • ÚČASTNÍK

 15. NSBSP 2020 – vyhodnocování Plnění opatření uložených v Akčním plánu příloha č. 1 NSBSP 2020 Tyto formuláře budou přístupné na webových stránkách Ministerstva dopravy, samostatného oddělení BESIP. Práce s nimi je obsahem této prezentace k „Vyhodnocování Strategie 2020“.

 16. NSBSP 2020 – vyhodnocování Plnění opatření uložených v Akčním plánu příloha č. 1 NSBSP 2020 Cíl: Poskytnout souhrnnou informaci o intenzitě plnění jednotlivých nástrojů uvedených vNSBSP 2020 jednotlivými odpovědnými subjekty.

 17. NSBSP 2020 – vyhodnocování Závěr • Souhrnné zhodnocení dosažených výsledků, splnění strategických cílů, dílčích cílů i stanovených nástrojů a jejich postupu. • Zhodnocení reálnosti naplnění cílů stanovených pro rok 2020. • Identifikace oblastí, kde nebylo dosaženo předpokládaného pokroku. • Návrh případných úprav nápravných opatření a postupu jejich realizaci.

 18. NSBSP 2020 – vyhodnocování Vyplňování formulářů „Vyhodnocování Strategie 2020“ si zachovává systém hodnocení pomocí předepsaných formulářů vyplňovaných přes webové rozhraní. Bylo přihlédnuto k tomu, aby jednotlivé zodpovědné subjekty (státní organizace, kraje, okresy, obce, profesní organizace, neziskové organizace) měly přístup k hodnocení jen těch opatření, která se jich týkají a za něž nesou zodpovědnost. Odpovědný subjekt přesto bude mít možnost, aby si mohl přečíst i opatření, která nejsou v jeho působnosti –písmo v otázkách je světlé, ale čitelné. Odpovědné subjekty vyplňují pouze otázky, které mají písmo černé.

 19. NSBSP 2020 – vyhodnocování Vyplňování formulářů • Sledovaná opatření a aktivity na jejich plnění jsou jinak strukturovaná: • Komunikace, • Vozidlo, • Účastník • Součástí vyhodnocování budou i sledovány přímé a nepřímé ukazatele • a to tak, aby na základě získaných dat bylo možno sestavit pravidelné roční „Vyhodnocování Strategie 2020“ tak, jak to ukládá usnesení Vlády České republiky ze dne 10. srpna 2011 č. 599 a v průběhu let 2011 - 2020 • i pravidelná roční hodnocení.

 20. NSBSP 2020 – vyhodnocování Vyhodnocování – prohlížení formulářů • Schválené 3 formuláře pro vyhodnocování si bude možno prohlédnout na www.ibesip.cz. • Formuláře mají název totožný s názvy v AP NSBSP. • Komunikace, • Účastník, • Vozidlo.

 21. NSBSP 2020 – vyhodnocování Vyhodnocování – prohlížení formulářů Formuláře nebudou do konce roku 2012 interaktivní. Budou sloužit zodpovědným subjektům i odborné a laické veřejnosti k seznámení, jaká opatření jsou sledována. Libovolný subjekt se tak může s opatřeními seznámit.

 22. NSBSP 2020 – vyhodnocování Kde najdu formuláře Na www.ibesip.cz bude odkaz na stránku http://www.ibesip.cz/Narodni-strategie-BESIP, která bude vypadat následovně:

 23. NSBSP 2020 – vyhodnocování • Informace BESIP • Kdo jsme • Informace BESIP • Termíny akcí • Tiskové zprávy • Newsletter BESIP • Národní strategie BESIP • Národní strategie BESIP 2011 - 2020 - informace 1) • Národní strategie BESIP 2011 - 2020 - vyhodnocování • Národní strategie BESIP 2004 - 20102) • Statistiky, data • Užitečné odkazy • Odkazy 1) a 2) zůstanou nezměněny

 24. NSBSP 2020 – vyhodnocování Prohlížení formulářů • Prohlížení formulářů: • Zde si můžete prohlédnout a případně stáhnout kompletní formuláře, (xls.), které jsou používány k vyhodnocování Strategie – formulář: • Formulář K (Komunikace) • Formulář V (Vozidlo) • Formulář Ú (Účastník)

 25. NSBSP 2020 – vyhodnocování Vyplňování formulářů • Přístup k formulářům • Přihlaste se prosím účtem: • Založte si svůj účet: • Jméno: • Heslo: • Získat zapomenuté heslo: • Pamatovat si mě na tomto počítači:

 26. NSBSP 2020 – vyhodnocování • Založení nového uživatele účtu.Údaje označené hvězdičkou je nutné vyplnit. • *povinné: Zvolte si uživatelské jméno (min. 4 znaky) • *povinné: Heslo (min. 4 znaky) • *povinné: Příjmení • *nepovinné: Jméno • *povinné: Organizace • Ústřední orgány státní správy, • orgány regionální a místní správy, • profesní organizace (autoškoly, dopravci, dopravní podniky, firmy atd.), • nevládní organizace, občanská sdružení. • *povinné: Kontaktní e-mail • *nepovinné, ale žádoucí: Telefon

 27. NSBSP 2020 – vyhodnocování Po registraci a po každém přihlášení má subjekt přístup k vyplňování formulářů. Může si vybírat, který formulář (K, V, Ú) chce zpracovávat a podle typu odpovědného subjektu má přístup k vyplňování odpovědi na otázky jen za opatření, která jsou v jeho zodpovědnosti. Pokud někdo chce vyplňovat i jiné otázky, než které mu náleží, musí se zalogovat jako „ostatní“ a pak má přístup ke všem formulářům.

 28. NSBSP 2020 – vyhodnocování Pokud dojde ke ztrátě či zapomenutíhesla, je možno o něj zažádat kliknutím na odkaz Zapomenuté heslo. Bude to možné, jen pokud je uveden kontaktní email.

 29. NSBSP 2020 – vyhodnocování • Ukládání a opravy dat • Vložená data jsou průběžně ukládána na zabezpečený server a je možno je opravovat až do určeného termínu pro zpracování. Pak jsou zpracovateli uzavřena. • Ve výjimečných případech je možno kontaktovat správce aplikace o vyplnění či opravu po termínu ukončení vyhodnocování.

 30. NSBSP 2020 – vyhodnocování Termín Vyhodnocování Strategie 2020 je vždy do 15. března následujícího roku. Pokud by došlo ke změně termínu, bude informace uveřejněna na stránkách www.ibesip.cz, případně bude zasláno upozornění na kontaktní údaje.

 31. NSBSP 2020 – vyhodnocování Důležité upozornění - změna Pravidelné dopisy vyzývající k vyhodnocení „Strategie“ vedoucí pracovníky jednotlivých subjektů (ministři, hejtmani, ředitelé, atd.) již nebudou zasílány. Vše se bude zveřejňovat na stánkách iBESIPu. Bude tím zjednodušen administrativní postup.

 32. NSBSP 2020 – vyhodnocování Ministerstvo dopravy, samostatné Oddělení BESIP, zpracuje a vyhodnotí vyplněné formuláře. V případě nejasností se může obrátit na zpracovatele o doplnění či objasnění odpovědí (resp. chybějících odpovědí).

 33. NSBSP 2020 – vyhodnocování Na základě získaných dat a dalších relevantních údajů z mezinárodních i českých databází a odborné literatury vypracuje : „Vyhodnocení plnění opatření uvedených v Národní strategii bezpečnosti silničního provozu“, včetně vyhodnocení plnění ukazatelů od počátku platnosti „Strategie 2020“, tedy od roku 2011, resp. v návaznost na plnění v letech 2002 – 2010. Dokument předloží každý rok do 31. 5. jako informaci do vlády ČR, na základě usnesení vlády České republiky č. 599 ze dne 10. srpna 2011.