diagnoza przedszkolna n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Diagnoza przedszkolna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Diagnoza przedszkolna

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Diagnoza przedszkolna - PowerPoint PPT Presentation


 • 289 Views
 • Uploaded on

Diagnoza przedszkolna. Szkolenie dla dyrektorów przedszkoli Jachranka, lipiec 2009 r. Plan prezentacji. 1. Podstawa prawna 2. Diagnoza przedszkolna – informacje ogólne. 3. Kryteria Gotowości Edukacyjnej Pięciolatka (GE-5) i Skala Gotowości Szkolnej (SGS).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Diagnoza przedszkolna' - dominique


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
diagnoza przedszkolna

Diagnoza przedszkolna

Szkolenie dla dyrektorów przedszkoli

Jachranka, lipiec 2009 r.

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

plan prezentacji
Plan prezentacji

1. Podstawa prawna

2. Diagnoza przedszkolna – informacje ogólne.

3. Kryteria Gotowości Edukacyjnej Pięciolatka (GE-5) i Skala Gotowości Szkolnej (SGS).

4. Obserwacja jako metoda poznawania dzieci przez nauczyciela.

5. Współpraca z rodzicami, w tym przekazanie wyników obserwacji.

6. Formy pracy z dziećmi sprzyjające osiąganiu gotowości szkolnej - nauka przez zabawę.

7. Wspieranie dzieci w osiąganiu gotowości szkolnej.

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

podstawa prawna
Podstawa prawna

Ustawa o Systemie Oświaty ze zmianami wynikającymi

z Ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie

Ustawy o Systemie Oświaty

oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

(Dz. U. Nr 56, poz. 458)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

(Dz. U. Nr 4, poz.17, 2009)

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

diagnoza przedszkolna1
Diagnoza przedszkolna

Zadania nauczyciela przedszkola od 1 września 2009 r.:

 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych

(poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych

dziecka),

 • dokumentowanie tych obserwacji,
 • przeprowadzenie analizy gotowości dziecka

do podjęcia nauki w szkole (diagnoza

przedszkolna).

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

cele diagnozy przedszkolnej
Cele diagnozy przedszkolnej

Zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

 • rodzicom w poznaniu stanu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkolei wspieraniu jego rozwoju,
 • nauczycielowi w opracowaniu indywidualnego programu wspomagania

i korygowania rozwoju dziecka,

 • pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, w pogłębionej diagnozie związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w razie potrzeby.

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

kto dokonuje diagnozy
Kto dokonuje diagnozy?
 • Nauczyciele danej placówki.

(nie osoby z zewnątrz np. specjaliści)

 • Wszyscy nauczyciele – wychowawcy pracujący z grupą dzieci.

(nie jeden nauczyciel przeszkolony

w danej metodzie)

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

kiedy przeprowadzi diagnoz

.

Kiedy przeprowadzić diagnozę?

„Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).”

Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Zalecane warunki i sposób realizacji.

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia.

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

ocena gotowo ci do nauki w szkole
Ocena gotowości do nauki w szkole
 • Proponuje się dwukrotne przeprowadzenie obserwacji dzieci w ciągu roku poprzedzającego decyzję rodziców o rozpoczęciu przez dzieci nauki w kl. I szkoły podstawowej.
 • Dzieci 5-letnie, grupy jednolite badamy z zastosowaniem arkusza obserwacyjnego (GE-5) w styczniu- obserwacja wstępna, a na koniec roku (maj- czerwiec) z zastosowaniem arkusza SGS.

- Dzieci w grupach mieszanych( 5-6 latki) badamy dwa razy z zastosowaniem arkusza GE-5 i SGS.

Dzieci 6-letnie badamy SGS (maj-czerwiec).

slide9

Skala Gotowości Szkolnej (SGS)- jest obserwacyjną metodą dla nauczycieli dzieci 6-letnich wystandaryzowaną i opublikowaną wraz z podręcznikiem zawierającym szczegółową instrukcję jej stosowania.Kryteria Gotowości Edukacyjnej Pięciolatka (GE-5), to adaptacja arkusza obserwacyjnego SGS SGS i GE-5 zostały opracowane w oparciu o szerokie rozumienie gotowości szkolnej, związanej z rozwojem poznawczym, fizycznym, emocjonalnym i społecznym dziecka.

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

slide10
Kierunki obserwacji według arkuszy Kryteria Gotowości Edukacyjnej Pięciolatka (GE-5)Skala Gotowości Szkolnej (SGS)
 • Poznaje środowisko i siebie, uczy się rozumieć świat.
 • Bawi się i uczy w grupie rówieśników, zdobywa doświadczenia społeczne.
 • Uczy się samodzielności w nowych

i trudnych sytuacjach.

 • Wykonuje zadania, pracuje pod kierunkiem nauczyciela.
 • Przygotowuje się do nauki czytania, pisania, matematyki.

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

korzy ci wynikaj ce z przeprowadzenia diagnozy przedszkolnej
Korzyści wynikające z przeprowadzeniadiagnozy przedszkolnej

Wyrównanie startu szkolnego

 • Rozpoznanie potrzeb i możliwości dziecka.
 • Rozpoznanie umiejętności społecznych m.in. relacji w grupie, radzenia sobie z emocjami, sytuacjami trudnymi i nowymi.
 • Indywidualizacja w doborze metod pracy.
 • Zapewnienie potrzebnych doświadczeń edukacyjnych i społecznych.
 • Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

slide12
Obserwacja pedagogiczna polega na świadomym, planowym i celowym rejestrowaniu zachowań człowieka, zjawisk i zdarzeń.

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

dobry obserwator
Dobry obserwator
 • Posiada niezbędną wiedzę do prowadzenia obserwacji.
 • Wykazuje zainteresowanie osobami i zjawiskami, będącymi przedmiotem obserwacji.
 • Powinien być:
  • rzetelny,
  • spostrzegawczy,
  • obiektywny.

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

slide14
Obserwowane dziecko nie powinno wiedzieć, że jego zachowanie jest przedmiotem badań, gdyż wtedy mogłoby zachowywać się nienaturalnie.

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

slide15
Nie należy na potrzeby obserwacji specjalnie stwarzać sytuacji trudnych dla dziecka ani nakłaniać je do działań, których wykonania odmawia.

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

slide16
Postawa nauczyciela wywiera wpływ na klimat w klasie oraz w znaczącym stopniu na przebieg obserwacji

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

b dy w obserwacji
Błędy w obserwacji
 • Przedwczesna interpretacja

obserwowanego zachowania.

 • Niewłaściwa interpretacja materiału

obserwacyjnego.

 • Powierzchowność i stronniczość

dokonywanych spostrzeżeń.

 • Niekompletność, niedokładność

rejestrowania zaobserwowanych danych.

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

wsp praca z rodzicami w tym przekazywanie wynik w obserwacji
Współpraca z rodzicami, w tym przekazywanie wyników obserwacji.

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

relacja nauczyciel rodzic
Relacja nauczyciel - rodzic

Rodzic - cenne źródło informacji o dziecku.

Nauczyciel:

 • Zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola/szkoły.
 • Systematycznie informuje o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu.
 • Włącza rodziców do kształtowania u dziecka określonych wiadomości i umiejętności.
 • Informuje rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci a także włącza ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci

i łagodzenia trudności na jakie natrafiają.

 • Przekazuje wyniki dokonanych obserwacji po to, aby pomóc rodzicom w uzyskaniu wiedzy o tym, jak funkcjonuje ich dziecko w określonych warunkach.

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

jak przekazywa wyniki obserwacji
Jak przekazywać wyniki obserwacji?
 • Zadbaj o dobry czas i miejsce na rozmowę.
 • Stwórz atmosferę zaufania i bezpieczeństwa.
 • Ustal cel spotkania.
 • Nazwij swoją pozytywną intencję, która motywuje Cię do udzielenia informacji.
 • Przypomnij pozytywne doświadczenia

i osiągnięcia dziecka.

 • Opisz konkretne zachowanie, które powinno ulec zmianie.
 • Zdefiniuj zachowania pożądane.

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

jak przekazywa wyniki obserwacji1
Jak przekazywać wyniki obserwacji?
 • Mów o zachowaniu, a nie o osobie.
 • Skup się na swoich spostrzeżeniach, a nie na wnioskach.
 • Dokonuj opisu, a nie ocen.
 • Dziel się pomysłami i informacjami, zamiast dawać dobre rady.
 • Skup się na korzyści, jaką informację zwrotną chcesz przekazać odbiorcy, a nie na korzyści, jaką jest "wyrzucenie" jej z siebie.
 • Ogranicz się tylko do takiej liczby informacji, którą odbierająca osoba może spożytkować.

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

slide22

Obserwacja zabawy umożliwia dostrzeżenie:- stosunku dziecka do siebie i otaczającego świata,- umiejętności społecznych i emocjonalnych dziecka (w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych), - poziomu samodzielności dziecka,- umiejętności komunikacyjnych - funkcjonowania dziecka w sytuacji zadaniowej, - umiejętności poznawczych.

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

wspieranie dzieci w osi ganiu gotowo ci szkolnej zadania nie tylko dla nauczyciela
Wspieranie dzieci w osiąganiu gotowości szkolnej - zadania (nie tylko) dla nauczyciela

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

 • obserwowanie zachowań, poznawanie i rozumienie dzieci, świadomość różnic uwarunkowanych kulturowo

i społecznie a także wynikających ze stanu zdrowia dzieci,

 • wspieranie rozwoju dzieci poprzez bogate, zróżnicowane środowisko wychowawcze,
 • wspieranie aktywności i samodzielności dzieci – zachowanie równowagi między aktywnością dorosłych a aktywnością dzieci,
 • stopniowe przechodzenie od aktywności do podejmowania zadań – poprzez celowe, zaplanowane zabawy,
 • elastyczne stosowanie reguł w zabawach z grupą dzieci o zróżnicowanych potrzebach,
 • stopniowanie trudności zadań, zapewnienie ciągłości w edukacji.
wspieranie dzieci w osi ganiu gotowo ci szkolnej zadania nie tylko dla nauczyciela1
Wspieranie dzieci w osiąganiu gotowości szkolnej - zadania (nie tylko) dla nauczyciela

zapewnienie dzieciom poczucia wartości, zadowolenia, radości i ufności we własne siły,

rozwijanie umiejętności społecznych

i wielokulturowych, wyrażania siebie, szacunku dla innych, umiejętności komunikowania się,

kształtowanie umiejętności językowych

i komunikacyjnych, rozwijanie słownictwa, i zdolności ujmowania relacji przyczynowo-skutkowych,

nie stawianie dzieciom rygorystycznych wymagań, nie ocenianie poprawności i nie formułowanie negatywnych ocen za brak oczekiwanych umiejętności,

obserwowanie zachowań i umiejętności dziecka w praktycznych, codziennych sytuacjach, znanych dziecku.

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

slide25

„Równy start to udzielenietakiej pomocy i stworzenie takich warunków, by dziecko mogło w pełni wykorzystać swe dotychczasowe doświadczenie w procesie nabywania nowych wiadomości i umiejętności.” Prof. Anna Brzezińska

 • Szczegółowe informacje na temat diagnozy przedszkolnej dostępne są na stronie www.cmppp.edu.pl

Dziękujemy za uwagę