diagnoza w praktyce szkolnej n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Diagnoza w praktyce szkolnej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Diagnoza w praktyce szkolnej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Diagnoza w praktyce szkolnej - PowerPoint PPT Presentation


  • 146 Views
  • Uploaded on

Diagnoza w praktyce szkolnej. Zadania pedagoga i psychologa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Diagnoza w praktyce szkolnej' - tomai


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zadania pedagoga i psychologa
Zadania pedagoga i psychologa

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

etymologia
Etymologia

słowo diagnoza pochodzi z greckiego

„ diágnosis ” oznacza rozróżnianie, osądzanie

„ diagnostiké ” to sztuka odróżniania za pomocą pośredniego (umysłowego) poznawania.

diagnoza
Diagnoza

Współczesna interpretacja tego terminu podkreśla dwa jego składniki:

  • zebranie potrzebnych danych oraz
  • ich krytyczne opracowanie w drodze rozumowania.
diagnoza definicja
Diagnoza - definicja

Należy odróżnić zbieranie wyłącznie prostych informacji od diagnozy.

Diagnozę możemy określić jako: „rozpoznanie istoty i uwarunkowań złożonego stanu rzeczy na podstawie jego cech (objawów) w oparciu o znajomość ogólnych prawidłowości panujących w tej dziedzinie” (Ziemski, 1964).

typy diagnozy wed ug ziemskiego
Typy diagnozy według Ziemskiego

Klasyfikacyjna - przyporządkowanie danych do jakiegoś typu lub klasy.

Genetyczna - koncentrująca się na pochodzeniu aktualnego stanu, na przyczynach.

Prognostyczna - poszukiwanie stanów przyszłych, które można wyprowadzić z aktualnego.

Funkcjonalna - poszukiwanie sensu elementów wyodrębnionych z całości i określanie funkcji jakie dane elementy w niej pełnią

Rozwojowa - celem diagnozy mogą być deficyty rozwojowe – diagnoza negatywna, a także obszary rozwoju w których jednostka jest zaawansowana – diagnoza pozytywna.

diagnozowanie to
Diagnozowanie to…

złożony proces rozwiązywania problemów (odpowiadania na pytania), w których wykorzystuje się wielorakie źródła informacji, procedury diagnostyczne oraz narzędzia – w celu zbierania danych.

funkcje diagnozowania
Funkcje diagnozowania

„jak jest?”

– funkcja deskryptywno-ewaluacyjna

„dlaczego tak właśnie jest?”, „jak to się dzieje?”

– funkcja eksplanacyjna (mechanizm)

„dlaczego będzie tak, a nie inaczej?”

– funkcja predykcyjna

„co zrobić, by uzyskać pożądany stan?”

– funkcja korekcyjna

cele diagnozowania
Cele diagnozowania

Stosujemy różne metody i narzędzia diagnostyczne, aby na podstawie zebranych informacji:

– określić naturę problemu oraz wskazać jego przyczyny i konsekwencje

– rozumieć jednostkę

– prognozować zachowanie

– tworzyć plan interwencji

– ocenić postępy i efekty interwencji.

korekcyjna funkcja diagnozowania
Korekcyjna funkcja diagnozowania

Nie przeprowadza się diagnozy dla niej samej, bo diagnozowanie nie jest czynnością samoistną –jest działaniem przygotowawczym i najczęściej staje się podstawą interwencji, ją dookreślającej.

Interwencja z kolei jest podklasą czynności projektowania – tu rozumianego jako określanie pewnego pożądanego przyszłego stanu rzeczywistości.

Diagnozowanie jest więc pierwszym etapem projektowania, pozwalającym określić stopień odchylania się aktualnego stanu rzeczywistości od jej wizji.

korekcyjna funkcja diagnozowania1
Korekcyjna funkcja diagnozowania

Badając staramy się opisać stan aktualny , by móc zarówno określić co do niego doprowadziło (retrognoza) i jaki będzie rozwój wydarzeń (prognoza).

zjawisko rumpelstilzchena
Zjawisko Rumpelstilzchena

Zasada Rumpelstilzchena to zjawisko „magicznej” wiary w wartość słowa użytego w sformułowaniu diagnozy.Nazwa zjawiska pochodzi z bajek braci Grimm.

Często diagnoza daje uspokojenie np. gdy przychodzi matka, zdenerwowana problemem dziecka w szkole, terapeuta diagnozując „to dysleksja” powoduje uspokojenie matki. Matka co prawda nie wie, co oznacza dysleksja, ale słysząc, że terapeuta wie co to jest, ma przeświadczenie, że terapeuta sobie z tym poradzi, co ją uspokaja.

podstawowe kroki procesu diagnozowania
Podstawowe kroki procesu diagnozowania

Etap prediagnostyczny

Etap badania diagnostycznego:

rozpoznanie problemu

identyfikacja przyczyn

Etap wyjaśniania i planowania interwencji.

strategie diagnozy
STRATEGIE DIAGNOZY

- Co wydarzyło się w życiu, w świecie dziecka?

Cel: POZNAĆ DZIECKO, dowiedzieć się jaki ma obraz otaczającego go świata i samego siebie

1

- Co powinno się wydarzyć w życiu, w świecie dziecka, by miało to walory korygujące?

Cel: Zrozumieć POTRZEBY DZIECKA

2

3

Cel: Dowiedzieć się co ułatwi nam uzyskać te dane?

- Jak to zrobić?

Cel: Dobór najtrafniejszych, gotowych narzędzi lub opracowanie własnych

-Jakimi metodami, narzędziami się posłużyć?

4

Opracowała:dr Dorota Mielcarek-doradca metodyczny m.st. Warszawy

r d a informacji do diagnozy dziecka ucznia
ŹRÓDŁA INFORMACJI DO DIAGNOZY DZIECKA/UCZNIA

Opracowała:dr Dorota Mielcarek-doradca metodyczny m.st. Warszawy

metody stosowane w diagnozie
Metody stosowane w diagnozie

metody kliniczne (obserwacja, wywiad, rozmowa psychologiczna, analiza wytworów, np. rysunków, pamiętnika). Metody te służą do określenia hipotez badawczych.

metody eksperymentalne (eksperyment, test) – prowadzą do weryfikacji hipotez.

metody stosowane w diagnozie1
Metody stosowane w diagnozie

Obserwacja – proces spostrzegania celowego, uważnego i aktywnego – do zapisu możemy stosować arkusze obserwacji, skale obserwacji np. Arkusz zachowania się ucznia B. Markowskiej, skala oceny depresji Hamiltona.

metody stosowane w diagnozie2
Metody stosowane w diagnozie
  • Metody wypytywania: wywiad, kwestionariusz, ankieta

Arkusz umożliwiający poznanie środowiska wychowawczego J. Konopnickiego i M. Ziemby

  • Metoda analizy wytworów pracy – zeszyty, wypracowania, twórczość malarska, plastyczna itp..
metody stosowane w diagnozie3
Metody stosowane w diagnozie
  • Metody socjometryczne - zbieranie danych w tabelach socjometrycznych, socjogramach

Np. technika socjometryczna Moreno,

technika zgadnij kto

plebiscyt życzliwości i niechęci

technika szeregowania rangowego

diagnoza testy
Diagnoza - testy

W procesie diagnozowania używane są wystandaryzowane, rzetelne, trafne i wiarygodne testy.

Służą one do oceny rozwoju intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego, społecznego i językowego.

Często wymagają posiadania uprawnień do ich stosowania.