konnerudgata trafikksikring og bussholdeplasser n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konnerudgata Trafikksikring og bussholdeplasser PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konnerudgata Trafikksikring og bussholdeplasser

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Konnerudgata Trafikksikring og bussholdeplasser - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

Konnerudgata Trafikksikring og bussholdeplasser. Orientering til formannskapet 24.1.2012. Bakgrunn. Strekningen mellom Bjørnstjerne Bjørnsons gate og Konnerudgata 124 (v/gamle Kid Interiør): høyt trafikktall stedvis smal, svingete og bratt mange avkjørsler og bratte skråninger skolevei

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Konnerudgata Trafikksikring og bussholdeplasser


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
konnerudgata trafikksikring og bussholdeplasser
Konnerudgata

Trafikksikring og bussholdeplasser

Orientering til formannskapet 24.1.2012

bakgrunn
Bakgrunn
  • Strekningen mellom Bjørnstjerne Bjørnsons gate og Konnerudgata 124 (v/gamle Kid Interiør):
  • høyt trafikktall
  • stedvis smal, svingete og bratt
  • mange avkjørsler og bratte skråninger
  • skolevei
 • Henvendelser fra beboere og foreldre om sikring av skolevei
 • Buskerud fylkeskommune vedtok midler til trafikksikring gjennom Handlingsprogram for fylkesveier 2010-2013
 • Statens vegvesens prosjekt:
  • trafikksikkerhet, trygghet og framkommelighet for kryssende fotgjengere
lysregulert gangfelt ved
Lysregulert gangfelt ved:

Konnerudgata 92

Thygebakken / Gamlebakken

lysregulert gangfelt ved1
Lysregulert gangfelt ved:
 • Tårnveien / Konnerudgata 65
bussholdeplassene som en del av trafikksikkerhetsprosjektet
Bussholdeplassene som en del av trafikksikkerhetsprosjektet
 • Totalløsningen av disse tiltakene er at det er innført 40 km sone og lysregulerte krysningspunkter for fotgjengere/skolebarn med kantstopp for buss.
 • Kantstoppene er av vegvesenet definert som trafikksikkerhetstiltak da de er med på å gi en lavere hastighet gjennom området, og de skiller syklende fra ventende busspassasjerer ved at syklistene passerer holdeplassen bak leskur eller på areal bak de ventende.
valg av type holdeplass
Valg av type holdeplass

Statens vegvesens håndbok 232:

Tilrettelegging for kollektivtransport på veg

I by og tettbebyggelse:

observasjoner foretatt av konsulentfirmaet ramb ll i konnerudgata
Observasjoner foretatt av konsulentfirmaet Rambøll i Konnerudgata
 • Som en kvalitetssikring av valget av holdeplasstype ble holdeplassene observert tirsdag 6/12-2011 i tidsrommene kl 07:00-08:45 og kl. 14:40-16:40.
 • Tidspunktene ble valgt for å søke å inkludere maksimaltrafikken for å få et bilde av avviklingen når det er flest kjøretøy på veien.
observasjoner foretatt av konsulentfirmaet ramb ll p holdeplass konnerudgata 102
Observasjoner foretatt av konsulentfirmaet Rambøll på holdeplass Konnerudgata 102
 • Holdeplassen har få av- og påstigninger i begge retninger. På morgenen er det kun påstigning på holdeplassen. Det er observert lite bilkø på det aktuelle stedet. Få biler kjører forbi bussen når den stanser , men det er svært dårlig sikt på grunn av en høyresving for de som velger å kjøre forbi.
 • Gjennomsnittelig tidsbruk ved stopp er 12,3 sekunder med seks-sju biler bak bussen.
observasjoner foretatt av konsulentfirmaet ramb ll p holdeplass t rnveien
Observasjoner foretatt av konsulentfirmaet Rambøll på holdeplass Tårnveien
 • I perioder er det en del kø forbi holdeplassen, den står da både foran og bak bussen. De gangene bussen stoppet grunnet på- eller avstigning av passasjerer ble det ikke økt kø fordi busset tar igjen køen foran seg etter stopp. Ved god trafikkflyt samlet det seg biler bak bussen (i gjennomsnitt 10+ biler), men dette løste seg raskt opp når bussen kjørte videre.
 • Gjennomsnittlig tidsbruk pr. stopp i rushtid er 18,3 sekunder
konnerudgatas nedre del
”Konnerudgatas nedre del
 • I forbindelse med åpningen av Øvre Sund bru oppsto det problemer med trafikkavviklingen i nedre del av Konnerudgata fra Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Kort tid etter åpningen av Øvre Sund bru ble Bybrua stengt for personbiltrafikk. Da normaliserte trafikksituasjonen seg.
 • Statens vegvesen valgte likevel å gjøre noen mindre strakstiltak:
  • Konnerudgata fikk 4 felt
  • gangfeltet ved museumsparken ble fjernet
  • busslommen ved museumsparken ble bygget om til kantstopp
  • busslommen ved Vestbanegården (Konnerudgata 10) ble flyttet til Konnerudgata 18 og bygget om til kantstopp.
observasjoner foretatt av konsulentfirmaet ramb ll p holdeplass konnerudgata 18
Observasjoner foretatt av konsulentfirmaet Rambøll på holdeplass Konnerudgata 18
 • Holdeplassen har noen konsentrerte påstigningsperioder i forbindelse med skoleslutt for videregående skole. Dette fører til tilbakeblokkering av biler til rundkjøringen i noen tilfelle, men medfører ellers ingen store køproblemer.
 • Gjennomsnittlig tidsbruk pr. stopp i rushtid er 20,5 sekunder
statens vegvesens anbefaling
Statens vegvesens anbefaling
 • De tre bussholdeplassene i Konnerudgata var ikke universelt utformet før påbegynt ombygging, men lå som delvis kantstopp og delvis busslomme og skapte uklare grenser mellom ulike trafikantgrupper.
 • Dersom holdeplassene skal tilbakeføres, tilrås det ikke at de tilbakeføres til slik de var, men opparbeides som fullverdige busslommer for å imøtekomme kravet om universell utforming og trafikksikkerhet.
 • Opparbeiding av fullverdige busslommer vil medføre større arealinngrep og investering i forhold til kantstopp. For å oppnå nok areal kan man måtte flytte en eller flere holdeplasser til andre steder langs Konnerudgata. Dette kan få konsekvens for kryssingsstedene og adkomstmulighetene til holdeplassene.
statens vegvesens anbefaling forts
Statens vegvesens anbefaling – forts.
 • Fullverdige busslommer vil også medføre at vi må vurdere fartsdumper gjennom området for at skiltet hastighet skal holdes. Fartsdumper regner vi med å unngå når trafikksikkerhetstiltakene kombineres med kantstopp for bussene.

Ut fra ovenstående er vår anbefaling å gjennomføre resterende av trafikksikkerhetstiltakene inklusive kantstopp for å gjøre skolevegen tryggere for barn som må krysse Konnerudgata flere ganger daglig.

r dmannens anbefaling til administrativ tilbakemelding
Rådmannens anbefaling til administrativ tilbakemelding

Drammen kommune tar til orientering at:

 • Undersøkelser fra konsulentfirmaet Rambøll viser at kantholdeplasser ikke gir spesielle kø-problemer.
 • Statens vegvesen anbefaler kantstopp av flere årsaker. Drammen kommune har ikke grunnlag for en faglig overprøving av Statens vegvesen.
r dmannens anbefaling til administrativ tilbakemelding forts
Rådmannens anbefaling til administrativ tilbakemelding forts.
 • Drammen kommune gjør oppmerksom på at det ut fra trafikkmengdene i Konnerudgata her er et avvik fra normen som skal behandles av Buskerud fylkeskommune.
 • Buskerud fylkeskommune som vegholder bes om å holde øye med utviklingen av trafikksituasjonen i Konnerudgata, slik at eventuelle avbøtende tiltak settes i verk straks dettte ansees nødvendig.