Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57 - PowerPoint PPT Presentation

demi
materi ly pro rekonstrukce staveb ci57 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57
142 Views
Download Presentation

Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57 Úvodní přednáška Příčiny závad a poškození stavebních konstrukcí a hmot Ing. Michal Stehlík, Ph.D. Ústav stavebního zkušebnictví FAST VUT v Brně

 2. REKONSTRUKCE STAVEBNÍHO OBJEKTUPRŮZKUM TECHNICKÉHO STAVUODHALENÍ PŘÍČIN PORUCH Nejčastější příčiny poruch: • materiálové změny • porušení statické stability • změna poměrů v základové spáře Kvalita stav. konstrukce je dána parametry, ovlivňovanými přímo i nepřímo degradací materiálů. Jedná se o: • únosnost • použitelnost • trvanlivost

 3. Hlavní degradační faktory stavebních konstrukcí a hmot • Lidský faktor - zanedbání ochrany a údržby - nekvalitní údržba, opravy - zamořování ovzduší, vandalizmus • Vnější vlivy - klimatické změny - biologické vlivy (houby, plísně) - přírodní pohromy • Vnitřní vlivy - vlhkost (nadměrné provlhčení, rychlá změna, nadměrné vysušení) - agresivní plyny - nesprávné zacházení (nadměrné teplo, světlo, vlhkost, nehody, oheň)

 4. Požadavky na hmoty pro rekonstrukce Základní stavební výroba: Základní materiály + doplňkové: • Silikáty + ocel (80-90%) + • Dřevo - pomocná výr. sféra (10-20%) • Kámen – opravy historických objektů • Plasty – speciální užití Rekonstrukce: Poměr zákl. materiálů + doplňkových se neřídí tolik cenou, ale fyzikálními parametry + technickými výhodami

 5. Hlavní požadavky pro hmoty k rekonstrukčním pracím: • KOMPATIBILITA S MAT. REKONSTRUOVANÉHO DÍLA daná srovnatelnými fyz. parametry hmot • VHODNÉ TECHNOLOGICKÉ CHOVÁNÍ v celém průběhu rekonstrukčních prací v podmínkách stavby • ADHESNÍ CHARAKTERISTIKY HMOT umožňující dosáhnout dokonalé spojení mezi novými prvky a konstrukcí stavby

 6. a) KOMPATIBILITA HMOT V KONSTRUKCI Určující kritérium – modul pružnosti • deformační charakteristiky (µ) • reologické chování při dlouhodobém zatížení + tepl. změnách • trvanlivost včetně hořlavosti Možnost ovlivnění modulu pruž. E: přísada polymeru

 7. Rozdílnost fyzikálních parametrů hmot ve stavebnictví

 8. Ovlivnění modulu pružnostiobr. a) vyztužení (skelná vlákna, písek) obr. b) vliv rozdílných modulů cihel a malty na smykovou pevnost zdiva

 9. Dotvarováníovlivňuje dlouhodobou rozměrovou stálost prvků okamžitá elast. def. Celk. def. = plast. + elast. dotvarování (relaxace) Relaxace = elast. část „studeného toku“- creep

 10. a) tvarová nestálost PMMA při změně teplotyb) dotvarování střešní vlnovky z polyester. Laminátuc) smrštění keramzitbetonu v rýnáchd) objemové smrštění betonu v kuželi

 11. Deformace keramzitbetonu po zamíchání a během hydratace

 12. Trvanlivost = odolnost materiálů vůči atm. a specifickým vlivům prostředíkombinace materiálů – stejná funkční životnost

 13. Hořlavost – kritérium zásadní důležitostiChemické interakce • Nehořlavé – silikáty • Hořlavé či samozhášivé – C, CH Korozní potenciály kovů na styku musí být velmi blízké! Nepolární polymery (PE,PP,PS) se rozpouštějí v nepolárních CH Polární pol. (PMMA, PVAC, PES, PU) v polárních alkoholech, acetonu, … PVC měkčené + PE, PP migrace změkčovadel

 14. Technologické chování hmot 2 základní možnosti technologických postupů • Samostatné konstrukční prvky zmonolitněné na stavbě • Přímá výroba na staveništi Faktory vzniku trhlin (smršťovacích + konstrukčních) • Fyzikální podstata hmoty • Pochody probíhající při vzniku struktury hmoty • Zatížení stavebního prvku v konstrukci (statické, teplotní, vlhkostní + korozní)

 15. Vznik trhlin v betonové konstrukci • Sedání čerstvé betonové směsi (RAPID SETTING) • Plastické smršťování ve stádiu gelu (před hydratací) (EARLY SHRINKAGE – PLASTIC SHRINKAGE) • Počáteční smršťování (CHEMICAL SHRINKAGE) v období exotermických reakcí – tuhnutí cementu • Smršťování (SHRINKAGE CONTRACTION) objemové změny vlivem odpařování tech. vody • Korozní vlivy (CORROSION CRACKING)

 16. Objemové změny během hydratace • 100 kg cementu + 25 litrů H2O - 6 litrů směsi • Smrštění = tuhost struktury + povrchové napětí H20 • <Ø kapilár > větší smrštění systému • Čerpaný beton – smrštění je o ¼ větší než u běžného B25

 17. Adhesní schopnost hmot • Adhese = vzájemná přitažlivost dvou hmot, umožňuje trvalé spojení v jeden celek Více v části „Tmely, lepidla, nátěrové hmoty“

 18. Konec přednášky V přednášce byly použity obrázky z knih: • „„Plasty v stavebníctve“ autor A. Letenay a M. Aroch, Alfa Bratislava, 1985 • „Stavební materiály pro rekonstrukce“ autor J. Hošek, ČVUT Praha, 1996