Mist hyv kotihoito syntyy
Download
1 / 31

Mist hyv kotihoito syntyy - PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on

Mistä hyvä kotihoito syntyy?. Kirjaamisen kehittäminen kotihoidossa -hanke Henkilöstökoulutuksen aloitusseminaari 23.9.2008 Joensuu Kehittämispäällikkö Reija Heinola, Stakes. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mist hyv kotihoito syntyy' - deiter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mist hyv kotihoito syntyy l.jpg

Reija Heinola/Ikääntyminen ja palvelut

Mistä hyvä kotihoito syntyy?

Kirjaamisen kehittäminen kotihoidossa -hanke

Henkilöstökoulutuksen aloitusseminaari 23.9.2008 Joensuu

Kehittämispäällikkö Reija Heinola, Stakes


Sosiaali ja terveysalan tutkimus ja kehitt miskeskus stakes l.jpg

Reija Heinola/Ikääntyminen ja palvelut

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes

 • Stakes on lakiin ja asetukseen perustuva, pääosin budjettirahoitteinen sektoritutkimuslaitos

 • Perustettu vuonna 1992

 • Ydintoiminnot: tutkimus, kehittäminen ja tietotuotanto (tilastot ja rekisterit, julkaisut)


Stakesin perusteht v t l.jpg

Reija Heinola/Ikääntyminen ja palvelut

Stakesin perustehtävät

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ja kehityksen arviointi

 • Kotimaisen ja kansainvälisen osaamisen jalostaminen ja välittäminen

 • Alan tutkimus- ja kehitystoiminta

 • Alan tilasto- ja rekisteriviranomainen

 • Sosiaali- ja terveyspolitiikkaan vaikuttaminen


Terveyden ja hyvinvoinnin laitos l.jpg

Reija Heinola/Ikääntyminen ja palvelut

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 • Aloittaa toimintansa 1.1.2009

 • Toimii sosiaali- ja terveysministeriön tulosohjauksessa

 • Kansallisesti ja kansainvälisesti vahva hyvinvoinnin ja terveyden tutkimus-, asiantuntija- ja kehittämislaitos

 • Tehtävä on tukea kuntia kehittämään sosiaali- ja terveyspalveluja


Slide5 l.jpg

Reija Heinola/Ikääntyminen ja palvelut

Palvelurakenteen muutos

haasteena


Ik ihmisten palveluprofiilin kehitys 1995 2007 l.jpg

Reija Heinola/Ikääntyminen ja palvelut

Ikäihmisten palveluprofiilin kehitys 1995-2007

Lähteet: Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterit, Stakes ja Kuntien toimintatilasto, Tilastokeskus.


Sotkanet indikaattoripankki www sotkanet fi l.jpg

Reija Heinola/Ikääntyminen ja palvelut

SOTKAnet-Indikaattoripankkiwww.sotkanet.fi


Slide8 l.jpg

Reija Heinola/Ikääntyminen ja palvelut

Asiakaslähtöinen laadukas

kotihoito


Slide9 l.jpg

Reija Heinola/Ikääntyminen ja palvelut

Kotihoidon laadun arvioinnin malli mukaellen Øvretveit (1998)


Kotihoito on suunnitelmallista l.jpg

Reija Heinola/Ikääntyminen ja palvelut

Kotihoito on suunnitelmallista

 • Vanhuspoliittinen strategia ohjaa

 • Kattavuustavoite on asetettu

 • Laadulliset tavoitteet asetettu

 • Käytössä suunnittelun ja laadunhallinnan järjestelmä

 • Suunnittelun ja toiminnan pohjana riittävä tietoperusta


Slide11 l.jpg

Reija Heinola/Ikääntyminen ja palvelut

 • Laadukkaan kotihoidon sisältö

 • ennakoiva toiminta, palveluneuvonta ja -ohjaus

 • kodinhoidolliset tehtävät

 • hoiva- ja hoitotyö, kuntoutus

 • tarvittava lääketieteellinen hoito

 • akuuttitilanteiden sairaanhoito ja saattohoito

 • saatavuus tarvittaessa 24 h /vrk

 • Palvelujen eheyttäminen eri toimijoiden kesken: asiakas,

 • omaiset, kunnallinen kotihoito, laitoshoito, yritykset, 3. sektori,

 • srk, kunnan muut toimialat

 • Lähde: Tepponen M. (2007)


Slide12 l.jpg

Reija Heinola/Ikääntyminen ja palvelut

Kotihoidon prosessien

johtaminen


Kotihoidon prosessien johtaminen l.jpg

Reija Heinola/Ikääntyminen ja palvelut

Kotihoidon prosessien johtaminen

 • Ydinprosessien tunnistaminen ja nimeäminen

 • Ydinprosessien kuvaaminen

 • Toiminnan organisointi kuvausten mukaisesti

 • Prosessien arviointi ja kehittäminen


Miksi prosessien kuvaamista l.jpg

Reija Heinola/Ikääntyminen ja palvelut

Miksi prosessien kuvaamista?

 • Edellytys kotihoitotoiminnan arvioinnille

 • Auttaa tekemään oikeita asioita asiakkaan hyväksi

 • Auttaa tunnistamaan toimivat ja epätarkoituksenmukaiset käytännöt

 • Auttaa selkiyttämään ammatillisen työn tavoitteita

 • Tehtävät tulevat näkyviksi

 • Auttaa perustelemaan resurssivaateita


Ydinprosessien tunnistaminen l.jpg

Reija Heinola/Ikääntyminen ja palvelut

Ydinprosessien tunnistaminen

 • Mitä tarkoitusta varten kotihoitoyksikkö on olemassa? Mikä on toiminnan tavoite?

 • Prosessilla on aina asiakas

 • Prosessi alkaa asiakkaan tarpeesta ja päättyy tarpeen tyydyttämiseen

 • Tunnista keskeiset asiakkaat

 • Kaikki, joita prosessi koskettaa, osallistuvat tähän työhön


Ydinprosessien kuvaaminen l.jpg

Reija Heinola/Ikääntyminen ja palvelut

Ydinprosessien kuvaaminen

 • Prosessin nimi

 • Vastuussa oleva henkilö

 • Ydinasiakkaat

 • Prosessin tavoitteet/tulokset/hyödyt

 • Resurssit ja yhteistyötahot

 • Syntyvät asiakirjat

 • Laadun kannalta kriittiset kohdat

 • Prosessin onnistumisen arviointi


Slide17 l.jpg

Reija Heinola/Ikääntyminen ja palvelut

Kirjaaminen

kotihoidon prosesseissa


Kirjaaminen asiakasprosessissa l.jpg

Reija Heinola/Ikääntyminen ja palvelut

Kirjaaminen asiakasprosessissa

 • Kotihoidon perusteena olevat päätökset

 • Asiakkaan avuntarpeiden määrittäminen

 • Palvelun ja hoidon suunnittelu

 • Palvelun ja hoidon toteutus

 • Palvelun laadun ja asiakkaaseen kohdistuvien vaikutusten arviointi


Kirjaaminen avuntarpeen arvioinnissa l.jpg

Reija Heinola/Ikääntyminen ja palvelut

Kirjaaminen avuntarpeen arvioinnissa

 • Ikäihmisen itsensä esittämä avun/palveluntarve

 • Ammattilaisen toteuttama toimintakyky- ja voimavara-arvio (fyysiset, psyykkiset, kognitiiviset, sosiaaliset, taloudelliset, ympäristötekijät)


Kirjaaminen hoito ja palvelusuunnitelmaan l.jpg

Reija Heinola/Ikääntyminen ja palvelut

Kirjaaminen hoito- ja palvelusuunnitelmaan

 • Konkreettiset yksilölliset tavoitteet sairauksien hoidolle ja toimintakyvylle/ elämänlaadulle

 • Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

 • Suunnitelma tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi

 • Suunnitelman seurannan ja arvioinnin vastuuhenkilöt


Kotihoidon toteutuksen kirjaaminen l.jpg

Reija Heinola/Ikääntyminen ja palvelut

Kotihoidon toteutuksen kirjaaminen

 • Kirjaaminen vastaa asiakkaan saamia palveluja ja hoitoa

 • Aikaperusteinen

 • Välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta

 • Palveluhakemukset, hylätyt palvelupyynnöt kirjataan


Kotihoitotoiminnan vaikutukset kirjataan l.jpg

Reija Heinola/Ikääntyminen ja palvelut

Kotihoitotoiminnan vaikutukset kirjataan

 • Asiakastasolla

 • Organisaatiotasolla

 • Henkilöstötasolla


Arvioidaan onko asetetut tavoitteet saavutettu l.jpg

Reija Heinola/Ikääntyminen ja palvelut

Arvioidaan onko asetetut tavoitteet saavutettu


Vaikutukset asiakastasolla l.jpg

Reija Heinola/Ikääntyminen ja palvelut

Vaikutukset asiakastasolla

 • Esimerkiksi:

 • Asunnonmuutostyöt tehty, apuvälineet niitä tarvitsevilla

 • Turvallisuudentunne

 • Kotona asuminen mahdollistuu

 • Toimintakyky paranee tai säilyy ennallaan

 • Kotihoidon hyvän laadun toteutuminen jne.

 • Asiakkaan itsensä ja ammattilaisen arvioimana


Asiakaspalautekanavia l.jpg

Reija Heinola/Ikääntyminen ja palvelut

Asiakaspalautekanavia

 • Suullinen palaute päivittäisen työn ohessa

 • Puhelimitse

 • Asiakkaiden, omaisten ja työntekijöiden keskustelufoorumi

 • Asiakaskysely tai -haastattelu

 • Valituskanavat


Ammattilaisen arvio kotihoidon vaikutuksista asiakkaaseen l.jpg

Reija Heinola/Ikääntyminen ja palvelut

Ammattilaisen arvio kotihoidon vaikutuksista asiakkaaseen

 • Muutokset toimintakyvyssä

 • fyysinen

 • kognitiivinen

 • psyykkinen

 • sosiaalinen


Vaikutukset organisaatiotasolla l.jpg

Reija Heinola/Ikääntyminen ja palvelut

Vaikutukset organisaatiotasolla

 • Kotihoidon kattavuustavoite saavutettu

 • Laadulliset tavoitteet saavutettu

 • Asiakkaat tyytyväisiä

  • yleisesti palveluun

  • palvelutarjontaan ja palvelujen saatavuuteen

  • tiedonsaantiin


Vaikutukset henkil st tasolla l.jpg

Reija Heinola/Ikääntyminen ja palvelut

Vaikutukset henkilöstötasolla

 • Työtyytyväisyys on korkea

 • Sairauspoissaoloja on vähän

 • Työkyvyttömyyseläkkeitä on vähän

 • Vaihtuvuus on vähäinen

 • Ammatillinen osaaminen on hyvä


Slide29 l.jpg

Reija Heinola/Ikääntyminen ja palvelut

Kotihoidon laadun arvioinnin malli mukaellen Øvretveit (1998)


Kotihoidon laadun arvioinnin kriteerit l.jpg

Reija Heinola/Ikääntyminen ja palvelut

Kotihoidon laadun arvioinnin kriteerit

 • Toimivat kotihoitoyksikön itsearvioinnin välineenä

 • Reija Heinola (toim.)

  • Asiakaslähtöinen kotihoito

  • Opas ikääntyneiden kotihoidon laatuun.

  • Oppaita 70. Stakes. Helsinki 2007.

 • http://www.stakes.fi/FI/Julkaisut/Kirjakauppa/KKOppaitaSarja/Op70.htm • ad