milj analys som l nk mellan forskning och praktik n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Miljöanalys som länk mellan forskning och praktik

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Miljöanalys som länk mellan forskning och praktik - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Miljöanalys som länk mellan forskning och praktik. Anders Glimskär SLU, institutionen för ekologi Koordinator, program Jordbrukslandskap. SLU:s fyra verksamhetsområden. Forskning Utbildning Samverkan Fortlöpande miljöanalys (FOMA). Vad är fortlöpande miljöanalys?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Miljöanalys som länk mellan forskning och praktik' - deidra


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
milj analys som l nk mellan forskning och praktik

Miljöanalys som länk mellan forskning och praktik

Anders GlimskärSLU, institutionen för ekologi

Koordinator, program Jordbrukslandskap

slu s fyra verksamhetsomr den
SLU:s fyra verksamhetsområden
 • Forskning
 • Utbildning
 • Samverkan
 • Fortlöpande miljöanalys (FOMA)
vad r fortl pande milj analys
Vad är fortlöpande miljöanalys?

”… syftar till att följa växlingar i miljöns tillstånd, värdera problem och lämna underlag för åtgärder för ett hållbart nyttjande av naturresurserna”

slu s roll
SLU:s roll
 • utförare av nationell och regional miljöövervakning
 • som datavärd insamla, förvalta och tillhandahålla nationella och regionala miljödata
 • utveckla system för insamling, analys och presentation av miljödata och miljöinformation
 • medverka i internationellt samarbete på miljöområdet
slu s tio foma program
Program:

Skog

Jordbrukslandskap

Sjöar och vattendrag

Övergödning

Försurning

Klimatpåverkan

Organiska risksubstanser och metaller

Biologisk mångfald

Vilt

Djurhälsa

Miljökvalitetsmål:

Levande skogar

Ett rikt odlingslandskap

Levande sjöar och vattendrag

Ingen övergödning

Bara naturlig försurning

Begränsad klimatpåverkan

Giftfri miljö

Ett rikt växt- och djurliv

Ett rikt växt- och djurliv

Ett rikt växt- och djurliv, Giftfri miljö

SLU:s tio FOMA-program
exempel varf r minskar s ngl rkan
Exempel: Varför minskar sånglärkan?

Följdfrågor:

 • Hur vet vi att den minskar? Hur mycket och var?
 • Minskar även andra fåglar? Andra djur, växter och svampar?
 • Vilka är orsakerna? Hur samverkar olika miljöfaktorer?
 • Vad gör vi åt det, och hur blir åtgärderna kostnadseffektiva?
 • Hur bör vi prioritera i förhållande till andra miljöproblem?
 • Får åtgärderna avsedd effekt?
vad kan milj analys bidra med
Vad kan miljöanalys bidra med?
 • Representativa data i stor skala och/eller med långa tidsserier
 • Referensdata för “uppskalning” av detaljinformation
 • Underlag för prioritering
 • Standardisering och kvalitetssäkring av metoder
 • Formulera samhälleliga mål i mätbara termer
 • Följa upp effekter av samhällets olika styrmedel
 • Fånga in oväntade eller långsamma förändringar (“early warning”)
 • Syntes och prognoser
intensiv och extensiv milj analys
Intensiv och extensiv miljöanalys

Intensiv:

 • Få mätstationer/provytor
 • Hög observations- eller provtagningsfrekvens
 • Mätning av många variabler
 • Stora provstorlekar
 • Tidsserieanalys
 • Analys av processer och mekanismer
 • Testning av modeller, forskning

Extensiv:

 • Många stationer/provytor
 • Lägre observationsfrekvens
 • Mätning av få variabler
 • Små provstorlekar
 • Analys och beskrivning av geografisk variation, regioner, planering
 • Leverans av data till modeller
 • Upptäckt av ”episodiska” miljöstörningar
aktuella fr gor i jordbrukslandskapet
Aktuella frågor i jordbrukslandskapet
 • Markbiologi i åkermark – organiskt material, mikrobiell biomassa, etc.
 • Trender och mönster hos växter och ryggradslösa djur
 • Landskapets variation och markslagsförändringar
 • Betesdrift och betets effekter - lokal och regional variation
 • Kulturmiljövärden, lämningarnas skick och upplevelsevärden
 • Metoder att mäta kvalitet i relation till skötsel och styrmedel
viktiga fr gor
Viktiga frågor!
 • Fågel, fisk eller mittemellan?
 • Leta efter nyckeln under lyktstolpen?
 • Ju fler kockar desto sämre soppa?
 • Hur ska lillan orka?
f gel fisk eller mittemellan
Fågel, fisk eller mittemellan?

Forskning

Praktik

Miljöanalys

f gel fisk eller mittemellan1

Mekanismer

Verktyg

Uppskalning

Uppföljning,prognos

Fågel, fisk eller mittemellan?

Forskning

Praktik

Formulera behov

Prioritering, kostnader

Miljöanalys

leta efter nyckeln under lyktstolpen
Leta efter nyckeln under lyktstolpen?

Metodval och fokus:

 • Mätbara mål eller målstyrda mått – mäter vi bara det som är lätt att mäta?
 • Indikatorer som indikerar sig själva
 • Hypotes: Så fort dataserier finns, tas de för givna
 • Kända problem eller oförutsedda förändringar
ju fler kockar desto s mre soppa
Ju fler kockar desto sämre soppa?

En fungerande arbetsordning:

 • “Kokbok” för metoder och utvärdering
 • Olika aktörers roll
 • Ansvar för samordning och prioritering
 • Behov av kompetens
 • Problemformulering
hur ska lillan orka
Hur ska lillan orka?

Miljöanalysens förutsättningar:

 • Metoder och organisation är under utveckling
 • Stora datamängder och långsiktig planering
 • Komplex information för syntes och prognoser
 • Data för många olika användare och behov
 • Ibland oklara incitament och kvalitetskriterier
slutsatser
Slutsatser
 • Praktiker behöver formulera sina behov tydligt
 • Ny användning för forskarnas kompetens – förankring och dialog
 • Fler incitament för forskare
 • Fler och starkare kanaler för samarbete och samordning
 • Utbyte av erfarenheter mellan ämnesområden
 • Bristanalys – ämnen, kunskap, metoder
slide17

NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige)

Drivs av SLU, finansieras av Naturvårdsverket

Från 2003 och framåt

Flygbildstolkning och fältinventering

slide18

x

x

GPS

NILS landskapsruta, 5*5 km

Värden i ängs- och betesmarker

Tilläggsuppdrag från Jordbruksverket, 2006-