slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
SYSTEMATISK KOMPETANSEUTVIKLING INNEN PRIVAT OG OFFENTLIG VIRKSOMHET

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

SYSTEMATISK KOMPETANSEUTVIKLING INNEN PRIVAT OG OFFENTLIG VIRKSOMHET - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

SYSTEMATISK KOMPETANSEUTVIKLING INNEN PRIVAT OG OFFENTLIG VIRKSOMHET INNHOLD OG GJENNOMGANG AV TEMAET A. Innledning – samfunnsutvikling/bedriftsutvikling; å sikre fullføring av oppdrag, god faglig og økonomisk styring B. Rammene tilknyttet systematisk kompetanseutvikling

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SYSTEMATISK KOMPETANSEUTVIKLING INNEN PRIVAT OG OFFENTLIG VIRKSOMHET' - dava


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

SYSTEMATISK KOMPETANSEUTVIKLING INNEN

 • PRIVAT OG OFFENTLIG VIRKSOMHET
 • INNHOLD OG GJENNOMGANG AV TEMAET
 • A. Innledning – samfunnsutvikling/bedriftsutvikling; å sikre fullføring av oppdrag, god
 • faglig og økonomisk styring
 • B. Rammene tilknyttet systematisk kompetanseutvikling
 • C. Hvordan utarbeidet en kompetanseplan
 • D. Oppsummering
slide2

Vår tid – kunnskapssamfunnet; fokus mot kontinuerlige endringer i arbeidsliv,

utdanningssektoren, fagutvikling og samfunn generelt.

Utgangspunkt: Norge som et kompetanse- og kunnskapssamfunn.

Norge og Europa i kontinuerlig endring og utviking

De enkelte bedrifter – utvikling og vekst innen flere næringer i det offentlige

og private markedet

Behovet til den enkelte ansatte – gjør identifisering og gjennomføring av

arbeidsoppgaver lettere samt resultatet kvalitativt bedre.

Begrepsavklaring – systematisk kompetanseutviking

Arbeidsmiljølovens bestemmelser

slide3

B. RAMMENE TILKNYTTET SYSTEMATISK KOMPETANSEUTVIKLING

Kunnskap tilegnelse av dette - livslang prosess for det enkelte menneske og ansatt.

Den lærende bedrift/ansatt – kontinuerlig prosess; begrunnelsen for systematisk

kompetanseutvikling.

Rammene i lovverket – arbeidsmiljøloven; krav til ledelse og fagutvikling for

ansatte; aml §§ 2-1 jf 4-2 nr 2

Aml § 2-1; arbeidsgiver plikter å påse at arbeidsmiljøloven overholdes i

bedriften.

Aml § 4-2; Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling

nr 2; i utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal det:

a) legges til rette for at arbeidstaker gis mulighet for faglig og

personlig utvikling gjennom sitt arbeid.

Tilsvarende ved redusert arbeidsevne – aml § 4-6; tilpasset arbeidssituasjon.

slide4

Rammene i bedriftenes styringsdokumenter – virksomhetsplaner, strategidokumenter,

budsjetter.

Økonomiske rammer – kompetanseutvikling som ledd i økt kvalitet og produksjon;

innvesteringer som gir økt mål og resultatoppnåelse.

Kompetanseutvikling som ledd i kvalitetssikring – ISO standard,EQUASS standarder

innen velferdsbransjen, NOKUT sertifiseringsstandarder i høgskole og universitet.

Stiller krav om planer, lederskap og dokumentasjon.

Bedriftenes størrelse – små, mellomstore og store bedrifter.

Lage system for kompetanseutvikling som er tilpasset den enkelte bedriftens

behov, muligheter og størrelse.

Bedriftens egenart – lage systematiske kompetanseplaner som tar utgangspunkt i den

enkelte bedriftens egenart; eks kontorbedrift, finans, media, IKT, utdanning/

forskningsbedrift, marin virksomhet, helse, attføringsbedrift eller håndverkerbedrift.

slide5

BEGREPER

Kompetanse

Muntlig forståelse; ”om å være i stand til”.

Formell forståelse; kunnskap, ferdighet og evne – kjernekomponentene i

kompetansebegrepet på individnivå.

(Definisjon Lai 1997 – Å besitte nødvendig kunnskaper, ferdigheter, evner

og holdninger for å mestre oppgaver og mål).

Systematisk kompetanseplan

Forutsetter hensiktsmessig styring og ledelse

Forutsetter involvering av ansatte

slide6

Kompetanseutviklende tiltak

rekruttering av nyansatte

læring og mobilisering på arbeidsplassen

Kompetanseplan

Plan som setter opp tiltak i forhold til å øke kompetansen i bedriften.

Kan ha svært ulikt innhold og utforming.

slide7

FORHOLDET VED VURDERING AV KOMPETANSEUTVIKLING

Differansen mellom nåværende kompetanse, og bedriftens kompetansebehov utgjør utgangspunktet for kompetanseutviklingen i bedriften/virksomheten.

KOMPETANSE-

BEHOV

UTGANGSPUNKT

FOR SYSTEMATISK

KOMPETANSEPLAN

NÅVÆRENDE

KOMPETANSE

 • Kompetanseplan
 • Ansettelsespolitikk
slide8

FORSLAG TIL SKISSE FOR STRATEGISK KOMPETANSESTYRING

Modell for strategisk kompetanseutvikling (Lai 2004)

STRATEGISK KOMPETANSESTYRING

PLANLEGGING

GJENNOMFØRING

EVALUERING

KOMPETANSEUTVIKLING

slide9

STEG 1

Overordnet kompetanseplan – del av bedriftens overordnede virksomhetsplaner.

Planen må være forankret i årsbudsjetter – systematisk kompetanseutvikling

må være en del av det de årlige budsjettplanene; må settes av egne midler

til kompetanseutvikling.

STEG 2

Innholdet i planen må dekke alle felter innen en strategisk kompetanseutviklings-

styring dvs planlegging, gjennomføring og evaluering.

slide10

C. I) HVORDAN UTARBEIDET EN KOMPETANSEPLAN?

 • INNHOLD
 • PROSESS
 • 1. Avklaring av hvem som skal utvikle planen - ansvarsforhold
 • ledelse
 • arbeidsgruppe
 • representanter for ulike enheter/avdelinger
 • tillitsvalgte
 • 2.Avklare bedriftens ambisjonsnivå – realisme
 • 3. Redegjøre for bedriftens overordnede mål, eventuelt andre styringsdokumenter som er viktige for arbeidet.
slide11

4. Definere bedriftens forståelse av kompetansebegrepet i forhold til egne behov

Hva eller hvilke elementer i forhold til kompetanse er viktig og skal vektlegges i

forhold til egen virksomhet.

Alle deler og momenter, eller noe?

Eks: -kunnskap, ferdigheter, holdninger

- faglig kompetanse

- administrativ kompetanse

- tverrfaglig kompetanse

- endringskompetanse osv

5. Utarbeidet forslag til kompetansemål

Forankres i styringsdokumenter, og utformes konkret slik at de lar seg gjennomføre

og evaluere.

slide12

6. Dataene fra kompetansekartleggingen må analyseres

Hva har bedriften av kompetanse, hva trenger bedriften i forhold til nå situasjonen,

hva trenger bedriften i et utviklingsperspektiv om eks 2 år og 5 år?

Hva mener de ansatte – hva trenges, hva ønsker de?

Ta stilling til hvor hyppig bedriften må gjøre analyser av situasjonen for å være

à jour.

7. Utarbeidet strategi og tiltak

Bedriften må ut fra egen størrelse utarbeidet forslag til strategi og tiltak.

Den enkelte bedrift må ut fra egen særegenhet og størrelse vurdere et tidsperspektiv

i forhold til planen.

slide13

Planen bør ha et visst tidsperspektiv for at ønskede effekter skal få gjennomslag.

Eksempler på virkemidler:

lønn

lederutvikling

satsing på nyrekruttering

satsing på videreutvikling av alt eksisterende kompetanse

8. Evaluering av kompetansetiltakene

Utvikle plan og retningslinjer for evaluering. Gir godt utgangspunkt når nye tiltak

skal planlegges.

Kompetanseutvikling som et ledd i kvalitetssikring – ISO standard,EQUASS,

NOKUT`s krav til utdanning.

slide14

9. Større bedrifter

Vurdere behovene for å utarbeide delkompetanseplaner for mindre enheter/

avdelinger hver for seg.

Gir enklere, oversiktlig og mer funksjonelle planer.

II) GJENNOMFØRING AV KOMPETANSETILTAK OG AKTIVITERER

Økonomiske midler

Medarbeidersamtaler – arbeidsavtaler – dokumentasjon for aktivitet.

slide15

III) OPPFØLGING OG EVALUERING

Har tiltakene svart til forventningene og fastsatte mål?

rett ambisjonsnivå; for lavt/høyt?

hva virket bra?

hva må endres?

Valg av metode for evaluering – finnes mange ulike måter å gjennomføre

dette på.

slide17

D. OPPSUMMERING

Systematisk kompetanseutvikling som et ledd i den hverdagslige samfunns-

og /bedriftsutviklingen.

Systematisk kompetanseutvikling – ny kunnskap, eller allerede eksisterende

kunnskap organisert og systematisert i nye former.

Formål – systematisk kompetanseutvikling; en del av den hverdagslige drift.

Åse Berg Nordheim

Bedriftsvelferd, Bergen 24.3.2011

www.bedriftsvelferd.no