1 / 10

Nus sanitari

Nus sanitari. Febrer - 2009. Nus sanitari. Necessitat (per què?) Infraestructures (com?) Requeriments (qui?) Imatge Mèdica Evolució. - 2 -. Necessitat. Administratives: accés a Actius DSalut Interoperabilitat: tramesa/intercanvi informació entre EP

dani
Download Presentation

Nus sanitari

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Nus sanitari Febrer - 2009

  2. Nus sanitari • Necessitat (per què?) • Infraestructures (com?) • Requeriments (qui?) • Imatge Mèdica • Evolució - 2 -

  3. Necessitat • Administratives: accés a Actius DSalut • Interoperabilitat: tramesa/intercanvi informació entre EP • Publicació actius: àmbit Extranet-Salut • Fiabilitat/disponibilitat: xarxa gestionada per ens responsable • Aprofitament sinèrgies, econ. Escala (1 xarxa vs. N connexions individuals) - 3 -

  4. EP3 … … EP1 EP2 EP2 EPn EPn … … EP1 EP3 Nus Sanitari Necessitat (2) n EP’s n.(n-1)/2 connexions n EP’s n connexions - 4 -

  5. Infraestructures Departament de Salut no és operador de Telecomunicacions => Necessitat operador Provisió: operador de comunicacions (Al-pi) Planificació: Departament de Salut Financiació: Troncal: DSalut; accés: EP • Diverses tipologies de connexió: GigaEthernet, Frame Relay, xDSL • Banda ampla • Renovació tecnològica (evolució, introducció noves modalitats: per ex.SHDSL) • Gestionades (acords nivell de servei, disponibilitat) - 5 -

  6. Operador contracta EP Sol·licita autoritza CatSalut Requeriments Qui? Centres, serveis i establiments sanitaris, sociosanitaris i de salut mental del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) - 6 -

  7. Imatge Mèdica - 7 -

  8. Serveis Nus Sanitari • Connectivitat (pla d’adreçament únic, xarxa 146.219.0.0/16) • Connectivitat a Internet: - Seguretat perimetral - filtrat de continguts (segons política d’accés DSalut) - Proxy-caché, reverse proxy (publicació web) • Relé de correu-e: - antivirus perimetral - filtre antispam • Servei DNS corporatiu (subdomini catsalut.cat) • Polítiques de seguretat entre zones funcionals • Gestió de peticions de canvi, consultes, incidències

  9. Evolució xarxa • Facilitat -> Necessitat (Imatge Digital, SIRE, HCCC,...) • Tarifes 2009. Negociació a la baixa. - GigaEthernet 100 Mbps Metrop.: 600 € /mes (en funció de la viabilitat). Rebaixa de -65% - GigaEthernet 1 Gbps Interlocal: 2350 € /mes (en funció viabilitat). Rebaixa de -74% • Departament de Salut: potenciar FO si és viable, lligada al projecte d’Imatge Digital • Total Hospitals: • 45% connectat FO 100 Mbps 600-990 € • 15% possible FO (<100.000€) Alternatives en funció de la ubicació • 30% no viable FO Alternatives en funció de la ubicació • 10% pendent d’estudi • Alternatives: • SHDSL 4-8 Mbps 350 - 700€ • Metrolan 100 Mbps 1950€ • R.E. 2-34 Mbps estimació 3500€, en funció de la ubicació Si no hi ha viabilitat de cap de les anteriors, es miraran alternatives particulars (altres operadors, Internet) - 9 -

  10. Dades de contacte Eduard de Vidal evidal@catsalut.cat 93 403 86 84

More Related