1 / 7

SISTEMA SANITARI

SISTEMA SANITARI. SISTEMA. MIQUEL VILARDELL. Sistema Sanitari. Atenció Primària gestora dels processos assistencials amb perspectiva integral e integrada. (vertebradora de la integració assistencial real en el territori)

adonis
Download Presentation

SISTEMA SANITARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. SISTEMA SANITARI SISTEMA MIQUEL VILARDELL

  2. Sistema Sanitari • Atenció Primària gestora dels processos assistencials amb perspectiva integral e integrada. (vertebradora de la integració assistencial real en el territori) • Autonomia de gestió en la presa de decisions clíniques (en la gestió clínica) • Continum assistencial. Gestió per processos: Des de la Prevenció  Diagnòstic  Tractament  Hospitalització  Domicili  Fase pal·liativa  Terminal  Socisanitari (subaguts). Afavorir i fomentar l’Hospitalització domiciliària

  3. Sistema Sanitari • Potenciar l’atenció a subaguts, convalescència i cures pal·liatives (àmbit de salut). Els recursos de llarga estada i residència assistida (àrea social) • Atenció a la salut mental i a les addiccions en xarxa assistencial convencional • Estudi de les polítiques farmacèutiques. Relació amb l’Industria. Introducció noves molècules, col·laboració amb I + D. Introducció de guies de practica clínica i terapèutica. • Potenciar els hospitals d’alta resolució i la creació de xarxes hospitalàries per racionalitzar plantilles i apropar serveis específics a la població

  4. Sistema Sanitari • Revisar l’ús de la xarxa assistencial en la formació dels professionals sanitaris, aprofitant tots els elements útils de la mateixa, incorporant l’Atenció Primària com eix central i valorar tots el centres del país que puguin aportar coses a la docència, al temps que serveix per incentivar els nostres professionals • Revisar el tractament de la R+D+I i el seu finançament. La recerca genera coneixement, millora l’assistència però cal estudiar el seu impacte en la salut i la seva aplicació en termes industrials i de competitivitat internacional. És necessari transparència, avaluació crítica per experts externs.

  5. Sistema Sanitari • Els professionals. Valorar l’ importància dels mateixos.Cal fomentar la confiança entre els professionals, la ciutadania i l’administració sanitària. Hem de facilitar la feina dels professionals en les millors condicions possibles. El professional és el responsable en l’ institut de la microgestió, i en l’acte clínic, necessita autonomia, capacitat de autogestionar-se (gestió de les unitats assistencials) al temps que té d’acceptar el rendiment de comptes. Reforçar el professionalisme, compartir riscs i estimular els incentius. • Participació dels professionals en el govern de les institucions i en el procés de presa de decisions.

  6. Sistema Sanitari • Són necessaris professionals competents, calen polítiques que incentiven la formació continua i l’autorealització professional. (reconeixement del desenvolupament professional continuat • Polítiques de recursos humans efectives. (Pla d’ordenació de Recursos Humans). Incentius d’acord a responsabilitats, a objectius prèviament consensuats i que valorin fonamentalment la qualitat assistencial. Cal aprofundir amb les DPO i la carrera professional, millorant-les i vetllant pel seu ús apropiat.

  7. Sistema Sanitari • Fomentar lideratge clínic. • Vetllar pel mercat laboral català, la qualitat de l’oferta, estabilitat. • Ajudar a crear l’observatori de les professions sanitàries per detectar precoçment mancances o excessos. Així com contribuir a la millora de les competències de tots els professionals, detectant les mancances en el coneixement i corregint-les

More Related