1 / 26

Centre Sanitari Sol·licitant

Procediment d´Acreditació. Entitat Avaluadora Sel·leccionada. Centre Sanitari Sol·licitant. Direcció General de Recursos Sanitaris. Sol·licitud. 1. 2. A-B-C. Sol. 10 dies. 4. 3. Notif. 5 / 6. 5. 6. Avaluació. 40 dies. 8. 7. 15 dies. Inf.Pre. 9. 10. Proposta de Resolució.

hagen
Download Presentation

Centre Sanitari Sol·licitant

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Procediment d´Acreditació Entitat Avaluadora Sel·leccionada Centre Sanitari Sol·licitant Direcció General de Recursos Sanitaris Sol·licitud 1 2 A-B-C Sol. 10 dies 4 3 Notif. 5 / 6 5 6 Avaluació 40 dies 8 7 15 dies Inf.Pre 9 10 Proposta de Resolució 10 dies 12 11 Inf.Fin. Inf.Fin.

 2. Procediment d´Acreditació Centre Sanitari Sol·licitant Direcció General de Recursos Sanitaris Entitat Avaluadora Sel·leccionada 13 14 Tràmit Audiència 16 15 20 dies 21 17 Resolució No acreditat 19 18 Si acreditat Recurs d´Alçada Res. 20 Rec. 22 Pla Millora 23

 3. 1- Sol·licitud del representant del centre d´atenció hospitàlaria aguda adreçada a la Direcció General de Recursos Sanitaris (DGRS), adjuntant la documentació següent: • A. Document acreditatiu de la personalitat de la persona sol·licitant i, en el seu cas, de la representació que ostenti • B. Document de compromís signat pel responsable del centre • Document d’autoavaluació formalitzat • Còpia del justificant d’haver abonat les taxes a l’acreditació.

 4. 2- La DGRS registra la sol·licitud i comprova el compliment del requisits següents (article 8 del Decret d’acreditació): • Estar inscrit en el registre de centres, serveis i establiments sanitaris del Departament de Salut • Acreditar l’adequada complimentació del document d’autoavaluació d’acord amb el manual d’estàndards i el formulari corresponent. El document d’autoavaluació es troba a disposició dels interessats en aquest lloc web i a la seu de la DGRS del Departament de Salut i dels serveis territorials d’aquest Departament.

 5. 3- La DGRS admetrà a tràmit la sol·licitud en el termini màxim de 10 dies des de l’entrada en el Registre General del Departament de Salut (DS) i ho notificarà al centre sanitari sol·licitant ( CS ).

 6. 4- Admesa a tràmit la sol·licitud el CS podrà instar el procediment d´avaluació davant d´una entitat avaluadora (EA) autoritzada pel Departament de Salut, aquest procediment que finalitza amb l’emisió del corresponent informe d’avaluació, té una durada màxima de 40 dies.

 7. 5- El CS sol·licita a la EA l’avaluació i informa de l’elecció a la DGRS i dates de l’avaluació.

 8. 6- L’EA informa a la DGRS del pla d’avaluació on constarà entre altres, la constitució de l´equip avaluador, la data de l´avaluació i el cronograma.

 9. 7- L’EA fa l´avaluació i escriu l´informe d´avaluació i ho envia al CS dins dels 40 dies des de la sol·licitud del CS a l’EA.

 10. 8-Un cop emès l’informe d’avaluació, l’EA haurà de trametre al CS perquè pugui formular al·legacions en el termini màxim de 15 dies.

 11. 9- El CS fa les possibles al·legacions i les lliura a l’EA.

 12. 10- L’EA revisa tot l’expedient i les al·legacions formulades.

 13. 11- L’EA fa l’informe final d’avaluació, dins dels 10 dies des de la recepció de les al·legacions, i el tramet a la DGRS. A l’informe final s’hi annexen: l’autoavaluació del centre, l’informe tècnic d’avaluació externa i les al·legacions que el centre hagi pogut presentar.

 14. 12- El Comitè d´Acreditació analitza i avalua l´informe final de l’EA i la resta de la documentació tècnica inclosa en l’expedient d’acreditació del CS.

 15. 13- El Comité d´Acreditació pot sol·licitar a l’EA que dugui a terme una avaluació complementària en 15 dies.

 16. 14- L’EA fa l´avaluació complementària i fa un informe que lliura al Comité d´Acreditació.

 17. 15- La DGRS durà a terme el tràmit d’audiència al CS sol·licitant. L’expedient del CS sol·licitant se sotmet a tràmit d’audiència en el termini màxim de 20 dies.

 18. 16- El CS si ho considera adient, formula al·legacions. En el cas de no rebre cap comunicació per part del CS en el termini establert, es pasarà al següent tràmit.

 19. 17- El Comitè d´Acreditació, prèvia avaluació de l’informe final i les posibles al·legacions presentades, formula la proposta d´atorgament o denegació de l´acreditació, fent-hi constar, en aquest darrer cas, les raons que hagin motivat la proposta desfavorable.

 20. 18- El Comitè d’Acreditació formula la proposta definitiva de resolució, que lliura a la DGRS.

 21. 18- La DGRS, a proposta del Comité d´Acreditació, emetrà la resolució, autorizant o denegant l´acreditació del centre.

 22. 19- El CS rep una resolució desfavorable motivada.

 23. 20- En cas de resultat desfavorable, “centre no acreditat”, el CS pot fer un recurs d´alçada opcional o (veure punt 21).

 24. 21- El CS amb resolució desfavorable, pot tornar a iniciar el procés d’acreditació.

 25. 22- En cas de resultat favorable el centre està acreditat. L’acreditació es pot atorgar subjecta a un pla de millora. També es concretarà el règim de seguiment aplicable.

 26. 23- La DGRS inclou el centre acreditat en el registre de centres acreditats, fent-hi constar el periode de vigència i el pla de millora, si existeix.

More Related