vilka int kter ger inflyttarna marginalint kter vid befolkningsf r ndring n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vilka intäkter ger inflyttarna? - Marginalintäkter vid befolkningsförändring PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vilka intäkter ger inflyttarna? - Marginalintäkter vid befolkningsförändring

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
damon-watson

Vilka intäkter ger inflyttarna? - Marginalintäkter vid befolkningsförändring - PowerPoint PPT Presentation

85 Views
Download Presentation
Vilka intäkter ger inflyttarna? - Marginalintäkter vid befolkningsförändring
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vilka intäkter ger inflyttarna?- Marginalintäkter vid befolkningsförändring Budgetdagarna Luleå den 18 februari 2014 Anders Folkesson Derk de Beer

 2. Utgångspunkter • Befolkningsförändringar ges stor betydelse • Positiv befolkningsutveckling är viktigaste framgångsfaktorn (Natkom) • Ekonomiskt: ”Vi får 40 000 kr per ny invånare” • I kommande PM resonerar vi om de kommunalekonomiska konsekvenserna av befolkningsändringarna • Skatteintäkter och ändring i inkomstutjämningen • Kostnadsutjämningssystemet • Marginalkostnaderna för in- respektive utflyttarna

 3. Skillnader i befolkningsförändringar?

 4. Principskiss inkomstutjämning

 5. Skatteintäkter och inkomstutjämningen • Flyttarnas förvärvsinkomst och dess effekt på inkomstutjämningen är kommunicerande kärl; • höga förvärvsinkomster innebär höga skatteintäkter och försämrat utfall i inkomstutjämningen • Låga förvärvsinkomster ger låga skatteintäkter och förbättrat utfall i inkomstutjämningen • Gränsen går vid 230 000 kr • Små intäktsskillnader oavsett flyttarens förvärvsinkomst

 6. Intäkten från skatteintäkter och inkomstutjämning vid inflyttning

 7. Utfall i kostnadsutjämningen efter ålder

 8. Flyttarna efter ålder 2012

 9. Faktiska marginalintäkter • Inflyttarens medelinkomst: 142 tkr • 56 tkr i Filipstad och 255 tkr i Danderyd • Samtliga kommuner får ett försämrat utfall i kostnadsutjämningen pga inflyttningen • -26 tkr i Hällefors och -4 tkr i Sorsele • Sorsele är den kommun som har högst marginalintäkt: 46 tkr • Solna lägst tillägg: 20 tkr • Vägt medel: 31 tkr

 10. Marginalkostnader • Marginalkostnaderna är omöjliga att beräkna, dessutom varierar mellan kommuner: • Fullbelagda skolor och äldreboende ger höga marginalkostnader • Små klasser och vakanser i äldreboende ger låga marginalkostnader • Infrastrukturkostnader? • Kan genomsnittskostnaderna ge en vägledning?

 11. Medelkostnader efter ålder

 12. Marginalintäkt och medelkostnad efter ålder

 13. Marginalintäkt och medelkostnad efter ålder (forts)

 14. Slutsatser • Den genomsnittliga marginalintäkten är 31 tkr/inflyttare • 45 tkr/inflyttare i inkomstutjämning och skatteintäkter • -15 tkr/inflyttare i kostnadsutjämning • Inte möjligt att fastslå den kommunalekonomiska effekten av inflyttning • Marginalkostnaden är avgörande • Vilken marginalkostnad har er kommun? • Skillnad beroende på beläggning i verksamheten • Högre marginalkostnader i kommuner med hög befolkningstillväxt?