Download
prevencia prele an n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prevencia preležanín PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prevencia preležanín

Prevencia preležanín

668 Views Download Presentation
Download Presentation

Prevencia preležanín

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Prevencia preležanín Mgr. Monika Timková Stredná Zdravotnícka Škola v Prešove

 2. OBSAH • Preležanina - Decubitus • Stupne postihnutia • Miesta vzniku preležanín • Príčiny vzniku preležanín • Faktory podporujúce vznik preležanín • Prevencia preležanín • Liečba preležanín • Zoznam použitej literatúry

 3. 1. Preležanina – DECUBITUS ... je miestne odumretie tkaniva zapríčinené nedostatočnou cirkuláciou krvi na tých miestach tela, kde sú hmatateľné kostné výčnelky a na ktorých spočíva najväčšia časť hmotnosti tela pacienta.

 4. 2. Stupne postihnutia I. Zmena farby kože začervenanie IV. Dekubitárny vred II. Tvorba pľuzgierov pacient pociťuje pálenie a bolesť III. Odumretie tkaniva nekróza

 5. 3. Miesta vzniku dekubitov Predilekčné miesta ... vznikajú tam, kde je medzi kosťou a tkanivom málo podkožného tkaniva. Sú to oblasti : • Záhlavia • Lopatiek • Krížovej kosti • Lakťových kĺbov • 7. krčného stavca • Kolenných kĺbov • Pätových kostí • Bokov a bedier

 6. 4. Príčiny vzniku preležanín • Tlak pri dlhodobom ležaní • Trenie vzniká pri ťahaní pacienta po plachte • Trhacia sila keď je koža pevne pritlačená o podložku a telo vlastnou hmotnosťou skĺzava nadol

 7. 5. Faktory podporujúce vznik preležanín • Vlhkosť spôsobená inkontinenciou moču a stolice - znížená odolnosť kože • Nedostatočná hygiena zvýšený počet mikróbov v koži • Nedostatočná výživa dochádza k strate hmotnosti - redukuje sa vrstva medzi kosťou a kožou • Horúčka zrýchlený metabolizmus - zvýšená potreba dodávky kyslíka do buniek • Anémia • Imobilita

 8. 6. Prevencia preležanín • Odstránenie vonkajších príčin vhodná úprava lôžka pravidelné polohovanie chorých antidekubitárne podložky starostlivosť o inkontinentného pacienta pravidelná výmena osobného a posteľného prádla pravidelné umývanie pacienta

 9. 6. Prevencia preležanín • Zvýšenie odolnosti kože masáž - vhodné je kožu natierať viac krát denne, hlavne ohrozené miesta. • Zvýšenie celkovej odolnosti organizmu liečba základného ochorenia podávanie stravy bohatej na vitamíny včasná rehabilitácia

 10. 7. Liečba preležanín • V prvom štádiu masáž • V druhom štádiu sa snažíme zabrániť infekcii kožného defektu, dbáme na sucho a ochranu pred mechanickým tlakom • Pri dekubitárnom vrede chirurgické odstránenie nekrotického tkaniva + lokálna a celková antibiotická liečba proti infekcii

 11. 8. Zoznam použitej literatúry • Základy ošetrovania a asistencie Adriana Kolaříková a kol. • KOS o imobilného pacienta, dekubity http://referaty.atlas.sk • http://www.fotosearch.com • http://images.google.sk