Met dy priamej intervencie
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

METÓDY PRIAMEJ INTERVENCIE. SOCIÁLNE PORADENSTVO SOCIÁLNA TERAPIA SOCIÁLNA PREVENCIA. SOCIÁLNA TERAPIA. sociálno-výchovné pôsobenie na klienta s cieľom dosiahnuť nápravu (sanáciu) pomerov v osobnom živote klienta

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lev


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Met dy priamej intervencie

METÓDY PRIAMEJ INTERVENCIE

SOCIÁLNE PORADENSTVO

SOCIÁLNA TERAPIA

SOCIÁLNA PREVENCIA


Soci lna terapia
SOCIÁLNA TERAPIA

 • sociálno-výchovné pôsobenie na klienta s cieľom dosiahnuť nápravu (sanáciu) pomerov v osobnom živote klienta

 • činnosť zameraná na obnovenie, ozdravenie, zmiernenie alebo zlepšenie určitého sociálneho stavu, v ktorom sa klient nachádza.

 • činnosť, ktorá pomáha mobilizovať vlastný potenciál klienta, aby adekvátnejšie zvládal životné problémy.


Z klady soci lnej terapie
ZÁKLADY SOCIÁLNEJ TERAPIE

 • OSOBNÝ KONTAKT

  sociálneho pracovníka a klienta.

 • VYTVORENIE VZŤAHU

  sociálny pracovník - klient

 • DYNAMICKÁ INTERAKCIA

  vzájomné pôsobenie medzi klientom a sociálnym pracovníkom.


Poh ad do hist rie p vod soci lnej terapie
POHĽAD DO HISTÓRIEPôvod sociálnej terapie

Medicína, 19. storočie

Lekár Richard Cabot (GeneralMasachusettsHospital, Boston) zdôraznil potrebu tzv. „opatrovateľskej služby“.

 • Cieľom malo byť odstránenie, resp. eliminovanie všetkých vplyvov zo sociálneho okolia pacienta, ktoré by mohli byť prekážkou pri jeho uzdravovaní.

 • Táto terapeutická služba mala dopĺňať zdravotnú starostlivosť. Neskôr si táto služba – môžeme ju nazývať sociálnou službou, utvorila vlastný systém, ktorý je dnes označovaný ako sociálna terapia.


Druhy soci lnej terapie
DRUHY SOCIÁLNEJ TERAPIE

 • Rodinná terapia - SANÁCIA RODINNÉHO PROSTREDIA – terapia zameraná na obnovenie všetkých funkcií rodiny, predovšetkým výchovnej funkcie.

 • Realitná terapia – terapia zameraná na korekciu problematického správania.

 • Kognitívno – behaviorálna terapia (KBT) – terapia zameraná na zmenu uvažovania a následného správania, utváranie nových schém myslenia.

 • Naratívna terapia – vyrozprávanie životného príbehu klienta.

 • Socioterapia – terapia zameraná na obnovenie a udržanie zdravých vzťahov so sociálnym okolím, záujmu o reálny spoločenský život a sociálne vzťahy.


Etapy soci lnej terapie
ETAPY SOCIÁLNEJ TERAPIE

 • 1. sociálna evidencia a prvý kontakt s klientom - základné údaje získavané sociálnym pracovníkom buď priamym kontaktom alebo upozornením iných orgánov alebo inou osobou.

 • 2. sociálne diagnostikovanie - zisťovanie príčin, na základe ktorých vznikol sociálny problém a to zámerným rozhovorom a pozorovaním, štúdiom dokumentov.

 • 3. plán sociálnej terapie - týka sa dvoch stránok:

  a/ vonkajšia - všetky objektívne prekážky v živote jednotlivca alebo skupiny,b/ vnútorná - nedostatok síl prekonať prekážku alebo sa jej prispôsobiť.


Etapy soci lnej terapie1
Etapy sociálnej terapie

 • 4. sociálna terapia - konkrétna práca s rodinou, klientom, základná metóda práce - rozhovor - cieľom je: informovať klienta o sociálnej situácii a možnostiach nápravy,informovať klienta o následkoch neprimeraného postoja.

 • 5. ukončenie práce s klientom - sociálno-výchovná terapia končí vyriešením problému, zmiernením konfliktov medzi klientom a spoločnosťou, smrťou, alebo je ukončená pre dlhodobý nezáujem klienta.


Akou cestou sa dostaneme k cie u r zne pr stupy v soci lnej terapii
Akou cestou sa dostaneme k cieľu?Rôzne prístupy v sociálnej terapii

 • Prístup orientovaný na riešenie

  Cieľom je realizovať terapeutickú pomoc v čo najkratšom čase.

 • Prístup orientovaný na problém

  Cieľom je identifikácia problému, podrobná analýza problému, stanovenie čiastkových cieľov.

 • Prístup orientovaný na klienta

  Cieľom terapie je posilnenie viery vo vlastné sily klienta, vytvorenie vzťahu terapeut – klient a PREJAV DÔVERY v klienta


Pr stup orientovan na rie enie
Prístup orientovaný na riešenie

 • KVALIFIKOVANÁ POMOC V ČO NAJKRATŠOM ČASE

  Podstatou je PRÁCA S OTÁZKAMI, klienta navádzame k nachádzaniu riešenia jeho problému.

 • Otázky na zmeny pred začiatkom terapie.

 • Otázky na zdroje – na to, čo je pre klienta dobré, v čom je dobrý.

 • Vytyčovanie cieľov – čo bude inak, keď dosiahnete cieľ?

 • Otázky orientované na problém.

 • OTÁZKA NA ZÁZRAK.

  Ako spoznáte, že problém je už vyriešený?


Pr stup orientovan na probl m
Prístup orientovaný na problém

 • Vypracovanie ZOZNAMU PROBLÉMOV

 • Zoradenie problémov podľa dôležitosti

 • Definovanie 2-3 najvážnejších problémov, na ktoré sa klient bude sústrediť

 • Vypracovanie zoznamu čiastkových cieľov – REÁLNYCH, JEDNOZNAČNÝCH A ZROZUMITEĽNÝCH

 • Výber 2-3 najdôležitejších cieľov, o ktorých splnenie sa bude klient snažiť v najbližšej budúcnosti

  usporiadanie nahromadených problémov klienta do logických celkov, odstránenie „chaosu“


Met da d i t o r
METÓDA D.I.T.O.R.

 • Autor - prof. Miron Zelina

 • Metóda tvorivého riešenia problémov

  D: definuj problém

  I: informuj sa, zháňaj čo najviac info o

  probléme

  T: tvor riešenia

  O: ohodnoť riešenia, vyber to najvhodnejšie

  R: realizuj riešenie


Pr stup orientovan na klienta
PRÍSTUP ORIENTOVANÝ NA KLIENTA

 • Prístup založený na VYTVORENÍ VZŤAHU TERAPEUT – KLIENT

 • Základom vzťahu je:

  DÔVERA V KLIENTA

  ÚCTA KU KLIENTOVI AKO K ĽUDSKEJ BYTOSTI

  KONGRUENCIA – OPRAVDIVOSŤ sociálneho pracovníka

 • KLIENT = CELOK, bio-psycho-sociálna jednotka

 • Vytvorenie POZITÍVNEJ KLÍMY:

  Sociálny pracovník je empatický a neodsudzujúci spoločník, sprievodca, ktorý akceptuje klienta a verí v jeho vlastný potenciál k pozitívnej zmene.