1 / 11

POLITIKA MEDZINÁRODNEJ ROVNOVÁHY SÍL A JEJ PROBLÉMY /1815 – 1847/

POLITIKA MEDZINÁRODNEJ ROVNOVÁHY SÍL A JEJ PROBLÉMY /1815 – 1847/. Obsah. Nemecká otázka Revolúcie na juhu Európy Politika intervencie Balkánska otázka Tridsiate roky Revolúcia vo Francúzsku Revolúcia v Belgicku Rozdelenie Európy. Nemecká otázka. Národné myšlieky – jednotný štát

coral
Download Presentation

POLITIKA MEDZINÁRODNEJ ROVNOVÁHY SÍL A JEJ PROBLÉMY /1815 – 1847/

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. POLITIKA MEDZINÁRODNEJ ROVNOVÁHY SÍL A JEJ PROBLÉMY/1815 – 1847/

 2. Obsah • Nemecká otázka • Revolúcie na juhu Európy • Politika intervencie • Balkánska otázka • Tridsiate roky • Revolúcia vo Francúzsku • Revolúcia v Belgicku • Rozdelenie Európy

 3. Nemecká otázka • Národné myšlieky – jednotný štát • Nemecký spolok – neuspel /clo, snem, RAK/ • Karlove Vary – Metternich potláča hnutie študentov – zostrenie policajného dozoru

 4. Revolúcie na juhu Európy • Španielsko • 1820 – št. prevrat – likvidácia feudálneho zriadenia • Neapolské kráľovstvo • 1820 – povstanie – proti rak. okupácii a predrevolučným pomerom

 5. INTERVENCIA • Opava a Ľubľana • Rokovanie veľmocí – potreba vojenského zásahu • Rozpor: RAK + PRUS + RUS proti BRIT + FRA • Kompromis – žiadosť NEAP. o zásah /aj v SPA/ • Výsledok: navonok funkčný systém 

 6. Balkánska otázka • Slabosť Osmanskej ríše – kto získa vplyv? • Povstania SRBOV /1804 a 1815/ • Grékov /1821/ - 1822 vyhlásili nezávislosť a hrozila občianska vojna • Podpora povstania – BRIT a FRA • Proti – RAK a RUS

 7. Tridsiate roky • Silnejúci liberalizmus • Fra, Niz, Apen, V.B., Pol, Nem. krajiny • Silná vlna revolúcií: • Fra • Belg

 8. Francúzska revolúcia 1830 • Karol X. – pokus obmedziť: sl. tlače, - počet poslancov, obmedziť volebné právo • Júl 1830 – barikády v Paríži • Karol sa vzdal trónu – bourbonovci skončili a dosadení bol Ľudovít Filip /Orleán/ • Prínos: rozšírenie občianskych slobôd, podpora podnikania - hospodárska prosperita

 9. Belgická revolúcia 1830 • Nizozemsko – JUH (belgicko, katolíci) a SEVER (holandsko, protestanti) • Vláda v rukách severu – protesty /opera v Bruseli/ • Vznik Výboru verejnej bezpečnosti – belg.vláda • Osamostatnenie Belgicka • porušenie viedenských dohôd

 10. Ďalšie revolúcie? • Obmedzemie Viedenského kongresu: • Len RAK, RUS, PRUS • Zásah RAK v ITA • Zásah RUS v PL • Revol. v NEM • Mnichove Hradište – 1833 – stretko RRP  • Vernosť princípom Aliancie

 11. Rozdelenie EU • Rieka RÝN • Západ – víťazstvo liberalizmu – ústavy • Východ – nezmenená situácia

More Related