slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Monitorowanie osiągnięć jako narzędzie ewaluacji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Monitorowanie osiągnięć jako narzędzie ewaluacji

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Monitorowanie osiągnięć jako narzędzie ewaluacji - PowerPoint PPT Presentation


 • 224 Views
 • Uploaded on

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU. Monitorowanie osiągnięć uczniów Przygotowanie uczniów do sprawdzianu/ egzaminu gimnazjalnego 2010 r. Monitorowanie osiągnięć jako narzędzie ewaluacji

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Monitorowanie osiągnięć jako narzędzie ewaluacji


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

Monitorowanie osiągnięć uczniów

Przygotowanie uczniów do sprawdzianu/

egzaminu gimnazjalnego 2010 r.

 • Monitorowanie osiągnięć jako narzędzie ewaluacji
 • Poziom umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na podstawie wyników sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego 2009 r.
slide2

Nadzór pedagogiczny w kontekście oceny efektów

kształcenia w szkole

W rozporządzeniu z dnia 7 października 2009 w sprawie sprawowania nadzoru pedagogicznego ewaluacja wewnętrzna została zdefiniowana jako badanie praktyczne oceniające przeprowadzane w szkole lub placówce. Ewaluacja wewnętrzna jest badaniem wybranego fragmentu działalności szkoły (placówki), w wyniku którego pozyskuje ona informacje, analizuje je i na ich podstawie projektuje swoje dalsze działania. Oddanie w ręce dyrektorów i nauczycieli decyzji o zakresie i sposobie wdrożenia wniosków z ewaluacji wewnętrznej pozwala szkole (placówce) na wybranie własnej drogi rozwoju. Umożliwia doskonalenie wynikające z potrzeb uczniów i lokalnej społeczności.

Ewaluacje nie jest nowym zadaniem. Już w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego pojawiło się pojęcie ewaluacji rozumianej jako ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów, służąca doskonaleniu tych działań; kolejne rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. wprowadziło konieczność prowadzenia działalności diagnostyczno-oceniającej, która obejmowała w szczególności diagnozowanie oraz ocenianie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek.

slide3

Dlaczego warto analizować osiągnięcia edukacyjne, egzaminacyjne uczniów?

 • Wyniki edukacyjne i egzaminacyjne zawierają informację
 • o funkcjonowaniu wielu obszarów pracy szkoły
 • stopniu spełnienia celów kształcenia – czyli pośrednio o realizacji podstawy
 • programowej
 • kształceniu umiejętności podstawowych i złożonych, pojęć…
 • motywowaniu uczniów do nauki
 • wymaganiach nauczycielskich
 • kompetencjach dydaktycznych nauczycieli,
 • spójności programu nauczania i wychowania ….
 • trafności organizacyjnej…
 • … zatem stanowią one istotne czynniki wpływające na poziom wyników
slide4

Monitorowanie jako narzędzie ewaluacji

 • Monitorowanie – oznacza regularne jakościowe i ilościowe pomiary lub obserwacjezjawiskaprzeprowadzane przez z góry określony czas.
 • Programy monitorowania są często stosowane w celu gromadzenia informacji.
 • Trzy zasady monitorowania:
 • cykliczność pomiarów,
 • unifikacja metodyki wykorzystywanej do pomiarów i obserwacji,
 • unifikacja interpretacji wyników; kryteria sukcesu
 • Zgromadzone dane ułatwiają wybór właściwych działań. Pozwalają także na podjęcie akcji naprawczych lub usuwania skutków w już istniejącej sytuacji.
 • Na podstawie bieżącej działalności przewidywane są efekty końcowe.
slide5

Uczniowie słabo słyszący i niesłyszący1

W województwie wielkopolskim do rozwiązania zadań w arkuszu dostosowanym przystąpiło:

62 uczniów ze szkół podstawowych

średnia województwa wielkopolskiego wyniosła: 22,74 punktów,

85 uczniów z gimnazjów

średnia województwa wielkopolskiego wyniosła:

część humanistyczna 33,85 punktów, matematyczno-przyrodnicza 26,58

Obszary standardów – współczynniki łatwości

1 Sporządzono na podstawie raportów OKE w Poznaniu ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku 2009

slide6

1 Sporządzono na podstawie raportów OKE w Poznaniu ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku 2009

slide7

Uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim

W województwie wielkopolskim do rozwiązania zadań w arkuszu dostosowanym przystąpiło:

664 uczniów ze szkół podstawowych

średnia województwa wielkopolskiego wyniosła 24,16 punktów

951 uczniów z gimnazjów

średnia województwa wielkopolskiego wyniosła:

część humanistyczna 29,99 punktów, matematyczno-przyrodnicza 29,22

Obszary standardów – współczynniki łatwości

1 Sporządzono na podstawie raportów OKE w Poznaniu ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku 2009

slide8

1 Sporządzono na podstawie raportów OKE w Poznaniu ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku 2009

slide9

Jak monitorować osiągnięcia uczniów w bieżącym procesie dydaktycznym?

 • Plan nadzoru
 • Przedmiot – osiągnięcia, z zakresu jakich wiadomości, umiejętności, będą przedmiotem zainteresowania dyrektora szkoły
 • Narzędzia – za pomocą jakich technik będzie odbywało się monitorowanie?
 • Liczba prób – cykliczność, ile razy tą samą grupę uczniów, nauczycieli?
 • Sposób analizowania, wskaźniki –
 • aktywność uczniów - pytania angażujące ucznia w lekcję, odpowiedzi uczniów
 • jakość i liczba ćwiczeń – poziom wykonania zadania – szansa na utrwalenie
 • sposób przekazywania informacji zwrotnej – możliwość zmiany działania uczniów
 • Sposób wnioskowania – kryteria sukcesu – przyswojenie? postęp?
 • Szansa na modyfikację działań dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela – wprowadzenie zmian w warsztacie pracy nauczyciela, metodach, formach pracy,
slide10

Narzędzia monitorowania osiągnięć uczniów w bieżącym procesie dydaktycznym

Obserwacje

Rozporządzenie z dnia 7 października 2009 w sprawie sprawowania nadzoru pedagogicznego określa, że dyrektor szkoły w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki (§ 20 ust.3).

Hospitacja jest jedną z form prowadzenia obserwacji, tak więc można ją stosować w zakresie uznanym przez dyrektora za właściwy.

Rozporządzenie rozszerzyło uprawnienia dyrektora – może on prowadzić obserwacje wkażdej, wybranej przez siebie formie (przepis pozwala m.in. na obserwacje fragmentów lekcji czy zajęć, obserwację spotkań nauczyciela z rodzicami, itp.)

Prace uczniów:zeszyty, zadania domowe, wypracowania, portfolio, projekty,

plakaty…

Dokumenty szkolne:dziennik lekcyjny,dzienniczki ucznia, zeszyt obserwacji,

teczka wychowawcy

slide11

Dysleksja % 2007 - 2009

1 Sporządzono na podstawie raportów OKE w Poznaniu ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku 2009