razem dla uczni w ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Razem dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Razem dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Razem dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - PowerPoint PPT Presentation


 • 292 Views
 • Uploaded on

Razem dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Razem dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Współpraca poradni psychologiczno – pedagogicznych z przedszkolami, szkołami i placówkami

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Razem dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
razem dla uczni w ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi2
Razem dla uczniówze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Współpraca poradni psychologiczno – pedagogicznych

z przedszkolami, szkołami i placówkami

Słowo razem wskazuje jednoznacznie na sposób realizacji koncepcji pomocy psychologiczno – pedagogicznej przez wymienione instytucje działające w oparciu o Rozporządzenie MEN z 17.11.2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz Rozporządzenie MEN z 17.11.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

slide3
indywidualizacja pracy z uczniami, która realizowana jest na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach,

pomoc bliżej ucznia - wspieranie ucznia w środowisku jego nauczania i wychowania,

pomoc bliżej rodzica– wspieranie rodziców podnoszące ich umiejętności wychowawcze co zwiększa efektywność pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów,

pomoc bliżej nauczyciela – wspieranie nauczycieli ukierunkowane na doskonalenie ich kompetencji potrzebnych do skutecznej pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

partnerstwo – sieć podmiotów współpracujących na rzecz zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniowi:

przedszkole – szkoła – rodzice – poradnia – placówki doskonalenia nauczycieli – inne instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Spośród wielu wyznaczników jakości nowego modelu organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej najważniejsze to:
dzia ania wynikaj ce z regulacji prawnych obowi zuj ce przedszkola szko y i poradnie to
Działania wynikające z regulacji prawnych, obowiązujące przedszkola, szkoły i poradnie to:
 • obserwacja pedagogiczna
 • diagnoza
 • wspomaganie uczniów, rodziców i nauczycieli
 • terapia dzieci, młodzieży i ich rodzin
 • pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu
 • działalność profilaktyczna
 • działalność interwencyjna i mediacyjna
 • działalność informacyjno – szkoleniowa
obserwacja
Obserwacja

prowadzona jest na wszystkich etapach edukacyjnych przez wszystkich zainteresowanych losem dziecka i młodzieży

w placówce wykonują ją:

 • nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w przedszkolu i w szkole
 • specjaliści z poradni w ramach:
  • dyżurów (porady, konsultacje, obserwacja dzieci i uczniów na zajęciach edukacyjnych)
  • warsztatów tematycznych (obserwacja na zajęciach prowadzonych przez pracowników poradni)
  • badań sondażowych

Uwaga:

 • Obserwacja pedagogiczna w przedszkolu prowadzi m.in. do oceny gotowości dziecka do podjęcia nauki.
 • Obserwacja pedagogiczna na I etapie (klasy I-III) ma na celu m.in. rozpoznanie ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.
diagnoza specjalistyczna prowadzona jest na wszystkich etapach edukacyjnych
Diagnoza specjalistyczna prowadzona jest na wszystkich etapach edukacyjnych
 • w zależności od potrzeb i zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami
 • wtedy, kiedy pomimo „systemu wczesnego wspomagania” czyli pomocy udzielanej na terenie szkoły uczniom, u których rozpoznano wcześniej ryzyko wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, utrzymują się one lub narastają. Wskazana jest wówczas pogłębiona diagnoza w poradni.

diagnozę wykonują:

 • specjaliści zatrudnieni w placówkach na ich terenie
 • specjaliści zatrudnieni w poradniach na terenie poradni
uwaga
Uwaga:
 • Poradnie psychologiczno - pedagogiczne są nadal instytucjami mającymi uprawnienia do przeprowadzania specjalistycznych diagnoz. Nie wykonują tego nauczyciele. Specjaliści nie są uprawnieni do przekazywania nauczycielom narzędzi diagnostycznych czy też uczenia metod badań.
 • Opinia dot. specyficznych trudności w uczeniu się może być wydana uczniowi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne nie wcześniej niż po ukończeniu przez niego III klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
 • Przepisy dopuszczają możliwość wydania takiej opinii uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, według szczególnego trybu.
wspomaganie uczni w organizuj plac wki i poradnie
Wspomaganie uczniów organizują placówki i poradnie

w placówce:

 • powoływany jest zespół, „koalicja profesjonalistów działających dla dobra dziecka”, który opracowuje IPET lub PDW oraz realizuje zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze lub/i specjalistyczne,
 • specjaliści z ramienia poradni prowadzą :
  • warsztaty tematyczne
  • konsultacje
  • porady
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe

w poradni:

 • organizowane są różnorodne formy pracy postdiagnostycznej; zajęcia indywidualne, grupowe, warsztaty, konsultacje, terapia indywidualna, grupowa, rodzin
uwaga9
Uwaga:
 • IPET – dla uczniów z orzeczeniami
 • PDW - dla uczniów z Kartą Potrzeb
 • Nie ma określonej minimalnej liczby uczniów na zajęciach
 • Lista specjalnych potrzeb ma charakter otwarty
 • Możliwość indywidualizacji procesu kształcenia uczniów uzdolnionych
 • Okres udzielania pomocy doprecyzowano jako zadaniowy
 • Uczeń niedostosowany społecznie lub zagrożony niedostosowaniem społecznym nie jest uczniem niepełnosprawnym
 • Jeżeli uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym realizują obowiązek nauki w oddziale integracyjnym nie są zaliczani do grupy uczniów niepełnosprawnych
wspomaganie nauczycieli i pedagog w
Wspomaganie nauczycieli i pedagogów

w placówce :

 • organizują ją dyrektorzy placówek wg odpowiednich regulacji prawnych
 • specjaliści z poradni prowadzą:
  • konsultacje i porady w ramach dyżurów
  • wykłady tematyczne
  • biorą udział w spotkaniach zespołów wraz ze specjalistami innych instytucji (wsparcie merytoryczne)

w poradni:

 • spotkania informacyjne
 • warsztaty tematyczne
 • konsultacje
 • coaching
uwaga11
Uwaga:
 • Dyrektor placówki może wystąpić z wnioskiem o udział przedstawiciela poradni w spotkaniu zespołu.
 • Obecność przedstawiciela poradni w spotkaniu zespołu jest zasadna, gdy:
 • w placówce nie ma specjalisty i zespół nie ma możliwości skorzystania z jego specjalistycznej wiedzy, umiejętności czy doświadczenia
 • na podstawie posiadanej opinii czy orzeczenia zespół nie będzie mógł określić form i sposobów pomocy i wiedza specjalisty będzie niezbędna

3. Obecność przedstawiciela poradni w spotkaniu zespołu będzie możliwa po wcześniejszym ustaleniu terminu między dyrekcjami.

wspomaganie rodzic w
Wspomaganie rodziców

w placówce:

 • organizują dyrektorzy placówek zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami
 • specjaliści poradni służą wsparciem w ramach
  • dyżurów
  • konsultacji
  • wykładów (Dni Otwarte)
  • szkół dla rodziców

w poradni:

 • warsztaty tematyczne
 • szkoły dla rodziców
 • porady
 • konsultacje interwencyjno – doradcze
terapia dzieci m odzie y oraz ich rodzin
Terapia dzieci, młodzieży oraz ich rodzin

w placówce:

 • prowadzą specjaliści tam zatrudnieni

w poradni:

 • specjaliści poradni

Uwaga!

Korzystający z usług poradni oczekują dyskrecji, często wolą korzystać z pomocy dla siebie i swoich dzieci w miejscu neutralnym, poza środowiskiem szkolnym.

pomoc dzieciom i m odzie y w wyborze kierunku kszta cenia i zawodu
Pomoc dzieciom i młodzieżyw wyborze kierunku kształcenia i zawodu

w placówce udzielają jej:

 • doradcy zawodowi zatrudnieni w placówce lub wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele pracujący i realizujący zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego
 • doradcy zawodowi z poradni w formie:
  • dyżurów
  • konsultacji
  • warsztatów
  • udziału w godzinach wychowawczych

w poradniprzez:

 • konsultacje
 • badania predyspozycji zawodowych
dzia alno profilaktyczna
Działalność profilaktyczna

w placówce:

 • organizują dyrektorzy placówek wg odpowiednich uregulowań prawnych
 • pracownicy poradni prowadzą
  • warsztaty
  • wykłady
  • konsultacje
  • porady

w poradni:

 • wg planu pracy poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej
dzia alno interwencyjno mediacyjna
Działalność interwencyjno-mediacyjna

w placówce:

 • w sytuacjach trudnych, kryzysowych reagują nauczyciele i zatrudnieni specjaliści
 • pracownicy poradni,gdy wymagają tego okoliczności
dzia alno informacyjno szkoleniowa
Działalność informacyjno – szkoleniowa

w placówce:

 • organizowana jest przez dyrektorów zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi
 • specjaliści z poradni realizują ją zgodnie z kompetencjami
  • wykłady
  • konsultacje
  • porady

w poradni:

 • wg planu pracy poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej
wnioski
Wnioski
 • Przeobrażenia społeczne i zmiany w funkcjonowaniu (zachowaniu) dzieci i młodzieży stawiają przed instytucjami i osobami pracującymi z dziećmi i młodzieżą nowe wyzwania i obligują do poszukiwania lepszych rozwiązań systemowych.
 • Działania podejmowane na rzecz uczniów muszą być planowane i organizowane w oparciu o istniejące zasoby (lokalowe) i możliwości (kadrowe) tak przedszkoli, szkół jak i poradni psychologiczno – pedagogicznych.
 • Uczeń trafia do poradni m.in. z inicjatywy przedszkola lub szkoły, jeżeli przedszkole lub szkoła nie jest w stanie zaspokoić jego potrzeb.
 • Obok przedszkola i szkoły musi istnieć poradnia jako odrębna instytucja na terenie której organizowana jest działalność na rzecz dziecka i rodziny. Jednocześnie instytucja ta mocno współpracuje ze środowiskiem przedszkolnym i szkolnym i zaangażowana jest w problemy pojawiające się na terenie placówek.
 • Warunkiem sukcesu w działaniu na rzecz potrzebujących pomocy dzieci i młodzieży jest postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami ale równocześnie ze zdrowym rozsądkiem, a także z ograniczeniem do minimum biurokracji i przemyślanymi pomysłami na dobrą organizację pracy.
slide19
Opracowała:

Małgorzata Piec

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Krakowie