1 / 20

Att jämföra - jämförelsen som vetenskaplig metod

Att jämföra - jämförelsen som vetenskaplig metod. Varför jämföra politiska system. Skaffa oss kunskap om sådant vi inte vet Förbättrar våra klassificeringar Möjlighet att hitta förklaringar och att generalisera. Vad är det man jämför?. Offentliga institutioner (ex. regeringens makt)

Download Presentation

Att jämföra - jämförelsen som vetenskaplig metod

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Att jämföra - jämförelsen som vetenskaplig metod

 2. Varför jämföra politiska system • Skaffa oss kunskap om sådant vi inte vet • Förbättrar våra klassificeringar • Möjlighet att hitta förklaringar och att generalisera

 3. Vad är det man jämför? • Offentliga institutioner (ex. regeringens makt) • Den sociala kontexten (ex. betydelsen av det civila samhället) • Olika stater (ex. staters agerande på den internationella scenen)

 4. För att kunna ge välgrundande slutsatser behöver vi göra genomtänkta jämförelser • Vi behöver välja våra fall • Utgångspunkten är forskningsfrågan

 5. Effekter • Beroende variabel – något som antas påverkas av något annat • Oberoende variabel – något som antas påverka något annat

 6. Oberoende och beroende variabel Oberoende beroende

 7. Olika typer av empiriska undersökningar • Teoriprövande • Teorikonsumerande • Teoriutvecklande • Beskrivande

 8. Fallstudie a) Typiskt fall b) Ytterligare ett fall c) Avvikande fall d) Kritiskt fall

 9. Källa:Klingemann 1998

 10. Fåfallsstudier • Most similar system (allt annat lika) • Most different system (mest olika varandra)

 11. Statistisk analys • Beskrivande – hur många stater har medborgare som är nöjda med livet? • Beskrivande - hur ser relationen ut mellan stater som har effektiva regeringar och medborgarna som är nöjda med livet? • Förklara - varför det finns ett samband, eller inte ett samband mellan medborgare som är nöjda med livet och effektiva regeringar • Vi är intresserade av många variabler och hur relationen mellan dem ser ut • Starka, svaga och spuriösa samband

 12. Källa: Holmberg & Samanni 2010

 13. Regression • Oberoende beroende a ? b c

 14. Normativ studie • Viktigt med många kvinnliga ledamöter • Vilka politiska system gynnar andelen kvinnliga ledamöter

 15. Beskrivande studie • Vilka politiska system har många kvinnliga parlamentariker? • Hur gick det till när olika politiska system införde kvinnlig rösträtt?

 16. Förklarande studie • Varför finns det olika många kvinnliga ledamöter i de politiska systemen? • Varför har andelen kvinnor i det svenska parlamentet ökat?

 17. Att undvika misstag • Många variabler, få länder • Orsaksförhållandena • Felaktiga urval (både vad gäller beroende som oberoende variabel)

 18. Politiska ambitioner i olika kulturer • Margret Thatcher: "Chatham famously remarked, 'I know that I can save this country and that no one else can.' It would have been presumptuous of me to have compared myself to Chatham. But if I am honest, I must admit that my exhilaration came from a similar inner conviction." • John McCain “I didn't decide to run for president to start a national crusade for the political reforms I believed in or to run a campaign as if it were some grand act of patriotism. In truth, I wanted to be president because it had become my ambition to be president. . . . In truth, I'd had the ambition for a long time”

 19. Birger Schlaug: ”Efter valet 1985 blev jag språkrör eftersom ingen annan ville. Det var ett fullständigt bisarrt uppdrag eftersom jag både stammade och hade torgskräck. Men jag hade kvalifikationer som skägg, jeans och fjällräv” • Alf Svensson:  ”Från olika håll i landet hade jag fått påstötningar och puffar. Om partiet ville visa mig förtroende borde jag ställa mig till förfogande. Det var lojalitet och inte karriäranda, som gjorde att jag tog på mig detta glamourfria uppdrag.

 20. Att tänka på • Vilka är utgångspunkterna? • Hur definieras viktiga begrepp? • Hur operationaliseras viktiga begrepp? • Vilka sorts jämförelser görs, är de rimliga?

More Related