"Giljotina propisa" i ekonomska konkurentnost Srbije - PowerPoint PPT Presentation

clint
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
"Giljotina propisa" i ekonomska konkurentnost Srbije PowerPoint Presentation
Download Presentation
"Giljotina propisa" i ekonomska konkurentnost Srbije

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
123 Views
Download Presentation

"Giljotina propisa" i ekonomska konkurentnost Srbije

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. "Giljotina propisa" i ekonomska konkurentnost Srbije Beograd, 27. april 2010.

  2. O AmCham-u • 160 kompanija članica: 1/3 američkih, 1/3 međunarodnih i 1/3 domaćih • Investirali preko 9 milijardi EUR, zapošljavaju oko 60.000 ljudi • 8 radnih grupa iz oblasti: finansija, poreza, intelektualne svojine, ljudskih resursa, zdravstva, informaciono-komunikacionih tehnologija, bezbednosti i nekretnina • Poslali130 preporuka SRP i RIA projektu i dodatnih 120 komentara i preporuka na nacrte zakona i podzakonsih akata, direktno, nadležnim ministarstvima • Aktivno učestvujemo u radu Nacionalnog saveta za konkurentnost • Sarađujemo sa SIEPOM na promociji investicija www.amcham.rs

  3. AMCHAM SERBIA – A LEADER IN CHANGE Sveobuhvatna reforma propisa (SRP) • SRP primio oko 800 inputa od strane privrede • Na sednici Vlade 29. 12. 2009. usvojena je prva grupa od212preporuka– Vlada dala rok do kraja marta za implementaciju • Među usvojenim preporukama, 11 AmCham-ovih sugestija-iz domena Zakona o porezunana dobit preduzeća (9) i Zakona o radu (3) • Premijer na nedavnoj sednici Vlade ukazao na značaj efikasnog sprovođenja Giljotine propisa www.amcham.rs

  4. AMCHAM SERBIA – A LEADER IN CHANGE AmCham komentari • AmCham ukupno prosledio oko130 komentara na oko 30 propisa iz oblasti finansijskog poslovanja, zdravstva, spoljne trgovine, poljoprivrede i transporta. • Neki od najvažnijih propisa na koje smo komentarisali: • Zakon o porezu na dobit preduzeća • Opšti kolektivni ugovor • Zakon o radu • Zakon o deviznom poslovanju (i predloženi Nacrt) • Nacrt Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima www.amcham.rs

  5. AMCHAM SERBIA – A LEADER IN CHANGE Završetak SRP-a i RIA • Završetak SRP-a se očekuje do kraja godine, nakon toga mogućnost slanja preporuka i komentara na nacrte propisa preko Analize efekata propisa (RIA) • Neke od preostalih preporuka koje se još uvek usaglašavaju su iz oblasti: poreza (poreskog postupka, PDV-a, akciza i ostalih poreza), zdravstva (dobrovoljno zdravstveno osiguranje, bezbednost hrane), spoljne trgovine itd. • S obzirom da su AmCham komentari poslati i na ove propise, očekujemo usvajanje većeg broja naših sugestija. www.amcham.rs


  6. HVALA!