k lima srbije n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
K lima Srbije PowerPoint Presentation
Download Presentation
K lima Srbije

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

K lima Srbije - PowerPoint PPT Presentation


 • 197 Views
 • Uploaded on

K lima Srbije. K lima Srbije. K lima Srbije. K lima Srbije. K lima Srbije. U mereno-kontinentalna klima sa manje ili više izraženim lokalnim karakteristikama

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'K lima Srbije' - morna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide5

KlimaSrbije

 • Umereno-kontinentalna klima sa manje ili više izraženim lokalnim karakteristikama
 • Geografske odrednice koje karakterišu bitne sinoptičke situacije značajne za vreme i klimu Srbije: Alpi, Sredozemno more i Đenovski zaliv, Panonska nizija i dolina Morave, Karpati i Rodopske planine kao i brdovito planinski deo sa kotlinama i visoravnim
 • Prema Kepenovoj klasifikaciji: C i D tip klime
 • Tri uzroka koja najviše doprinose razlikama u temperaturnim karakteristikama Srbije su:razlike u geografkoj širini i dužini, nadmorskoj visini i udaljenosti od mora pojedinih oblasti
 • Prizemna vazdušna strujanja su u velikoj meri uslovljena orografijom. U toplijem delu godine preovlađuju vetrovi sa severozapada i zapada. Tokom hladnijeg dela godine dominira istočni i jugoistočni vetar–košava. U planinskim oblastima na jugozapadu Srbije preovlađuju vetrovi sa jugozapada.
 • Karakteristični vetrovi u Srbiji su: Košava i severozapadni vetar
slide6

KlimaSrbije

 • Temperaturni region u Srbiji koji ima srednju godišnju temperaturu između 11oC i 12 oCsu: ravnica na severu i severoistoku, Kosovo, Pomoravlje i oblasti sa nadmorskom visinom manjom od 500 m.
 • Prosečna godišnja amplituda kolebanja temperature u istočnoj i severoistočnoj Srbiji je 23-24°C.
 • Godišnje sume trajanja sijanja Sunca kreću se u intervalu od 1500 do 2200 sati godišnje
 • Prosečna godišnja temperatura vazduha za period 1961–1990. za područja sa nadmorskomvisinom:
  • do 300 m →10.9oC
  • od 300 do 500 m →10.0oC
  • preko 1000 m → oko 6.0oC
slide9

KlimaSrbije

 • Padavinski režim: kontinentalni i podunavski.
 • Kontinentalni režim padavina: veća količina padavina u toplijoj polovini godine (izuzev jugozapadnih krajeva gde se najviše padavina izmeri u jesen).
 • Najkišovitiji je juni (pozno proleće), kada u proseku padne 12 do 13% od ukupne godišnje sume padavina, a najmanje padavina imaju meseci februar i oktobar.
 • Godišnje sume padavina u proseku rastu sa nadmorskom visinom.
 • U nižim predelima godišnja visina padavina se kreće u intervalu od 540 do 820 mm. Područja sa nadmorskom visinom preko 1000 m prosečno imaju 700 do 1000 mm padavina, a neki planinski vrhovi na jugozapadu Srbije karakterišuobilnije padavine - do 1500 mm.
 • Količinu padavina do 600 mm imaju sledeći regioni: donji tok Velike Morave, dolina Južne Morave i centralni deo Kosova
 • Količinu padavina od 600 mmdo 1000 mm imaju sledeći regioni: Vojvodina, delovi centralne Srbije i Kosova
 • Količinu padavina od 1000 mm i više moguće je registrovati samo u uskom pojasu uz granicu sa Albanijom.
slide11

KlimaVojvodine

 • Nalazi se u oblasti umereno kontinentalne klime
 • Razmak između najsevernije i najjužnije tačke je manji od 2 o g.š.
 • Visinska ujednačenost terena
 • Opkoljena je planinskim masivima i relativno otvorena prema severu i severozapadu
 • Velika godišnja kolebanja temperature vazduha - kontinentalna klima
 • Jesen toplija od proleća, temperaturni prelaz od zime ka letu izraženiji od prelaza od leta ka zimi, tendencija pomeranja temperaturnog minimuma ka februaru, a maksimuma ka avgustu – umereno kontinentalna
 • Leti: Azorski anticiklon, zimi: ciklon sa Atlantskog okeana i Sredozemnog mora i Sibirski anticiklon
slide12

KlimaVojvodine

 • Prema Kepenovoj klasifikaciji: C i D tip klime.
 • Kepenova formula za Vojvodinu glasi Cfwax”:
  • C-umereno-topla kišna;
  • f- bez suvog perioda; w-suvi period u zimu;
  • a- sa veoma toplim letima, Tm najhladnijeg meseca ≥ -38°C, Tm najtoplijeg meseca >22°C, a period sa temperaturom Tm ≥ 10°C traje duže od 4 meseca godišnje;
  • x”- sekundarni maksimum padavina u jesen
slide13

KlimaVojvodine

Temperaturni režim

 • Srednja godišnja temperatura vazduha u Vojvodini → 11,0 oC
 • Najveću srednju godišnju temperaturu ima jugoistočni deo Vojvodine
 • Gradijent srednje godišnje temperature raste od severozapada (Palić → 10,7 oC) ka jugoistoku (Vršac → 11,7 oC ) sa izuzetkom Fruške gore (10 oC)
 • Srednja januarska temperatura vazduha → -1,3 oC
 • Srednja julska temperatura vazduha → 21,4 oC
 • Prosečne godišnje temperature u
  • Sremu → 10,8 oC
  • Bačkoj → 10,9 oC
  • Banatu → 11,2 oC
slide14

KlimaVojvodine

1948-2006

1996-2006

Trend maksimalne godišnje temperature vazduha

Temperaturni režim u Vojvodini u periodu

slide15

KlimaVojvodine

1948-2006

1996-2006

Trend minimalne godišnje temperature vazduha

Temperaturni režim u Vojvodini u periodu

slide16

KlimaVojvodine

1948-2006

1996-2006

Trend srednje godišnje temperature vazduha

Temperaturni režim u Vojvodini u periodu

slide17

KlimaVojvodine

Temperaturni režim

 • Godišnja amplituda kolebanja temperature vazduha u Vojvodini je 22,7°C
 • Apsulutni maksimum Tmax =41,2 °C – Bački Petrovac.(podaci do 1999. godine)
 • Apsulutni minimum Tmin = -32,6 °C Vrbas i Vršac.
 • Srednja temperatura vazduha u Vojvodini u vegetacionom periodu je 17,9 °C.
 • Prosečan broj dana sa mrazom u Vojvodini je 87,9 dana
 • Prosečan broj toplih dana (Tmax≥25°C) u Vojvodini 92 dana
 • Prosečan broj vrelih dana (Tmax≥30°C) u Vojvodini 28,9 dana
slide18

KlimaVojvodine

Slika 2. Promene letnjih i zimskih ekstremnih temperatura vazduha

u Vojvodini u periodu 1948-2003. godina.

slide19

KlimaVojvodine

Distribucija trenda maksimalnih letnjih (a) i

minimalnih zimskih (b) temperatura vazduha u Vojvodini u

periodu 1974-2003. godina.

slide20

KlimaVojvodine

 • Uvidom u podatke prikupljene tokom poslednjih 55 godina merenja temperature vazduha u Vojvodini može da se uoči da su najtoplija leta bila 1952. i 2003. godine, dok su najhladnije zime bile 1954. i 1985. godine. Poređenjem vremenskih serija ekstremnih temperatura vazduha zaključeno je sledeće:
 • maksimalne temperature tokom leta beleže značajan pozitivan trend u svim krajevima Vojvodine;
 • porast maksimalne temperature je mnogo veći od porasta minimalne temperature;
 • ekstremne temperature tokom zime veoma malo odstupaju od višegodišnjeg proseka.
slide21

KlimaVojvodine

Oblačnost, osunčavanje

 • Najmanja oblačnost u Vojvodini je u avgustu i iznosi 37%
 • Najveća oblačnost u Vojvodini je u decembru i iznosi 75%
 • Prosečna godišnja suma osunčavanja je 2069 časova
 • U južnom Banatu, južnoj Bačkoj i oko predela Fruške Gore je najveći broj sunčanih sati tokom godine
slide22

KlimaVojvodine

Padavinski režim

 • U Vojvodini vlada podunavski padavinski režim (pluviometrijski režim) koji je modifikovan tako da se sekundarni maksimum javlja u decembru, a ne u oktobru, a minimum u martu a ne u januaru ili februaru
 • Godišnja srednja količina padavina u Vojvodini iznosi 611 mm
 • U junu mesecu je najveća srednja količina padavina u Vojvodini (od 93 mm u Pančevu do 65 mm na Paliću)
 • U martu i oktobru mesecu je najmanja srednja količina padavina u Vojvodini (od 41 mm u Pančevu do 27 mm na Paliću)
 • Severni Srem, Jugoistočni Banat i oblast Fruške Gore (670 mm) imaju najveću srednju količinu padavina
 • Godišnja količina padavina u Vojvodinivarira od 1202 mm u Hrtkovcima do 244 mm u Hajdučici
 • Srednja količina padavina tokom vegetacionog perioda u Vojvodini iznosi 341 mm
 • Sa stanovišta poljoprivrede, za usvajanje vode od strane zemljišta najefikasnije su padavine malog intenziteta (do 1 mm/h)
slide23

KlimaVojvodine

Padavinski režim u Vojvodini u periodu

Figure 1 Monthly rainfall maps (March – June 2004, Vojvodina (Serbia)).

slide24

KlimaVojvodine

1948-2006

1996-2006

Trend srednje godišnje količine padavina

Padavinski režim u Vojvodini u periodu

slide26
Rimski Šančevi
 • Sremska Mitrovica
 • Bečej
 • Palić
dakle
… dakle
 • … porast temperature vazduha u odnosu na normalne vrednosti ...
 • … sa izuzetkom Palića gde je porast temperature manje izražen ...
 • … velike oscilacije godišnjih količina padavina u odnosu na višegodišnji prosek...
 • … izražena tendencija porasta u periodu 1995.-1999.
i pored oscilacija
… i pored oscilacija ...
 • … Kišni faktor Langa je ipak u intervalu od 20 do 60...
drugim re ima
… drugim rečima...
 • … u svim oblastima klima ima obeležja endoreizma što podrazumeva da je moguće uspešno gajenje većine ratarskih i povrtarskih kultura ali da je upotreba sistema za navodnjavanje i veštačko kišenje neminovna
slide34

KlimaVojvodine

Relativna vlažnost vazduha i isparavanje

 • Najmanja relativna vlažnost vazduha u Vojvodini je u periodu jul-avgust, 69%
 • Najveća relativna vlažnost vazduha u Vojvodini je u decembru (89%)
 • Izračunato Penmanovom formulom najmanje isparavanje je u decembru (0,3 mm)
 • Izračunato Penmanovom formulom najveće isparavanje je u julu i iznosi 172 mm
 • Godišnja suma isparavanja u Vojvodini 856 mm