Avrupa birli i program y netimi ve proje portf y y netim inde t rkiye rne i
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


  • 274 Views
  • Uploaded on

“ Avrupa Birliği Program Yönetimi ve Proje Portföy Yönetim inde Türkiye Örneği ”. Levent Erkan, WYG Ortadoğu ve Türkiye Bölge Direktörü. Avrupa Birliği Türkiye Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri Türkiye’deki en büyük Program, AB’liği Müzakaresi mi?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - clay


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Avrupa birli i program y netimi ve proje portf y y netim inde t rkiye rne i
Avrupa Birliği Program YönetimiveProjePortföy YönetimindeTürkiyeÖrneği”

Levent Erkan,

WYG Ortadoğu ve TürkiyeBölgeDirektörü


Avrupa birli i program y netimi ve proje portf y y netim inde t rkiye rne i

AvrupaBirliği

Türkiye

AvrupaBirliği ve Türkiyeİlişkileri

Türkiye’deki en büyük Program, AB’liğiMüzakaresi mi?

AvrupaBirliği ve Türkiye


Avrupa birli i program y netimi ve proje portf y y netim inde t rkiye rne i

Alt programlar – Fasılbaşlıkları 35 tane. (Örneksosyalpolitikaistihdam)

Alt Programlar (ÖrnekIPA)

Alt Programlar (Sosyalİçermeve İstihdam)

Alt Programlar(Hizmet, Mal, Hibe, İnşaat)

Alt Projeler (Hibeler- Meselabir Roman derneğiprojesi)

ProjePortföyAraçları (PRAG, PCM, diğer)

Türkiye’deki en Büyük Program Yönetimi: AB Üyeliği?


Avrupa birli i program y netimi ve proje portf y y netim inde t rkiye rne i

1) MallarınSerbestDolaşımı2) İşçilerinSerbestDolaşımı3)İşKurmaHakkıveHizmetSunumuSerbestisi4) SermayeninSerbestDolaşımı5) KamuAlımları6) ŞirketlerHukuku7) FikriMülkiyetHukuku8) RekabetPolitikası9) Mali Hizmetler10) BilgiToplumuveMedya11) TarımveKırsalKalkınma12) GıdaGüvenliği, VeterinerlikveBitkiSağlığı13) Balıkçılık14) TaşımacılıkPolitikası15) Enerji16) Vergilendirme17) EkonomikveParasalPolitika18) İstatistik

Müktesebat Fasıl Başlıkları

19) SosyalPolitikaveİstihdam20) İşletmelerveSanayiPolitikası21) Trans-AvrupaŞebekeleri22) BölgeselPolitikaveYapısalAraçlarınKoordinasyonu23) YargıveTemelHaklar24) Adalet, ÖzgürlükveGüvenlik25) BilimveAraştırma26) EğitimveKültür27)Çevre28) TüketicininveSağlığınKorunması29) GümrükBirliği30) Dışİlişkiler31) Dış, GüvenlikveSavunmaPolitikaları32) Mali Kontrol33) Mali veBütçeselHükümler34) Kurumlar35) DiğerKonular


Avrupa birli i program y netimi ve proje portf y y netim inde t rkiye rne i

AB Fonları İçin Türkiye’deAkredite Edilen Kurumlar

Merkezi Finans ve İhale Birimi/ Geçiş Dönemi Desteği ve KurumsalYapılanma, Sınır Ötesi İşbirliği Bileşenleri / 2003

Ulusal Ajans/ AB Eğitim ve Gençlik Programları / 2004

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu/ Kırsal Kalkınma Bileşeni / 2011

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı / Bölgesel Rekabet Edebilirlik Bileşeni / 2012

Çalışma ve SosyalGüvenlikBakanlığı / İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni / 2012

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı/ Bölgesel Rekabet Edebilirlik Bileşeni / 2012

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/ Bölgesel Rekabet Edebilirlik Bileşeni / 2012

6


Avrupa birli i program y netimi ve proje portf y y netim inde t rkiye rne i

Örnek: Türkiye’yeKatılımÖncesi Mali YardımAracı(IPA)


Avrupa birli i program y netimi ve proje portf y y netim inde t rkiye rne i

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (2007-2013)

  • 4,8 milyar Avro

AB’den Türkiye’ye?


Avrupa birli i program y netimi ve proje portf y y netim inde t rkiye rne i

Örnek: 19. Fasıl–“SosyalPolitika ve İstihdam”

IPA IV- İnsanKaynaklarınınGeliştirilmesiBileşeni


Avrupa birli i program y netimi ve proje portf y y netim inde t rkiye rne i

NasılYönetiliyorlar (ProjePortföyYönetimi)?


Avrupa birli i program y netimi ve proje portf y y netim inde t rkiye rne i

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Çerçevesinde Bağlı Olduğumuz AB Mevzuatı

PRAG Kuralları (AB Dış Yardımları Sözleşme Süreçleri için Uygulama Rehberi)

IPA Mali Tüzüğü

IPA Uygulama Tüzüğü

Türkiye ile AB arasında imzalanan 16.09.2009 tarihli İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşenine ilişkin Finansman Anlaşması

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Çerçevesinde Bağlı Olduğumuz Ulusal Mevzuat

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı

Vergi Mevzuatı

Proje Uygulama ve Ödemeler Esnasında Karşılaşılan Çeşitli Mevzuat

Örnek: AB ProgramlarıÜlkelerdeUygulanırkenhangikurallartakipedilebilir? ÖrnekÜlke: Türkiye, İKG OP (19. FasılAğırlıklı)


Avrupa birli i program y netimi ve proje portf y y netim inde t rkiye rne i

AB Dış Yardım Sözleşmeleri Pratik Rehberi Olduğumuz AB Mevzuatı

2013 PRACTICAL GUIDE (PraG)

(Practical Guide toContractProceduresfor EU ExternalActions)

Pratik rehber, AB tarafından finanse edilen tüm AB dış yardım sözleşmelerine ilişkin tek çalışma aracıdır.

  • Sözleşme Usulleri

  • Uygulama

  • Raporlama

  • İzleme ve Değerlendirme

  • Görünürlük

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do


Avrupa birli i program y netimi ve proje portf y y netim inde t rkiye rne i

Proje Olduğumuz AB MevzuatıPortföyYönetimi:

İKG OP’de 431 projenin PRAG kurallarınagöreyönetilmesi

Araçlar:

Yönetim Bilgi Sistemi (faydalanıcıdestekmodülü, projedegişiklikmodülü, iletişim, rapor, istatistikmodüllerigibi)

İzlemeziyaretleri

Dönemselraporlar

Risk takibi

Örnek: HibeProgramlarınınYönetimi, İKG OP, Türkiye


Avrupa birli i program y netimi ve proje portf y y netim inde t rkiye rne i

Örnek Olduğumuz AB Mevzuatı: KurumlarHangiAraçlarıbuPortföy’leriYönetirkenKullanabiliyor– “PMSS”