1 / 10

Inovativnost in organizacija

Inovativnost in organizacija. Živa Peljhan, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana. Organizacija in projekti. Sodelovanje v EU projektih naj postane del kulture organizacije Od organizacije začetnice do izkušene partnerice – proces, ki traja več let.

clark
Download Presentation

Inovativnost in organizacija

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Inovativnost in organizacija Živa Peljhan, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

  2. Organizacija in projekti Sodelovanje v EU projektih naj postane del kulture organizacije Od organizacije začetnice do izkušene partnerice – proces, ki traja več let

  3. Od organizacije začetnice do izkušene partnerice proces, ki traja več let

  4. Sodelovanje v projektih kot vrednota v organizaciji Povezovanje učiteljev, učencev/dijakov in vodstva Vključevanje vseh zaposlenih Povezovanje s sorodnimi organizacijami

  5. Koordinator projektov Ključna oseba, ki potrebuje popolno podporo vodstva organizacije Naj v projekt vedno vključuje tim zanesljivih sodelavcev Skrbi za dober podmladek – za nove koordinatorje

  6. Vodenje projektov Pomen dobrega koordinatorja Pomen vključevanja širšega tima Sistematično urejanje dokumentacije Spremljanje projekta skozi celotno življenje projekta (slediti projektni ideji, ciljem, načrtu dela)

  7. Pomen izobraževanja Izobraževanja v okviru CMEPIUS-a Vsak projekt nas nauči nekaj novega Umetnost prenašanja znanja v organizaciji (organiziranje internih seminarjev) Druga izobraževanja (pazimo, da ločimo zrno od plev)

  8. Predlogi za boljše delo Dobro vodenje projekta Projektno delo kot del kulture organizacije Delo v projektih kot visoka vrednota v organizaciji Več mreženja in izobraževanj (pomen internih izobraževanj)

  9. Inovativna organizacija Ima zaposlene izkušene ljudi, ki: SE POVEZUJEJO SI POMAGAJO IN...

  10. SO RADOVEDNI! ... kot Leonardo da Vinci

More Related