1 / 6

CUDZE CHWALICIE …

CUDZE CHWALICIE …. Polska jakiej nie znamy. W pobliżu elektrowni Dolna Odra w województwie Zachodniopomorskim znajduje się niebywała ciekawostka, która zadziwi niemal każdego. Ten charakterystyczny kształt powstał w wyniku działania człowieka.

chun
Download Presentation

CUDZE CHWALICIE …

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. CUDZE CHWALICIE…

  2. Polska jakiej nie znamy

  3. W pobliżu elektrowni Dolna Odra w województwie Zachodniopomorskim znajduje się niebywała ciekawostka, która zadziwi niemal każdego. Ten charakterystyczny kształt powstał w wyniku działania człowieka.

  4. Młode drzewka celowo nacinano i naginano pod kątem prostym. Ich pnie dążąc do osiągnięcia naturalnego pionu tworzyły łuk i dalej rosły prosto, w górę. Plantacja pochodzi sprzed 65 lat i została założona dla potrzeb stolarskich. Wygięte drewno miało być wykorzystywane przy produkcji poręczy foteli.

  5. KRZYWY LAS KOŁO GRYFINA

More Related