mesimdhenia me ne qender nxenesin dhe metodat interaktive te te mesuarit
Download
Skip this Video
Download Presentation
MESIMDHENIA ME NE QENDER NXENESIN DHE METODAT INTERAKTIVE TE TE MESUARIT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 0

MESIMDHENIA ME NE QENDER NXENESIN DHE METODAT INTERAKTIVE TE TE MESUARIT - PowerPoint PPT Presentation


 • 3595 Views
 • Uploaded on

MESIMDHENIA ME NE QENDER NXENESIN DHE METODAT INTERAKTIVE TE TE MESUARIT. Objektivat:. Ne përfundim të këtij trajnimi , pjesëmarrësit mund : Te identifikojnë konceptet dhe metodat për të mësuarit me në qendër nxënësin

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MESIMDHENIA ME NE QENDER NXENESIN DHE METODAT INTERAKTIVE TE TE MESUARIT' - christopher


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
objektivat
Objektivat:

Ne përfundim të këtij trajnimi, pjesëmarrësit mund:

 • Te identifikojnë konceptet dhe metodat për të mësuarit me në qendër nxënësin
 • Te pervetesojne konceptet dhe metodat për të mësuarit me në qendër nxënësin
 • Te diferencojnë epërsinë e metodave me në qendër nxënësin ndaj metodave tradicionale.
 • Te diskutojnë për teknikat e përdorura dhe rolin e mësuesit në mësimdhënien me në qendër nxënësin.
slide3
Kuptimi verbal

Te dhenat per inteligjencen

Shpejtesia e

perceptimit

arsyetimi

Te dhenat

numerike

Kujtesa

Rrjedhshmeria

Spatial

Vizualizimi

projektimi

slide4
Teoria trairkike e inteligjences (Sterneberg)

Zgjidh, pershtat dhe formezo sipas nevojes!

Aftesia per te pershtatur sjelljen me mjedisin dhe nevojat personale

Njohja dhe perpunimi I informacionit

Perballu dhe zgjidh situata

IQ

Shprehi te perpunimit te informacionit

Pervoje me nje detyre ne nje situate te caktuar

m simdh ni a nd rvepruese
Mësimdhënia ndërvepruese
 • Akt bashkëveprimi
 • Dinamike
 • Fleksible
 • E hapur
metodologja nd rvepruese
Metodologja ndërvepruese

Metoda ndërvepruese janë ato metoda që përdoren:

 • për të ndërtuar strukturat e të menduarit të

nxënësve

 • për të kultivuar qëndrime dhe vlera !
 • dhe jo për të përvetësuar njohuri!
koncepte baz t m simdh nies me n qend r nx n sin
Konceptebazëtëmësimdhënies me nëqendërnxënësin:
 • Më shumë mësimdhënie të hapur!
 • Më pak të nxënë të drejtuar nga mësuesi!
 • Mësimdhënia për të nxënë
 • Më shumë të nxënë bashkëveprues!
 • Te nxënit si proces ku fitohen dituri,vlera,qëndrime,shkathtësi!
rolet e m suesit
Rolet e mësuesit

Rolet me kryesore dhe me të rëndësishme që merr mësuesi në procesin mësimor janë:

 • Organizues i mësimit
 • Udhëheqës i procesit
 • Partner në komunikimin dhe ndërveprimin në klase
 • Motivues
 • Vlerësues
roli i m suesit n nxitjen e t nx nit
Roli i mësuesit në nxitjen e të nxënit

Për të realizuar një të nxënë të suksesshëm në klase:

 • Mësuesi zgjedh me kujdes grupet e nxënësve
 • Planifikon veprimtaritë e të nxënit ndërveprues apo në bashkëpunim
 • Përcakton objektivat mësimore dhe shoqërore për një grup pune dhe kontrollon përparimin individual të nxënësve
 • Kontrollon të nxënit si grup
p r t realizuar t nx nit nd rveprues
Për të realizuar të nxënit ndërveprues:

Mësuesi duhet të ketë parasysh:

 • Planifikimi
 • Angazhimi
 • Vlerësimi
 • Puna me cilësi
 • Vëzhgimi i vazhdueshëm i nxënësve
 • Vendosja e kërkesave për kohen
 • Përkrahja e frymës se besimit,unitetit dhe pergjegjesise
nd rveprimi mund t shihet si
Ndërveprimi mund të shihet si:
 • Shkëmbim
 • Bashkëpunim
 • Plotësim
 • Përballje dhe konflikt intelektual
 • Dialog i argumentuar
 • Iniciativë nga një grup nxënësish dhe përgjigje nga një grup tjetër
 • Vendimmarrje e përbashkët dhe e shteruar me një diskutim
 • Përcaktim i përbashkët i këndvështrimeve
 • Kryerje e përbashkët e veprimeve
 • Ndarje e roleve në një veprimtari të përbashkët
 • Rivalitet midis grupeve
metodat interaktive
Metodat interaktive:
 • Diskutimi
 • Puna me grupe
 • Mendo/Puno në dyshe/Shkëmbe me të tjerët
 • Loja në role
 • Puna me projekte
 • Ekskursioni
 • Tabela e koncepteve
 • Ditari dypjesësh
 • Kubimi
 • Diagrami i venit
 • Tryeza e rrumbullaket
 • Kllasteri
 • Esetë dhe shkrimet e lira
bofa afektive e nx n sit
Bofa afektive e nxënësit:
 • Metodat interaktivepërobjektivat afektive, ku kalohet në disa hapa:
 • Hapi I: Nxënësi pranon(të angazhohet, të marre pjese)
 • Hapi II:Shpreh kënaqësi që po merr pjese
 • Hapi III: Përfshihet në veprimtari(zbaton detyrat që ka)
 • Hapi IV: Organizohet në përmbushjen e detyrës që ka)

Hapi V: Karakterizimi (veprimtaria kryhet pa ndihmën e mësuesit)

Nxënësi ka krijuar vlera dhe qëndrime!

roli i mesuesit kur nx n si sht n qend r
Roli I mesuesitkurnxënësiështënëqendër:

Roli i mësuesit nuk zbehet, po është shume i rendesishem,

 • Ai është partner në komunikimin dhe ndërveprimin në klase
 • Mësuesi zvogëlon nivelin e stresit dhe ngarkesën e punës gjate një veprimtarie, duke i mësuar ata të ndihmojnë njeri-tjetrin në detyrat e dhëna
 • Mësuesi jep këshilla përkundrejt veprimtarive që do të zhvilloje nxënësi
 • Mësuesi nxit veprimin nxënës-nxënës
 • Mësuesi pranon reagimet e nxënësve lidhur me metodën që do të zhvillohet dhe krijon mundësinë që nxënësi të jete i lire për të pyetur
 • Mesuesi ushtron nxënësit për një vlerësim të pavarur të arritjeve në veprimtaritë e tyre
cfar ndodh me nx n sit
CFARë NDODH ME NXëNëSIT?

Ne këndvështrimin nxënës-nxënës

 • Nxënësit përfshihen në mënyre aktive në procesin e nxënies dhe me metodat interaktive nxënësit kane të drejt të marrin nisma
 • Nxënësit bashkojnë iniciativat
 • Nxënësit flasin në emër të grupit në të cilin ata kryejnë punën e ngarkuar
 • Vendosen rregulla të caktuara për situata të caktuara
 • Krijojnë marrëdhënie të reja komunikimi me njeri-tjetrin
 • Rritet cilësia e të mësuarit në klase
objektiva konjitive
OBJEKTIVA KONJITIVE:
 • Njohja
 • Te kuptuarit
 • Te zbatuarit
 • Analize
 • Sinteze
 • Vlerësimi
objektiva afektive
OBJEKTIVA AFEKTIVE:
 • Marrja
 • Reagimi
 • Vlerësimi
 • Organizimi
 • Karakterizimi
objektiva psikomotore
OBJEKTIVA PSIKOMOTORE
 • Imitimi
 • Manipulimi
 • Saktësia
 • Artikulimi
 • Natyralizmi
pune n grupe
Pune në grupe:
 • Grupi 1:Te sjelle përvojën e tij për teknikat dhe metodat e punës në grup
 • Grupi 2:Te sjelle përvojën e tij për tekniken dhe metodat e punës me metodat e hulumtimit
 • Grupi i 3: të sjelle përvojën e tij në tekniken dhe metodat e zhvillimit të aftësive shkruese
 • Grupi i 4:Te përcaktoje hapat që duhen për një pune me projekte
ad