II.ULUSAL STD FORUMU
Download
1 / 28

- PowerPoint PPT Presentation


 • 243 Views
 • Uploaded on

II.ULUSAL STD FORUMU “Kanıta Dayalı Sağlık Politikasında Ulusal Sağlık Hesaplarının Yeri” Dr. Hakkı GÜRSÖZ RSHMB HIFZISSIHHA MEKTEBİ MÜDÜRLÜĞÜ. HERKES İÇİN SAĞLIK: SAĞLIK 21 HEDEF 19: Sağlık İçin Araştırma ve Bilgi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - chloe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ii ulusal std forumu kan ta dayal sa l k politikas nda ulusal sa l k hesaplar n n yeri

II.ULUSAL STD FORUMU

“Kanıta Dayalı Sağlık Politikasında Ulusal Sağlık Hesaplarının Yeri”

Dr. Hakkı GÜRSÖZ

RSHMB HIFZISSIHHA MEKTEBİ MÜDÜRLÜĞÜ


Ii ulusal std forumu kan ta dayal sa l k politikas nda ulusal sa l k hesaplar n n yeri

HERKES İÇİN SAĞLIK: SAĞLIK 21

HEDEF 19: Sağlık İçin Araştırma ve Bilgi

Birçok ülkede sağlık politikaları ve programları bilimsel kanıtlar temelinde olmalıdır.

TALLINN ŞARTI:

Sağlık ve Refah için Sağlık Sistemleri

Sosyoekonomik gelişmeler ve sağlık arasındaki kanıt bağlantısını kullanarak sağlığı etkileyen, sektörler arası yatırımı teşvik etmek ve sağlık sistemlerine yatırım yapmak


Ii ulusal std forumu kan ta dayal sa l k politikas nda ulusal sa l k hesaplar n n yeri

TÜRKİYE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI

 • T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

 • STRATEJİK PLAN 2010/2014


H fz ss hha mektebi m d rl ve kan ta dayal sa l k politikas hedefleri
Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü ve Kanıta Dayalı Sağlık Politikası Hedefleri

 • Türkiye Ulusal Sağlık Hesapları Çalışması 1999-2000,

 • Türkiye Ulusal Hastalık Yükü Çalışması 2002-2004,

 • Birinci Basamağa Yönelik Tanı ve Tedavi Rehberleri 2003,

 • Birinci Basamağa Yönelik Zehirlenmeler Tanı ve Tedavi Rehberleri 2007,


Ii ulusal std forumu kan ta dayal sa l k politikas nda ulusal sa l k hesaplar n n yeri

 • OECD Türkiye Sağlık Sistemi İncelemesi Çalışması,

 • Sağlık Bakanlığı - Dünya Sağlık Örgütü 2 Yıllık İşbirliği Anlaşması 2010-2011

 • Sağlık Sistemi Performans Değerlendirme Çalışması,

 • Sağlık İstatistiklerinin İyileştirilmesi ve Uluslararası Standartlara Uyumlu Hale Getirilmesi Çalışmaları,


Ii ulusal std forumu kan ta dayal sa l k politikas nda ulusal sa l k hesaplar n n yeri

 • Sağlıkta Dönüşüm Programının Çıktılarının Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine Yönelik Çalışmalar,

 • Sağlık Harcamaları Güncelleme Çalışmaları,

 • …………………,


T rkiye ulusal sa l k hesaplar al mas 1999 2000
Türkiye Ulusal Sağlık Hesapları Çalışması 1999-2000 Sağlık Politikası Hedefleri

 • Ulusal Sağlık Hesapları Çalışması ülkemizde OECD sınıflamasına uygun olarak yapılan ilk sağlık harcamaları araştırmasıdır. Bu sayede Uluslararası karşılaştırmalarda yer almamız sağlanmış aynı zamanda sağlık planlaması bakımından büyük önem arz eden finansal verilerin temeli oluşturulmuştur.


T rkiye ulusal hastal k y k al mas 2002 2004
Türkiye Ulusal Hastalık Yükü Çalışması 2002-2004 Sağlık Politikası Hedefleri

 • Bu çalışma ile Türkiye’nin sağlık sektörü reformlarına, sağlık politikalarına ve stratejilerine rehberlik etmek üzere açık ve objektif kriterler oluşturmak ve Türkiye’de kaçınılabilen hastalık ve sakatlıklardan kaynaklanan hastalık yükünü azaltmak hedeflenmiştir.


Tan ve tedavi rehberleri
Tanı ve Tedavi Rehberleri Sağlık Politikası Hedefleri

 • “Birinci Basamağa Yönelik Tanı ve Tedavi Rehberleri” geliştirilmesinin amacı sahada çalışan hekimlerin gereksinim duyduğu bilimsel, kanıta dayalı, uygulanabilir ve güncel bir rehber oluşturulmasıdır.


Oecd t rkiye sa l k sistemi ncelemesi al mas 2009
OECD Türkiye Sağlık Sistemi İncelemesi Çalışması 2009

 • Bu çalışma kapsamında ülkemiz sağlık sistemi ve uygulanan sağlık reformlarının dünü, bugünü ve geleceği üzerine yorum ve analizler yapılmış, ayrıca karar vericilere yol gösterecek kilit öneriler de bulunulmuştur.


Sa l k bakanl d nya sa l k rg t 2 y ll k birli i anla mas 2010 2011
Sağlık Bakanlığı - Dünya Sağlık Örgütü 20092 Yıllık İşbirliği Anlaşması 2010-2011

 • Bu anlaşma çerçevesinde “Sağlık Sektöründe Gözetimcilik İçin Kanıta Dayalı Politika Belirlenmesinde Sağlık Bakanlığı Kurumsal ve Teknik Kapasitesinin İyileştirilmesi” konulu bir proje teklifi hazırlanmış ve DSÖ’ye sunulmuştur.


Sa l k sistemi performans de erlendirme al mas
Sağlık Sistemi Performans Değerlendirme Çalışması 2009

 • Stratejik planlar ve reformların izlenmesi ve değerlendirmesi çalışmaları açısından tamamlayıcı bir öneme sahiptir.

 • Yapısı gereği, paylaşılan amaçlar ve hedeflere ilişkin ölçülebilir sonuçlara ulaşılmasında bir dizi paydaşı bir araya getiren bir faaliyettir.

 • Tallinn Şartı’nın desteklediği değerlerin ve eylemlerin uygulamasına yönelik Türkiye’nin atacağı somut bir adımdır.


Sa l k statistiklerinin yile tirilmesi ve uluslararas standartlara uyumlu hale getirilmesi al malar
Sağlık İstatistiklerinin İyileştirilmesi ve Uluslararası Standartlara Uyumlu Hale Getirilmesi Çalışmaları,

 • Sağlık hizmetlerinin ihtiyaçlara göre doğru planlanabilmesi için en önemli araçlardan biri sağlık istatistikleridir.

 • Bu sayede karar verme süreci çok daha bilimsel ve kanıta dayalı olarak yapılabilmektedir.


Sa l kta d n m program n n kt lar n n l lmesine ve de erlendirilmesine y nelik al malar
Sağlıkta Dönüşüm Programının Çıktılarının Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine Yönelik Çalışmalar

 • Hali hazırda devam etmekte olan bu çalışmalar ile SDP’nin Halkımızın Sağlık Düzeyini Yükseltmek ve Geliştirmek, Vatandaş Memnuniyeti ve Mali Katkıda Hakkaniyet/Finansal Riskten Koruma olarak özetlenebilecek nihai hedeflerine ve faaliyetlerine yönelik analizler yapılıp raporlar hazırlanacaktır.


Sa l k harcamalar g ncelleme al malar
Sağlık Harcamaları Güncelleme Çalışmaları Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine Yönelik Çalışmalar

 • Ülkemizde sağlık harcamaları, sistematik ve OECD standartlarına uygun olarak ilk defa 1999-2000 yılları için Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen bir çalışma ile ortaya konmuştur. Ulusal Sağlık Hesapları Sistemine göre yapılan bu çalışma takip eden yıllar için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yürütülmüş olup, Bakanlığımız çalışmalara teknik destek vermiştir.


T rk ye ulusal sa lik hesaplari ush
“TÜRKİYE Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine Yönelik ÇalışmalarULUSAL SAĞLIK HESAPLARI (USH)”


Ush nedir
USH Nedir? Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine Yönelik Çalışmalar

 • Ülkelerin sağlık hesaplarının tanımlanması son yıllarda politika belirleyicilerin önemle üzerinde durdukları bir konudur.

 • USH; amaçlarını gerçekleştirmede etkin rol oynayabilmeleri için, mevcut kısıtlı kaynakların sektör içindeki miktarı ve dağılımı, bu kaynakların akış yönü, şekli ve geçmişte gözlenen hareketleri ile gelecekte beklenen hareketleri konusunda politika yapıcılara ve karar vericilere güçlü kanıtlar sunar.


Ush da temel vurgu
“USH’da Temel Vurgu” Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine Yönelik Çalışmalar

Kimin, ne için, ne kadar ödeme yaptığını entegre bir biçimde ortaya koymaktır. Bu çerçevede USH için tanımlanan üç temel bileşenden söz edilebilir;

 • Para nereden gelmektedir? (Finansman kurumları)

 • Para nereye gitmektedir? (Sağlık hizmeti sunucuları)

 • Ne tür mal ve hizmetler verilmektedir ve ne tür mal ve hizmetler satın alınmaktadır? (Fonksiyonlar)


Ush n n temel fonksiyonlar
“USH’nın Temel Fonksiyonları” Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine Yönelik Çalışmalar

Ulusal Sağlık Hesapları, politika yapıcılara ve karar vericilere :

 • Önceliklerin belirlenmesi ve planlanması,

 • Yeni sektörel stratejilerin belirlenmesi ve izlenmesi,

 • Yapılan müdahalelerin etkisinin değerlendirilmesi,

  konularında güçlü kanıtlar sunmaktadır.


Ush n n temel fonksiyonlar1
“USH’nın Temel Fonksiyonları” Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine Yönelik Çalışmalar

 • Ülkemizde sağlık harcamaları, sistematik ve OECD standartlarına uygun olarak ilk defa 1999-2000 yılları için Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi ve Harvard Üniversitesince yapılan ortak bir çalışma ile ortaya konmuştur.


Ush n n temel fonksiyonlar2
“USH’nın Temel Fonksiyonları” Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine Yönelik Çalışmalar

 • 2001-2004 yılları arası USH rakamları TÜİK tarafından hesaplanmış ve yayınlanmıştır.

 • Son olarak ise yine Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü ve TÜİK işbirliği ile 2004-2007 yılları sağlık harcamalarını ortaya koymak üzere ortak bir çalışma yürütülmüştür.


Sa l k harcamalar temel sonu lar
“Sağlık Harcamaları Temel Sonuçlar” Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine Yönelik Çalışmalar

Kamu ve Özel Sağlık Harcamasının GSYİH İçindeki Payı (%)


Sa l k harcamalar temel sonu lar1
“Sağlık Harcamaları Temel Sonuçlar” Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine Yönelik Çalışmalar

Kamu Sağlık Harcaması ve Özel Sektör Sağlık Harcamasının Toplam Sağlık Harcamasına Oranı


Sa l k harcamalar temel sonu lar2
“Sağlık Harcamaları Temel Sonuçlar” Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine Yönelik Çalışmalar

Yıllara Göre Kişi Başı Kamu ve Özel Sağlık Harcamaları, TL


Ii ulusal std forumu kan ta dayal sa l k politikas nda ulusal sa l k hesaplar n n yeri

TEŞEKKÜRLER Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine Yönelik Çalışmalar

www.tusak.saglik.gov.tr