opera n program v zkum v voj a vzd l v n 2014 2020 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020. Vymezení operačních programů pro programové období 2014 – 2020 usnesení vlády č. 867 ze dne 28.11. 2012 pověření MŠMT přípravou OP VVV Příprava Dohody o partnerství (dokument zastřešující všechny programy - gestorem přípravy je MMR)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
n rodn rove
Vymezení operačních programů pro programové období2014 – 2020

usnesení vlády č. 867 ze dne 28.11. 2012

pověření MŠMT přípravou OP VVV

Příprava Dohody o partnerství (dokument zastřešující všechny programy - gestorem přípravy je MMR)

usnesení vlády č. 447 ze dne 12. června 2013

zpracování probíhá paralelně a provázaně se zpracováním programů

Národní úroveň
p ehled program uv 867 2012

Program rozvoje venkova

Programy pro Dohodu o partnerství

OP Rybářství

Cíl Investice pro růst a zaměstnanost

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

OP Doprava

OP Životní prostředí

OP Zaměstnanost

OP Praha - pól růstu ČR

OP Technická pomoc

Integrovaný regionální operační program

Cíl EÚS

OP ČR - Polsko

OP Svobodný stát Sasko - ČR

OP Svobodný stát Bavorsko - ČR

OP Rakousko - ČR

OP Slovensko - ČR

OP Nadnárodní spolupráce

OP Meziregionální spolupráce

ENRF

EFRR+ESF+FS

EZFRV

Přehled programů: UV č. 867/2012
c le a obsah op vvv
Cíle a obsah OP VVV

Cílem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je přispět ke strukturálnímu posunu ČR směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti naší země.

Klíčovým principem OP VVV je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku v sociálně soudržné společnosti a na něj navazující téma podpory kvalitního výzkumu.

 • Oblasti intervencí OP VVV
 • Podporu rovnosti a kvality přístupu ve vzdělávání.
 • Rozvoj lepších kompetencí pro trh práce.
 • Posílení kapacit pro kvalitní výzkum a jeho přínos pro společnost.
struktura prioritn ch os op vvv

PO 1

Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

PO 2

Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

PO 3

Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Struktura prioritních os OP VVV

PO 4

Technická pomoc

prioritn osa 3 prioritn sm ry intervence
Prioritní osa 3 – prioritní směry intervence
 • posílení rovného přístupu ke vzdělávání na všech jeho stupních s cílem zvýšení potenciálu jednotlivců rozvíjet své kompetence během celého života
 • rozvoj klíčových kompetencí: komunikace v mateřském jazyce, komunikace v cizích jazycích, matematická gramotnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií, schopnost práce s digitálními technologiemi, schopnost učit se, sociální a občanské schopnosti, smysl pro iniciativu a podnikavost, kulturní povědomí a vyjádření
 • zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy s důrazem zvýšení jejich relevance k dlouhodobým potřebám absolventů, trhu práce a společnosti.
prioritn osa 3 rovn p stup ke kvalitn mu p ed koln mu prim rn mu a sekund rn mu vzd l v n esf

Specifické cíle

1.1. Vzdělávání k sociální integraci

2.1. Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

2.2. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků

v klíčových kompetencích

2.3. Rozvoj systému hodnocení kvality a strategického řízení ve vzdělávání

2.4. Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků

2.5. Zvyšování kvality odborného vzdělávání včetně posílení jeho relevance pro trh práce

Prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (ESF)
sc 2 2 zlep en kvality vzd l v n a v sledk k v kl ov ch kompetenc ch
SC 2.2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
 • Cílem je prostřednictvím individuálních forem podpory, vzájemného učení a dalšího vzdělávání pedagogů dosáhnout stavu, kdy jsou pedagogové schopni vzdělávat každého žáka ZŠ a SŠ k co nejlepšímu využití jeho vlastního potenciálu k rozvoji kompetencí důležitých jak pro život osobní a společenský, tak i pro trh práce.
sc 2 2 zlep en kvality vzd l v n a v sledk k v kl ov ch kompetenc ch1
SC 2.2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
 • Cílem je prostřednictvím individuálních forem podpory, vzájemného učení a dalšího vzdělávání pedagogů dosáhnout stavu, kdy jsou pedagogové schopni vzdělávat každého žáka ZŠ a SŠ k co nejlepšímu využití jeho vlastního potenciálu k rozvoji kompetencí důležitých jak pro život osobní a společenský, tak i pro trh práce.
sc 2 2 o ek van v sledky
SC 2.2 Očekávané výsledky
 • 1. Zavedení a rozšíření postupů a nástrojů individuální podpory pedagogů, jež pomohou zlepšit jejich práci na ZŠ a SŠ i v neformálním a zájmovém vzdělávání.
 • 2. Rozvoj kultury sdílení pedagogických zkušeností, poskytování metodické podpory a odborné zpětné vazby a učení se od kolegů.
 • 3. Zvýšení podílu pedagogů schopných přizpůsobit výuku potřebám jednotlivých žáků.
sc 2 3 rozvoj syst mu strategick ho zen a hodnocen kvality ve vzd l v n
SC 2.3 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání
 • Zvýšení kompetencí pracovníků veřejné správy, zřizovatelů, ředitelů a pedagogů pro využití monitoringu a hodnocení jako nástrojů pro řízení změn a podporu dalšího rozvoje,
 • s cílem zlepšování rovných příležitostí
 • a kvality ve vzdělávání na všech úrovních.
 • Nové kompetence budou užívat přímo v praxi
 • při vytváření, vedení rozvoje jednotlivých škol
 • a v kariérním systému.
sc 2 4 zkvalitn n p pravy budouc ch a za naj c ch pedagogick ch pracovn k
SC 2.4 Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků
 • Spolupráce škol připravujících budoucí učitele a gymnázií
 • adaptační období
 • akční výzkum
sc 2 5 zvy ov n kvality odborn ho vzd l v n v etn pos len jeho relevance pro trh pr ce
Motivace a k vědě, technologiím, inženýrství a matematice

Klíčová kompetence iniciativa a podnikavost

Kariérové poradenství

SC 2.5 - Zvyšování kvality odborného vzdělávání včetně posílení jeho relevance pro trh práce
implementace spolupr ce v zem
Krajské akční plány rozvoje vzdělávání

Zaměření:

Střední školy

Vyšší odborné školy

Zvýšení zájmu o vědu, technologie, inženýrství a matematiku

Klíčová kompetence iniciativa a podnikavost

Relevance vzdělávání a trhu práce

Kariérové poradenství

Návaznost:

Krajské “S3” strategie inteligentní specializace

Implementace: spolupráce v území
vodn setk n
Úvodní setkání
 • Krajské akční plány rozvoje vzdělávání
 • 2. dubna 2014, 9:30 - 11:30, MŠMT
 • Program:
 • - vyjasnění cílů a obsahu krajských akčních plánů
 • - identifikace partnerů pro krajská partnerství
 • - zahájení spolupráce na vytváření metodiky