autorties bas latvij br vpieejas m c bu materi li n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Autortiesības Latvijā – brīvpieejas mācību materiāli PowerPoint Presentation
Download Presentation
Autortiesības Latvijā – brīvpieejas mācību materiāli

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Autortiesības Latvijā – brīvpieejas mācību materiāli - PowerPoint PPT Presentation


  • 252 Views
  • Uploaded on

Autortiesības Latvijā – brīvpieejas mācību materiāli. Jānis Kapenieks 2009. gada novembris. Autortiesības Latvijā – brīvpieejas mācību materiāli. Normatīvie akti Praktiski jautājumi Autortiesību likuma normas Autordarbu izplatību veicināšanas organizācijas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Autortiesības Latvijā – brīvpieejas mācību materiāli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
autorties bas latvij br vpieejas m c bu materi li1

Autortiesības Latvijā – brīvpieejas mācību materiāli

Normatīvie akti

Praktiski jautājumi

Autortiesību likuma normas

Autordarbu izplatību veicināšanas organizācijas

autorties bas latvij 2009 gada novembris normat vie akti
Autortiesību likums (pēdējie grozījumi 2007.g.06.12.)

Padomes Direktīva 91/250/EEK (1991. gada 14. maijs) par datorprogrammu tiesisko aizsardzību

Padomes Direktīva 92/100/EEK (1992. gada 19. novembris) par nomas tiesībām un patapinājuma tiesībām, un dažām blakustiesībām, kas attiecas uz autortiesībām intelektuālā īpašuma jomā

Padomes Direktīva 93/83/EEK (1993. gada 27. septembris) par dažu noteikumu saskaņošanu attiecībā uz autortiesībām un blakustiesībām, kas piemērojamas satelītu apraidei un kabeļu retranslācijai

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 96/9/EK (1996. gada 11. marts) par datubāzu tiesisko aizsardzību

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/84/EK (2001. gada 27. septembris) par tālākpārdošanas tiesībām par labu mākslas oriģināldarba autoram

Autortiesības Latvijā 2009. gada novembrisNormatīvie akti
autorties bas latvij 2009 gada novembris normat vie akti1
Padomes Direktīva 93/98/EEK (1993. gada 29. oktobris) par autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņu saskaņošanu

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/29/EK (2001. gada 22. maijs) par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā

MK Noteikumi par publisko patapinājumu nr. 444

Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību.

u.c.

Autortiesības Latvijā 2009. gada novembrisNormatīvie akti
autorties bas latvij 2009 gada novembris da i praktiski jaut jumi
Prezentācijā ietverts autora darba fragments. To izmanto konferencē.

      demonstrē Latvijā

      ES valstī

Ārpus ES

Citāts nav autordarbs. Arī gleznas reprodukcija no grāmatas ir citāts.

Noteikumi ES sakrīt ar noteikumiem Latvijā

Ārpus ES varētu būt arī starpvalstu līgumi ar atšķirīgām prasībām.

Autortiesības Latvijā 2009. gada novembrisDaži praktiski jautājumi
autorties bas latvij 2009 gada novembris da i praktiski jaut jumi1
Kuras valsts likumi jāievēro?

Jāievēro darba izziņošanas (publicēšanas) valsts likumi.

Ja darba autors atzīts par autoru citā valstī, tad autortiesības nosaka starptautiskie līgumi

Ja tiek skatīti pārkāpumi, tad civilprocesa likums un starptautiskie līgumi nosaka, kurā valstī to dara

Autortiesības Latvijā 2009. gada novembrisDaži praktiski jautājumi
autorties bas latvij 2009 gada novembris da i praktiski jaut jumi2
2. Vai drīkst nodot citam uz legālas datorprogrammas bāzētu produktu

personiskai lietošanai

 publiskai demonstrēšanai

pārdošanai

Vienreizēja izmantošana pret atlīdzību nav komercdarbība

Atļautās darbības nosaka vienošanās, iegādājoties datorprogrammu

Autortiesības Latvijā 2009. gada novembrisDaži praktiski jautājumi
autorties bas latvij 2009 gada novembris da i praktiski jaut jumi3
3. Vai atļauts kopēt

uz papīra

elektroniski

veidot datu bāzi no kopijām

Kādā veidā atļauts lietot kopijas?

Vai to var darīt bibliotēka?

Personiskām vajadzībām, zinātniskiem un izglītības mērķiem un bibliotēkas vajadzībām kopēšana jebkādā veidā ir atļauta

Bibliotēkas apmeklētāji to drīkst reproducēt jebkādā veidā

Par kopiju izmantošanu atbild pats lietotājs.

Autortiesības Latvijā 2009. gada novembrisDaži praktiski jautājumi
autorties bas latvij 2009 gada novembris da i praktiski jaut jumi4
Vai atļauts pārkāpt likuma normas, vienojoties ar autoru?

Nedrīkst pārkāpt imperatīvas normas. Tās var pazīt:

 vajadzības izteiksme:

jādara to un to

aizliegumi: nedrīkst…

Piemēram – autors nekad nedrīkst nodot savas autortiesības citam, tiesības saņemt autoratlīdzību pēc darba atsavināšanas

Autortiesības Latvijā 2009. gada novembrisDaži praktiski jautājumi
autorties bas latvij 2009 gada novembris da i praktiski jaut jumi5
Vai darba izmantošana ES finansēta projekta ietvaros ir likumīga,

ja to izmanto prezentācijā dažas reizes

to izmanto e-studiju materiālos

Vienreizēja izmantošana pret atlīdzību nav komercdarbība

Ar jaunradīto darbu var veikt arī komercdarbību

 Atļauts. Tomēr ārvalstīs jāņem vērā attiecīgās valsts likumi

Autortiesības Latvijā 2009. gada novembrisDaži praktiski jautājumi
autorties bas latvij 2009 gada novembris da i praktiski jaut jumi6
Vai atļauts kopēt visu darbu fragmentu no interneta, ja internetā publicētam darbam atsevišķas daļas ir patapinātas no cita autora, kurš tās aizliedzis kopēt?

Latvijas likumi to ļauj, jo tas ir citāts.

Kuras valsts likumiem pakļaujas internetā publicēti darbi ?To noteiktu civilprocesa likums.

Autortiesības Latvijā 2009. gada novembrisDaži praktiski jautājumi
autorties bas latvij 2009 gada novembris da i praktiski jaut jumi7
Vai prezentētājs ir pielīdzināms izpildītājam?

Nav – prezentētājs nav blakustiesību subjekts, viņš nesaņem attiecīgu atlīdzību

Autortiesības Latvijā 2009. gada novembrisDaži praktiski jautājumi
autorties bas latvij 2009 gada novembris da as autorties bu likuma normas
publisksizpildījums - darba vai cita ar šo likumu aizsargāta objekta priekšnesums, atskaņojums vai kā citādi tieši vai ar jebkuras tehniskas ierīces palīdzību vai procesa starpniecību veikts izmantojums ārpus ierastā ģimenes loka;

Ierastais nozīmē: tikai vecāki un bērni

Autortiesības Latvijā 2009. gada novembrisDažas autortiesību likuma normas
autorties bas latvij 2009 gada novembris da as autorties bu likuma normas1
Bez publiski pieejamas datu bāzes veidotāja piekrišanas likumīgie datu bāzes izmantotāji drīkstiegūt būtisku datu bāzes satura daļu izglītības vai zinātniskās pētniecības nolūkos, obligāti norādot avotu, turklāt tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams nekomerciāla mērķa sasniegšanai

Publiski pieejamas datu bāzes izmantotājs nedrīkst veikt darbības, kas ir pretrunā ar normālu šīs datu bāzes izmantošanu vai kas nepamatoti aizskar šīs datu bāzes veidotāja likumīgās intereses.

Ja datu bāze ir veidota ārpus Latvijas un uz to nevar attiecināt šā panta pirmās un otrās daļas noteikumus, tā ir aizsargājama, pamatojoties uz Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem

Autortiesības Latvijā 2009. gada novembrisDažas autortiesību likuma normas
autorties bas latvij 2009 gada novembris da as autorties bu likuma normas2
Autortiesības nav uzskatāmas par pārkāptām, ja bez autora piekrišanas un bez atlīdzības šajā likumā noteiktajā kārtībā:

darbs tiek izmantots informatīviem mērķiem, izglītības un pētniecības mērķiem, reproducēts bibliotēku un arhīvu vajadzībām

Ja tiek izmantots publiski pieejams vai izstādīts darbs,

datorprogrammas tiek izmantotas reproducēšanai, tulkošanai un citādai pārveidošanai, tiek nodrošināta datorprogrammas sadarbspēja.

Autortiesības Latvijā 2009. gada novembrisDažas autortiesību likuma normas
autorties bas latvij 2009 gada novembris da as autorties bu likuma normas3
Obligāti norādot izmantotā darba nosaukumu un autora vārdu, atļauts izziņotus vai publicētus darbus vai to fragmentus izmantot izglītības standartiem atbilstošās mācību grāmatās, audiovizuālos darbos, vizuālos uzskates līdzekļos un tamlīdzīgi, kas tiek speciāli radīti un izmantoti izglītības un pētniecības iestādēs nepastarpinātā mācību un pētniecības procesā to darbības mērķim atbilstošā apjomā nekomerciālos nolūkos.

Tas neattiecas uz datorprogrammām.

Autortiesības Latvijā 2009. gada novembrisDažas autortiesību likuma normas
autorties bas latvij 2009 gada novembris da as autorties bu likuma normas4
Ja līgumā nav paredzēts citādi un datorprogrammas izmantošanas tiesības iegūtas likumīgi, tās reproducēšanai, tulkošanai, adaptēšanai vai jebkādai citādai pārveidošanai un šo darbību rezultātu reproducēšanai nav nepieciešama īpaša autortiesību subjekta atļauja, ja vien šīs darbības (arī kļūdu labošana) ir nepieciešamas datorprogrammas lietošanai paredzētajam mērķim.Autortiesības Latvijā 2009. gada novembrisDažas autortiesību likuma normas
autorties bas latvij 2009 gada novembris da as autorties bu likuma normas5
Bez autora piekrišanas un bez atlīdzības ir atļauts īslaicīgi reproducēt darbu, ja darba reproducēšana ir tehnoloģiska procesa būtiska sastāvdaļa un reproducēšanas mērķis ir nodrošināt starpnieka veiktu darba pārsūtīšanu datortīklā starp trešajām personām vai likumīgu izmantošanu un ja šai reproducēšanai nav pastāvīgas(ilglaicīgas) ekonomiskas nozīmes.Autortiesības Latvijā 2009. gada novembrisDažas autortiesību likuma normas
autorties bas latvij 2009 gada novembris da as jaunas autorties bu likuma normas
30. pants regulē Datorprogrammu sadarbspējas nodrošināšanu.

Likums regulē arī:

Datu bāzes veidotāja tiesības, datu bāzes izmantotāja tiesības un pienākumus, datu bāzes aizsardzības tiesību ierobežojumus,

Autortiesības Latvijā 2009. gada novembrisDažas jaunas autortiesību likuma normas
autorties bas latvij 2009 gada novembris da as autorties bu likuma normas6
Autortiesības ir spēkā visu autora dzīves laiku un 70 gadus pēc autora nāves, izņemot šā likuma 37.pantā minētos gadījumus.

Attiecībā uz datu bāzi autortiesības ir spēkā 15 gadus no dienas, kad pabeigta datu bāzes izveide.

Autortiesības Latvijā 2009. gada novembrisDažas autortiesību likuma normas
autorties bas latvij 2009 gada novembris da as autorties bu likuma normas7
Internetā par šo jautājumu (protams, pa Sorosa naudu):

http://www.autornet.lv/

Autortiesības Latvijā 2009. gada novembrisDažas autortiesību likuma normas
2009 gada novembris autordarbu izplat bas veicin anas organiz cijas
2009. gada novembrisAutordarbu izplatības veicināšanas organizācijas
  • Creative Commons (CC)
  • Bezpeļņas organizācija, bāzēta ASV, 2001
  • Autordarbu likumīgas izplatīšanas un apmaiņas veicināāsana
  • Tai ir vairāku veidu licences par brīvu
  • Autori var noteikjt, kāda tiesības ir bez maksas, kādas par samaksu, kādas apmaiņā tikai ar citiem autoriem
  • Wikipēdija – CC licences piemērs
slide24

2009. gada novembrisAutordarbu izplatības veicināšanas organizācijas

Ķeguma tīkls

slide25

2009. gada novembrisAutordarbu izplatības veicināšanas organizācijas

Ķeguma tīkls

paldies

Paldies!

Jānis Kapenieks

2007. gada 19. janvāris