Benchmarking
Download
1 / 23

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych. Katowice, dnia 10.08.2011 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego' - chaman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Benchmarking– narzędzie efektywnej kontroli zarządczej

w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych

Katowice, dnia 10.08.2011 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


PROJEKT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW

Nad wypracowaniem narzędzi pracują:

Katarzyna Topolska – Ciuruś, ekspert ds. przygotowania innowacji ze specjalizacją w zakresie zarządzania jednostką finansów publicznych, dyrektor Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Tomasz Skalski, ekspert ds. przygotowania innowacji ze specjalizacją w zakresie komunikacji społecznej, adiunkt w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Śląskim

Marcin Sakowicz, ekspert ds. przygotowania innowacji ze specjalizacją w zakresie zarządzania procesami, adiunkt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Szkoły Głównej HandlowejBeata Bujak – Szwaczka, ekspert ds. ewaluacji ze specjalizacją w zakresie zarządzania procesami, prowadzi działalność ewaluacyjną projektów w ramach własnej firmy

Stanisław Tamm, ekspert ds. ewaluacji ze specjalizacją w zakresie zarządzania jednostką finansów publicznych z doświadczeniem praktycznym, sekretarz Miasta PoznańZa koordynację projektu odpowiedzialny jest Mariusz Śpiewok


BENCHMARKING

„Benchmarking to metoda porównywania własnych rozwiązań z najlepszymi oraz ich udoskonalania przez uczenie się od innych i wykorzystywanie najlepszych doświadczeń”

[Wawak S., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, s.138, 2002]]


KONTROLA ZARZĄDCZA

Ogół działań podejmowanych

dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób

zgodny z prawem, efektywny, oszczędny

i terminowy


BUDŻET ZADANIOWY

Prawdopodobny termin wdrożenia budżetów zadaniowych w samorządach w efekcie ustawowego obowiązku to 2014 rok

Z ankiet przeprowadzonych wśród jednostek samorządu, które wdrożyły budżet zadaniowy wynika, że szczególnego wysiłku wymaga:

– proces hierarchizacji zadań,

– definiowanie wskaźników efektywności

Źródło: portal www.budzet-zadaniowy.com


Benchmarking a cel kontroli zarz dczej

Skutecznie czyli oszczędnie?

Czy istnieje realna szansa na skuteczniejszą realizację zadania i celu?

BENCHMARKINGA CEL KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Czy są jednostki, których wyniki wskazują wyraźnie, że zadanie może być realizowane skuteczniej?

Czy skutecznie realizujemy zadania i cele?

Skutecznie czyli terminowo?

Skutecznie czyli efektywnie?

Jak zadanie jest realizowane w jednostkach osiągających lepsze wyniki?

Skutecznie czyli zgodnie z prawem?

Czy w oparciu o wyniki innej jednostki powinien zostać zweryfikowany cel w mojej jednostce?

Czy w oparciu o informacje o sposobie realizacji zadania w innej jednostce powinienem uruchomić zmianę?


BENCHMARKINGA STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ

WYMAGANIA

„Za najistotniejszy element kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej lub samorządowych jednostek organizacyjnych

należy uznać system wyznaczania celów i zadań dla jednostek

w danym dziale administracji rządowej lub samorządowych jednostek organizacyjnych,

a także system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań”

FAKTY

Formułowanie celów i mierników realizacji celów stanowi nadal wyzwanie dla zarządzających na każdym szczeblu zarządzania w administracji. Projekt benchmarkingowy wg koncepcji ŚZGiP ma na celu wypracowanie narzędzia wsparcia systemów realizacji kontroli zarządczej w urzędach poprzez:

 • pomoc w formułowaniu celów i sposobów ich monitorowania dla wybranych procesów zachodzących w urzędach oraz definiowania ryzyka osiągania celów na etapie planowania zmian [standard: cele i zarządzania ryzykiem];

 • zapewnienie systemu wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi (innymi jednostkami) mogącymi mieć istotny wpływ na osiąganie celów i realizację zadań poprzez poszukiwanie najlepszych rozwiązań i propagowanie doświadczeń [standard: informacja i komunikacja];

 • systemowe przygotowania kadry zarządzającej do realizacji kontroli zarządczej [standard: środowisko wewnętrzne]


BENCHMARKING – NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ KONCEPCJA REALIZACJI W PROJEKCIE ŚZGiP

PROJEKT INNOWACYJNY A WDROŻENIE INNOWACJI

Istotą projektu innowacyjnego jest wypracowanie metody, narzędzia, którego wykorzystaniem jednostki administracji publicznej będą zainteresowane po zakończeniu projektu.

Na każdym etapie projektu innowacyjnego (etap przygotowania innowacji i etap upowszechnienia i włączania innowacji) rolę uczestników projektu można określić jako konsultacyjno-testującą.

Udział jednostek w projekcie ma zapewnić, że zaproponowana formuła benchmarkingu wraz z metodą jego wdrażania (uwzględniającą poszerzenie kompetencji kadry zarządzającej w zakresie wybranych elementów kontroli zarządczej) będzie narzędziem „szytym na miarę” potrzeb i możliwości jednostek, do których jest kierowana.


BENCHMARKING – NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ KONCEPCJA REALIZACJI W PROJEKCIE ŚZGiP

KROK 1

Dobór grupy benchmarkingowej – urzędy miast na prawach powiatów, urzędy gmin i starostwa powiatowe

ISTOTA NA ETAPIE PRZYGOTOWYWANIA INNOWACJI (projekt innowacyjny)

Kładziemy nacisk na praktyczny wymiar innowacji. Informacja zwrotna od uczestników projektu będzie podstawowym źródłem wypracowania założeń. Stąd na tym etapie poszukujemy jednostek/pracowników zainteresowanych i zaangażowanych w rozwiązania systemowe w jednostkach z zakresu zarządzania.

ISTOTA NA ETAPIE TESTOWANIA (projekt innowacyjny)

Weryfikujemy założenia teoretyczne w praktyce w dwóch etapach – w I etapie z udziałem jednostek biorących udział w przygotowaniu innowacji, w II etapie w gronie rozszerzonym do 40 jednostek.

ISTOTA NA ETAPIE WDROŻENIA(projekt wdrożeniowy)

Systematyczny benchmarking ukierunkowany na poszukiwanie i upowszechnianie dobrych praktyk oraz szkolenia kadry zarządzającej.


BENCHMARKING – NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ UCZESTNICY PROJEKTU Z KTÓRYMI ZAWARTO POROZUMIENIA

 • Miasta na prawach powiatu:

 • Bielsko-Biała

 • Tychy

 • Rybnik

 • Częstochowa

 • Bytom

 • Gliwice

 • Dąbrowa Górnicza

 • Żory

 • Sosnowiec

 • Piotrków Trybunalski

 • Kalisz

 • Tarnów

 • Krosno

Urzędy gmin:

14. Radlin

15. Jaworze

Starostwa Powiatowe:

16. Zawiercie


BENCHMARKING – NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ JEDNOSTKI Z KTÓRYMI PROWADZONE SĄ USTALENIA FORMALNE

W SPRAWIE UDZIAŁU W PROJEKCIE

Miasta na prawach powiatu:

17. Bydgoszcz

18. Chorzów

19. Piekary Śląskie

20. Jastrzębie – Zdrój

21. Jaworzno

22. Katowice

Urzędy gmin:

23. Gaszowice

24. Lubliniec

Starostwa Powiatowe:

25. Piotrków Trybunalski


BENCHMARKING – NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ KONCEPCJA REALIZACJI W PROJEKCIE ŚZGiP

KROK 2

Ustalenie obszarów wspólnych /identyfikacja kluczowych procesów/

ISTOTA NA ETAPIE PRZYGOTOWYWANIA INNOWACJI (projekt innowacyjny)

Uzgodnienie procesów kluczowych z punktu widzenia kierowników jednostek, dla których możemy zdefiniować jednorodny cel (niezależnie od indywidualnej specyfiki jednostki)

ISTOTA NA ETAPIE TESTOWANIA (projekt innowacyjny)

Dopracowanie celu dla wybranych procesów kluczowych (w zakresie objętym benchmarkingiem), w oparciu o pierwsze informacje zwrotne o wynikach osiąganych w innych jednostkach

ISTOTA NA ETAPIE WDROŻENIA(projekt wdrożeniowy)

Identyfikacja i upowszechnianie dobrych praktyk dla procesów objętych benchmarkingiem i weryfikacja zakresu kolejnego badania.

.


BENCHMARKING – NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ KONCEPCJA REALIZACJI W PROJEKCIE ŚZGiP

Zidentyfikowane obszary wspólne

1. Postępowanie administracyjne

1) Pozwolenie na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania (powiat)

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (gminy)

3) Wydawanie decyzji środowiskowych (gminy, powiaty)

2. Rejestracja działalności gospodarczej (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminy)

3. Naliczanie zobowiązań i egzekwowanie dochodów należnych z tytułu podatków i opłat lokalnych - podatek od nieruchomości (gminy)


BENCHMARKING – NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ KONCEPCJA REALIZACJI W PROJEKCIE ŚZGiP

Zidentyfikowane obszary wspólne – cd.

4. Utrzymanie infrastruktury miejskiej -> oświetlenie (gminy)

5. Organizacja sieci szkół w zakresie dotyczącym kształcenia obowiązkowego (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne – gminy; ponadgimnazjalne zawodowe – powiaty)

6. Realizacja usług społecznych w drodze konkursów na działalność pożytku publicznego – po analizie propozycja zastąpienia zgodnie z pkt. 8

7. Zarządzanie zasobami ludzkimi (gminy i powiaty)

8. Organizacja pracy urzędy (gminy i powiaty)

9. Propozycja dla uczestników: organizacja żłobków (gminy - zakres do konsultacji oraz zatwierdzenia przez przedstawicieli urzędów) w miejsce realizacji usług publicznych w drodze konkursów na działalność pożytku publicznego


BENCHMARKING – NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ KONCEPCJA REALIZACJI W PROJEKCIE ŚZGiP

KROK 3

Sformułowanie wskaźników pomiaru efektywności dla uzgodnionych obszarów wspólnych

ISTOTA NA ETAPIE PRZYGOTOWYWANIA INNOWACJI (projekt innowacyjny)

Projekt zakłada, że wskaźniki zostaną sformułowane dla wszystkich zdefiniowanych obszarów wspólnych, tak by niezależnie od decyzji o doborze obszarów do benchmarkingu jednostki mogły korzystać z zaproponowanych metod pomiaru.

ISTOTA NA ETAPIE TESTOWANIA (projekt innowacyjny)

Weryfikacja skuteczności metod pomiaru w zakresie objętym benchmarkingiem.

ISTOTA NA ETAPIE WDROŻENIA(projekt wdrożeniowy)

Porównanie wyników osiąganych przez jednostki w celu identyfikacji dobrych praktyk.


BENCHMARKING – NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ KONCEPCJA REALIZACJI W PROJEKCIE ŚZGiP

Konsultacje proponowanego zestawu wskaźników odbędą się w Starostwie Powiatu Zawierciańskiego 2 sierpnia 2011

Konsultacje przeprowadzi firma zewnętrzna


BENCHMARKING – NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ KONCEPCJA REALIZACJI W PROJEKCIE ŚZGiP

KROK 4

Rekomendacja procesów, które objęte zostaną benchmarkingiem

ISTOTA NA ETAPIE PRZYGOTOWYWANIA INNOWACJI (projekt innowacyjny)

Spośród zidentyfikowanych procesów kluczowych do benchmarkingu rekomendowane zostaną te, dla których benchmarking istotnie zwiększa trafność samooceny osiąganych wyników, dane wejściowe do monitorowania są porównywalne, a przyjęte zasady monitorowania nie generują znaczących kosztów realizacji zadania.

ISTOTA NA ETAPIE TESTOWANIA (projekt innowacyjny)

Weryfikacja doboru procesów.

ISTOTA NA ETAPIE WDROŻENIA(projekt wdrożeniowy)

Systematyczny benchmarking wybranych procesów.


BENCHMARKING – NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ KONCEPCJA REALIZACJI W PROJEKCIE ŚZGiP

KONIEC ETAPU PRZYGOTOWANIA INNOWACJI – SIERPIEŃ 2011

Uzgodniono wstępny zakres i metodę prowadzenia benchmarkingu do fazy testowej


BENCHMARKING – NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ KONCEPCJA REALIZACJI W PROJEKCIE ŚZGiP

KROK 5

TESTOWANIE

Praktyka wskazuje, że każdorazowo, przy wprowadzeniu nowego procesu lub nowej metody pomiaru procesu, benchmarking musi zostać poprzedzony badaniem pilotażowym skupiającym się na weryfikacji poprawności przyjętych założeń. Etap testowy należy przewidzieć każdorazowo gdy wprowadzane będą nowe obszary do benchmarkingu lub istotne zmiany w metodzie pomiaru.


BENCHMARKING – NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ OBCIĄŻENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

 • Rok 2011Konsultacje wstępnej wersji produktu (koncepcji benchmarkingu) i strategii wdrażania, zewnętrzna firma konsultingowa, jednodniowe konsultacje w siedzibie urzędu - 2 sierpnia 2011 r.

 • Od 2012, co roku

 • Warsztaty wyjazdowe podnoszące kompetencje z zakresu zarządzania, uwzględniające wypracowaną metodę (w późniejszych latach udoskonaloną metodę)

 • Szkolenia z zakresu obsługi narzędzia informatycznego wspierającego gromadzenie danych (Katowice, jednodniowe)

 • Warsztaty przygotowujące organizacyjnie do pilotażu (Katowice, jednodniowe)

 • Zebranie danych i wprowadzenie na portal – obciążenie zależne od organizacji Urzędu

 • Identyfikacja i opis dobrych praktyk wraz z ekspertem – wybrane urzędy

 • Warsztaty wyjazdowe doskonalące wykorzystywanie dobrych praktyk zidentyfikowanych w badaniu


Wypracujemy modelowy zestaw wskaźników - położymy nacisk na efektywność i adekwatność procesu monitorowania

Zaproponujemy model prowadzenia benchmarkingu kładąc szczególny nacisk na zapewnienie komfortu udostępniania danych

Przygotujemy kadrę zarządzającą do zarządzania procesami i ich doskonalenia z wykorzystaniem benchmarkingu

Przeprowadzimy pilotażowe i docelowe badania oraz upowszechnimy uśrednione wyniki i najlepsze praktyki

Będziemy zabiegać o uznanie nowego narzędzia jako standardu w realizacji kontroli zarządczej I stopnia w urzędach

BENCHMARKING – NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ NAD CZYM BĘDZIEMY PRACOWALI ?


BENCHMARKING – NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ na efektywność i adekwatność procesu monitorowania CZEGO NIE ZAPEWNIMY?

Zadania zarządzających pozostaną nadal we właściwych rękach,

a więc nie zapewnimy:

=> systemu monitorowania wszystkich procesów…

…ale z Państwa udziałem wybierzemy

i zdefiniujemy te kluczowe

dla samooceny funkcjonowania urzędu

=> wnioskowania…

…ale nauczymy jak zminimalizować zagrożenie wyciągania błędnych wniosków

=> doskonalenia usług…

…ale ułatwimy dostęp do najlepszych rozwiązań


Śląski Związek Gmin i Powiatów na efektywność i adekwatność procesu monitorowania

e-mail: [email protected]

www.benchmarking.silesia.org.pl

Tel: 32 77 60 161, 501 355 568

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ad