Download
proba n a media n slu ba esk republiky st edisko pms v brn n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Probační a mediační služba České republiky ( středisko PMS v Brně) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Probační a mediační služba České republiky ( středisko PMS v Brně)

Probační a mediační služba České republiky ( středisko PMS v Brně)

371 Views Download Presentation
Download Presentation

Probační a mediační služba České republiky ( středisko PMS v Brně)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Probační a mediační služba České republiky( středisko PMS v Brně) Mgr. Vítězslav KLUSÁK Zástupce regionálního vedoucího Jihomoravského soudního kraje a vedoucí střediska PMS ČR Brno Tel. : 546 592 161, mobil: 737 231 290 – vklusak@pms.justice.cz PaedDr. et Mgr. Jaroslava AUEROVÁ vedoucí střediska PMS ČR v Třebíči Tel. : 568 842 502, mobil: 731 692 746 – jauerova@pms.justice.cz

 2. Obsah • Vznik PMS • Vzdělávání pracovníků PMS ČR • Personální situace – (RV, ZRV, VS) • Pracovní skupiny – poradní orgány ředitele • Spolupráce PMS ČR se státními a nestátními institucemi • Probační programy a projekty • Činnost středisek PMS ČR

 3. Vznik PMS ČR Zákon č. 257/2000 Sb. – samotný vznik PMS ČR a zahájení činnosti od 1. 1. 2001. Organizační složka státu spadající do působnosti Ministerstva spravedlnosti ČR. Postupný výběr a nástup pracovníků do všech soudních okresů – zakládání středisek, vzdělávání pracovníků - KVK, SVK. Střediska PMS ČR působí ve všech krajských a okresních městech při všech krajských a okresních soudech (počty pracovníků středisek různé 3 – 15 ), Praha 40 pracovníků. Vedoucí střediska je jmenován ministrem spravedlnosti ČR, projde výběrovým řízením a musí být projednán a doporučen Radou pro probaci a mediaci. Vysunutá pracoviště - Rumburk, Krnov, Karviná. Středisko PMS Brno zajišťuje dva soudní okresy Brno - město a Brno – venkov.

 4. Vzdělávání pracovníků PMS ČR Vzdělávání upravuje § 6 zákona č. 257/2000 Sb., Zákona o Probační a mediační službě Úředník Probační a mediační služby ČR – musí splňovat vzdělání společensko vědního zaměření magisterského stupně. po absolvování adaptačního kurzu, roční vzdělávání KVK (Kvalifikační vzdělávací kurz) stáže - soud, státní zastupitelství, Policie ČR, věznice, sociální služby - neziskovky) – po absolvování KVK úředník předstupuje před komisi MSp a musí vykonat kvalifikační úřednickou zkoušku – právní a komunikační bloky, praktická práce s klientem - kamerový záznam z jednání s klientem, rozbor zadané kazuistiky, Zkouška pouze dvě možnosti v určitém časové době

 5. Vzdělávání pracovníků PMS ČR • Asistent Probační a mediační služby ČR – SVK (adaptační kurz, stáže soud, státní zastupitelství, Policie ČR, neziskovky, věznice) – po absolvování SVK předstupuje před komisi a musí vykonat kvalifikační zkoušku na asistenta PMS (právo, komunikace, kazuistiky, rozbor případu – má pouze dvě možnosti v určité časové době) • vzdělání střední – humanitní zaměření – stáří více jak 21 roků. • Výběrová řízení nových pracovníků – (čtyřčlenná komise – vedoucí komise s hlasem rozhodujícím) • Střediska využívají stáží studentů a z UP apod.

 6. Další vzdělávání pracovníků PMS ČR Specialisté – mládež a děti , agenda dospělých, OPP, TDV, TZV, ZRK(mediace), Ptrobace, Parole, Supervize (případové, duševní hygiena, měkká sebeobrana, základy psychoterapie, dynamika osobnosti) – Intervize – práce pod supervizí, náslechy. Regionální školení – dvoudenní, jednodenní pro specialisty – celorepubliková, krajská – JM soudní kraj Školení vedené zahraničními rektory – Velká Británie, Rakousko, Norsko. Spolupráce s odborníky. Práce s oběťmi trestných činů.

 7. Personální situace PMS ČR • PMS ČR – 422 pracovníků • Jihomoravský soudní kraj – 64 pracovníků • Ředitelství PMS ČR Praha, sídlí na adrese : Hybernská č. 18, Praha 1- 24 pracovníků • Spolupráce s Úřady práce v celé ČR • – projekty – stážisté a praktikanti z VŠ, VOŠ • – možnost pozdějšího přijetí

 8. Pracovní skupiny PMS ČR • Pracovní skupiny – poradní orgány pro ředitele PMS ČR PROBACE - dohled, PAROLE – PP z VTOS, ZRK - mediace, OPP, TDV, TZV, mládeže, SPIS, SARPO – rizika, • Oblast všech problematik, se kterými PMS ČR pracuje • Metodické standardy – schválené mistrem spravedlnosti ČR po projednání v Radě pro probaci a mediaci • Specialisté na jednotlivé problematiky

 9. Spolupráce PMS ČR se státními a nestátními institucemi OČTŘ – soudy, státní zastupitelství, Policie ČR Vězeňská služba ČR – projekty, společná školení, dohody - parole Městská policie , Obecní policie Poskytovatelé z řad Městských a Obecních úřadů Neziskový sektor – programy a projekty Systém včasné intervence - Multi týmy – OČTŘ, OSPOD, neziskovky, školy a školská zařízení

 10. Probační programy a projekty • Akreditační řízení – pro mládež a nezletilce ( programy sociálního výcviku) • Probační program – akreditace – MSp., ukládání probačních programů • Dotační řízení – probační programy jím prochází každý kalendářní rok • Projekty – JMK ( krajské, městské, obecní) • Předpoklad do budoucnosti – probační programy a projekty pro dospělé. Příklady v současné době : • Sdružení Podané ruce – „Jinou cestou“, „Začni jinak“. • Ratolest – „Změnit směr“ • Sdružení Dno – „Právo pro každý den“ • Sdružení YMKA – „O krok dál“ • Sdružení Ratolest – „Aristoteles“ • Asociace Občanských poraden – „Specializované poradenství obětem trestných činů“

 11. Činnost středisek PMS ČR V pracovních dnech v době od 8:00 do 16:00 je zajištěn stálý kontakt s veřejností. Pružná pracovní doba, samostatnost pracovníků. Na krajských střediscích jsou vytvořena oddělení : Oddělení probačních a mediačních činností pro mládež a nezletilé, Oddělení probačních a mediačních činností pro dospělé, Oddělení výkonu trestu OPP a TDV v odděleních pracují specialisté pro danou činnost Bezpečnost středisek, dislokace, školící středisko Personální situace, MTZ vybavení.

 12. Probační programy a projekty „Právo pro každý den“ – výchovné opatření určené pro mladistvé klienty, kteří se dostali do konfliktu se zákonem – Sdružení Dno, Celní č. 3, Brno „Aristoteles“ – je poskytován nezletilým klientům PMS ČR v Brně (děti 10 – 15 let) – zajišťován pod záštitou Sdružením Ratolest „Změnit směr“ – určen dětem od 13 do 14 let a mladým lidem od 15 do 18 let z Brna a okolí, kteří spáchali méně závažné provinění „Jinou cestou“ – pro pachatele ve výkonu trestu ve Věznici Kuřim, VV Brno – Bohunice - návykové látky Sdružení Ymka, Městská policie Brno – „Bezpečné město a bezpečná lokalita“, Dopravní výchova apod.

 13. Probační programy a projekty ZAČNI JINAK • Realizátor projektu / Sdružení Podané ruce, o.s. Francouzská 36, 602 00 BrnoPOPIS PROJEKTU / Program, který rozvíjí sdružení Podané ruce v součinnosti se středisky PMS na jižní Moravě, cílem programu je doprovázení, pomoc a podpora lidem zbavujících se závislosti na návykových látkách, po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, v rámci výkonu dohledu.SPOLUPRACUJÍCÍ STŘEDISKA PMS ČR / Brno

 14. Probační programy a projekty Multimediální forma pomoci a vzdělání sociálně znevýhodněných: zpřístupnění služeb Realizátor / SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s., Sýpka 25, 613 00 BrnoPOPIS PROJEKTU / Vzdělávací program směřující k umístění klientů PMS na trh práce SPOLUPRACUJÍCÍ STŘEDISKA PMS ČR / Brno

 15. Probační programy a projekty O krok dálrealizátor/ YMCA, Brno, Kounicova 3POPIS PROJEKTU / projekt pro mladistvé klientyDATUM REALIZACE / od 30.9. 2008 na dobu neurčitouSPOLUPRACUJÍCÍ STŘEDISKA PMS ČR / Brno

 16. Probační programy a projekty • ACPS /akademické centrum praktických studií/ "Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie a sociální pedagogiky" MU BrnoRealizátor / Masarykova univerzita v Brně, Žerotínovo nám.9, BrnoPOPIS PROJEKTU / Zkvalitnění vzdělávání studentů psychologie a sociální pedagogiky MU Brno, s možností využívat práci centra pro klienty PMS.DATUM REALIZACE / od 18. 10. 2005 na dobu neurčitou SPOLUPRACUJÍCÍ STŘEDISKA PMS ČR / Brno

 17. Probační programy a projekty / CPS /centrum praktických studií/Relizátor / Masarykova univerzita v Brně, Žerotínovo nám.9, BrnoPOPIS PROJEKTU / Studentské stáže.SPOLUPRACUJÍCÍ STŘEDISKA PMS ČR / Brno, Kladno, Nymburk, Chomutov, Most, Teplice, Jičín.

 18. Probační programy a projekty Služba MENTOR 2011Realizátor/ SPJ Sdružení pro probaci a mediaci v justici, Korunní 101, 130 00 Praha 3POPIS PROJEKTU / Stěžejní část projektu tvoří terénní práce romských mentorů s klienty. Kvalita poskytované služby je zajištěna pravidelnými supervizemi zaměřenými na profesní rozvoj mentorů. Cca 15 romských mentorů vyškolených v předchozích projektech bude spolupracovat se středisky PMS ČR v Jihočeském (České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Jindřichův Hradec) a Ústeckém kraji (Most, Děčín). Ve městě Ostrava bude vyškoleno min. 10 nových romských mentorů; v květnu - červnu 2011 absolvují teoretickou část kurzu Mentor (60 hodin) a od července 2011 začnou pracovat s klienty PMS ČR, nejprve v rámci praktické části kurzu Mentor (40 hodin).DATUM REALIZACE / 14. 12. 2010 - 30. 12. 2011SPOLUPRACUJÍCÍ STŘEDISKA PMS ČR / České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Jindřichův Hradec, Most, Děčín, Ostrava