projek n spolupr ca pri rie en po iadaviek stn 92 0203 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekčná spolupráca pri riešení požiadaviek STN 92 0203 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekčná spolupráca pri riešení požiadaviek STN 92 0203

play fullscreen
1 / 72

Projekčná spolupráca pri riešení požiadaviek STN 92 0203

1048 Views Download Presentation
Download Presentation

Projekčná spolupráca pri riešení požiadaviek STN 92 0203

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projekčná spolupráca pri riešení požiadaviek STN 92 0203 Lektori: Ing. Jaroslav Miko Ing. František Gilian Mgr. Jaroslav Cibulya ASOCIÁCIA PASÍVNEJ POŽIARNEJ OCHRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 2. Obsah seminára • APPO SR – predstavene organizátora • Všeobecné požiadavky PBS • Výklad požiadaviek STN 92 0203 • Vhodné stavebné výrobky pre účel požiadaviek STN 93 0203 • Technická realizácia požiadaviek STN 92 0203 na trasy káblov v praxi

 3. APPO SR ASOCIÁCIA PASÍVNEJ POŽIARNEJ OCHRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY • Združenie výrobcov stavebných výrobkov a systémov pre použitie na účel požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti. • Odborníci v oblasti požiarnej bezpečnosti (univerzitní aj vedeckí pracovníci) • Právnické a fyzické osoby realizujúce požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe

 4. Ciele APPO SR • Zvyšovanie kvality protipožiarnej bezpečnosti osôb a majetku pri výstavbe a pri užívaní stavieb v Slovenskej republike. • Zabezpečenie informovanosti a poznatkov v oblasti technických riešení požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pre všetkých, ktorí sa zúčastňujú procesu projektovania, navrhovania, realizácie a kontroly stavieb.

 5. Činnosť APPO SR • Tvorba technických noriem v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb • Spolupráca na tvorbe legislatívnych predpisov v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb • Spolupráca na tvorbe legislatívnych predpisov v oblasti stavebných výrobkov • Tvorba technických návodov TN APPO

 6. Partneri APPO SR • Ministerstvo vnútra SR - Prezídium Hasičského a záchranného zboru • Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR – sekcia výstavby • SKSI, SEZ-KES, SARM • ECEUFIRE – dohoda profesijných združení požiarnej ochrany krajín V4 + Ukrajina, Bulharsko Rumunsko, Slovinsko, Chorvátsko

 7. Kontakt • www.appo.sk • sekretariat@appo.sk

 8. História požiadaviek PB • Požiarne predpisy na projektovanie výškových budov: 1967 (čl. 86-87) • zabezpečenie dodávky elektrickej energie z dvoch a viac zdrojov • pripojenie - slučkou, na mrežovú sieť a pod. • samostatná sieť pre výťahy • zosilňovacie stanice vody • samostatný rozvádzač s vlastným prívodom

 9. História požiadaviek PBS • STN 73 0802: 1975 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia • evakuačné výťahy • zariadenie hlasovej signalizácie požiaru • dymové klapky • osvetlenie a vetranie únikových ciest • pripojenie slučkou, na mrežovú sieť • samostatný generátor, batérie

 10. História požiadaviek PBS • STN 73 0804 :1991 (1986) Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné objekty • požiadavky obdobné ako v STN 73 0802 • + • požiadavky na vedenie rozvodov: • priestorom bez požiarneho rizika • pod omietkou • v šachte

 11. História požiadaviek PBS • Zavedenie požiadaviek vo vyhláške MV SR č.288/2000 Z.z. neskôr č.94/2004 Z.z • Popredné postavenie v rámci Európskych krajín v oblasti požiarnej bezpečnosti • Spracovanie STN 92 0205 • Zákon č.90/1998 Z.z o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky MVRR SR č.588/2009 Z.z.

 12. Požiadavky na elektrické inštalácie • Dve kategórie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť elektrických inštalácií • Zamedzenie vzniku požiaru • Správanie sa v požiari • rozvoj požiaru, jeho šírenie v stavbe, tvorba tepla a splodín horenia • trvalá dodávka elektrickej energie pre zariadenia v prevádzke počas požiaru v požadovanom čase.

 13. Nedostatky v riešeniach požiadaviek • Trasy káblov pre trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari • Záložné elektrické napájanie • Vypínanie elektrickej energie pri požiari • Požiadavky na stavebné konštrukcie • Požiadavky na nosné konštrukcie káblov • Požiadavky na elektrické rozvádzače • Požiadavky na stavebné výrobky

 14. Výklad požiadaviek STN 92 0203 – 1.časť • – napájacie zdroje na trvalú dodávku elektrickej energie pre elektrické zariadenia v prevádzke počas požiaru; • – vypínanie elektrickej energie do 1 kV počas požiaru; • – trasy káblov na trvalú dodávku elektrickej energie pre elektrické zariadenia v prevádzke počas požiaru;

 15. Výklad požiadaviek STN 92 0203 – 1.časť – umiestnenie elektrických rozvádzačov na trvalú dodávku elektrickej energie pre elektrické zariadenia v prevádzke počas požiaru; - požiadavky na vlastnosti káblov a príslušenstva káblov použitých v požiarnych úsekoch s priestorom určených v tejto norme.

 16. Výklad požiadaviek STN 92 0203 – 2.časť • trvalá dodávka elektrickej energie: proces dodávky energie, ktorý je zabezpečený napájacími zdrojmi elektrickej energie, vypínaním elektrickej energie počas požiaru, elektrickým napájaním a ovládaním zariadení v prevádzke počas požiaru, trasami káblov a umiestnením elektrických rozvádzačov na napájanie a ovládanie elektrických zariadení v prevádzke počas požiaru

 17. Výklad požiadaviek STN 92 0203 – 2.časť nezávislý zdroj napájania: zdroj elektrickej energie, ktorého porucha alebo zmena v jeho systéme neovplyvní správnu funkciu druhého/iného zdroja hlavný zdroj napájania: zdroj napájania, ktorý zabezpečuje dodávku elektrickej energie v normálnej prevádzke

 18. Výklad požiadaviek STN 92 0203 – 2.časť záložný zdroj napájania: zdroj napájania, ktorý zabezpečuje pri výpadku elektrickej energie z hlavného zdroja napájanie zariadení v prevádzke počas požiaru

 19. Výklad požiadaviek STN 92 0203 – 2.časť 2.5 zóna: stavba alebo časť stavby obsahujúca jeden alebo viac požiarnych úsekov, v ktorej sa môže príslušná funkčnosť realizovať nezávisle od iného členenia POZNÁMKA 1. – Pojem funkčnosť sa vzťahuje na vypínanie elektrickej energie v prípade požiaru z dôvodu prerušenia činnosti pri evakuácii osôb a zdolávaní požiaru. POZNÁMKA 2. – Rozčlenenie stavby na zóny sa realizuje tak, aby zdolávanie požiaru v jednej zóne nemuselo narušiť prevádzku inej zóny.

 20. Výklad požiadaviek STN 92 0203 – 2.časť CENTRAL STOP: ovládací prvok podľa STN EN 60947-5-1 na bezpečné vypnutie elektrickej energie z jedného miesta pre elektrické zariadenia v stavbe alebo jej časti (zóne), ktoré nie sú elektrickými zariadeniami v prevádzke počas požiaru

 21. Výklad požiadaviek STN 92 0203 – 2.časť TOTAL STOP: ovládací prvok podľa STN EN 60947-5-1 na bezpečné vypnutie elektrickej energie z jedného miesta pre všetky elektrické zariadenia vrátane elektrických zariadení v prevádzke počas požiaru v stavbe alebo jej časti (zóne)

 22. Výklad požiadaviek STN 92 0203 – 2.časť napájací kábel: kábel, ktorým sa zabezpečuje dodávka elektrickej energie signalizačný, ovládací a dátový kábel: kábel, ktorým sa zabezpečuje signalizácia, ovládanie a prenos dát

 23. Výklad požiadaviek STN 92 0203 – 2.časť trasa káblov pre elektrické zariadenie v prevádzke počas požiaru ďalej len „trasa káblov“: súhrnný názov pre káble uložené na káblovej lávke, káblových príchytkách podľa STN EN 50368, v inštalačnom káblovom kanáli/šachte alebo v konštrukcii stavby

 24. Výklad požiadaviek STN 92 0203 – 2.časť funkčná odolnosť trasy káblov v požiari ďalej len „funkčná odolnosť“: je splnená, ak pri skúške podľa STN 92 0205 nevznikne na vzorke káblového systému krátke spojenie (skrat) alebo prerušenie toku elektrického prúdu

 25. Výklad požiadaviek STN 92 0203 – 2.časť redundantná trasa káblov: trasa káblov, ktorá je nezávislá od inej/druhej trasy káblov vedenej pre potreby napájania alebo ovládania toho istého zariadenia. Vedie cez iné požiarne úseky ako druhá trasa, alebo vedie v dostatočnej vzdialenosti od druhej trasy

 26. Výklad požiadaviek STN 92 0203 – 2.časť káblová lávka: súhrnný názov pre celú konštrukciu, ktorá slúži na uloženie a podpretie káblov t.j. systém káblových žľabov, systém káblových roštov podľa STN EN 61537 inštalačný káblový kanál/šachta: nepriechodný (neprielezný) uzatvárateľný stavebný výrobok alebo konštrukcia na uloženie káblov a vodičov

 27. Výklad požiadaviek STN 92 0203 – 2.časť voľne vedené káble a vodiče: káble a izolované vodiče vedené v trasách, ktoré sú vystavené možným priamym účinkom požiaru iných horľavých materiálov (ako sú samotné káble) hlavný elektrický rozvádzač: elektrický rozvádzač podľa STN EN 60439-1, ktorý slúži na napájanie a ovládanie podružných elektrických rozvádzačov alebo na napájanie a ovládanie zariadení

 28. Výklad požiadaviek STN 92 0203 – 2.časť podružný elektrický rozvádzač: elektrický rozvádzač podľa STN EN 60439-1, ktorý slúži na napájanie a ovládanie zariadení podľa zvolenej schémy napájania príslušenstvo káblov: káblové elektroinštalačné rúrky, lišty podľa STN EN 61386, kanály a škatule podľa STN EN 60670-1

 29. Výklad požiadaviek STN 92 0203 – 2.časť Grafické značky pre výkresy

 30. Výklad požiadaviek STN 92 0203 – 2.časť • Zdroje elektrickej energie • Elektrické zariadenia v prevádzke počas požiaru musia mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie najmenej z dvoch od seba nezávislých zdrojov. • Každý nezávislý zdroj napájania musí mať taký výkon, aby sa zabezpečila správna činnosť zariadení v prevádzke počas požiaru. Za nezávislý zdroj napájania z distribučnej siete sa považuje uzol prenosovej siete 400 kV alebo 110 kV, v ktorom sú na rôznych prípojnicových vedeniach pripojené vedenia z rôznych uzlov 400 kV alebo 110 kV.

 31. Výklad požiadaviek STN 92 0203 – 2.časť Ak nie je možné zabezpečiť druhé, prípadne ďalšie napájanie z distribučnej siete, použije sa ako druhý, prípadne ďalší nezávislý zdroj napájania záložný zdroj. Za taký záložný zdroj sa považuje striedavý zdrojový agregát na výrobu elektrickej energie podľa STN ISO 8528-12 alebo centrálny napájací systém z batérií podľa STN EN 50171 s použitím akumulátorových článkov podľa STN EN 60623 alebo súboru STN EN 60896.

 32. Výklad požiadaviek STN 92 0203 – 2.časť Striedavý zdrojový agregát na výrobu elektrickej energie musí byť vybavený automatickým štartom pri výpadku distribučnej siete. Následne sa musí zabezpečiť automatické prepojenie záložného zdroja na elektrické rozvody na trvalú dodávku elektrickej energie pre elektrické zariadenia v prevádzke počas požiaru. Strojovňa s rozvodňou striedavého zdrojového agregátu alebo centrálny napájací systém z batérií musia byť umiestnené v samostatných požiarnych úsekoch.

 33. Výklad požiadaviek STN 92 0203 – 2.časť Priestor v ktorom je umiestnený záložný zdroj sa musí zabezpečiť proti prieniku vody na hasenie. Zásoba pohonných látok na prevádzku striedavého zdrojového agregátu, prípadne kapacita centrálneho napájacieho systému z batérií musia zabezpečiť prevádzku zariadenia minimálne na čas, ktorý stanovuje príslušná technická norma1) pre dané zariadenie v prevádzke počas požiaru, pokiaľ platný právny predpis nestanovuje vyššiu požiadavku. 1) Napr. STN EN 54-4+AC, STN EN 54-16, STN EN 1838, STN EN 12101-10, STN EN 12845+A2, STN EN 13565-2, STN EN 15004-1, STN EN 12416-2+A1, STN EN 81-72 a STN EN 81-28

 34. Výklad požiadaviek STN 92 0203 – 2.časť • Ak sa hlavný zdroj nachádza v stavbe, priestor v ktorom je hlavný zdroj sa musí zabezpečiť proti prieniku vody na hasenie. • Záložný zdroj musí byť v činnosti pri výpadku elektrickej energie. • Záložný zdroj môže byť súčasťou elektrického zariadenia v prevádzke počas požiaru (napr. samostatné svietidlo na núdzové osvetlenie podľa STN EN 60598-2-22, ústredňa EPS podľa STN EN 54-2+AC).

 35. Výklad požiadaviek STN 92 0203 – 2.časť • Elektrické rozvody sa musia navrhnúť a zhotoviť tak, aby sa zaistilo bezpečné vypnutiedodávky elektrickej energie pre elektrické zariadenia v stavbe alebo v jej časti (zóne) vrátane elektrických zariadení, ktoré musia zostať v prevádzke počas požiaru. • Ovládací prvok CENTRAL STOP slúži na zabezpečenie vypnutia dodávky elektrickej energie pre elektrické zariadenia v stavbe alebo v jej časti (zóne), ktoré nie sú elektrickými zariadeniami v prevádzke počas požiaru. Stavba musí byť vybavená ovládacím prvkom CENTRAL STOP.

 36. Výklad požiadaviek STN 92 0203 – 2.časť • Pomocou ovládacieho prvku TOTAL STOP je možné vypnúť dodávku elektrickej energie pre všetky elektrické zariadenia v stavbe vrátane zariadení v prevádzke počas požiaru. • Priestor, z ktorého sa elektrická energia vypne, musí byť v prípade požiaru prístupný z vonkajšieho priestoru, priestoru chránených únikových ciest, vnútorných, alebo vonkajších zásahových ciest alebo z priestoru trvalej obsluhy.

 37. Výklad požiadaviek STN 92 0203 – 2.časť • Vypínacie prvky CENTRAL STOP alebo TOTAL STOP musia byť chránené proti neoprávnenému či náhodnému použitiu. • Pre stavby, kde nie je možné realizovať vypnutie elektrického zariadenia počas požiaru v súlades vyššie stanovenými bodmi (napr. operačné sály, technológie, kde by vypnutie elektrickej energie spôsobilo iné riziká ako prípadný požiar) je možné riešiť vypnutie elektrického zariadenia počas požiaru odchylne od tejto normy. V týchto prípadoch sa odporúča, aby prevádzkovateľ mal spracovaný manipulačný postup pre zabezpečenie dodávky elektrickej energie počas požiaru.

 38. Výklad požiadaviek STN 92 0203 – 2.časť • Elektrické zariadenie, ktoré v zmysle požiadaviek STN 33 2000-4-41 nemôže spôsobiť úraz elektrickým prúdom nie je potrebné pri hasení požiaru vypínať.

 39. Výklad požiadaviek STN 92 0203 – 2.časť • Trasy káblov pre trvalú dodávku elektrickej energie • do káblových lávok alebo káblových príchytiek s funkčnou odolnosťou podľa STN 92 0205, alebo • b) do inštalačného káblového kanála/šachty s funkčnou odolnosťou podľa STN 92 0205, alebo • c) do konštrukcie stavby s funkčnou odolnosťou podľa STN 92 0205, alebo • d) do redundantnej trasy káblov za špecifických podmienok. • Funkčná odolnosť trasy káblov podľa písm. a) až c) sa preukazuje protokolom o klasifikácii.

 40. Výklad požiadaviek STN 92 0203 – 2.časť STN 92 0205: 2010 Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických káblových systémov. Požiadavky a skúšky

 41. Výklad požiadaviek STN 92 0203 – 2.časť Predmet normy Táto norma určuje skúšobné metódy a požiadavky na dosiahnutie zachovania funkčnej odolnosti elektrických káblových systémov v podmienkach požiaru pre zabezpečenie trvalej dodávky elektrickej energie a ovládania podľa právneho predpisu [6]. Je aplikovateľná len na káble pre napätia do 1 kV.

 42. Výklad požiadaviek STN 92 0203 – 2.časť Káblový systém Pre potreby tejto normy káblový systém, zahŕňa napájacie káble a izolované vodiče, inštalačné káble a izolované vodiče pre signalizáciu, ovládanie a prenos dát inštalačne káblové kanály, spojovacie prvky, nosné a upevňovacie konštrukcie káblov (káblové lávky, káblové príchytky)

 43. Výklad požiadaviek STN 92 0203 – 2.časť Zachovanie funkčnej odolnosti káblového systému Kritérium funkčnej odolnosti je splnené vtedy ak nevznikne skrat alebo prerušenie elektrického obvodu v káblovom systéme pri skúšaní podľa tejto normy

 44. Výklad požiadaviek STN 92 0203 – 2.časť Triedy funkčnej odolnosti káblového systému

 45. Výklad požiadaviek STN 92 0203 – 2.časť Opatrenia na dosiahnutie funkčnej odolnosti a) inštalačné káblové kanály (šachty) pre zabezpečenie funkčnej odolnosti, b) káblové systémy s integrovaným zachovaním funkčnej odolnosti, c) uloženie káblov pod omietku pre zabezpecenie funkcnej odolnosti.

 46. Výklad požiadaviek STN 92 0203 – 2.časť Podmienky skúšky funkčnej odolnosti káblového systému

 47. Výklad požiadaviek STN 92 0203 – 2.časť Klasifikácia funkčnej odolnosti Zatriedenie skúšaných výrobkov do tried funkčnej odolnosti a priama aplikácia výsledkov skúšky sa vykoná v samostatnom dokumente s názvom Protokol o klasifikácii. Klasifikáciu vykonáva organizácia vydávajúca protokol o klasifikácii.

 48. Výklad požiadaviek STN 92 0203 – 3.časť Trasy káblov pre trvalú dodávku elektrickej energie Elektrické rozvody na trvalú dodávku elektrickej sa musia navrhnúť a zhotoviť ako nezávislé obvody podľa STN 33 2000-5-56, ktoré zabezpečia bezporuchovú a bezpečnú prevádzku tohto zariadenia počas požiaru. Trasa káblov sa musí navrhnúť a zhotoviť tak, aby zostala funkčná v priebehu celého požadovaného času aj po vypnutí elektrických zariadení v stavbe alebo jej časti (zóne) pomocou ovládacieho prvku CENTRAL STOP

 49. Výklad požiadaviek STN 92 0203 – 3.časť • Trasa káblov sa začína od zdroja elektrickej energie a končí v elektrických zariadeniach v prevádzke počas požiaru. • Trasa káblov podľa sa musí navrhnúť a zhotoviť tak, aby spĺňala všetky technické požiadavky na kritérium funkčnej odolnosti a aby v priebehu požiaru v čase funkčnej odolnosti nebola poškodená okolitými prvkami alebo systémami stavby, napríklad inými inštalačnými rozvodmi a konštrukciami.

 50. Výklad požiadaviek STN 92 0203 – 3.časť • Ak trasa káblov vedie pod zdvojenou podlahou podľa STN EN 12825 alebo v dutinovej podlahe podľa STN EN 13213, musí podlaha spĺňať požiadavku STN EN 13501-2+A1 na požiarnu odolnosť (požiar z vonku), ktorá je najmenej taká, ako je požadovaná funkčná odolnosť trasy. • Trasa káblov sa môže upevniť a kotviť len do stavebných konštrukcií, ktoré spĺňajú požiadavku na požiarnu odolnosť stanovenú podľa PBS príslušného požiarneho úseku, ktorým trasa prechádza a staticky umožňujú upevnenie trasy káblov pri požiari.