LIETUVOS 2007–2013 METŲ
Download
1 / 20

2005 m. rugs?jo 28 d., Vilnius - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

LIETUVOS 2007–2013 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS PANAUDOJIMO STRATEGIJOS STRUKTŪRA IR PRELIMINARUS TURINYS Dr. Ana Stankaitienė. 2005 m. rugsėjo 28 d., Vilnius. EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖ PARAMA 2007–2013 METAIS - NAUJOVĖS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2005 m. rugs?jo 28 d., Vilnius' - cathy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2005 m rugs jo 28 d vilnius

LIETUVOS 2007–2013 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS PANAUDOJIMO STRATEGIJOS STRUKTŪRA IR PRELIMINARUS TURINYSDr. Ana Stankaitienė

2005 m. rugsėjo 28 d., Vilnius


Europos s jungos strukt rin parama 2007 2013 metais naujov s

EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖ PARAMA 2007–2013 METAIS - NAUJOVĖS

Glaudesnė sąsaja su ES prioritetais(Lisabonos ir kitomis ES strategijomis);

Nauja programavimo struktūra(Nacionalinė strategija ir veiksmų programos);

Nauji valdymo reikalavimai (principo “viena programa - vienas fondas” įvedimas, Sanglaudos fondo integravimas į bendrą valdymo sistemą);

Lieka tik trys finansiniai instrumentai(Europos regioninės plėtros fondas, Europos socialinis fondas ir Sanglaudos fondas).


2000 2006 ir 2007 2013 programavimo tvarkos
2000-2006 NAUJOVĖSir 2007-2013 programavimo tvarkos


Strategijos ir veiksm program santykis
STRATEGIJOS IR NAUJOVĖSVEIKSMŲ PROGRAMŲ SANTYKIS

“Gyvenimo kokybė ir sanglauda”


Strategijos strukt ra
STRATEGIJOS STRUKTŪRA: NAUJOVĖS

Dabartinės socialinės ir ekonominės būklės Lietuvoje ir

plėtros perspektyvų aprašymas

Strategija, jos prioritetai ir kiekybiškai išreikšti tikslai

Strategijos atitikimas ES ir Lietuvos strategijoms

Veiksmų programų sąrašas ir jų aprašymas

Veiksmų programų preliminarus finansavimas

Fondų paramos ir veiksmų programų koordinavimas

Priedai


Veiksm program vp samprata
VEIKSMŲ PROGRAMŲ (VP) SAMPRATA NAUJOVĖS

 • Veiksmų programa – tai detali daugiametė strategija, skirta įgyvendinti Nacionalinėje strategijoje apibrėžtiems platesniems prioritetams.

 • ES lėšomis remiamos veiklos yra planuojamos ir patvirtinamos Veiksmų programos prioriteto lygmenyje

 • Kiekviena Veiksmų programa tvirtinama atskiru Europos Komisijos (EK) sprendimu

 • Kiekviena programa turi savo administruojančias institucijas (pvz., Vadovaujanti institucija, Priežiūros komitetas ir t.t.) ir privalomas atlikti funkcijas (pvz., teikti papildomą informaciją EK, rengti metines įgyvendinimo ataskaitas ir t.t)


Veiksm program strukt ra
VEIKSMŲ PROGRAMŲ STRUKTŪRA: NAUJOVĖS

Dabartinės socialinės ir ekonominės būklės Lietuvoje ir

plėtros perspektyvų aprašymas tam tikrose srityse

Programos prioritetai ir kiekybiškai išreikšti tikslai

Paramos sritys (veiklos)

Finansinis planas

Suderinamumas

Administravimo sistema

Projektų sąrašas2007 2013 m nacionalin s strategijos tikslai
2007-2013 m. NACIONALINĖS STRATEGIJOS TIKSLAI NAUJOVĖS

- spartus ūkio augimas ilguoju laikotarpiu;

- daugiau ir geresnių darbo vietų;

- socialinė sanglauda.


U vp rengim atsakingos institucijos komisijos pasi lymas
UŽ VP RENGIMĄ ATSAKINGOS INSTITUCIJOS NAUJOVĖS(Komisijos pasiūlymas)


Prioritetai ir j kryptys
PRIORITETAI IR JŲ KRYPTYS NAUJOVĖS

LIETUVOS 2007-2013 M. ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS PANAUDOJIMO STRATEGIJA

ŽINIŲ VISUOMENĖ

KONKURENCINGA EKONOMIKA

GYVENIMO KOKYBĖ IR SANGLAUDA

Tiesioginė parama MTTP

ir inovacijoms versle

Miestų, miestelių plėtra

Užimtumas ir lankstesnė

darbo rinka

Kaimo vietovių diversifikacija

Palankios sąlygos verslui

ir inovacijoms, mokslo žinių

perteikimo verslui terpė

Paveldas turizmui

Aplinkos apsauga

Mokymasis visą gyvenimą

Energijos vartojimas ir

energijos ištekliai

Priėjimas prie finansavimo šaltinių

Transporto infrastruktūra

Sveikatos apsauga

Žmogiškojo kapitalo plėtra

Teritorijų investicijoms plėtra

Darbo rinkos institucijų,

paslaugų ir profesinio

mokymo tinklas

Elektros ir gaminių dujų

tiekimo infrastruktūra

Administraciniai gebėjimai

Informacinė visuomenė

visiems

Švietimo institucijų tinklas

Socialinė integracija


Pasiruo imas gyvendinti vietimo srityje
PASIRUOŠIMAS ĮGYVENDINTI ŠVIETIMO SRITYJE NAUJOVĖS

 • Sukurti aiškią ir nuoseklią strategiją (pvz., planuojama atnaujinti prioritetus ir prioritetines kryptis mokslinių tyrimų švietimo ir mokslo srityje);

 • Įvairių švietimo paslaugų teikimo sistemų optimizavimas (pvz., profesinio mokymo), kad racionaliau būtų panaudotos lėšos;

 • Ribotų išteklių koncentravimo poreikis (ypač aukštojo švietimo ir mokslo bei mokslinių tyrimų srityse), kad jos duotų didesnį poveikį;

 • Poreikis kurti projektų srautą (ypač mokslinių tyrimų srityje), kad būtų įsisavinta didesnės apimties parama;

 • Įvertinti alternatyvias paramos teikimo formas (pvz., parama ne tik institucijoms, bet ir tiesioginė parama mokslininkų/tyrėjų grupėms, kuriančioms tam tikrus produktus).Komisija
KOMISIJA NAUJOVĖS

 • 2005 m. gegužės 2 d. Vyriausybės nutarimu Nr.484 sudaryta Komisija Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijai rengti ir veiksmų programoms nustatyti.

 • Finansų ministerija paskirta strategijos ir veiksmų programų rengimo procesą koordinuojančia institucija.

 • Komisija užtikrins:

  • strategijos atitikimą ES ir Lietuvos strateginiams dokumentams;

  • ekonominių, socialinių ir regioninių partnerių įtraukimą į šį procesą.

 • Daugiau informacijos apie Komisijos darbą galima rasti Finansų ministerijos tinklalapyje www.finmin.lt.


2005 m rugs jo 28 d vilnius

2007–2013 M. STRATEGINIŲ NAUJOVĖSDOKUMENTŲ RENGIMO ORGANIZAVIMAS

KOORDINUOJANTI

INSTITUCIJA

Finansų ministerija

VIEŠI APTARIMAISocialinių, ekonominių ir regioninių partnerių, Prezidento, Seimo, Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų ir kitų institucijų ir suinteresuotų organizacijų atstovai.

KOMISIJA

Ministerijų ir kitų valstybės institucijų atstovai

Nepriklausomi ekspertai ir mokslininkai.

TEMINIAI KOMISIJOS POGRUPIAI /

VEIKSMŲ PROGRAMŲ RENGIMO DARBO GRUPĖS

Ministerijų ir kitų Vyriausybės institucijų atstovai, socialiniai, ekonominiai ir regioniniai partneriai, kitos atstovautinos organizacijos.


Komisijos darbo rezultatai
Komisijos darbo rezultatai NAUJOVĖS

 • Komisija Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijai rengti ir veiksmų programoms nustatyti:

  • Pateikė siūlymus dėl 2007-2013 m. nacionalinės strategijos prioritetų, kurie buvo viešai aptarti su partneriais bei jiems jau pritarė Vyriausybė;

  • Parengė nacionalinės strategijos projektą, kuris iki 2006 m. sausio 1 d. reikia pateikti LRV Strateginio planavimo komitetui, o vėliau ir LR Vyriausybei;

  • Rengia siūlymus dėl veiksmų programų ir už jų rengimą atsakingų institucijų paskyrimo, pagal kuriuos Finansų ministerija turi pateikti LRV nutarimą iki 2005 m. spalio 1 d. (planuojamas viešasis pristatymas 2005 m. rugsėjo 29 d.)


Partneryst
PARTNERYSTĖ NAUJOVĖS

 • svarbiausieji socialiniai ir ekonominiai partneriai dalyvauja darbo grupių veikloje;

 • Toliau rengiami partnerystės forumai veiksmų programų projektams viešai aptarti (juose dalyvauja Prezidento kanceliarijos, Seimo, kitų institucijų bei daugiau partnerių atstovai);

 • Regioninių ir vietos partnerių dalyvavimas iš dalies priklauso nuo sprendimo dėl regioninės programos ir pasirinktos alternatyvos (atskira regioninė programa, atskiras prioritetas sanglaudos programoje bei regioninė dimensija visose programose);

 • Informavimas ir ES struktūrinių fondų paramos programavimo viešinimas.


U vp rengim atsakingos institucijos komisijos pasi lymas1
UŽ VP RENGIMĄ ATSAKINGOS INSTITUCIJOS NAUJOVĖS(Komisijos pasiūlymas)