celovite programske re itve erp temeljna izhodi a in dosedanji razvoj l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
CELOVITE PROGRAMSKE REŠITVE (ERP): temeljna izhodišča in dosedanji razvoj

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

CELOVITE PROGRAMSKE REŠITVE (ERP): temeljna izhodišča in dosedanji razvoj - PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Uploaded on

CELOVITE PROGRAMSKE REŠITVE (ERP): temeljna izhodišča in dosedanji razvoj . Celovita programska rešitev (ERP - Enterprise Resource Planning).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CELOVITE PROGRAMSKE REŠITVE (ERP): temeljna izhodišča in dosedanji razvoj' - carlow


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
celovita programska re itev erp enterprise resource planning
Celovita programska rešitev (ERP - Enterprise Resource Planning)

Opredelimo jo kot celovito povezan in na poslovnem modelu organizacije temelječ sistem, ki ob uporabi sodobne informacijske tehnologije vsem poslovnim procesom, tako same organizacije kot tudi z njo povezanim poslovnim partnerjem, zagotavlja optimalne možnosti načrtovanja, razporejanja virov in izvajanja poslovnih procesov ter ustvarjanja dodane vrednosti.

c elovit e uporabni k e programsk e re it ve
Celovite uporabniške programske rešitve

Predstavljajopomemben pristop k poslovni prenovi in informatizaciji poslovanja, ki vodi zlasti k učinkovitejšemu obvladovanju podatkov ter natančnejšemu napovedovanju poslovnih dogodkov in odločanju.

prenova poslovanja vzvodi
Prenova poslovanja - vzvodi

visoka

nevarno področje, visoka donosnost

PRENOVA

BPR, ...

stopnja sprememb

KM, odličnost, najboljša praksa, ...

pešanje in smrt

TQM, ...

nizka

velika

mala

pogostnost sprememb

poslovni model vloga in sestava
Poslovni model – vloga in sestava

Poslovni model predstavlja abstrakcijo poslovanja organizacije, kaže medsebojna razmerja in potek izvajanja posameznih poslovnih dejavnikov s ciljem zagotavljanja dodane vrednosti.

 • Zakaj? (strateška izhodišča, motivacija)
 • Kako? (izvajanje poslovne politike – pravil, procesni model)
 • Kaj? (organiziranost, struktura znanja in poslovnih pravil, model dejstev in podatkov)
 • Kdo? (izvajalci, vloge in odgovornosti)
 • Kdaj? (čas, roki)
 • Kje? (lokacija in povezave)
s plo na izhodi a re itev sodobn ega integriran ega is
Splošna izhodišča rešitev sodobnega integriranega IS
 • izdelan mora biti s sodobnim orodjem, ki omogoča objektni pristop k razvoju in uporabi rešitve;
 • zagotavljati mora celovito podporo poslovnemu procesu in integriracijo vseh poslovnih funkcij;
 • imeti mora z odzivom na dogodke krmiljeno zasnovo;
 • rešitev ne pogojuje platforma operacijskega sistema;
 • razvit in dokumentiran mora biti z ustreznim orodjem CASE (ang. Computer-Aided Software Engineering) in referenčnimi procesnimi modeli;
 • rešitev mora imeti na voljo v izvorni ali vsaj parametrizirani kodi;
 • rešitev mora uporabljati skupno in enovito bazo podatkov;
 • omogočena mora biti tipizirana uporaba funkcij na vseh modulih;
 • zagotovljena mora biti varnost podatkov in zanesljivost delovanja ter avtorizacija opravil;
 • skladen mora biti z zakonodajo in standardi;
 • omogoča primeren (kratek) čas uvajanja;
 • dobavitelj mora sodelovati pri uvedbi rešitve (zagotoviti zadostno število izvajalcev);
 • biti mora vnaprej definirano vzdrževanje programske rešitve; zagotovljen je dolgoročen partnerski odnos z dobaviteljem;
 • je stroškovno (cenovno) sprejemljiv.
razlogi za uvedbo novega integriranega is
Razlogi za uvedbo novega, integriranega IS
 • obstoječi IS je razdrobljen na več parcialnih rešitev (t. i. informacijski otočki), med katerimi ni direktne povezave;
 • prihaja do neažurnosti podatkov in večkratnih vnosov istih podatkov;
 • informatizirani so le delni in ne celoviti poslovni procesi;
 • razdrobljene podatkovne baze ne omogočajo podpore odločanja vodstvu in ostalim odločitvenim strukturam v podjetju;
 • obstoječi IS omogoča le zelo omejene nadgradnje in je slabo dokumentiran;
 • število uporabnikov in struktura organizacije se bosta v prihodnosti bistveno spremenila, potrebne bi bile obsežne nadgradnje obstoječega IS;
 • poslovni procesi v podjetju so nepregledni, izvajalci nanje gledajo parcialno in ne kot na celovit poslovni proces;
 • poslovni procesi niso optimizirani;
 • trenutne razmere v podjetju (združitev več podjetij) same po sebi motivirajo uporabnike programskih rešitev, da razmišljajo o poslovnih procesih, v katere so vpleteni;
 • kadrovsko je podjetje pripravljeno za prehod na integriran IS, saj je pristop k informatizaciji poslovanja temeljit in projektno voden.
z agotavljanj e programskih re itev
Zagotavljanje programskih rešitev
 • dogradnja obstoječih rešitev,
 • lasten razvoj rešitev,
 • nakup ali najem rešitev.
dogradnja pogoji
Dogradnja: pogoji
 • Dokumentiranje obstoječih uporabniških programskih rešitev
 • Ustreznost zananj in nivo vzdrževanja ter uporaba ustreznega orodja (CASE)
 • Tehnološke možnosti nadgradnje obstoječe opreme
 • Standardizacija in poenotenje vseh podatkov (skupnih podatkov, šifrantov ...)
 • Zagotovitev ustrezne varnosti in zanesljivosti delovanja obstoječe opreme, možnost združevanja in centralizacije skrbništva podatkov
 • ...
dogradnja prednosti in slabosti
Dogradnja: prednosti in slabosti
 • Prednosti :
 • delo z uporabnikom znanim programskim okoljem ...;
 • kratek čas za uvedbo nove informacijske tehnologije in posameznih rešitev;
 • manjši obseg in postopnost sprememb, naložb ...
 • Slabosti:
 • zahtevno, drago in problematično vzdrževanje;
 • nizka kakovost programskih rešitev in tehnološkega (poslovnega) znanja;
 • težavno zagotavljanje ažurnosti podatkov na nivoju podjetja in uporabe odločevalskih orodij;
 • problematično zagotavljanja varnosti podatkov in zanesljivosti obdelave...
dilema o lastnem razvoju ali nakupu najemu programskih re itev
Dilema o lastnem razvoju ali nakupu/najemu programskih rešitev
 • Kdaj in kaj razvijati ?
 • Kaj, od koga in pod kakšnimi pogoji kupiti ?
 • Kdaj rešitve najeti ?
 • Kdaj najeti celotno storitev (outsourcing) ?
 • ???
slide15

Celovite programske rešitve – ERP: vidiki

1. Popularna strategija informatizacije temelječa na uvajanju najboljše prakse, ki se nahaja v programskih rešitvah in celovitem obvladovanju vseh virov (in procesov) podjetja - ERP (enterprise resource planning)

2. Pristop celovite obravnave poslovanja in modeliranja poslovnih procesov, ki naj vodi k učinkovitejšemu obvladovanju procesov in podatkov ter natančnejšemu napovedovanju poslovnih dogodkov in odločanju

 • Prednosti celovite rešitve (ideja):
 • en sam dobavitelj
 • znižanje stroškov vzdrževanja IS
 • poenotenje rešitev in strategije razvoja IS ...
glavne sestavine koncepta erp
Glavne sestavine koncepta ERP
 • planiranje,
 • nabava,
 • proizvodnja,
 • upravljanje z zalogami,
 • vzdrževanje,
 • finance,
 • prodaja,
 • distribucija in
 • upravljanje s kadri.
erp in informacijske potrebe
ERP in informacijske potrebe

Najboljše celovite rešitve v praksi pokrivajo do največ70% informacijskih potreb. Organizacije morajo v ta namen prilagoditi svoje procese, preostalih 30% pa pozabiti ali urediti s posebnimi, največkrat specializiranimi rešitvami. Držimo se torej načela, da prilagajamo svoje procese najboljši praksi, ki se nahaja v celoviti rešitvi. V nasprotnem primeru stroški prilagajanja, vzdrževanja in dopolnjevanja (upgrade) prerastejo mnogokratnik (v naši praksi tudi do 10 kratnik) nabavne vrednosti rešitve.

uvajanje erp re itve dilema 1
Uvajanje ERP-rešitve: dilema/1
 • prilagoditi poslovne procese programski rešitvi ali
 • rešitev prilagoditi potrebam svojega poslovanja
uvajanje erp re itve dilema 2
Uvajanje ERP-rešitve: dilema/2
 • Informatizirati poslovanje v celoti z rešitvijo enega samega dobavitelja, ali vključevati:
 • obstoječe programske rešitve (module)
 • lasten razvoj in/ali module več različnih dobaviteljev (Best of Breed, komponentna strategija ...)
uvajanje najbolj e erp prakse
Uvajanje najboljše ERP prakse

PRIMERJANJE IN PRILAGAJANJE ZMOŽNOSTI CELOVITE REŠITVE POSLOVNIM POTREBAM PODJETJA

slide24
Vpliv uvedbe celovite programske rešitve na uspešnost poslovanja in predhodno ugotavljanje informacijskih potreb

Vir: Raziskava Poslovna informatika v Sloveniji 2005/2006, 2006

dokumentiranost sprememb poslovnih procesov celovite programske re itve
Dokumentiranost sprememb poslovnih procesov / celovite programske rešitve

Vir: Raziskava Poslovna informatika v Sloveniji 2005/2006, 2006

uvajanje celovitih programskih re itev tehnolo ki procesni pristop
Uvajanje celovitih programskih rešitev: tehnološki – procesni pristop

Vir: prirejeno po (Arif et al., 2005)

integracija poslov nih strategij
Integracija poslovnih strategij

Integracija poslovanja (inter/intra-enterprise)

erp in elektronski poslovni procesi

Elektronsko poslovanje v omrežju

Nabavljanje (partnerji, dobavitelji)

Proizvajanje

Prodajanje (partnerji, kupci)

Elektronsko trgovanje (E-Commerce/E-retail)

Načrtovanje virov (Enterprise Resource Planning–ERP)

 • B2B, B2C
 • E-računi
 • E-plačila ...

Oskrbovalna veriga (Supply Chain)

 • E-nabavljanje
 • naročanje
 • logistika ...
 • načrtovanje proizvodnje
 • kadri
 • finance
 • material ...

Odnosi s partnerji (Customer Relationship)

 • E-marketing
 • prodajni kanali
 • odzivnost in zadovoljstvo
 • kupcev ...
ERP in “Elektronski” poslovni procesi
slide38

0%

funkcionalnost

100%

dobavitelj ERP

specializirane rešitve (best-of breed)

trenutni in prihajajo i portfelj programskih re itev

Trenutni portfelj rešitev

75% nakup programskih rešitev

25% (lasten) razvoj

60% nakup programskih rešitev (ERP)

30% vertik. rešitve

10% raz-voj

Trenutni in prihajajoči portfelj programskih rešitev

Neprilagodljive rešitve, uporabniki sami razvijajo rešitve s katerimi premoščajo informacijske vrzeli

Bodoči kompozitni portfelj rešitev

Kompozitni pristop: omogoča prilagodljivost procesov, inovativnost in vključevanje najboljše prakse

Prirejeno po: Genovese, Symposium/ITxpo, 2005