Integració social i convivència: Pla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva - PowerPoint PPT Presentation

caleb-mays
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Integració social i convivència: Pla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva PowerPoint Presentation
Download Presentation
Integració social i convivència: Pla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva

play fullscreen
1 / 28
Download Presentation
Integració social i convivència: Pla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva
89 Views
Download Presentation

Integració social i convivència: Pla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Integració social i convivència: Pla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva Pla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva

 2. Integració social i convivència Pla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva

 3. Principis bàsics d’integració segons UE • Procés bidireccional, dinàmic i continu d’ajustaments mutus entre les persones immigrades i les autòctones. • Respecte valors bàsics UE. • Factors fonamentals: • Adquisició de la ciutadania del país de residència • la ocupació • i l’educació Pla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva

 4. Facilitats pel coneixement de la llengua, història, institucions amb ple respecte per llengües i cultura origen. • Accés a les institucions, els béns i els serveis públics i privats de la societat d’acollida en igualtat de condicions. • Importància dels espais compartits, del diàleg intercultural i del coneixement de les cultures d’origen de les persones immigrades. • Protecció de la pràctica de les diferents cultures i les religions. Polítiques d’integració, aprovades pel Consell de la Unió Europea. 19 de novembre de 2004. Principis bàsics d’integració segons UE Pla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva

 5. Definició d’integració “La integració és un procés que dura diversos anys, en molts casos va més enllà de l’obtenció de la nacionalitat. El procés té més possibilitats d’èxit quan la societat receptora acull la immigració i li dóna l’oportunitat per familiaritzar-se amb la llengua, amb els valors bàsics de la societat i amb els costums, i quan la societat immigrant es mostra determinada a formar part de la societat que els acull. Una bona acollida genera compromís i estima.” Manual sobre integració,Comissió Europea Pla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva

 6. Dades demogràfiques de la comarca de la Selva Pla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva

 7. Nacionalitat, sexe i edat Pla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva

 8. Evolució de la població 2000-2006 Pla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva

 9. Nacionalitats Pla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva

 10. Pla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva Pla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva

 11. Pla de Ciutadania i Immigració 2005-08 Nou pla articulador de les polítiques que actuen sobre l’impacte de la immigració en el conjunt de la societat catalana.Aprovat pel Consell de Govern de la Generalitat el 28 de juny de 2005.Marc conceptual d’intervenció en el conjunt del territori.Conjunt de programes i actuacions adreçades a la gestió de la immigració al nostre país. Pla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva

 12. Pluralisme:Acceptació del pluralisme com a condició bàsica de la societat catalana. • Igualtat:Principi legitimador bàsic de les polítiques migratòries que implica: • Tractament diferenciat, quan calgui, per evitar situacions de desavantatge i equiparar les persones i els grups socials. • Imparcialitat: no es privilegia cap cultura, ni cap religió. • Civisme:Com a comportament d’acció pública que permet la convivència entre persones. Impuls d’una cultura pública comuna basada en drets i deures. Principis del Pla Pla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva

 13. A qui s’adreça? • A les administracions públiques. • Als professionals. • A les entitats i agents socials. • A la ciutadania en general. • On actua? • Àmbit organitzatiu: estableix principis d’actuació per a la creació de serveis específics. • Àmbit professional: programes de formació (generals i especialitzats). • Àmbit de coordinació interadministrativa: més i millor cooperació. Àmbit d’actuació Pla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva

 14. 1. Polítiques d’Acollida • Cal dur a terme programes de primera acollida que anticipin situacions de desinformació, detectin riscos i ajudin a garantir un coneixement correcte de la societat d’arribada i dels DRETS I DEURES de ciutadania, promovent així la plena autonomia de les persones. • 2. Polítiques d’Igualtat d’oportunitats • Un cop superat el primer moment d’acollida, cal treballar en l’equiparació progressiva de les persones i garantir la igualtat d’oportunitats, reduint qualsevol situació de desavantatge que es pugui produir. Polítiques prioritàries Pla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva

 15. Polítiques prioritàries • 3. Polítiques d’Acomodació • Es tracta de gestionar amb criteris clars les relacions entre ciutadans/es en l’espai públic per tal de garantir la imparcialitat i, per tant, el pluralisme, la igualtat i la convivència cívica. • L’acomodació de la diversitat també inclou els programes de millora dels coneixement i de sensibilització pel conjunt de la població. Pla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva

 16. AcollidaGuia d’acollidaBorsa de traducció i mediacióTallers Espai de BenvingudaIgualtat d’oportunitatsFormació per professionalsSuport socioeducatiu per alumnes de primàriaIntermediació en habitatgeImpuls del carnet de conduirForma’t i participaAcomodacióTallers Punt de TrobadaXerrades de sensibilització Programes del Pla Pla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva

 17. Informació de 22 municipis de la comarca • En concret, trobareu informació sobre: la ciutat i l'empadronament, centres mèdics, centres educatius per a infants i joves, aprendre català, carnet de conduir, homologacions de títols acadèmics, treball, informació jurídica, habitatge, acompanyament i suport i serveis socials i telèfons d'interès. • Català i 5 idiomes més: castellà, anglès, francès, xinès i àrab. • http://www.selva.cat/ Guia d’acollida Pla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva

 18. Borsa de traducció i mediació Col·lectiu a qui va dirigit:a professionals dels diferents serveis i recursos municipals, entitats, centres educatius i sanitàris, que atenen persones que desconeixen la llengua pròpia i oficial del país, el català, o l’altra llengua oficial, el castellà, i que fa menys de tres anys que viuen a Catalunya. Descripció: recurs gratuït que pretén facilitar la comunicació amb les persones nouvingudes i la seva acollida al nostre municipi, mitjançant un suport lingüístic i cultural. Objectiu:facilitar la comunicació entre les persones nouvingudes i els professionals que treballen en el municipis de la comarca. Pla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva

 19. Col·lectiu a qui va dirigit: dones nouvingudes de 16 a 50 anys d’origen marroquí i sudsaharià (majoritàriament provinents de zones rurals i sense estudis). Com a característica comuna han de ser dones que han arribat recentment o que fa temps que hi son però depenen del marit o dels fills per desenvolupar-se en l’àmbit públic (carrer, serveis, equipaments, etc.). Descripció:taller mensual d’una hora i mitja (en horari escolar) setmanal durant els 9 mesos que dura el curs escolar. Objectiu:potenciar l’autonomia de la dona immigrant en tots els àmbits de la vida quotidiana facilitant una major presència, relació i convivència de la dona en el municipi. Tallers Espai de Benvinguda Pla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva

 20. Col·lectiu a qui va dirigit:professionals de l’Administració en general. Objectiu:millorar la capacitació intercultural dels professionals de l’Administració. Formacions que s’han fet (06-07): Formació sobre informes d’arrelament social. Taller d’atenció al públic culturalment divers Formació per cossos de seguretat (Unescocat) Formació sobre quatres contextos culturals d’origen Formació sobre la intervenció amb families d’origen marroquí Formació per als traductors que formen part de la borsa Formació per professionals Pla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva

 21. Formacions previstes: • Formació sobre diversitat religiosa a la comarca. • 20 octubre (9:30 a 14 h). Per entitats i associacions. • Formació sobre com gestionar les manifestacions culturals i festives. • 14, 16 i 21 de novembre (9 a 14h). Per administratius, tècnics i polítics. • Dissabte 17 de novembre (9:30 a 14:00h) Per entitats i polítics. • Jornada sobre prevenció de la mutilació genital femenina • El divendres 23 de novembre de 9:30 a 13:30 • Formació en estrangeria • 15 i 17 gener de 2008 • 8 hores Formació per professionals Pla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva

 22. Col·lectiu a qui va dirigit:alumnes, i pares, de primària amb dificultat d’aprenentatge i procedents de famílies amb pocs recursos educatius i econòmics. Descripció:dues hores declasse a la setmana amb l’objectiu de donar hàbits d’estudi i transmetre valors cap a l’aprenentatge tant pels infants com pels pares. Objectiu:des de l’escola, l’EAP i els Serveis Socials s’ha detectat un grup de nens i nenes amb problemes d’aprenentatge i manca d’hàbits d’estudi els pares dels quals no estan implicats en el seu projecte educatiu per manca de temps, recursos lingüístics, educatius i/o econòmics. Suport Socioeducatiu Pla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva

 23. Col·lectiu a qui va dirigit: a persones que, malgrat acompleixin els requisits bàsics per accedir a un habitatge de lloguer, per diferents tipus de situacions socials i de discriminació, tenen dificulta per poder trobar un habitatge digne. Descripció:servei d’intermediació entre llogaters i propietaris encaminat a acompanyar a les persones en situació de dificultat i/o discriminació en el procés d’accés i manteniment a l’habitatge de lloguer i al propietari que oferta el seu pis. Objectiu:neutralitzarsituacions de discriminació pel fet de formar part de col·lectius culturals minoritaris, nuclis monoparentals, joves que cerquen el primer habitatge, persones grans, etc. Intermediació en habitatge Pla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva

 24. Impuls del carnet de conduir Col·lectiu a qui va dirigit: persones majors de 18 anys amb un coneixement baix de la llengua catalana. Descripció:es tracte d’un curs previ a les classes de l’autoescola en les que es revisarà el vocabulari i les expressions típiques necessàries per tenir una bona comprensió del llibre de conducció. Objectiu:facilitar l’obtenció del carnet de conduir a persones que tenen un coneixement baix de la llengua. Pla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva

 25. Forma’t i participa • Col·lectiu a qui va dirigit: joves de 16 a 18 anys reagrupats • Objectiu: formació, inserció laboral, proporcionar eines per fomentar l’autonomia personal, inserció social al sector del lleure • Mòduls del curs Pla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva

 26. Col·lectiu a qui va dirigit: dones nouvingudes i de la societat d’acollida. Descripció: taller setmanal de dues hores dinamitzat per un/a professional per tal de crear ponts de comunicació entre mares que porten els fills a la mateixa escola però que no es coneixen. Objectiu:desconeixença entre dones pel fet de tenir un origen diferent. Taller Punt de Trobada Pla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva

 27. Xerrades per la sensibilització de la població Col·lectiu a qui va dirigit: població en general. Descripció:xerrades que promoguin la sensibilització de la població del fet migratori i de les seves conseqüències. Raó del projecte:oferir informació adequada sobre la realitat migratòria, els seus impactes en la societat catalana, les seves aportacions i, en definitiva, donar a conèixer els efectes positius. Pla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva

 28. Dades de contacte Laura Viñolas Formiga Pla Comarcal de ciutadania i immigració de la Selva Consell Comarcal de la Selva Avinguda Sant Salvador d’Horta 25-27 17430 Santa Coloma de Farners Tel. 872973878 placiutadania@selva.cat Moltes gràcies Pla comarcal de ciutadania i immigració de la Selva