kamu hale dani manli i ve e t m merkez y sey rler n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
KAMU ?HALE DANI?MANLI?I VE E??T?M MERKEZ? ?Y? SEY?RLER…

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 423

KAMU ?HALE DANI?MANLI?I VE E??T?M MERKEZ? ?Y? SEY?RLER… - PowerPoint PPT Presentation


 • 351 Views
 • Uploaded on

KAMU İHALE DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM MERKEZİ İYİ SEYİRLER…. KAMU İHALE KANUNU SEMİNERİ. 2010. İhale Süreci. İhale Hazırlık Süreci. Sözleşme Yönetimi Süreci. İhale Süreci. İdare. Teklif Değerlendirme. Muayene Kabul. Garanti. İhtiyaç. İhale Dokümanı. Teklif. Sözleşme. Ödeme. İlan.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KAMU ?HALE DANI?MANLI?I VE E??T?M MERKEZ? ?Y? SEY?RLER…' - cade


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

İhale Süreci

İhale Hazırlık

Süreci

Sözleşme Yönetimi

Süreci

İhale Süreci

İdare

Teklif

Değerlendirme

Muayene

Kabul

Garanti

İhtiyaç

İhale Dokümanı

Teklif

Sözleşme

Ödeme

İlan

Teslim

Teklif Dokümanı

İstekli

ana konu ba liklari
ANA KONU BAŞLIKLARI

(I) Tarihçe Ve Genel Açıklamalar

(II) Temel Kavramlar

(III) İhalelerde Uygulanacak Yasaklar Ve Yaptırımlar

(IV) İhale Usulleri

(V) İhaleye Hazırlık

(VI) Tekliflerin Hazırlanması Ve Sunulması

(VII) Tekliflerin Açılması, Değerlendirilmesi Ve Sözleşmenin Yapılması

(VIII) Şikayetlerin İncelenmesi, Anlaşmazlıkların Çözümü

(IX) Danışmanlık Hizmet Alımları

(X) Çerçeve anlaşma

slide5
(I)

TARİHÇE

VE

GENEL AÇIKLAMALAR

hale mevzuatinin tar h es
İHALE MEVZUATININ TARİHÇESİ

İmparatorluk döneminde;

 • (1857)Nizamname (1914 ve 1919)

Cumhuriyet döneminde;

 • (1925) 661 sayılı “Müzayede, Münakasa ve İhalat Kanunu”,
 • (1934) 2490 sayılı “Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu”,
 • (1984) 2886 sayılı “Devlet İhale Kanunu”
 • (2003) 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu”
yeni hale mevzuat n n haz rlanma s reci
Yeni İhale Mevzuatının Hazırlanma Süreci
 • 1999 Aralık ayında Türkiye’ye AB Adaylık Statüsü tanınması
 • AB Direktifleri ve UNCITRAL(Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu) Model kanunları.
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 • 4761 (2002), 4964 (2003) ve 5812 (2008) sayılı Kanunlarla, 4734 ve 4735 sayılı kanunlarda çok önemli değişiklikler yapılmıştır.
 • Yeni ihale sistemi farklı bir anlayışla hazırlanmıştır.
kanunun amaci madde 1
KANUNUN AMACI (MADDE: 1)

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

Bir idarenin bu kanuna tabi bir kamu kurum ve kuruluşu sayılabilmesi için;

 • Kamu hukukuna tâbi olması,
 • Kamunun denetimi altında bulunması,
 • Kamu kaynağı kullanması, yeterli olacaktır.
slide9
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri

Özel bütçeli idareler

İl Özel İdareleri

Belediyeler

Bu idarelere bağlı;

Döner Sermayeli Kuruluşlar

Birlikler (meslekî kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç),

Tüzel kişiler

KİT’ ler

Sosyal Güvenlik Kuruluşları

Fonlar

Tüzel Kişiliğe Sahip Kuruluşlar

Bağımsız Bütçeli Kuruluşlar

KANUNUN KAPSAMI (MADDE: 2)

a-İdareler Bakımından Kanunun Kapsamı

slide10
Yukarıda belirtilen idarelerin sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler
 • 4603 sayılı
 • Kanun
 • Kapsamındaki
 • Bankaların
 • Yapım
 • İhaleleri
slide11

Kapsam Dışındaki Kuruluşlar

 • Enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler

Ancak bu kuruluşların özel kanunları yürürlüğe konuluncaya kadar Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabidir. (4734 / Geçici 4 üncü maddesi)

slide12

b- Konu Bakımından Kanunun Kapsamı

Gider Yapıcı İhaleler

Kurumlar, Gelir Getirici İhalelerini Önceki Mevzuatlarına Göre Yürütecektir.

slide13

Kanun kapsamında bulunmayan işler

 • Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat yapım işleri
 • İlköğretim ve ortaöğretim öğrenci taşıma hizmeti alımları,
 • 4734 sayılı Kanunun uygulanmasını olanaksız hale getirmesi halinde, şartlı olarak yapılacak bağışlarla sınırlı alımlar,
 • İdarelerin bankalar aracılığı ile yapacakları fatura tahsilat işleri
 • Tekel niteliğindeki elektrik, su, doğalgaz, telefon hattı, resmi posta, resmi gazete gibi mal ve hizmetler
 • İdarelerin kendi bünyelerinde kurulmuş bulunan ve kanunla ayrı bir tüzel kişilik kazandırılmayan döner sermaye işletmelerinden yapacakları, bu işletmelerin ürettikleri mal ve hizmetler

Kanun kapsamında bulunmamaktadır.

slide15

İstisnalar

c)-

-Dış finansmanla yapılacak mal, hizmet ve yapım işleri,

-Dış borçlanmalara ilişkin hizmet alımları,

-Merkez Bankasının yapacağı bazı alımlar,

-Özelleştirme uygulamaları için 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak her türlü danışmanlık hizmet alımları,

-Hava taşımacılığı yapan teşebbüs, işletme ve şirketlerin ticari faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları

d)-

-Yurtdışındaki kuruluşların mal, hizmet ve yapım ihaleleri,

-Yurtdışında bulunan nakil vasıtalarının o yerden sağlanması zorunlu mal veya hizmet alımları.

slide17

İstisnalar

-TCDD Genel Müd.den; Yük, yolcu veya liman

hizmetleri

-TASİŞ Genel Müdürlüğünden; Akaryakıt ve taşıt

-TÜBİTAK’tan; ARGE faaliyetleri kapsamında mal,

hizmet ve danışmanlık

-EBK’ dan; et ve et ürünleri,

-MKE’den; trenlerde kullanılan monoblok tekerlek

-DMO’dan; ana statüsünde yer alan mal ve

malzemelerin alımları

devlet malzeme ofisi ana stat s nde yer alan mal ve hizmetler 4 5 2007 tarihli r g
Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde Yer Alan Mal ve Hizmetler(4.5.2007 Tarihli R.G.)
 • Sabit tesisler hariç aydınlatma ve ısıtma-soğutma araçları,
 • Büro makineleri, bilişim teknolojisi ürünleri, sair makineler ve aletleri ile ofis otomasyonu hariç paket program yazılımı,
 • Basılı formlar, sağlık karnesi, bildirim ve beyanname çeşitleri,
 • Çeşitli temizlik malzemeleri ile temizlik araç ve ekipmanları,
 • Her çeşit kırtasiye ve büro malzemesi ile mefruşatı,
 • Kâğıt, karton, mukavva ve bunların mamûlü,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının sair döşeme, demirbaş, makine ve teçhizatlardan ortak kullanım konusu olanları,
 • Taşıt ve iş makineleri (bisiklet dahil), bunların iç- dış lastikleri ile akaryakıt ve akülerinin alımı, taşıt ve iş makineleri kiralamaları,
 • Seyahat ve nakliye hizmetleri,
 • Toplu ilaç ve tıbbi malzeme alımı.
slide19
f) -Ulusal AR-GE kuruluşları tarafından yürütülen ve desteklenen projeler için gereken mal ve hizmet alımları/

-Finansmanının tamamı birden fazla idare tarafından karşılanarak, elde edilen sonuçların yaygın fayda sağladığı her türlü AR-GE hizmeti alımları,

İstisnalar

3 f kapsam ndaki ulusal arge kurumlar
3/f Kapsamındaki Ulusal ARGE Kurumları
 • Üniversiteler,
 • Türk Dil Kurumu,
 • Türk Tarih Kurumu,
 • Atatürk Kültür Merkezi,
 • Yüksek Öğretim Kurumu,
 • Atatürk Araştırma Merkezi,
 • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu,
 • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü,
 • Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu,
 • Küçük ve Orta Sanayi Geliştirme Başkanlığı,
 • Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü,
 • Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu.
3 f kapsam nda olmayan kurumlar
3/f Kapsamında Olmayan Kurumlar
 • Devlet İstatistik Enstitüsü
 • Deprem Araştırma Dairesi Başkanlığı
 • Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
 • Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü Md.
 • Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
slide22

İstisnalar

g) KİT, BİT ve benzeri ticari kuruluşların ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli (2009 için; 5.072.080 -TL) aşmayan mal veya hizmet alımları,

h) Tedavi giderleri:

-İdarelerin kendi özel mevzuatı uyarınca hak sahiplerine (personeline) sağlayacakları teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımları

-Tedavisi kurumlarınca üstlenilen kişilerin ayakta tedavisi sırasında reçeteye bağlanan ilaç ve tıbbi malzemelerin kişilerce alımları

-Sağlık hizmeti sunan idarelerin teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerinden yapacakları mal ve hizmet alımları,

slide23

İstisnalar

i)Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarınailişkin mal ve hizmet alımları

(Kültür varlığı: Tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklar)

j)Deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesinde acil durumlarda müdahale plânlarının hazırlanması ve kirliliğe müdahale ve acil müdahale plânlarının icrası için acil olarak ihtiyaç duyulabilecek hizmet alımı ile araç, gereç ve malzeme alımı,

slide24

İstisnalar

k)Vakıf kültür varlıklarının onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal veya hizmet alımları,

(Vakıf Kültür Varlığı: Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği vakıflara ait 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki yurtiçi kültür ve tabiat varlıkları ile yurtdışı kültür ve tabiat varlıklarını, ifade eder. )

l)Tanıkların korunmasına ilişkin mevzuat hükümlerine göre alınacak koruma tedbirlerinin uygulanması için gerekli olan mal ve hizmet alımları,

m)BOTAŞ tarafından ithalat yoluyla yapılacak spot sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımları,

n)Savunma, güvenlik, insani yardım gibi nedenlerle acil ihtiyaçların, süratli ve etkin bir biçimde temini amacıyla, önceden güvenceler alınmasına olanak sağlayan anlaşmalar veya sözleşmeler yapmak suretiyle mal ve hizmet alımları

slide28

İDARELERCE UYULMASI GEREKEN DİĞER KURALLAR (Md.: 62)

a- (Ödenek Planlaması Ve Kullanımı)

 • Yıllara sari yapım işlerinde yıllar itibariyle ödeneğin planlanması gerekir (İstisnası; Toplu Konut Projeleri)
 • İlk yıl için öngörülen ödenek > proje maliyeti x %10
 • Takip eden yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonradan azaltılamaz.
slide29

İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar

b- (İhale Süresinin Planlanması)

 • Öngörülen ödeneğin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak ihalelerin zamanında yapılması,
 • Yıllara sari yapım işlerinde yılın ilk 9 ayında ihalenin sonuçlandırılması, (İstisnası; -Doğal afetler nedeniyle yapılması gereken ihaleler)

-Ertesi yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

slide30

İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar

c- (Yapım İşlerinde İhale Öncesi Hazırlıklar)

 • İmar işlemleri tamamlanacak
 • Arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma işlemleri tamamlanacak (istisnaları: baraj, büyük sulama, içmesuyu isale hattı, enerji nakil hattı, trafo, trafo merkezleri, şalt tesisleri, kaptajlar, su depoları, karayolu, liman ve havaalanı, demiryolu, petrol ve doğalgaz boru hattı işleri)
 • Uygulama projeleri yapılacak anahtar teslimi götürü bedel

(istisnaları: Özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özellikleri yeterince belirlenemeyen işler ; Doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan işler ; işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan - bina işleri hariç - yapım işleri ; Her türlü onarım işleri.)

 • kesin proje  birim fiyat teklif
slide31

İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar

d- (Yaklaşık maliyetin gizliliği)

Yaklaşık maliyet isteklilere duyurulmaz. İlan ve ön yeterlik ilanlarında gösterilmez, ifşa edilmez. İlk oturumda açıklanır (madde: 36)

e- (Hizmetlerin ihalesi)

Danışmanlık hizmet alımları hariç, Kanundaki hizmetlerin ihale yoluyla temin edilebilmesi için istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması gerekir.

f- (İlan yapılması)

İhale/ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilan yapılmamalı, ilan metinleri ilgili yerlere zamanında gönderilmeli.

g- (İhale saati)

İhale saati, çalışma saati dikkate alınarak belirlenmeli. İhale tatil gününe rastlamışsa takip eden il iş günü aynı saatte yapılır.

slide32

İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar

h- (Mühendislerin diplomaları)

İş deneyimi bulunmayan (+bulunan) mühendis veya mimarların, aldıkları eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, 129.644-TL (2010) olarak hesaplanmak üzere, iş deneyimi olarak dikkate alınır.

Toplam süre 15 yılı geçemez.

Bu süre sınırı iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz.

Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın 5 yıldır en az %51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup %50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir.

slide33

İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar

ı- (Parasal limite tabi alımların üst sınırı)

Kanunun 21(f) ve 22(d) maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'u KİK’in uygun görüşü olmadıkça aşılmamalı.

 • 21/(f) ve 22/(d) bendine göre ihtiyaçların temininde idareler, yıllık bütçelerinde belirlenen toplam ödenek miktarını dikkate alacaklardır.
 • İdareler, mal alımı, hizmet alımı veya yapım işleri için bütçelerine konan yıllık toplam ödenekleri üzerinden her biri için ayrı ayrı % 10 oranı hesaplayacaklardır. Burada önemli olan husus, ilgili veya bağlı birimlerin değil idarenin toplam ödeneklerinin %10 unun aşılıp aşılmamasıdır.
 • İdareler, harcama birimlerinin 4734 / 21/f ve 22/d maddeleri kapsamında yaptıkları harcamalarının, toplam ödeneklerinin %10 oranını aşıp aşmadıklarını takip edeceklerdir.
 • İdareler ilgili veya bağlı birimlerine mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ödeneklerinin aktarılması ile ilgili işlemleri yaparken veya bunların harcamalarını belirlerken bu durumu göz önünde bulunduracaklardır.
10 limit nas l uygulanacak
%10 Limit Nasıl Uygulanacak?

A Kurumu

Y Birimi

Mal: 360

Hizmet: 1650

Yapım: 7600

X Birimi

Mal: 180

Hizmet: 960

Yapım: 580

A Kurumu

Mal: 180+360+760= 1300 *%10

Hizmet: 960+1650+3660= 6270 *%10

Yapım: 580+7600+9250=17430 *%10

Z Birimi

Mal: 760

Hizmet: 3660

Yapım: 9250

yapt r m
Yaptırım.

Bu kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında “Görevlilerin Ceza Sorumluluğu” başlıklı 60. maddede belirtilen yaptırımlar uygulanır.

slide37

Yüklenmeye girişilmesi (5018 Sayılı Kanun Madde 26)

 • Bütçede yeterli ödeneği bulunmayan işler için yüklenmeye girişilemez.
 • Yüklenme süresi malî yılla sınırlıdır.
 • Harcama yetkilileri, tahsis edilen ödenekler dahilinde yüklenmeye girebilirler.
 • Yüklenmeye girişilen tutara ait ödenekler saklı tutulur; başka iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması için kullanılamaz.  

Yüklenme, usulüne uygun olarak düzenlenmiş sözleşme esaslarına veya kanun hükmüne dayanılarak iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması karşılığında geleceğe yönelik bir ödeme yükümlülüğüne girilmesidir.

slide38

Ertesi yıla geçen yüklenme (5018 Sayılı Kanun Md: 27)

Niteliğinden dolayı malî yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunan aşağıdaki iş ve hizmetler için; her iş itibarıyla, bütçelerinde öngörülen ödeneklerin yüzde ellisini veizleyen yılın Haziran ayını geçmemek ve yüklenme süresi on iki ayı aşmamak üzere, ilgili üst yöneticinin onayıyla ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilebilir:

a) Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapım, onarım, etüt ve proje işleri, araştırma-geliştirme projeleri, giyecek ve yiyecek alımları, makine-teçhizat, silah-mühimmat-teçhizat alımlarıyla bunların bakım, onarım ve imalat işleri.

b) Yiyecek, yakacak, akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçları.

c) Temini ve korunması güç olan ilaç, aşı, serum ve tıbbi sarf malzemeleri.

slide39
d) Süreli yayın alımı, taşıma, koruma ve güvenlik, temizlik ve yemek hizmetleri.

e) Taşıtların malî sorumluluk sigortası ile yurt dışından tedariki yapılan silah, silah-teçhizat ve mühimmat sevkinin her türlü riske karşı sigortalanması amacıyla yaptırılan nakliyat sigortası.

f) Makine-teçhizat, yol ve otoyol, bilgisayar ve haberleşme sistemlerinin bakım işleri; her türlü onarım işleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri.

g)(Ek bend: 25/04/2007-5628 S.K./1.mad) Emniyet Genel Müdürlüğünün giyecek alımları ile silah, mühimmat ve teçhizat alımları.

h)(Ek bent: 24/07/2008-5793 S.K./32.mad) Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının etüt ve proje işleri, araştırma-geliştirme projeleri, makine, silah-mühimmat, teçhizat ve sistem alımlarıyla bunların bakım, onarım ve imalat işleri.

Ancak (d) bendinde sayılan işler için bütçelerinde ödeneklerin yüzde ellisinin aşılmayacağı hükmü Millî Eğitim Bakanlığı için aranmaz.

slide40

Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler (5018 Sayılı Kanun Md:28)

Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, bir malî yıl içinde tamamlanması mümkün olmayan yatırım projeleri için gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişebilir.

Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planında yer alan projeler için 2.7.1992 tarihli ve 3833 sayılı Kanun çerçevesinde gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişmeye, ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığının uygun görüşünü almak kaydıyla, yabancı ülkelerde dış temsilcilik binası veya arsa satın alınması, bina yaptırılması veya kiralanması için gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişebilir.

slide41
Satın alma suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan her türlü makine-teçhizat, cihazlar ve taşıtlar ile hava ambulansı ve yangınla mücadele amacıyla hava ve deniz araçlarının kiralanması/finansal kiralama;
 • Temizlik, yemek, koruma ve güvenlik ile personel taşıma hizmetleri,
 • 5369 sayılı Kanuna göre sağlanan sabit ve ankesörlü telefon hizmetleri ile acil yardım çağrıları hizmetleri ve okullara sağlanan internet erişim hizmetleri,
 • Harita, plan, proje, etüt ve müşavirlik hizmetleri,
 • Ulusal araştırma geliştirme kurumlarının süreli ve süresiz yayın alımları,*
 • Orman ağaçlandırma ve amenajman işleri,
 • Kit karşılığı cihaz, aşı ve anti-serum alımı için;

süresi üç yılı, (finansal kiralama suretiyle temin edileceklerde dört yılı) geçmemek üzere üst yöneticinin onayıyla gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilebilir.

kanunun yaz l olmayan lkeleri
Kanunun Yazılı Olmayan İlkeleri
 • PROFESYONELLİK
 • PLANLAMA
 • YENİLİKLİK
 • ÖZENLİLİK
slide43
(II)

TEMEL KAVRAMLAR

temel kavramlar
Temel Kavramlar
 • Tanımlar
 • Ortak Girişimler
 • Alt Yükleniciler
 • Eşik Değerler
 • Yerli İstekliler İle İlgili Düzenlemeler
 • Geçici Teminat
 • Teminatlarla İlgili Gerekli Bilgiler
 • Teminat Mektupları
 • Sürelerin Hesabı
 • Tebligat
 • Uygulanmayacak Hükümler
slide46
İhale

Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

slide47

İhale Yetkilisi

 • İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri, (4734 sayılı Kanun)
slide48
Mal
 • Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve haklar
slide49

Hizmet

 • Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık,
 • tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım,
 • toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini,
 • taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını
 • benzeri diğer hizmetler
slide50

Yapım

 • Bina, spor tesisi,
 • karayolu, otoyol, köprü, tünel, viyadük, metro, demiryolu, tersane, rıhtım, liman, havalimanı,
 • alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme hattı, enerji nakil hattı, rafineri tesisi,
 • baraj, enerji santrali, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj

gibi her türlü inşaat işleri

 • Yukarıdaki işlerle ilgili -tesisat, -imalat, -ihzarat, -nakliye, -tamamlama, -büyük onarım, -restorasyon, -çevre düzenlemesi, -sondaj, -yıkma, -güçlendirme ve -montaj işleri ile benzeri yapım işleri
slide51

Yapım işlerinin niteliği

Yapım işleri arasında ismen sayılmayan bir işin yapım işi sayılabilmesi için;

 • Bu işin yapılma tekniğinin ismen sayılan işlere benzemesi,
 • Uygulama projesini ya da kesin projeyi de kapsayan teknik şartname gerektirmesi,
 • Yapım müteahhidinin uzmanlık alanına giren işlerden olması,
 • Vasıfsız işgücünden ziyade malzeme, makine ve ekipman girdisinin ağırlıklı olduğu işlerden olması
 • Fen ve sanat kurallarına uygun olarak bir eserin meydana getirilmesi gereğinin bulunması

gerekmektedir.

slide52

? büyük onarım / bakım ve onarım ?

 • 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde “bakım ve onarım” hizmet tanımı içinde, “büyük onarım” ise yapım tanımı içinde sayılmıştır:

Hizmet alımı;Bütçe tertiplerine bakılmaksızın

makine ve ekipmanın bakım ve onarımı;

Yapım işi; küçük onarımlar da dahil olmak

üzere yapıma ilişkin onarımlar

 • Ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve fidan dikim işi “hizmet” niteliğindedir.
slide54

ORTAK GİRİŞİMLER (MADDE: 14)

Ortak Girişim:İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumlardır

1-İş Ortaklığı

-Her türlü ihaleye teklif vermeleri serbesttir.

-Müşterek ve müteselsil sorumluluk vardır.

-Pilot ortak belirlenir.

2- Konsorsiyum

-İdarelerce izin verilen ihalelere katılabilirler.

-Ortakların hak ve sorumlulukları ayrıdır.

-Koordinatör ortak belirlenir.

slide55

Ortak Girişimler

 • İhale aşamasında; iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair pilot veya koordinatör ortağın da belirtildiği anlaşma istenir.
 • Sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir.
 • anlaşma#sözleşme
 • Anlaşma ve sözleşmede, ortak girişimi oluşturan kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinden doğacak sorumluluklar belirtilir.
slide56

ALT YÜKLENİCİLER (MADDE: 15)

İdarece ihtiyaç görülmesi halinde;

İhaleaşamasında, isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri yazılı olarak belirtmeleri,

Sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir.

Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(4735/30.mad.) Yapım işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler, yapıda ortaya çıkan zarar ve ziyandan, 15 yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Ayrıca haklarında yasaklama (4735/27. madde) hükümleri uygulanır.

e k de erler madde 8
EŞİK DEĞERLER (MADDE: 8)

Eşik Değer;

İhale ilan süreleri ve kuralları ile ihalenin uluslararası katılımcılara açılıp açılmaması hususunda yaklaşık maliyet kullanılarak esas alınan parasal limitlerdir.

Kullanıldığı yerler:

 • İlan süreleri ve kuralları (madde:13),
 • Yabancı isteklilerin ihaleye girip girmeyeceklerinin tespitinde (madde: 63).
 • İsteklinin yeterliğinin belirlenmesinde değerlendirilmeküzere istenecek belgelerin belirlenmesi
slide58

Eşik Değerler

( 1 Şubat 2010 itibariyle)

slide59

Eşik Değerler

Bütçe türleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeniden düzenlenen idarelerin, 4734 sayılı kanunun 8 inci maddesi kapsamındaki uygulamalarını 5018 sayılı kanun ile belirlenen bütçe türlerini esas alarak devam etmeleri gerekmektedir.

 • Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2008/1)
5434 ge ici 3 madde
5434/Geçici 3.madde
 • İlgili mevzuatında gerekli düzenleme yapılıncaya kadar, mevzuatta katma bütçeli idarelere yapılan atıflar, katma bütçeli idare iken 5018 sayılı Kanunla özel bütçeli idareler kapsamına alınan kamu idareleri bakımından, ilgisine göre bu idarelere yapılmış sayılır. Bu fıkranın uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerektiğinde düzenleme yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
yerl stekl ler le lg l d zenlemeler madde 63
YERLİ İSTEKLİLER İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER (MADDE: 63)

YERLİ İSTEKLİ; TC vatandaşı gerçek kişiler ile TC kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler.

 • Yerli istekli sayılabilmek için sunulması gereken belgeler;

Gerçek kişilerde: TC nüfus cüzdanı sureti

Tüzel kişilerde : TC kanunlarına göre kurulduklarını gösteren belgeler

 • Yerli istekli olma konusu, ortak girişim olarak ihaleye katılan isteklilerin her biri için ayrı ayrı aranır.
 • Bu belgelerin, sadece yerli isteklilerin katılabildiği ihaleler ile yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanacağı belirtilen ihalelerde istenmesi zorunludur.
 • Tüm isteklilere açık ihalelerde bu belgeler istenmez.
slide62

Yerli İstekliler İle İlgili Düzenlemeler

1)Yabancı isteklilerin yasaklanması;

Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altındaki ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması öngörülebilir. Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altındaki ihalelere yabancı isteklilerin katılmasına izin verilse dahi, fiyat avantajı uygulanamaz.

2)Yerli istekliler lehine fiyat avantajı;

Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerde;

a- Hizmet ve yapım işlerinde bütün yerli istekliler lehine,

c- Mal alımlarında ise yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine,

% 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dokümanına hükümler konulabilir.

Ancak, yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz.

ge c tem nat madde 33
İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

Danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat istenilmesi zorunlu değildir.

GEÇİCİ TEMİNAT (MADDE: 33)
slide64

TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER (MADDE: 34)

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar ve özel finans kurumlarıtarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri (Devlet tahvili, Hazine bonosu) ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler

slide65

Geçici Teminat

 • Teminat Mektupları ihale komisyonlarınca teslim alınır.
 • Diğer değerler ise saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılır ve makbuzları teklif zarfının içinde sunulur.
 • İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir.
 • Diğer isteklilere ait teminatlar ise ihaleden hemen sonra iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir. 
 • Geçici teminatın iadesi, istekliye veya temsilcisine imza karşılığı elden teslim edilerek yapılır.
 • Teminatlar, teminat olarak kabul edilen değerlerle değiştirilebilir.
 • Teminatlar haczedilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.
slide66

TEMİNAT MEKTUPLARI (MADDE: 35)

 • Teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, uygulama yönetmeliği ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur.

G.Tem.Mek.Geçer.sür.= Tek.geç.sür.+30 gün (min.)

 • Teklif geçerlilik süresi uzatılırsa  geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır.
 • Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.
 • İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.
slide67

Teminat Mektupları

İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile

Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da kabul edilecektir.

slide68

Teminat Mektupları

 • Yabancı para birimi cinsinden nakit teminat alınması mümkün değildir.
 • Yabancı para birimi cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler, teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi üzerinden düzenleyeceklerdir.
slide69
Teminatlar

İle İlgili

Kurul Kararları

slide70
Karar Tarihi: 03.07.2003; Karar No: 2003/UK.Z-199
 • Başvuru sahibi ........Şirketinin, ihalede sunduğu geçici teminat mektubunun, idarenin hazırladığı ihale dokümanı kapsamında yer alan listedeki bankalardan olmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakıldığı tespit edilmiştir. Bu şekildeki bir sınırlama 4734 sayılı Kanuna aykırıdır.

Karar Tarihi: 31.10.2005; Karar No: 2005/UY.Z-2057

 • İhale Komisyonu isteklinin geçici teminat mektubunu değerlendirirken, standart formun 3 üncü paragrafında yer alan boşluğu yanlış değerlendirerek belirtilen boşluğa tekraren tutar yazılmasını aramıştır. Halbuki Geçici Teminat Mektubu Standart Formunun dipnot hükmüne göre, belirtilen boşluğa sadece para birimi yazılması gerektiğinden isteklinin geçici teminat mektubunun standart forma uygun olmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakılması yanlıştır.

Karar Tarihi: 02.03.2004 ; Karar No : 2004/UK.Z-254

 • İncelemeye konu geçici teminat mektubunun; standart forma uygun olduğu ancak, tarihin rakamla yazılıp, yazıyla yazılmadığı ve bu kusurun taahhüt edilen teminatın tazminine engel teşkil etmeyeceği ve standart forma aykırılık olarak değerlendirilmemesi gerektiğinden bahisle geçici teminat Mektubunun değerlendirmeye alınması gerektiğine Karar verilmiştir.

Karar Tarihi:01.02.2005; Karar No :2005/UY.Z-158

 • İhaleyi yapan idarenin Hatay Valiliği olduğu ve Hatay ili sınırları içinde “Aktepe” isimli bir başka belediye bulunmadığı da dikkate alındığında, işin adındaki “Hassa” kelimesinin geçici teminat mektubunda yazılmamış olmasının anılan geçici teminatın hangi ihaleye ilişkin olarak düzenlendiği konusunda karışıklığa yol açabilecek nitelikte olmadığı anlaşılmıştır. Şikayetçinin teklifinin geçici teminat mektubunda işin adının eksik yazıldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırıdır.
slide71
Karar Tarihi:16.03.2004 ; Karar No :2004/UK.Z-336
 • Geçici teminat mektubunun başlığında “geçici” ibaresi olmadığı için değerlendirme dışı bırakılan şikayetçi firmanın geçici teminat mektubu incelendiğinde; bu haliyle teminat mektubunun başlığının standart forma uygun olmadığı görülmekle birlikte, teminat mektubunun içeriğinde mektubun geçici teminat mektubu olduğunun açıkça belirtilmiş olması ve teminat mektubunda başka bir aykırılık bulunmaması nedeniyle, İdare tarafından bu belgenin kabul edilmesi gerektiği hk.

Karar Tarihi:10.11.2003 ; Karar No :2003/UK.Z-675

 • … firmasının geçici teminat mektubunda hangi ihale için verildiğinin açıkça belirtilmediği, … belirtilerek tamamlanmasının istenildiği, istekli tarafından geçici teminatı aldığı Banka şubesinden idareye hitaben yazılmış ve eksikliği bulunan geçici teminat mektubuna atıf yapılarak hangi ihale için verildiğinin belirtildiği bir yazı alınarak ibraz edildiği, Kanunun 37/2 nci maddesi uyarınca teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken eksikliğin tamamlatılması mevzuata aykırıdır.

Karar Tarihi: 24.03.2005 ; Karar No: 2005/UY.Z-598

 • İhale tarihi itibariyle yürürlükte olan geçici teminat mektubu standart formunun (KİK029.0/Y) ihale dokümanı içerisinde yer aldığı, ancak söz konusu firmalar tarafından ihaleye sunulan geçici teminat mektuplarında bu mektupların tazmini halinde hangi para birimi ile ödeme yapılacağına ilişkin hususun düzenlenmemiş olduğu görülmüştür. Bu nedenle standart forma aykırı düzenlenen geçici teminat mektuplarının usulüne uygun hale getirilmesi için idarece ilgili bankadan bu ibarenin aynen kabul edilerek teyidinin alınması suretiyle eksikliğin tamamlatılması işlemi ihale mevzuatına aykırıdır.
slide72

SÜRELERİN HESABI (MADDE: 64)

MADDE 64. - Bu Kanunda yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

slide73

BİLDİRİM VE TEBLİGAT ESASLARI (MADDE: 65)

 • İdarece ve KİK tarafından yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlarda aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur:

Tebligatlar kullanılacak yöntemler:

1) İmza karşılığı elden.

2) İadeli taahhütlü mektupla. (7.Gün / fiili tebliğ tarihi)

3) Elektronik ortamda. (bildirim tarihi= tebliğ tarihi)

4) Faksla. (bildirim tarihi= tebliğ tarihi)

slide74
b) Teyit zorunluluğu:
 • Elektronik ortamda veya faks ile yapılan tebligatlar ile çerçeve anlaşmaya dahil olan istekliler tarafından elektronik ortamda sunulan fiyat tekliflerinin aynı gün teyit edilmesi zorunludur.
 • Ancak, elektronik imza kullanılarak yapılan işlemlerde ve Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden yapılacak işlemlerde teyit aranmaz.
slide75
c) Elektronik haberleşmede kullanılacak araçlar ile bunların teknik özellikleri, yaygın olarak kullanılan haberleşme ve bilgi teknolojisi ürünleri ile uyumlu ve kolay erişilebilir olmalı ve eşit muamele ilkesini sağlamalıdır.
 • d) Her türlü bilgi alışverişi ile bilginin muhafazasında; verilerin bütünlüğü ile tekliflerin ve başvuru belgelerinin gizliliğinin sağlanması esastır.
 • “Bu Kanunda hüküm bulunmayan
 • hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.”
halelere y nelik ba vurular hakk nda tebli
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ

28 Ocak 2009 Tarihli Resmî Gazete

 • “…elektronik posta yoluyla yapılan bildirimlerde elektronik postanın bilgisayar çıktısı, faks ile yapılan bildirimlerde iletim raporu ile birlikte gönderilmiş olan metnin faks makinesinin hafızasından çıkarılması ve idare yetkilisi tarafından imzalanması, usulüne uygun bildirim yapıldığının ispatı açısından idareler için önem arz etmektedir”
uygulanmayacak h k mler madde 68
UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER (MADDE:68)

a) Bu Kanun kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

b) Diğer kanunların 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunundan muafiyet tanıyan hükümleri ile bu Kanuna uymayan hükümleri uygulanmaz.

slide78
(III)

İHALELERDE

UYGULANACAK

YASAKLAR VE

YAPTIRIMLAR

halede uygulanacak yasak ve yapt r mlar
İhalede Uygulanacak Yasak ve Yaptırımlar
 • İhalelere Katılamayacak Olanlar (Madde 11)
 • İdarelerin Kurdukları/ Ortak Oldukları Şirketler?
 • Vakıf, Dernek, Gibi Kuruluşlar?
 • 11. Maddede Belirtilen Yasaklara Aykırı Davrananlara Uygulanacak Yaptırımlar
 • İhale Dışı Bırakılmayı Gerektiren Durumlar (Madde;10)
 • Bu Durumlar Nasıl Belgelendirilecek?
 • Belgeler Verilmez İse Ne Olacak?
 • Yasak Fiil Ve Davranışlar (Madde: 17)
 • İhalelere Katılmaktan Yasaklanma (Madde:58)
 • Yasaklılık Kararının Tüzel Kişiliğe Ve Ortaklara Etkisi
 • Yasaklama Kararına İlişkin Prosedür
 • İsteklilerin Ceza Sorumluluğu (Madde: 59)
 • Bilgi Ve Belge Açıklama Yasağı (MD: 61)
 • Görevlilerin Ceza Sorumluluğu (Madde:60)
slide80

İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR (MD: 11)

a) - Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar

- T.M.K kapsamındaki suçlardan hükümlüler

- Örgütlü suçlardan hükümlüler

- Rüşvet verme suçundan hükümlüler.

b) Haklarında hileli iflas ettiğine dair karar verilenler.

c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

slide81

İhalelere Katılamayacak Olanlar

d) İhale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e)Kanunun (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların;

 • Eşleri,
 • 3. dereceye kadar kan hısımları,
 • 2. dereceye kadar kayın hısımları,
 • Evlatlıkları,
 • Evlat edinenleri.
slide83

İhalelere Katılamayacak Olanlar

f- Kanunun (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (Bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

 • - sermaye oranı ne olursa olsun ortak oldukları bütün adi şirketler, kollektif şirketler, komandit şirketler, limited şirketler ile
 • - ortaklık ilişkisi olsun veya olmasın yönetim kurullarında görevli bulundukları bütün anonim şirketler ve
 • - sermayesinin %10'undan fazlasına sahip oldukları anonim şirketler,
slide84

İhalelere Katılamayacak Olanlar

İdarelerin kurdukları veya ortak oldukları şirketler?

 • “11 inci maddenin (c, d, e, f) bentlerinde belirtilen haller dışında, idarelerin kurdukları veya ortak oldukları şirketler o idarelerin ihalelerine katılabilecektir.” (KİK Genel Tebliği)

“Belediyelerin kurdukları veya iştirak ettikleri ve 2886 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 1. bendinde sayılan kişilerin yönetim ve denetim kurullarında görev aldıkları ticaret şirketlerinin, aynı belediyeler tarafından açılan ihalelere katılmalarının mümkün bulunmamaktadır .” (Sayıştay Genel Kurul Kararı:26.04.2001 / 4985/1)

2886 Madde:6/d: (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (Bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç)

slide85

İhalelere Katılamayacak Olanlar

 • İhale konusu işin danışmanlık (ÇED raporu hazırlama, Teknik şartname hazırlama işleri gibi) hizmetlerini yapan yükleniciler, o işin ihalesine katılamazlar.
 • İhale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti (denetim hizmeti gibi) ihalelerine katılamazlar.
 • Her iki yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.
vak f dernek gibi kurulu lar

İhalelere Katılamayacak Olanlar

Vakıf, dernek, gibi kuruluşlar?

İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar. (idarenin kurduğu veya ortak olduğu şirketler hariç)

slide87

İhalelere Katılamayacak Olanlar

Uygulanacak Yaptırımlar

1-İhale dışı bırakılır.

2- Geçici teminatı gelir kaydedilir.

3- Üzerine ihale yapılmışsa, teminatıgelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

4-İhalelere geçici ve/veya sürekli olarak katılma yasağı verilebilir.

slide88

İhalelere Katılamayacak Olanlar

 • İhale tarihi itibarıyla haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı veya açılmış kamu davası bulunmayanistekliler için, ihale süreci içerisinde herhangi bir idare tarafından yasaklama kararı verilmesi veya kamu davası açılması durumunda;
 • Teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
 • Geçici teminatları iade edilir.
 • İhale sürecine göre, ihale komisyonu kararı veya ihale onayı iptal edilir.
 • Usulüne uygun olarak verilmiş diğer teklifler değerlendirilmeye tabi tutularak ihale süreci tamamlanır.
 • Bu durum hakkında, usulüne uygun şekilde teklif vermiş olan diğer aday veya isteklilere yazılı olarak bilgi verilir.
slide89

İhalelere Katılamayacak Olanlar

Yasaklı Firmanın Ürününün Yetkili Bayi Ya da Başka Bir Satıcı Tarafından Teklif Edilmesi

 • Kanunun 11 ile 58 inci maddelerinde, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmayan isteklinin; Yetkili satıcı ya da üretici firmanın kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunması halinde üretici firma garantisinde olan bazı belgeleri ve satışa dair yetki verilen mal veya malları teklif etmesiniyasaklayan bir hüküm bulunmamaktadır.
di er kanunlardaki ihalelere kat lmaktan yasaklamaya ili kin h k mler
Diğer kanunlardaki ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümler
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • 5272 sayılı Belediye Kanunun
 • 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
 • 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunun
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
 • 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun
 • 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun
slide91

İhale Dışı Bırakılmayı Gerektiren Durumlar

(Madde; 10/son fıkra)

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan,

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan,

c) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,

 • Gerçek kişi isteklilerin Bağ-Kur’a ve işçi çalıştırılıyor olması halinde ilave olarak Sosyal Sigortalar Kurumuna,
 • Tüzel kişi isteklilerin ise Sosyal Sigortalar Kurumuna

prim borcu olmadığına dair belge vermeleri yeterli olacak

(tüzel kişi isteklilerin ortağı olan gerçek kişilerin Bağ-Kur prim borcu olmadığına ilişkin belge istenmeyecektir.)

slide92

İhale Dışı Bırakılmayı Gerektiren Durumlar

d) Kesinleşmiş vergi borcu olan,

e) Son 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,

f)Son 5 yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen,

g)İhale tarihi itibariyle, kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,

h)Gerekli bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,

i)Kanun’unun 11 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan,

j)Kanun’un 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışta bulundukları tespit edilenler

bu durumlar nas l belgelendirilecek
Bu durumlar nasıl belgelendirilecek?
 • İsteklilerce İhale tarihi itibarıyla (a,b,c,d,e,g ve i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair yazılı taahhütnamelerin tekliflerle birlikte (KİK027.0/… ve KİK027.1/… ) sunulması zorunludur.
 • ihale üzerinde kalan isteklinin ise bu belgeleri sözleşme imzalanmadan önce sunması gerekmektedir.
 • Sözleşme imzalanmadan önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a,b,c,d,e ve g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.
slide94
Kamu İhale Kurumu,
 • Sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarını;
 • Vergi borcu kapsamına girecek vergileri; tür ve tutar itibariyle

belirlemektedir.

Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği de Kurum tarafından belirlenir.

belgeler verilmez ise ne olacak
Belgeler verilmez ise ne olacak?
 • Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması;
 • İhale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi;

hallerinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılar ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

(Yasaklama yaptırımı uygulanmaz)

yasak f l ve davrani lar madde 17
YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR (MADDE: 17)

a) İhaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

slide97

Yasak Fiil Ve Davranışlar

d) Asaleten yada vekaleten birden fazla teklif vermek (alternatif teklif hariç).e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

YAPTIRIM:

Bu yasak fiil veya davranışta bulunanlar hakkında Kanun’un 58-59-60 ve 61 inci madde hükümleri uygulanır.

halelere katilmaktan yasaklanma madde 58
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANMA (MADDE:58)
 • Kanunun 17 nci maddesindebelirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler bir yıldan iki yıla kadar,
 • Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında sözleşme yapmayanlar altıaydan bir yıla kadar,

Kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.

halelere kat lmaktan yasaklanma
İhalelere Katılmaktan Yasaklanma

Katılma Yasakları Kim Tarafından verilir?

- İhaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık,

- Herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri,

- İl özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı,

slide100

Yasaklılık Kararının Tüzel Kişiliğe ve Ortaklara Etkisi

Haklarında yasaklama kararı verilen kişinin;

 • Şahıs şirketi (Kolektif şirket, adi şirket, gibi) olması hâlinde -sermaye oranına bakılmaksızın- bu şahıs şirketi hakkında ve şirket ortaklarının tamamı hakkında,
 • Sermaye şirketinde ortak olmaları hâlinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da
 • Sermaye şirketi (Anonim ve limited şirket gibi) olması hâlinde, sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında
 • İdare ve temsile yetkili yönetim kurulu üyesi veya müdürü olması koşuluyla -sermaye oranına bakılmaksızın- ortağı olduğu sermaye şirketleri hakkında (madde: 11),

yasaklama kararı verilir.

Yasak fiilin iş ortaklığını oluşturan ortaklardan biri tarafından işlenmesi

İhale süreci içinde iş ortaklarından birinin yasak fiil veya davranışı işlemesi halinde, yasak fiil veya davranışı işleyen ve iştirak eden diğer ortaklar hakkında da Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanacaktır. Yasak fiil veya davranışa iştiraki olmayan ortaklar hakkında ise 58 inci madde hükümleri uygulanmayacaktır.

yasaklama karar na li kin prosed r
Yasaklama Kararına İlişkin Prosedür
 • Yasaklama kararları, en geç 45 gün içinde verilirve bu sürede tamamlanamaması ve yürürlüğe girmemesi halinde ilgili ve görevli kamu görevlileri hakkında disiplin ve ceza sorumluluğuna ilişkin hükümler uygulanabilir.
 • Karar, RG’ de yayımlanmak üzere en geç 15 gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarece derhal o ihaleden çıkartılırlar.
 • Geçici teminatları gelir kaydedilmez. (11.Maddedeki yasakları ihlal edenler hariç).
 • Bu kişiler, yasaklama kararının yürürlüğe girdiği (R.G.’de yayımlandığı) tarihten önce aynı idare tarafından yapılacak diğer ihalelere de iştirak ettirilmezler.
 • Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.
slide102

Söz konusu yasak, ilgili/bağlı olunan bakanlıktan dolayı ilişkili /bağlı bulunan diğer idarelerin ihaleleri açısından da geçerli olacaktır. (KİK.Kararı: 2007/UH.Z-1482 )

İl Jandarma Komutanlığı

İçişleri Bakanlığı

Bakanlık Merkez /

Taşra Teşkilatları

Belediyeler

Özel

İdareler

Mahalli İdare

Birlikleri

Diğer İl Jandarma

Komutanlıkları

45 g nl k s re ne zaman ba lar
45 Günlük süre ne zaman başlar?
 • Yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarih idarenin ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa, yasaklama kararının gereğinin yapılmasını bildirdiği tarihtir. (Danıştay Kararı: Onüçüncü Daire; Karar No: 2006/1443; Esas No: 2005/7380; Karar Tarihi: 20/03/2006)

ÖRNEK:

 • Yasak fiil veya davranışın İDARECE tespiti: 29.03.2004;
 • İhale komisyonu tarafından konunun ihale yetkilisine bildirilmesi: 31.03.2004;
 • İhale yetkilisinin YÖK'ten yasaklama kararı verilmesini istemesi: 28.04.2004;
 • YÖK tarafından Bakanlığa, ilgilinin yasaklanmasının önerilmesi: 09.06.2004;
 • Yasaklama kararının ilgili Bakan tarafından onaylanması: 23.06.2004
 • Örnekte yasaklamaya yetkili makam tarafından yasak fiilin tespit tarihi 09.06.2004 olup, bu tarihten itibaren, yasaklama kararının verildiği 23.06.2004 tarihine kadar Yasa'da belirtilen 45 günlük süre aşılmamıştır.
do rudan teminde yasaklama karar olur mu
Doğrudan Teminde Yasaklama Kararı Olur mu?

Doğrudan teminin ihale usulü olmaktan çıkarılması sebebiyle;

 • Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” ile “İhaleye Katılamayacak Olanlar”a ilişkin hükümlerinin uygulanması zorunlu değildir.
 • Alım yapılacak kişi ya da firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit ettirilmesi zorunlu değildir.
 • İhalelere katılmaktan yasaklama kararı verilemez
do rudan teminde yasaklama
Doğrudan teminde yasaklama
 • 4735 sayılı Kanunun 25. maddesinde, sözleşmenin uygulanması sırasında ortaya çıkan yasak fiil veya davranışlar düzenlendiğinden, Kanunun 26. maddesinde öngörülen müeyyideleri uygulanmaz.
 • Ancak; doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda ortaya çıkan 4734 sayılı Kanunun 17 inci ve 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışların Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi; bu fiil veya davranışlar için ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez.
yasaklama karar kar s nda steklinin haklar
Yasaklama Kararı Karşısında İsteklinin Hakları
 • İdarelerce hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmiş olan istekliler, verilen bu kararın bir idari işlem olması nedeniyle, yetkili mahkemelere başvurarak yürütmenin durdurulması ve/veya iptal kararı alabilecektir.
 • Ayrıca tazminat talebiyle adli yargıya da başvurabileceklerdir
stekl ler n ceza sorumlulu u md 59
İSTEKLİLERİN CEZA SORUMLULUĞU (MD: 59)

Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi;

17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan TCK’ ya göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunanlar (ve bunlarla ortaklık ilişkisi olanlar) hakkında ceza kovuşturması yapılır.

slide108

İsteklilerin Ceza Sorumluluğu

Dava sürecinde yapılması gerekenler;

 • Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumu’na bildirilir.
 • Haklarında dava açılanlar, yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan idarelerin ihalelerine katılamaz.
slide109

İsteklilerin Ceza Sorumluluğu

Mahkeme kararlarının sonuçları:

 • Mahkemece, 1 yıldan 3 yıla kadar ihalelere katılma yasağı verilebilir.
 • Haklarında mükerrer ceza hükmolunanlar mahkeme kararı ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır.
 • Mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere KİK.’e ve meslek odalarına bildirilir.
 • Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararları, Kamu İhale Kurumunca, bildirimi izleyen onbeş gün içinde Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle duyurulur.
b lg ve belge a iklama yasa i md 61
BİLGİ VE BELGE AÇIKLAMA YASAĞI (MD: 61)

Bu Kanunun uygulanmasında görevliler ile Danış-manlık hizmeti sunanlar;

1-İhale süreci ile ilgili bütün işlemlere,

-İsteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve mali yönlerine,

İlişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri,

2-İşin yaklaşık maliyetini,

İfşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar.

YAPTIRIM: Aksine hareket edenler hakkında ilgisine

göre 58 ve 60 ıncı maddelerde belirtilen müeyyideler uygulanır.

slide111

GÖREVLİLERİN CEZA SORUMLULUĞU (MD:60)

 • 17. maddede belirtilen fiil ve davranışlarda bulunanlar,
 • Görevlerini kanuni gereklere uygun yapmayanlar,
 • Taraf tutanlar (eşit davranmama, haksız biçimde taraflardan birinin lehine birinin aleyhine sonuç doğuracak davranışta bulunmak.. gibi),
 • Taraflardan birinin (idare ve istekliler) zararına yol açacak ihmal veya kusurlu davranışta bulunanlar,
 • 5 ve 62 nci maddeye (ilkelere) aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin veren ve ihale yapanlar,

Hakkında uygulanacak yaptırımlar ;

slide112

Görevlilerin Ceza Sorumluluğu

Uygulanacak Yaptırımlar;

 • Disiplin Cezası (personel mevzuatlarına göre),
 • Ceza kovuşturması,
 • Zarar ve ziyanının ödettirilmesi,
 • Görev yasağı (hüküm giymesi halinde),
 • Kadro yasağı (hüküm giymesi halinde).
slide113

Görevlilerin Ceza Sorumluluğu

Bu Maddede belirtilen görevliler;

 • İhale yetkilisi (veya bu yetkiyi kullanan)(ihale onay belgesini imzalayan, ihale kararını onaylayan, sözleşmeyi imzalayan kişi veya kurullar),
 • İhale komisyonlarının başkan ve üyeleri,
 • İhale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan kişiler (yaklaşık maliyet, ihale dokümanı, plan, proje, şartname, ihale ilanı gibi hazırlıkları yapanlar, açıklama ve zeyilname düzenleyenler, idareye sunulan tekliflerin alınması ve muhafazasından sorumlu olanlar, ihale dokümanını satanlar ... gibi)
slide114
(IV)

İHALE

USULLERİ

hale usuller
İHALE USULLERİ

İhale Usulleri (Madde: 18)

 • Açık İhale Usulü (Madde: 19)
 • Belli İstekliler Arasında İhale Usulü(Mad: 20)
 • Pazarlık Usulü (Madde; 21)
 • Doğrudan Temin (Alım Usulü) (Madde: 22)
slide116

İHALE USULLERİ

1- Açık İhale Usulü

2- Belli İstekliler Arasında İhale Usulü

3- Pazarlık Usulü

2886 sayılı Kanun’a göre ihale usulleri;

1- Kapalı Teklif Usulü,

2- Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü,

3- Açık Teklif Usulü,

4- Pazarlık Usulü,

5- Yarışma Usulü.

a ik hale usul madde 19
AÇIK İHALE USULÜ (MADDE: 19)
 • Bütün isteklilerin teklif verebildiği esas usuldür.
 • Açık olması, tekliflerin açık olmasını değil, ihaleye katılımın herkese açık olmasını ifade etmektedir.
 • Teklifler kapalı zarflar içinde hazırlanır.
 • 2886 sayılı Kanun’daki kapalı teklif usulünün karşılığıdır.
 • 10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilenlerin teklifleri değerlendirmeye alınır.
 • Uygulanacak ihale usulü belirlenirken öncelik Açık İhale Usulüne verilir.
bell stekl ler arasinda hale usul madde 20
BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ (MADDE: 20)
 • Bu usul, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucuna göre, idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği bir usuldür.
 • Uygulanabileceği ihaleler:

1)İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerin ihalesi

2) Yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan bütün yapım işi ihaleleri

slide119

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü

 • İhale iki aşamalıdır;

1- Ön Yeterlik Aşaması,

2- İhale Aşaması.

 • Ön yeterlik için başvuruda bulunanlara Aday denmektedir.
 • Bu yöntemin uygulanmasında, Ön Yeterlik Dokümanı ve İhale Dokümanıolmak üzere, her aşama için ayrı doküman hazırlanır.
slide120

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü

 • Her iki aşama için farklı değerlendirme kriterleri belirlenebilir.
 • Ön yeterlik için 13 ve 25. maddeye uygun olarak ilan yapılmalıdır.
 • Ön yeterlik değerlendirmesi 10. maddeye uygun olarak yapılır.
 • Yeterlik koşullarını sağlamayanlar yeterli kabul edilmez.
 • Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtilmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler arasından dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir.
slide121

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü

 • Yeterliği kabul edilenlere, tekliflerini hazırlayabilmeleri için 13. maddede belirtilen süreler verilerek, ihaleye katılmaları için davet mektubu gönderilir.
 • Teklif vermeye davet edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.
 • İhaleye davet edilecek aday sayısı 5’den azolursa ihale iptal edilir.
 • İhaleye teklif veren istekli sayısı 3’den azolursa ihale iptal edilir. Bu durumda İptalden önce gerekirse ihale dokümanı gözden geçirilerek, davetli sayısı artırılabilir.
 • Hazırlanan teklifler 30 ve 31. maddeye uygun olarak idareye sunulur.
 • 40. maddeye uygun olarak, İhale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre ihale sonuçlandırılır.
pazarlik usul madde 21
PAZARLIK USULÜ (MADDE: 21)

Pazarlık Usulüne Başvurulacak Haller

a) Açık ihale ve Belli İstekliler Arasında İhale usulleriyle yapılan ihalelerde teklif çıkmaması,

b)Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi veya ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olaylar + İVEDİLİK

c) Savunma ve güvenlik ile ilgili özel durumlar + İVEDİLİK

slide123

Pazarlık Usulü

d) İhalenin araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması

e) İhale konusunun özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin yeterince belirlenememesi

f) İdarelerin yaklaşık maliyeti (2010 yılı için) 116.795 -YTL’ye kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.

slide124

Pazarlık Usulü

 • (b), (c) ve (f) bentleri için ilanzorunlu değildir. Ancak en az 3 istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir.
 • (a), (d) ve (e) bentleri için ilan yapılmasızorunludur.
1 a ama n yeterlik
1. Aşama: Ön yeterlik

- Bütün bentlerde 10.maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterlik değerlendirmesi yapılır.

-Yeterliği tespit edilenler ile görüşme yapılır.

(Teklif fiyatların alınmadığı (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, yeterlik değerlendirmesi nasıl yapılacak(?),

Yönetmelik: bankalardan temin edilecek belgeler, isteklinin iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyim belgeleri üzerinden öngörülecek kriterler, idarece işin niteliğine uygun ve yaklaşık maliyetle uyumlu biçimde, parasal tutar olarak belirlenir ve yeterlik kriterleri olarak istenir

2 a ama teknik g r me sadece a d ve e bentlerine g re yap lacak ihalelerde
2.Aşama: Teknik görüşme(Sadece (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde)
 • (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde Yeterlik değerlendirmesinde başarılı olan isteklilerden, öncelikle teknik teklifleri alınır.
 • İsteklilerle teknik görüşmeler

yapılarak teknik şartnamenin

şartları netleştirilir.

 • Daha sonra, bu teknik şartnamenin şartlarını gerçekleştirebilecek isteklilerden fiyat teklifleri istenir.
3 a ama yeni fiyat tekliflerinin al nmas
3.Aşama: Yeni fiyat tekliflerinin alınması
 • İlk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son (2.) yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.
 • (b), (c) ve (f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir
slide128

Yeterlik kriterlerinin belirlenmesi

İhale dokümanının hazırlanması

DAVET

(b,c ve f bentlerinde uygulanabilir)

İLAN

Pazarlık ihalesine (yeterlik aşamasına) başvuru

-Yeterlik Belgeleri

-1.Teklif Mektubu

(b,c ve f bentlerinde)

-Yeterlik Belgeleri

(a, d ve e bentlerinde)

Yeterlik değerlendirmesi

(kapalı oturum)

Teknik Görüşmeye Davet

(a), (d) ve (e) Bendlerinde

Teknik Görüşmeye Başvuru

(a), (d) ve (e) Bendlerinde

Teknik Görüşme

(a), (d) ve (e) Bendlerinde

2.Fiyat tekliflerinin sunulması

Fiyat tekliflerinin değerlendirilmesi

-1.Teklif Mektubu

İhalenin karara bağlanması

slide129
Pazarlık Usulü İhale

İle İlgili Kurul Kararları

slide130
(21.04.2003; 2003/UK.D-39)
 • 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre yapılacak ihalede en az üç isteklinin davet edilerek ihalenin yapılması mümkündür. Başvuru konusu ihalenin idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre üç istekliden teklif alınmak suretiyle gerçekleştirildiğinden bu yönden şikayet konusu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine aykırılık bulunmamaktadır.

(14.08.2003; 2003/UK.Z-333)

 • 4734 sayılı Kanununun 21/b maddesine göre yapılması öngörülen ihaleye 10 istekli olabilecek kişi ve firmanın davet edilmesiyle Kanunun “en az üç istekli davet edilmeli” hükmüne şeklen uyulmasına karşın, bunlardan yalnızca birinin teklif vermesi ve işin bu firmaya ihale edilmesi 4734 sayılı Kanununun 5 inci maddesinde belirlenen “rekabet, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması, kaynakların verimli kullanılması” temel ilkelerine aykırı bulunmaktadır.

(15.02.2005; 2005/UM.Z-335)

 • Her ne kadar Kanunun 21/b maddesinde, üç isteklinin çağrılması ve tek isteklinin teklif vermesi yeterli görülmüş, söz konusu ihalede de ihaleye üç firma davet edilmiş, davet edilen firmalar teklif vermiş ve bir geçerli teklif bulunması nedeniyle Kanuna şeklen uyulmuş ise de, başvuru dilekçesinde belirtildiği üzere Balıkesir İlinde daha fazla ihaleye teklif verebilecek firma bulunduğu anlaşıldığından, bu durum 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirlenen “rekabet, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması, kaynakların verimli kullanılması” ilkelerine aykırı bulunmaktadır
slide131
(14.08.2003; 2003/UK.Z-333)
 • İncelenen ihaleye 10 kişi/firma davet edilirken, 2002 yılı içinde ihaleyi yapan idareye rezervuar haritası işi yapmış olan ve ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilde faaliyet gösterip yeterli iş bitirme deneyimine sahip olduğunu öne süren şikayetçi firmanın davet edilmemiş olması kanunda belirtilen ilkelere aykırıdır.

(30.12.2003; 2003/UK.Z-890) (07.03.2003; 2003/UK.Z-311)

 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin (b) bendi gereğince yapılan ihaleden önceki aynı konuya ilişkin olarak açık ihale usulü ile yapılan ihaleye A… firmasının da teklif verdiği, ancak daha sonra idarece ihalenin iptal edildiği tespit edilmiş olup; daha sonra pazarlık usulüyle yapılması öngörülen incelemeye konu ihaleye bu firmanın davet edilmemesi hususu, Kanunun saydamlık, rekabet, eşit muamale, güvenirlik şeklindeki temel ilkelerine aykırıdır.

(12.04.2005; 2005/UY.Z-701)

 • Pazarlık usulü ile yapılan ihalede, -iptal edilen- bir önceki -açık- ihalede doküman satın alan ancak teklif vermeyen 3 isteklinin ihaleye davet edildiği, ilk ihaleye teklif veren isteklilerin ise davet edilmediği tespit edilmiştir. Bu durum ilgili mevzuata aykırıdır.

(09.03.2004; 2004/UK.Z-320)

 • Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelere en az üç isteklinin davet edilmesi zorunluluğunun, katılım yeterliliği ve koşullarına sahip en az üç istekli olarak anlaşılması gerektiği şüphesizdir. Bu durumda anılan ihaleye katılım koşullarına sahip olmadığı anlaşılan … Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.’nin ihaleye davet edilmesinin 4734 sayılı Kanununun 21.maddesine ve 5 inci maddesinde yer alan rekabet ilkesine aykırı olduğu anlaşılmıştır.
slide132
(02.06.2004; 2004/UK.Z-677) (10.04.2006; 2006/UY.Z-944) (21.04.2003; 2003/UK.D-39)
 • Başvuru konusu ihalede idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendindeki en az üç istekliden teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilmesi şartına uyularak davet yapıldığı anlaşılmaktadır. 4734 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin (b) bendine göre yapılan ihaleye daha önce İdarenin işini yapan ve deneyim ve uzmanlığı bulunan firmanın ihaleye davet edileceğine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta herhangi bir düzenlemenin yer almaması sebebiyle, başvuru sahibinin söz konusu ihaleye davet edilmesi gerektiğine ilişkin iddiası yerinde görülmemiştir.

(08.02.2005; 2005/UM.Z-269)

 • Kanunun 21/b maddesine göre yapılan ihalede birden çok firma davet edilmiş ise de her bir kalem için en az üç firmanın teklif vermesi gerektiği, oysa bunun gerçekleşmediği iddia edilmiş ise de, kanunda böyle bir zorunluluk aranmamaktadır.

(22.03.2005; 2005/UH.Z-577)

 • İdarenin Kanunun 21/b maddesine dayanarak ihale yapmak yoluna gittiği, anılan ihaleye davet edilen beş firmadan dördünün yeterlik başvurusunda bulunduğu, iki firmanın yeterli bulunarak ihaleye davet edildiği, 03.02.2005 tarihinde yapılan ihaleye iki isteklinin katıldığı anlaşılmış olup bu şekilde ihalenin sonuçlandırılması yasaya uygundur.
slide133
(24.03.2005; 2005/UH.Z -600)
 • İnceleme konusu ihaleye altı firmanın davet edilmesine karşın bir firma tarafından teklif verildiği, diğer firmalardan ikisinin teklif verme süresinin yetersiz olması nedeniyle, bir diğer firmanın makinelerin teslimine ilişkin termin programının zorlayıcı olması nedeniyle, bir firmanın ihale konusu işin kısmi teklife açılmaması nedeniyle, bir diğer firmanın ise ihale konusu alanda üretim yapmaması nedeniyle ihaleye katılmadıkları tespit edilmiştir. Bu durumda, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesine şeklen uyulmak suretiyle altı firma davet edilmiş ise de, yukarıda ifade edilen gerekçeler ile anılan ihaleye yeterli katılımın sağlanamaması nedeniyle, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen ilkelere uyarlık bulunmamaktadır.

(27.10.2003; 2003/UK.Z-603)

 • 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde, pazarlık usulüne göre yapılacak ihalede, isteklilerin teknik çözüm önerilerinin ihale komisyonu yerine ihale komisyonunun uzman üyelerinden oluşan teknik komisyonca incelenmesi, anılan Kanun maddesine ve ayrıca; söz konusu ihale işlemlerinin yapıldığı tarihte yürürlükte olan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki “ihale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın, ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından yapılır” hükmüne aykırı olarak teknik komisyon kurulmak suretiyle işlem tesis edilmiştir.
slide134
(V)

İHALEYE

HAZIRLIK

haleye haz rl k
İhaleye Hazırlık
 • Yaklaşık Maliyet
 • Yeterlilik Kuralları
 • Yıllara Yaygın Hizmet Alımlarında Yeterlik
 • Deneyime İlişkin Referans
 • Yeni Mezun Mühendis Ve Mimarlar
 • Teknik Şartnameler
 • Genel Olarak İdari Şartnameler
 • İhale Ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği
 • İhale Dokümanı CD Ortamında Verilebilir Mi ?
slide136

İhaleye Hazırlık

 • İhale Dokümanı Türkçe Dışında Başka Dillerde Hazırlanabilirmi?
 • İhale İşlem Dosyası
 • İlanlar
 • İlan Yapılmayacak İhaleler
 • İsteğe Bağlı İlave İlanlar
 • İhale İlanında Bulunması Gereken Zorunlu Hususlar
 • İlânın Uygun Olmaması
 • İhale Komisyonu
 • İhale Komisyonunun Oluşumu
yakla ik mal yet madde 9
YAKLAŞIK MALİYET (MADDE: 9)

Yaklaşık Maliyet; ihaleden önce, idarece hesaplanan ve ancak açıklanmayan, ihale konusu işle ilgili öngörülen bedeldir.

 • Tüm ihalelerde yaklaşık maliyet belirlenir.
 • İhaleyi yapan idarece ihaleden önce belirlenir. Uygulama yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara göre hesaplanır.
 • Yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli (form), hazırlayanlar tarafından imzalanmak suretiyle onay belgesine konulmak üzere ihale yetkilisine sunulur. Yaklaşık maliyet hesap cetveli ve onay belgesi ihale işlem dosyasının içinde muhafaza edilir.
slide138

Yaklaşık Maliyet

 • Sınırlama olmaksızın her türlü fiyat araştırması yapılır.
 • KDV hariç olarak belirlenir.
 • Dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.
 • İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez. İsteklilere ve ihale süreciyle resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz. İfşa edilmez. (Aksine davrananlar hakkında 60. madde hükümleri uygulanır)
 • İhalenin ilk aşamasında isteklilerin teklif fiyatları ile birlikte yaklaşık maliyet tutarı da açıklanır (madde: 36).
 • İdarelerin ellerindeki makine, araç, gereç, malzeme dahil ihaleye çıkarılması durumunda, bunlar yaklaşık maliyete dahil edilmez.
yakla ik mal yet n hazirlanmasi
YAKLAŞIK MALİYETİN HAZIRLANMASI
 • Yaklaşık maliyetin idarelerce hesaplanması esastır. Ancak, işin özelliğinden dolayı, idarelerce hazırlanmasının mümkün olmaması sebebiyle teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda, yaklaşık maliyet de bu kapsamda hesaplatılabilir.
yapimda yakla ik mal yet n hesaplanmasina esas m ktarlarin tesp t
YAPIMDA YAKLAŞIK MALİYETİN HESAPLANMASINA ESAS MİKTARLARIN TESPİTİ
 • a) Arazi ve zemin etüdünün yapılması,
 • b) Proje zorunluluğu,
 • c) Mahal listesi hazırlanması,
 • ç) Metraj listelerinin hazırlanması,
 • ) Birim fiyat ve imalat tariflerinin hazırlanması,
yakla ik mal yet
YAKLAŞIK MALİYET
 • e) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; uygulama projeleri ve mahal listelerine dayalı olarak imalat iş kalemleri veya iş gruplarının teknik tarif ve özellikleri belirlenir.
yeterl k kurallari madde 10
YETERLİK KURALLARI (MADDE: 10)
 • İsteklilerin durumlarını objektif kurallara göre belirlemek ve ihale konusu işin erbabına verilmesini sağlamak amacıyla yeterlik kuralları belirlenmiştir. Bu kurallar, uluslararası düzenlemelere paralel olarak hazırlanmıştır.
 • Yeterlik iki grup halinde düzenlenmiştir:
 • 1- Ekonomik ve Mali Yeterlilik,
 • 2- Mesleki ve Teknik Yeterlilik.
 • Her iki yeterliğin belirlenmesi için istenebilecek bilgi ve belgeler 10. maddede azami olarak sayılmıştır.
 • Bunların dışında başka bir bilgi yada belge istenemez.
 • Yeterlik için istenecek bilgi ve belgeler, ihale dokümanında, ilan/davet belgelerinde gösterilir.
yeterlik kurallar
Yeterlik Kuralları

Uygulama yönetmeliklerinde,yeterlikle ilgili istenebilecek bilgi ve belgeler ile bu belgelerin şekli, içeriği, temin yerleri, nasıl değerlendirileceği ve uygulanacak kriterler ayrıntılı olarak düzenlenmiştir

Yönetmeliklerde, 10. maddede sayılan bilgi veya belgelerden;

 • Bir kısmı istenilmesi zorunlu belge olarak
 • Bir kısmı ise ihtiyari belge olarak

sayılmıştır.

yeterlik kurallar1
Yeterlik Kuralları
 • İhale dokümanında öncelikle uygulama yönetmeliğinde istenilmesi zorunlu tutulan bilgi ve belgeler esas alınmalı, ardından bunlar dışında kalan 10. maddede sayılan diğer bilgi ve belgeler istenmelidir.
 • Bu belge ve bilgiler, doğrudan temin dışında diğer bütün ihale usullerinde kullanılır.
 • İstenecek bilgi ve belgeler, idarenin ihtiyarında bile olsa rekabeti engelleyici sonuçlar doğuracak şekilde belirlenemez.
a ekonomik ve mal yeterli in belirlenmesi in stenebilecek bilgi ve belgeler

Yeterlik Kuralları

A-Ekonomik ve Malî Yeterliğin Belirlenmesi İçin İstenebilecek Bilgi ve Belgeler
 • Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler,
 • İsteklinin bilançosu veya yayınlanması zorunlu olanbilançosunun gerekli görülen bölümleri,
 • İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.
b mesleki ve teknik yeterli in belirlenmesi in stenebilecek bilgi ve belgeler

Yeterlik Kuralları

B-Mesleki ve Teknik Yeterliğin Belirlenmesi İçin İstenebilecek Bilgi ve Belgeler
 • İlgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklife yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,
 • İş Deneyim Belgesi;iş bitirme, iş durum, iş denetleme ve iş yönetme belgeleri.
 • Benzer iş, yönetmeliklerde tanımlanmış ve konuyla ilgili bir Tebliğ yayımlanmıştır. Hangi nitelikteki işlerin benzer iş olarak kabul edileceği ilgili idarece tespit edilir ve ihale dokümanı ve ilanda belirtilir.
slide147

Yeterlik Kuralları

 • İsteklinin üretim ve imalat kapasitesine, AR-GE faaliyetlerine ve kaliteye yönelik belgeler,
 • Organizasyon yapısına ve personele ilişkin belgeler,
 • İsteklinin yönetici kadrosu ile teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,
 • Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,
 • Kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,
 • Uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,
 • Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.
deneyim belgeleri

Yeterlik Kuralları

İş Deneyim Belgeleri
 • İstekli tarafından deneyime ilişkin olarak kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak aşağıdaki belgeler sunulabilir
 • (Benzer iş, yönetmeliklerde tanımlanmıştır. Hangi nitelikteki işlerin benzer iş olarak kabul edileceği ilgili idarece tespit edilir ve ihale dokümanı ve ilanda belirtilir):
deneyim belgeleri1
İş Deneyim Belgeleri

1- Yapım işleri ile yapımla ilgili hizmet işleri

a) Son 15 yıl içinde geçici kabulü yapılanyapım işleri ile yapımla ilgili hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgeler,

b) Son 15 yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

c) Devam eden yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, son 15 yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan, denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

(Denetleme veya yönetme görevi nedeniyle alınanlarda gerçek kişinin mühendis veya mimar olma şartı aranır.)

deneyim belgeleri2
İş Deneyim Belgeleri

2- Mal ve hizmet alımları

 • Son 5 yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler sunulabilir.

(Kabul işlemine atıf yapılması nedeniyle, sözleşme bedelinin altında tamamlanmış işler de kabul edilecektir)

deneyim belgeleri3
İş Deneyim Belgeleri

3- Devredilen işler

Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla;

 • son onbeş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapım işleri ile yapımla ilgili hizmet işleri ve
 • son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla

ilgili deneyimi gösteren belgeler sunulabilir.

İş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz.

deneyim belgeleri4
İş Deneyim Belgeleri
 • Belgelerin tüzel kişiliklerce ibrazı:

Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde en az 1 yıldır tüzel kişiliğin %51’ine sahip olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

deneyim belgeleri5
İş Deneyim Belgeleri

Denetim ve Yönetim belgelerin ilişkin özel düzenlemeler:

a) Gerçek kişilerce denetim faaliyetleri nedeniyle alınan işdenetleme belgesi;

1) Gerçek kişinin ilgili meslek Odasına kaydolduğu tarihten itibaren;

2) Tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olunması halinde; (en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları şartıyla) hissesine sahip olunan tarihten itibaren

ilk beş yıl (1/5) oranında, daha sonraki yıllarda tam olarak,

dikkate alınır.

deneyim belgeleri6
İş Deneyim Belgeleri

Denetim ve Yönetim belgelerin ilişkin özel düzenlemeler:

b)

1) Gerçek kişilerce yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge, (1/5) oranında,

2) Gerçek kişilerce yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan ve tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olunması halinde belge; en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları şartıyla (1/5) oranında, (sürekli aynı oran)

dikkate alınır.

slide155

Yeterlik Kuralları

Belgelerin Sunuluş Şekli ve Teyidi;

 • Belgelerin aslı veya aslına uygunluğunoterce onaylanmış örnekleri istenir. Sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar kabul edilmez.
 • İhaleden önce, talep üzerine idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” şerhi düşülen belgeler de kabul edilecektir.
 • İş deneyim belgelerinin noter onaylı olanlarının asılları, ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce idareye ibraz edilmesi gerekir.
 • Yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve TC. Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanması esastır. Uluslararası sözleşmelere göre bu kural değişmektedir.
 • Bankalardan temin edilecek belgelerle ilgili, gerek görüldüğünde, ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarelerce yapılır.
y llara yayg n hizmet al mlar nda yeterlik k genel tebli i m 71
Yıllara Yaygın Hizmet Alımlarında Yeterlik (K.İ. Genel Tebliği m.71
 • İlgili mevzuat uyarınca gelecek yıllara yaygın olarak gerçekleştirilecek işlerin, açık ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre ihale edilmesi halinde, iş deneyimine ve iş hacmine ilişkin oranlar:

1- Bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i,

2- İki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i,

3- Üç yıldan fazla süreli işlerde 2/5’i,

alınarak hesaplanır ve bu oranlar yeterlik kriteri olarak öngörülür.

 • Belli istekliler arasında ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde ise bu oranlara göre belirlenen parasal tutarlar yeterlik kriteri olarak öngörülür.
slide157
Deneyime İlişkin Referansİdareler, isteklilerden daha önceki işlerine ilişkin referans isteyemez ve yeterlik değerlendirmesinde kullanamaz

İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname

 • İhaleye katılan isteklinin gerçek kişi olması veya sunulan iş deneyim belgesinin bizzat ihaleye giren tüzel kişi adına düzenlenmiş olması durumunda, isteklilerin "İş Deneyim Belgelerinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname“yi sunmalarına gerek bulunmamaktadır.
yeni mezun m hendis ve mimarlar
Yeni Mezun mühendis ve mimarlar

İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi 15 yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, 129.644 -YTL olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır.

Bu süre sınırı iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz.

Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir.”

slide159

Yeterlik Kuralları

Hizmet alımı ihalelerinde İstenilemeyecek kalite belgeleri

HACCP ve OHSAS Belgesi

-Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistem (HACCP) belgesi,

-İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem (OHSAS) belgesi,

-Bilgi teknolojisi-bilgi güvenliği yönetim sistemine ilişkin belgeler ve

-Bu sistemlere ilişkin belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen sertifikalar

İstenilmeyecektir.

Çevre Yönetim Sistem Belgesi İle Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

İdarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (temizlik, koruma ve güvenlik, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler, yemek hazırlama ve dağıtım hizmetleri gibi) ile niteliği gereği istenmemesi gereken hizmet ihalelerinde çevre yönetim sistem belgesine hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmemesi,

gerekmektedir.

slide160
Yeterlik

İle İlgili Kurul Kararları

slide161
Karar Tarihi: 29.06.2005 Karar No: 2005/UH.Z-1249
 • İdari şartnamenin “ihale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2. maddesinde ihale konusu hizmetin adının “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Veri Tabanı Yönetim Sistemi, Otomasyon, Yazılım Kiralama, Donanım, Bakım, Onarım, Eğitim ve Kullanım Hizmeti Alımı” şeklinde düzenlendiği, benzer iş tanımının yapıldığı 7.4 üncü maddesinde ise “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Veri Tabanı Yönetim Sistemi, Otomasyon, Yazılım Kiralama, Donanım, Bakım, Onarım ve eğitim Hizmet alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı belirlenmiştir. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından idareye sunulan iş deneyim belgesi incelendiğinde; belgede yer alan hizmet tanımının “Komple Hastane Otomasyon Sistemi” olduğu görülmüştür. İdarece yapılan benzer iş tanımında Otomasyon işlerine de yer verildiği anlaşıldığından sunulan iş deneyim belgesinin geçerliği olduğu görüşüne varılmıştır.

Karar Tarihi: 28.08.2006; Karar No: 2006/UY.Z-2020

 • Gerçek kişi olarak ihaleye katılan isteklilerin “İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname”yi ayrıca sunmasına gerek bulunmadığı hk.
slide162
Karar Tarihi: 29.06.2005; Karar No : 2005/UH.Z-1249
 • ... istekli tarafından idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinin (a) bendinde ve teknik şartnamenin “diğer hususlar” başlıklı 9. maddesinin 10 nolu bendinde belirtilen 1 adet elektronik mühendisi bulundurma şartına karşın, elektronik mühendisi yerine iki yıllık yüksekokulun elektrik bölümünden mezun bir kişi gösterildiği, bu durumun anılan şartname hükmüne aykırılık taşıdığı tespit edilmiştir. Başvuru sahibinin teklifinin değerlendirilme dışı bırakılması Kanun ve mevzuata uygundur.

Karar Tarihi:05.12.2005; Karar No:2005/UH.Z-2276

 • İş ortaklıklarında, pilot ortağın ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunmasının yeterli olacağı hk.

Karar Tarihi: 29.06.2005; Karar No : 2005/UH.Z-1249

 • Kendi adına ihaleye katılarak teklif sunan isteklilerin ihaleye katılım için sunulan belgelerin başka bir tüzel kişiye ait olmasının kabul edilemeyeceği hk.

Karar Tarihi:17.10.2005; Karar No :2005/UH.Z-2009

 • İhale dokümanında giyim için bir bedel öngörülmeyen ihalelerde; aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevaplarda “kullanılacak elbise ve malzemenin stoklarında bulunduğu” açıklamasında bulunulmasının yeterli kabul edilmesi gerektiği hk.
slide163
Karar Tarihi:19.12.2005; Karar No:2005/UH.Z-2357
 • İdari Şartnamede giyim giderine ilişkin nakdi düzenleme yapılan ihalede bu düzenlemeye ilişkin olarak idareye herhangi bir başvuru olmadığı dikkate alındığında tüm isteklilerin ihale dokümanında yer alan giyim giderine tekliflerinde yer vermesi gerekeceği hk.

Karar Tarihi: 29.06.2005; Karar No: 2005/UH.Z-1249

 • İdari şartnamenin 7.3.7 nci maddesinde “Teklif veren firmanın teklif ettiği yazılımın halen en az bir Üniversite veya Hastanemizin kapasitesinde bir hastanede bakım ve destek hizmetlerini yürütüyor olması ve tam otomasyon için gerekli yöntem ve prensipleri oluşturabilecek nitelik ve deneyimde olduğuna dair belge” düzenlemelerinin; isteklilerden iş deneyim belgesi dışında deneyime yönelik olarak ayrıca belge istenmesinin mevzuata açıkça aykırı olduğu hk.

Karar Tarihi:05.12.2005; Karar No:2005/UH.Z-2276

 • Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafet ile ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair idari şartnamede bir düzenleme yapılmayacağı hk.
slide164

İDARİ ŞARTNAMELER (MADDE: 27)

 • İhale konusu işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belgelere şartname denilir.
 • İdareler, hangi ihale usulünü uygulayacaklar ise, o usule ilişkin tip idari şartnameyi esas alarak idari şartnameyi hazırlarlar.
 • Tip şartnamelerdeki boş bırakılan ve dipnota alınan hususlar, işin özelliğine göre idarelerce düzenlenir.
 • Tip şartnamelerde bulunmayan, ancak işin özelliğine göre gerek duyulan hususlar “Diğer Hususlar” bölümünde düzenlenebilir.
tekn k artnameler madde 12
TEKNİK ŞARTNAMELER (MADDE: 12)

-Teknik şartname, projesi de dahil, işin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren dokümandır.-Şartnamelerin idare tarafından hazırlanması esastır. Mümkün olmadığı durumlarda teknik şartnameler ihale edilmek suretiyle hazırlattırılabilir.-Teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacaktır. Rekabeti engelleyici hususlar içermemeli, fırsat eşitliği sağlamaya yönelik olmalı.

teknik artnameler
Teknik Şartnameler
 • Teknik şartnamelerde, sadece işin teknik özelliklerine ve tanımlamalara yer verilir.
 • Teknik şartnamelerde marka, model, patent vb. hususlara yer verilemez.
 • Ancak, ulusal veya uluslar arası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenememesi halinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek suretiyle marka veya model belirtilebilir.
 • Yedek parça alımlarında, ihale konusu işin tanımının yapılabilmesi için, yedek parçasına ihtiyaç duyulan ana malın marka ve modeli belirtilerek teknik şartname düzenlenebilecektir (Genel Tebliğ).
teknik artnameler1
Teknik Şartnameler

Tıbbi Cihaz Hizmet Alımı

Yüksek teknoloji ürünü tıbbi cihazların ekonomik ömürlerinin 5 yıldan fazla olması, çoğu üretici firmanın 5 yıldan daha uzun süreler için yedek parça temin garantisi ve bakım hizmeti vermeyi taahhüt etmesi, yaş faktörünün cihazın etkinliğini belirleyen tek faktör olmaması, istenen fonksiyonları yerine getiren daha eski cihazların da ihalelere katılımının sağlanmasıyla ekonomik verimliliğin arttırılabilmesi amacıyla Teknik Şartnamede aşağıdaki düzenlemelere yer verilmesi uygun olur:

“ Hizmet satın alımına karar verilen tetkik ve tedavi maksadıyla kullanılan tıbbi cihazlar ikinci el olabilecektir, ancak;

 • 1- 10 yaşından büyük olmayacaktır. Bu cihazların yaşları, imalat tarihi ve seri numarası ile belgelendirilecektir.
 • 2- Üretici firmadan alınan yazılı “yedek parça temin garanti süresi” ibraz edilecektir. Bu sürenin 10 yıldan kısa olması durumunda üretici firma tarafından bildirilen yedek parça temin garanti süresi kadar yaş sınırlaması uygulanacaktır.
teknik artnameler2
Teknik Şartnameler
 • 3- Bir yıldan fazla süreli sözleşmeler yapılması söz konusu ise; sözleşme süresi cihazın yaşı 10 yılı geçmeyecek şekilde belirlenecektir.
 • 4- Radyografi, bilgisayarlı tomografi, mamografi, floroskopi gibi tetkik amacıyla iyonlaştırıcı radyasyon kaynağı kullanan ikinci el cihazlarda kurulum aşamasından sonra kalite kontrol testi yaptırılıp belgelendirilecektir. Kalite kontrol testi tercihen Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmuş, uluslararası standart protokollere göre hizmet veren, satıcı ve alıcıdan bağımsız (3. kişi) özel veya kamu kuruluşları tarafından yapılacaktır. Kalite kontrol testinde yeterli kalite değerlerini sağlamayan cihazların bütün tamir, bakım ve ayar işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacak, tüm düzeltici işlemlere rağmen kalite kontrol testinde istenen değerleri karşıladığı belgelendirilemeyen söz konusu cihazların muayene kabulü yapılmayacaktır.”
slide169
Teknik Şartnameler

İle İlgili Kurul Kararları

slide170
Karar Tarihi:02.06.2005; Karar No:2005/UM.Z-1053
 • Belli bir yapıştırıcı markasının tarif edilmesinin bilgisayar koltuğu imalatında ürünü tarif edecek kadar etkili olmadığı hk.

Karar Tarihi:02.06.2005; Karar No:2005/UM.Z-1053

 • Teknik Şartname hükmünde ithal malzeme kullanılma zorunluluğunun getirilmesi yerli istekliler aleyhine rekabeti bozucu etki göstereceği hk.

Karar Tarihi: 11.02.2008 Karar No: 2008/UH.Z-686

 • Teknik şartnamenin 8.1 maddesinde; “Cihazın kurulu olduğu mahal hastaneden en çok 5 km uzaklıkta olacaktır. Tekliflerde yer ve mesafesi belirtilecektir. Sistemin bulunduğu yerin kirası, kurulması ve sigortası ile ilgili tüm giderler yüklenici firmaya aittir.” düzenlemesine yer verilmiştir. İdarece tetkiklerin yapılacağı yerin hastaneye en çok 5 km uzakta olacağına dair düzenlemenin hastaların tetkiklerini daha çabuk yaptırabilmeleri amacıyla konulduğu, ihale konusu hizmetin sağlıkla ilgili verilen hizmet olduğu göz önünde bulundurulduğunda söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.
slide171
Karar Tarihi: 11.02.2008 Karar No: 2008/UH.Z-716
 • Teknik Şartnamede yüklenici tarafından karşılanması öngörülen temizlik malzemeleri ve ekipmanlarının listesi incelendiğinde, Vileda, Cif, Camsil, Ernet gibi markalara yer verildiği görülmüş olmakla birlikte, teknik şartnamede ki söz konusu temizlik işin teknik özelliğine ilişkin bir husus olmadığından bir marka tanımlamasından da söz edilemez. Ayrıca, bu malzemeler belirlenirken belli bir markanın adı zikredilmesine rağmen piyasada belli bir marka algılamasına neden olmamaktadır. Dolaysıyla rekabeti engelleyici mahiyette bir düzenleme olmadığından iddia yerinde görülmemiştir.

Karar Tarihi:24.10.2005; Karar No: 2005/UH.Z-2020

 • Teknik Şartnamede ihale yoluyla alınacak olan yönetim bilgi sistemi yazılımları uygulamaya alınmadan önce veri aktarım işlemlerinin gerçekleştirileceğine ilişkin bir süre belirtilmemesinin işin esasını etkilemeyeceği hk.
slide172
Karar Tarihi: 11.02.2008 Karar No: 2008/UH.Z-722
 • Teknik şartnamenin B. 16. maddesinde; "Yüklenici, idarenin bilgisi haricinde personeli işten çıkarma, uzaklaştırma veya görevden alma yoluna gidemez. Fakat idarenin istediği personel, derhal değiştirilecektir." düzenlemesine yer verilmiştir. 4857 sayılı İş Kanunun 2 nci maddesinde; “….Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması yönünde hükümler konulamaz”

hükmü yer almaktadır. İhaleye ait teknik şartnamenin bahse konu maddesinde yer alan düzenleme 4857 sayılı Kanunun 2. maddesinde yer alan hükme uygun olmamakla birlikte, ihale işlemlerinin iptaline sebebiyet verecek bir aykırılık değildir.

hale ve n yeterl k dok maninin er md 27
İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANININ İÇERİĞİ (MD: 27)

İHALE DOKÜMANI

 • Hazırlanması özel bir dikkat ve uzmanlık gerektirmektedir. AB uygulamasında “ihale dosyası” olarak adlandırılmaktadır.
 • İhale dokümanı, ihalelerde açıklık ve rekabetin sağlanmasının en önemli aracıdır. Tekliflerin hazırlanmasında kullanılan temel başvuru kaynağıdır. Sözleşmenin bir parçası olup, ihtilafların çözümünde esas alınan temel belge niteliğindedir.
 • İhale dokümanının hazırlanması ihaleye çıkmanın ön koşulu olup, Kanunun 62/f. maddesi uyarınca, ihale dokümanı hazırlanmadan ilan yapılmamalıdır. Kanunun 24. maddesi uyarınca, ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilmemesi gerekir.
 • İhale dokümanı alanlara ilişkin düzenlenen standart formlar da Kanun’un 61. maddesinde belirtilen gizli kalması gereken bilgi ve belgelerden olup, ihale sonuçlanıncaya kadar ifşa edilmemesi gerekir.
 • Ortak girişimlerde, ortakların tamamı tek bir istekli durumunda olduğundan her bir ortağın ayrı ayrı ihale dokümanını satın alması gerekmemektedir.
slide174

İhale Ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği

İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANININ İÇERİĞİ

İhale dokümanı, KİK tarafından çıkarılan standart doküman esas alınarak hazırlanır ve her sayfası onaylanır, ihale işlem dosyasında muhafaza edilir. İ.dokümanı, ilk ilan/davet tarihine kadar kesinleştirilir. İhale dokümanının kapsamı; seçilecek ihale usulüne ait tip şartnamelerde yer alan ihale/yeterlik dokümanının kapsamını belirleyen maddelere göre oluşturulur.

İhale dokümanının kapsamı;

 • idari şartnameler,
 • Yaptırılacak işin projeleri, teknik şartnameler,
 • Sözleşme tasarısı,
 • Gerekli diğer belge ve bilgiler (genel ve özel teknik şartname ve projelerle ilgili açıklamalar, mahal listeleri, arazi ve zemin durumuna ilişkin bilgiler vs.) bulunur.
 • Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.
 • Pazarlık usulü ile ihale edilecek işlerde ihale dokümanında isteklilerin yeterliklerinin tespiti için belirlenen değerlendirme kriterlerine yer verilir.
hale dok man cd ortam nda verilebilir mi

İhale Ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği

İhale Dokümanı CD Ortamında Verilebilir mi ?
 • Uygulama yönetmeliklerine göre; İhtiyaç duyulması halinde KİK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, adaylara ve isteklilere verilecek doküman CD ortamında hazırlanarak aday ve isteklilere satılması mümkün bulunmaktadır.
 • 2006 Yılı Genel Tebliğinde “CD Ortamında Hazırlanan İhale Dokümanının Güvenliğinin Sağlanması ve Buna İlişkin Esaslar” başlığı altında güvenlikle ilgili esaslar belirlenmiştir.
hale dok man t rk e d nda ba ka dillerde haz rlanabilir mi

İhale Ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği

İhale Dokümanı Türkçe dışında başka dillerde hazırlanabilir mi ?

Uygulama yönetmeliklerine göre;

 • İhale veya ön yeterlik dokümanının Türkçehazırlanması zorunludur.
 • Ancak, yabancı isteklilere açık olan ihalelerde, Türkçe yanında başka dillerde de doküman hazırlanabilir. Talep eden aday veya istekliye yabancı dilde hazırlanan doküman Türkçe olarak hazırlanan doküman ile birlikte verilir. Bu durumda dokümanın anlaşılmasında, yorumlanmasında ve idare ile adaylar veya istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.
hale ve n yeterlik dok man n n eri i
İhale Ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği
 • Bazı kişiler, ihale dokümanını idareden teslim almaksızın (Standart Form ― KİK005.0/…Ön Yeterlik/İhale Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Form düzenlenmeden) dışarıdan ihale muhteviyatını inceleyip doküman bedelini ilgili hesaba yatırmak suretiyle idareye teklif dosyası sunmaktadırlar. Ancak bir örneği idarede bulunan ihale dokümanı satın alındığına ilişkin belgenin, teklif belgeleri arasında bulunmaması/sunulmaması nedeniyle istekliler ihale dışı bırakılmaktadır.
slide178

İhale Ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği

 • Bu nedenle Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazen şikayet başvuruları sonucunda verilen Kararlarda; 4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37. maddesinin; “..Ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir.” hükmü bulunduğu, bu itibarla anılan hüküm doğrultusunda bir örneği idarede bulunan ancak başvuru sahibinin teklif belgeleri arasında bulunmayan ihale dokümanı satın alındığına ilişkin belgenin, şartname bedelinin ödendiğine dair makbuzun ihaleye sunulduğu da göz önünde bulundurularak idarece bilgi eksikliği kapsamında kabul edilerek tamamlatılabileceği yönünde görüş beyan edilerek, tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali ile tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun düzeltici işlem olarak belirlenmesine, karar verilmiştir.” (24.04.2006 tarihli ve 2006/UH.Z-1011 Karar).
hale lem dosyasi madde 7
İHALE İŞLEM DOSYASI (MADDE: 7)

“İhale işlem dosyası, idarenin GİZLİ arşiv dosyasıdır”

İhale işlem dosyası;ihale sürecinde düzenlenmiş veya temin edilmiş ihaleyle ilgili tüm belgeleri kapsar.

 • İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir.
 • İhale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.
hale lem dosyas nda bulunmas gereken bilgi ve belgeler
Onay belgesi(KİK0001.O/.; İhale yetkilisince onaylanır; yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı ve hazırlanmış olan diğer doküman eklenir),

Yaklaşık maliyete

ilişkin hesap cetveli,

İhale dokümanı

İlân metinleri,

Adaylar/istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler,

ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler.

53/j-1’deki miktarı aşan ihalelerde Kurum payına ilişkin makbuz.

İhale İşlem Dosyası

İHALE İşlem Dosyasında Bulunması Gereken Bilgi ve Belgeler;
hale lan s reler ve kurallari le n lan madde 13
İHALE İLAN SÜRELERİ VE KURALLARI İLE ÖN İLAN (MADDE:13)
 • İhale ilanlarının üç temel unsuru vardır; ilanın içeriği, şekli ve süresi.
 • İlanların yapılış şekli ile süresi, ihale konusu işin yaklaşık maliyeti ve uygulanacak ihale usulüne göre 13. Maddede düzenlenmiştir.
 • İlanların içeriği ile ilgili hususlar ise 24, 25, 26 ve 62/f maddelerinde yer almıştır.
 • İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle standart formlara uygun olarak hazırlanır. İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmez.
 • b1 bendi hariç Bütün ilanlar aynı zamanda EKAP’da da yayımlanır
slide182

İlanlar

a) Eşik değeri aşan ihaleler:

RESMİ GAZETEDE İLAN YAPILMAYACAK

hale ilan ve davet s resinin s resini k salt lmas
İhale ilan ve davet süresinin süresini kısaltılması
 • İlanların, elektronik araçlar ile hazırlanması ve gönderilmesi halinde, (a)/ (1) bendindeki ihale ilan süresi 7 gün kısaltılabilir
 • İlan ile ihale ve ön yeterlik dokümanına Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden doğrudan erişimin temin edilmesi halinde, Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendindeki ilan süresi ile belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde ön yeterliği belirlenen adaylara yapılacak kırk günlük davet süresi beş gün kısaltılabilir.
n lanlar

İlanlar

Ön İlanlar
 • (a/1) bendindeki ihaleler için K.İ. Bülteninde ön ilan yapılabilir.
 • Ön ilan yapılması halinde 40 günlük ilan ve davet süresi 24 güne kadar indirilebilir. Bunun için ihale ilanının ön ilan tarihinden itibaren en az 40 gün sonra yayımlanması gerekir.

Ön ilan yapılan hallerde, dördüncü (?) fıkrada belirtilen süre indiriminden faydalanılabilmesi için ihale ilanının ön ilan tarihinden itibaren en az kırk gün sonra yayımlanması gerekir.

n lanlar1

İlanlar

Ön İlanlar
 • Ön ilan yapılmış olması idareye ihale yapma yükümlülüğü getirmez.
 • Ön ilan pazarlık ihale usulünde uygulanamaz.
 • Ön ilanlar Kamu İhale Bülteninde ücretsiz yayımlanır.
 • Ön ilanda hangi hususların belirtilmesi gerektiği Kanunda sayılmıştır.
slide187

İlanlar

Yerel gazetelerde ilan

13. maddenin 1/(b) bendine göre eşik değerin altındaki ihaleler için

 • ihale ile işin yapılacağı yerin farklı olduğu durumlarda ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az birer defa olmak üzere toplam iki defa ilan yapılması zorunlu ve yeterlidir.
 • İhale ile işin yapılacağı yerin aynı olduğu durumlarda ise farklı gazetelerde olmak üzere toplam iki defa ilan yapılması yeterli olacaktır.
 • İşin yapılacağı yerin birden fazla olduğu durumlarda, işin ağırlıklı olarak yapılacağı bir yerde ilan yapılması yeterli olacaktır.
slide188

İlanlar

 • Söz konusu yerde sadece bir gazete çıkması halinde ise ikinci gazetede yapılacak ilân, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır.
 • İhale veya işin yapılacağı yerde hiç gazete çıkmaması halinde ilân, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtaları aracılığıyla yapılır.
 • Büyükşehirlerde büyükşehir belediye sınırları, diğer yerlerde belediye sınırları, işin veya ihalenin yapılacağı yerin belediye sınırları dışında olduğu durumlarda ise mülki sınırlar dikkate alınarak ilan yapılır.
slide189

İlanlar

 • Bu nitelikte birden fazla gazete var ise, ilan Basın İlan Kurumu Şubesi veya Valilik aracılığıyla, bu makamlarca belirlenecek gazetede yayımlatılır.
 • İhalenin veya işin yapılacağı yerin bulunduğu belediye sınırları içinde bu nitelikte sadece bir gazete bulunması halinde, ilanın yine Basın İlan Kurumu Şubesi veya Valilik aracılığıyla söz konusu gazetede yayımlatılır.
 • Bu nitelikte gazete bulunmaması halinde ilan, ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır.
lan yap lmayacak durumlar

İlanlar

İlan Yapılmayacak Durumlar

1-21.maddenin(b), (c ) ve (f) gereğince pazarlık usulüyle yapılacak ihalelerde ilan yapılması idarenin isteğine bağlıdır.

2- Doğrudan temin yoluyla yapılacak alımlarda ilan yapılmayacaktır.

ste e ba l lave lanlar

İlanlar

İsteğe Bağlı İlave İlanlar
 • Uluslararası ilan,
 • Yurt içinde çıkan başka gazetelerde ilan,
 • Yurt içindeki başka yayın araçlarında ilan,
 • Bilgi işlem ağı veya internette ilan

-Birinde veya bir kaçında birlikte ilan yapılabilir.

-Uluslar arası ilan yapılması halinde asgari sürelere 12 gün ilave edilir.

slide192

İLANDA BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU HUSUSLAR (MADDE:24)

 • İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.
 • İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.
 • Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde işin yapılacağı yer
 • İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi.
 • Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler,
 • Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.
 • İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.
 • İhale dokümanının görüleceği yer ve fiyatı.
landa bulunmasi gereken zorunlu hususlar madde 24
İLANDA BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU HUSUSLAR (MADDE:24)
 • İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.
 • Tekliflerin nereye verileceği.
 • Teklif ve sözleşme türü.
 • Geçici teminat.
 • Tekliflerin geçerlilik süresi.
 • Konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.
 • İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.
 • İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.
l nin uygun olmamasi madde 26
İLÂNIN UYGUN OLMAMASI (MADDE: 26)

Düzeltilemeyecek hatalar:

 • İlânın hiç yapılmaması veya eksik yapılması
 • ilân sürelerine uyulmaması.

Bu durumlarda ilanın yenilenmesi gerekir.

Düzeltilebilecek hatalar:

 • 24 ve 25. Maddeye aykırılık (içeriğe ilişkin hatalar) bulunması durumunda düzeltme ilanı yapılır.
slide195

İlanın Uygun Olmaması

Düzeltme İlanı Nasıl Yapılacak?

 • Düzeltme ilanı kısmi ilan şeklinde yapılır.
 • Düzeltme ilânı; İlan süresi 25 ve 40 günlük olan ihalelerde ilânın yayımlanmasını takip eden 15 gün; diğer ihalelerde ise 10 gün içinde yapılır.
 • Düzeltme ilanının, hatalı ilânın yayımlandığı yerde yayımlanması gerekmektedir.
 • Hatalı hususların düzeltilmesi için tanınan azami sürelerin son günü resmi tatile gelmesi halinde düzeltme ilanı, takip eden ilk iş günü yayımlanabilecektir.
 • Belirtilen düzeltme ilanı yapılmaz ise hatalı ilanlar geçersiz sayılır.
 • Bu şekilde yapılmayan düzeltme ilanları geçerli olmaz.
slide196
Karar Tarihi:26.12.2005; Karar No:2005/UH.Z-2447

Düzeltme ilanları, ihale ilanında yer alan bir düzenlemenin değiştirilmesi şeklinde yapılabileceği gibi, ihale ilanında yer almayan bir düzenlemenin ihale ilanına eklenmesi suretiyle de yapılabileceğihk.

slide198

İhale Komisyonu- KURULUŞU

 • Komisyon ihale yetkilisinin onayıyla kurulur.
 • Komisyon, ilk ilan veya davet tarihini izleyen en geç 3 gün içinde kurulur.
 • En az beş kişiden oluşur.
 • İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, kapsamdaki diğer idarelerden üye alınabilir.
 • Dört kişilik idare personelinden birisi başkan olarak görevlendirilir.
slide199

İhale Komisyonu- ÜYELERİN NİTELİKLERİ

 • Dört kişilik idare personelinden ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması gerekir.
 • Beşinci kişi muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir kişi olmalı.
 • Muhasebe üyesi dışındaki üyelerin idareden olması esastır.
 • Memur, işçi, sözleşmeli personel veya geçici işçi görevlendirilebilir.
 • Seçimle işbaşına gelmiş personel katılamaz.
 • İhale yetkilisi ihale komisyonunda görev alamaz. Kurulların ihale yetkilisi olduğu durumlarda da kurul üyeleri ihale komisyon üyesi olamazlar.
slide200

İhale Komisyonu- YEDEK ÜYELER

 • Başkan ve üyelerin her biri için yedek üye görevlendirilir.
 • Yedek üyelerin asıl üyelerin taşıması gereken özellikleri haiz olması gerekir.
 • Yedek üyeler tespit edilirken ihale konusu işin uzmanları ile muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel yerine geçecek en az birer yedek üye belirlenmelidir.
 • Herhangi bir nedenle asıl üyenin yerine geçen yedek üyenin ihale sonuçlanıncaya kadar komisyon üyeliğine devam etmesi gerekmektedir.
slide201

İhale Komisyonu- ÇALIŞMA ESASLARI

 • İhale komisyonu eksiksiz toplanır.
 • Komisyon kararları çoğunlukla alınır.
 • Kararlarda çekimser kalınmaz. Tüm üyeler kararı imzalar. Karşı oy kullanan üye gerekçesini karara yazmak ve imzalamak zorundadır.
 • Komisyonca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, başkan ve üyelerin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.
 • Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Sorumlulukları 60. maddede düzenlenmiştir.
 • İhale komisyonları teklif veya başvuru ekinde yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördükleri belge ve bilgileri isteyebilir.
slide202

İhale Komisyonu

 • İhale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen 3 gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.
 • İhale komisyonu dışında başka adlar altında yeterlik komisyonu, teknik komisyon, karne komisyonu gibi komisyonlar oluşturulmaksızın, ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından yapılır.
slide203

İhale Komisyonu

 • İhaleyi gerçekleştiren ihale komisyonu üyeleri teslim edilecek mal ve hizmet alımları ile ilgili muayene ve kabul komisyonunda veya kontrol teşkilatında görev alabilir.
 • Ancak kontrol teşkilatında yer alan görevliler, sözleşme sonucunda hizmet alımları ve yapım işleriyle ilgili muayene ve kabul komisyonunda görev alamazlar.
 • İhale yetkilisi ihale komisyonunda görev alamaz. Kurulların ihale yetkilisi olduğu durumlarda da kurul üyeleri ihale komisyon üyesi olamazlar.
hale komisyonu yeleri bu g revden ka nabilir mi
İhale komisyonu üyeleri, bu görevden kaçınabilir mi?

Göreve icabet esastır. Ancak:

 • Yapılan görevlendirmenin şeklen Kanuna uygun olmaması
 • Yapılan görevlendirmenin esas yönüyle Kanuna uygun olmaması
 • Yapılan ihalede esaslı hataya düşülmüş olması

Gibi durumların varlığı halinde, görevden kaçınılabilir…

İhale yetkilisi bu görevlendirmede ısrar ederse?

slide205

Karar Tarihi: 11.02.2008 Karar No: 2008/UH.Z-726

İhale dokümanında teklifin teknik şartnameye uygunluğunun yapılacak demostrasyon işlemi sonucunda belirleneceği belirtilmiştir.

ihalede, teknik değerlendirme ile görevli olan ihale komisyon üyeleri tarafından gerçekleştirilen demo işlemi sonucunda, ihale konusu işin uzmanı olarak görevlendirilen 2 üyenin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan modülün teknik şartnameye uygun olmadığı yönünde görüş belirtmiş olmasına rağmen, ihale komisyonu tarafından anılan isteklinin teklifinin uygun görülerek ihalenin sonuçlandırılması mümkün bulunmamaktadır.

dok manlarin g r lmes ve bedel madde 28
DOKÜMANLARIN GÖRÜLMESİ VE BEDELİ (MADDE: 28)
 • İhale ve ön yeterlilik dokümanı idarede bedelsizgörülebilir.
 • Ön yeterlilik ve ihaleye katılmak isteyenlerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Her sayfası idarece onaylanır.
 • Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.
 • Basım maliyetinin tespitine ilişkin belge ve bilgileri içeren tutanak düzenlenerek ihale işlem dosyasında muhafaza edilir.
slide207

Dokümanların Görülmesi Ve Bedeli

 • Satış yetkisi idareye aittir. Satış bedeli idare geliri gibi muhasebeleştirilir.
 • Dokümanın satışı sırasında bağış, yardım veya başka adlar altında ek ücret talep edilemez; satış geliri bütçe dışında vakıf, dernek, birlik gibi kuruluşların hesabına yatırılmaz.
 • İdare tarafından, ihale dokümanı satın alanların kaydı tutulur.
 • Ayrıca CD ortamında da satılabilir.
hale dok maninda de kl k veya a iklama yapilmasi md 29
İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI (MD:29)

KURAL

 • İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır.
 • Zorunluluk olursa, bunu gerektiren sebepler tutanağa bağlanır ve önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden ilan olunur.

İSTİSNA

 • Tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksiklikler tespit edilmesi veya isteklilerce bildirilmesi durumlarında zeyilname düzenlenebilir.
 • İlan iptal edilmeden zeyilnameyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname düzenlendiğinde ilan yenilenmez.

Zeyilname; ihale dokümanındaki bir hükmün veya bir durumun hukuki sonuç doğuracak şekilde değiştirilmesi için kullanılan belgelere verilen isimdir.

1 hale dok man nda de i iklik yap lmas

İhale Dokümanında Değişiklik Veya Açıklama Yapılması

1- İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması

Hesap hataları, teknik bilgi ve verilerde çelişki ve yanlışlıklar gibi durumlar zeyilname ile düzeltilebilecektir.

HATA YOKSA DEĞİŞİKLİK YAPILAMAZ Örneğin, ihaleye katılım kurallarında, bir hata (mevzuata aykırılık) olmadığı taktirde bir değişiklik yapılamayacaktır. gerekir. (Örnek, Mal alımlarında İş deneyim belgesine ilişkin oranın 0,25-0,50 arasında belirlenmesi gerekir)

İlan metni bir ihale dokümanı olmadığından, ilandaki eksiklik ve hatalar 29. madde kapsamında değil, 26. madde (İlânın Uygun Olmaması)kapsamında değerlendirilmesi gerekir.

slide210

Zeyilname Hangi Tarihe Kadar Düzenlenebilir ?

 • Zeyilname, son teklif verme günündenen az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir.
 • Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir.
 • Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.
slide211

İhale Dokümanında Değişiklik Veya Açıklama Yapılması

 • İlanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10/15 gün içinde yapılabileceğinden, bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.

(Genel Tebliğ)

slide212

İhale Dokümanında Değişiklik Veya Açıklama Yapılması

 • “Compact disk (CD)” ortamında hazırlanan ihale ve/veya ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulması halinde 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi çerçevesinde gerekli değişiklik ve açıklamalar yazılı olarak veya CD ortamında yapılabilecektir”
slide213

1- Hata/eksiklik tespit tarihi: 06.03.2005

Düzeltme ilanının 01.03.2005-11.03.1005 tarihleri arasında yapılması zorunlu olacaktır. Zeyilname ise, 05.04.2005 tarihine kadar gönderilebilecektir. Her iki düzeltme işlemi için de süre sıkıntısı bulunmamaktadır.

2- Hata/eksiklik tespit tarihi: 14.03.2005

Burada 11.03.2005 tarihi (10 günlük süre) aşıldığı için düzeltme ilanının yayımlanması mümkün olamayacaktır. Bu durumda zeyilname gönderme süresi ise henüz dolmamış olmasına rağmen düzeltme ilanı yayımlanamadığı için, zeyilname de gönderilemeyecek olup, ihalenin iptali gerekecektir.

2 hale dok man nda a klama yap lmas

İhale Dokümanında Değişiklik Veya Açıklama Yapılması

2-İhale Dokümanında Açıklama Yapılması

Açıklama; ihale dokümanında değişiklik yapılmadan, mevcut bir hükmün bir durumun idarece açıklığa kavuşturulması, ayrıntılı bilgi verilmesidir. İdareyi bağlar.

 • İstekliler, ihale dokümanındaki hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden 20 gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler.
 • İdarece açıklama yapılması halinde, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden 10 gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde yazılı olarak açıklama gönderilir.
 • Gönderilen açıklama yazısında, açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmez.
hale saat nden nce halen n ptal ed lmes m d 16
İHALE SAATİNDEN ÖNCE İHALENİN İPTAL EDİLMESİ (MD:16)

ihale saatinden önce ihalenin iptal edilebileceği haller;

1- İdarenin gerekli görmesi veya

2- İhale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edilmesi durumunda İHALE İPTAL edilebilir.

 • İptal ihale yetkilisinin onayıyla gerçekleşir.
 • İptalin bir gerekçesi olmalı. (Ödenek durumu, hatalı ilan, ihaleye fesat karışmış olması, hatalı ihale usulü seçilmiş olması veya ihale dokümanıyla ilgili olarak düzeltilmesi mümkün olmayan hatalar, uyumsuzluklar, eksiklikler gerekçe olabilir)
 • İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
slide216

İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi

İdarenin Gerekli Gördüğü Bir Durumun Ortaya ÇıkmasıÖRNEKLER:

 • İhalede, Kanunun 5 inci maddesindeki temel ilkelerin sağlanamayacağı konusunda ciddi kuşkular olabilir. Örneğin bazı istekliler arasında anlaşma yapıldığı veya yaklaşık maliyetin ifşa edildiği kuşkusu..
 • İlanın yapıldığı araçta veya ilan süresinde düzeltilmesi mümkün olmayan bir hata yapılmış olabilir.
 • İhale konusu ihtiyaçların cinsi, türü veya miktarında önemli değişiklikler olabilir veya bunlar ciddi ölçüde hatalı tespit edilmiş olabilir.
 • Beklenmedik olağanüstü durumlar (doğal afetler, yangın, savaş, vs.) nedeniyle, ihale konusu ihtiyaçların ertelenmesi, önceliklerin değiştirilmesi gerekebilir veya ihalenin fiilen yapılması imkansız hale gelebilir.
 • İhtiyaç konusu şeyin, piyasadaki miktarında veya fiyatında önemli değişiklikler veya dalgalanmalar olabilir.
 • yaklaşık maliyetin hesabında önemli hatalar yapıldığı sonradan fark edilebilir.
 • Mevzuat değişiklikleri, söz konusu alımın yapılmasını imkansız hale getirebilir.
 • Uygulanacak olan ihale usulünün, hatalı tespit edildiği (açık ihale uygulanacak iken, belli istekliler arasında ihale yöntemine göre ihale açılması gibi) sonradan anlaşılabilir.
 • İhtiyacın Kanunda yazılı ihale usullerinden birisi yerine, Kanunda bulunmayan başka bir yöntemle temin edilmesinin daha uygun olacağı anlaşılmış olabilir.
slide217

İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi

İhalenin iptal edilmesi durumunda, idarece yapılması gerekenler;

 • İptalnedenibelirtilmeksuretiyleihaleniniptaledildiğihemenilânedilir.
 • Bu aşamayakadarteklifvermişolanlaraİhaleniniptaledildiğiayrıcatebliğedilir.
 • İhaleniniptaledilmesihalinde, verilmişolanbütüntekliflerreddedilmişsayılırvebuteklifleraçılmaksızıniadeedilir.
 • İhaleniniptaledilmesidurumunda, iptalnedenlerigözdengeçirilerekyenidenihaleyeçıkılabilir.
slide218
bir ihalenin başlatılması ve sona erdirilmesinde yetkili makam idaredir.
 • İhale yetkilisi dışında bir başka makam (ihale yetkilisinin bağlı olduğu bir üst makam dahi olsa) ihaleyi feshedemez.
 • İhale komisyonunun Bu maddeye göre tek başına ihaleyi iptal etme yetkisi bulunmamaktadır.
 • idare, ihale komisyonunun iptal kararı olmadan da (hatta aksi yönde görüş beyan etse bile) bu kararı alabilecektir
 • İptal işlemi ihale yetkilisinin resmi yazısı ile gerçekleşecektir; ihale yetkilisinin şifahi talimatı yeterli değildir.
 • İHALENİN İPTAL EDİLMESİ DURUMUNDA İHALE KAYIT NUMARASI DA GEÇERSİZ OLUR
 • İDARENİN İHALE İPTAL İŞLEMLERİNE İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?
slide219
(VI)

TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASI

tekliflerin haz rlanmas ve sunulmas
Tekliflerin Hazırlanması Ve Sunulması
 • Tekliflerin Hazırlanması
 • Teklif Mektubunun Şekli
 • Teklif Zarflarının İdareye Verilmesi
 • Teklif Türleri
 • Kısmi Teklif
 • Alternatif Teklif
 • Tekliflerin Geçerlilik Süresi
tekl fler n hazirlanmasi madde 30
TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI (MADDE: 30)

Teklif mektubu da dahil istenilen tüm belgeler (pazarlık usulü ve danışmanlık hizmet alımlarındaki özel durumlar hariç) tek bir zarfa konularak idareye verilir. Verilen bu teklif Teklif Zarfı olarak adlandırılır.

slide222

-Teklif mektubu (Açık olarak)

-Geçici Teminat ( “ “ )

-İstenilen diğer belgeler

 • İsteklinin Adı, Soyadı veya Ticaret Unvanı
 • Tebligata esas açık adres
 • Teklifin ait olduğu iş
 • İhaleyi yapan idarenin açık adresi
 • İsteklinin imzası ve mührü (kaşesi)
teklif zarflar nda bulunmas gereken unsurlar

Tekliflerin Hazırlanması

Teklif Zarflarında Bulunması Gereken Unsurlar
 • Bir teklif zarfında bulunması gereken unsurları şu şekilde sıralamak mümkündür:
 • İsteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı,
 • Tebligata esas açık adresi,
 • Teklifin hangi işe ait olduğu,
 • İhaleyi yapan idarenin açık adresi,
 • İsteklinin imzası,
 • İsteklinin mührü (kaşesi),
 • Zarfın 1 adet oluşu,
 • Zarfın kapatılması.
slide224
ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir tane zarfa konulur. zarf yerine paket yapılmak suretiyle de teklif verilebilecektir
 • Kısmi Teklife izin verilen ihalelerde, ihaleye isteklilerce her bir kısım için ayrı bir zarf hazırlanmayacak, tek bir teklif zarfı ile başvurulacaktır.
 • isteklinin adresinin zarf üzerine kalemle veya bilgisayar yazıcısı ile yazılmasına gerek yoktur. zarfın kapatıldığı yere basılacak olan kaşe, isteklinin adresi açık olarak okunduğu taktirde yeterli olacaktır.
 • verilen zarf üzerinde, teklifin hangi ihaleye ilişkin olduğunun tartışma oluşturmayacak şekilde herhangi bir ifade ile yansıtılması halinde, işin adının tam ve doğru bir şekilde yazılması gerekli değildir.
slide225

İhale kayıt numarasının zarf üzerine yazılması gerekli değildir.

 • İhaleye teklif veren isteklinin ortak girişim olması durumunda, zarfın yapıştırılan yerinin ortak girişimi oluşturan ortakların tamamı tarafından imzalanmasına gerek yoktur.
 • zarfın kapatıldığı yerdeki imza ve kaşenin kaymış olup olmadığı, zarfın açılıp tekrar kapatıldığı izlenimini verip vermediği komisyon tarafından dikkatlice incelenmelidir
 • isteklinin kaşesinde isteklinin adresi, adı, soyadı ya da ticaret unvanı yazılı olduğu ve net olarak okunduğu taktirde, bu bilgilerin ayrıca zarfın üzerine de yazılmasına gerek bulunmamaktadır.
 • zarflar üzerindeki eksikliklerin sonradan tamamlatılması imkanı yoktur.
teklif mektubunun ekli

Tekliflerin Hazırlanması

Teklif Mektubunun Şekli

Teklif mektupları ilgili yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine uygun olanı esas alınarak hazırlanır.

 • Teklif mektupları yazılı ve imzalı olmalı,
 • Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiği belirtilmeli,
 • Teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılmalı,
 • Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalı,
 • Teklif mektubu ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalı olmalı,
 • Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulmalıdır.

Ortak girişimlerde teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

teklif zarflar n n dareye verilmesi

Tekliflerin Hazırlanması

Teklif Zarflarının İdareye Verilmesi
 • Teklif zarfı ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında “idareye” verilir.
 • Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir.
 • Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
teklif zarflar n n dareye verilmesi1

Tekliflerin Hazırlanması

Teklif Zarflarının İdareye Verilmesi
 • Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.
 • Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır.
 • Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. (KİK008.0/...
teklif t rleri

Tekliflerin Hazırlanması

Teklif Türleri

İhalede uygulanacak “teklif (ve sözleşme) türü” ihale dokümanında önceden belirtilmelidir. İstekliler de tekliflerini buna uygun olarak hazırlamak zorundadır.

Teklif Türleri;

- Götürü bedel teklif (Mal veya hizmet işlerinde)

- Birim fiyat teklif (Mal veya hizmet ve yapım işlerinde)

- Anahtar teslimi götürü bedel teklif (Yapım işlerinde)

Teklif ve Ödemelerde Para Birimi;

Sadece yerli isteklilerin katılabildiği ihalelerde teklifler ve ödemelerde TLesas alınır.

Yabancılara açık ihalelerde, TL/yabancı para cinsinden teklif verilmesi öngörülüyorsa, ödemeye esas para birimi de buna uygun olarak belirlenebilir.

slide230

Tekliflerin Hazırlanması

Teklif Türleri

 • Bina temizliğine ilişkin ihalelerde götürü bedel teklif alınması esas olacaktır.
 • Ancak sözleşmenin uygulanması aşamasında işçi sayısının artacağı ya da azalacağı öngörülen ihalelerde, işçi başına birim fiyat teklif alınabilecektir. Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici karı ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların kar dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.
 • Cihaz karşılığı kit alım ihalelerinde Tekliflerin birim fiyat olarak alınması; yüklenici ile toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme yapılması gerekmektedir.
slide231

Tekliflerin Hazırlanması

Kısmi Teklif

İhale dokümanında belirtilmiş olması kaydıyla:

Kanunun 27/h. maddesinde belirtildiği üzere, ihale konusu işin tamamı yerine sadece belli bir kısmına kısmi teklif verilebilecektir.

Mal Alımı Uygulama Yönetmeliği’nin 28. maddesinde, Hizmet A.U.Yönetmeliği’nin 35. maddesinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde uygulamaya ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

slide232

Tekliflerin Hazırlanması

Alternatif Teklif

 • Sadece mal alım ihalelerinde alternatif teklif verilebilecektir. Hizmet ve yapım ihalelerinde alternatif teklif verilemez
 • Alternatif teklif verilebileceği, Kanunun 17/d, 27/h. maddelerinde belirtilmiş. 30. maddenin ikinci fıkrasında alternatif teklifin nasıl sunulacağı düzenlenmiştir.
 • Aynı mal farklı süre ve farklı teslim şekilleri ile alternatif olarak teklif edilemeyecektir. (G.Teb.)
slide233

Tekliflerin Hazırlanması

Alternatif Teklif

 • Alternatif teklif verilmesi halinde teklif mektupları teklif edilecek her bir ürün için “asıl teklif” ve “alternatif teklif” şeklinde istekli tarafından belirlenmek suretiyle düzenlenerek teklif belgeleri içinde verilecektir. (G.Teb.)
 • Teminat dahil olmak üzere katılıma ilişkin belgeler, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranan belgelerin bedeli yüksek olan teklif esas alınmak suretiyle hazırlanması ve değerlendirmelerin bu husus dikkate alınmak suretiyle yapılması gerekmektedir.
slide234
Teklif Zarfları

İle İlgili Kurul Kararları

slide235
(Karar No: 2005/UH.Z-1451)İhaleye ilişkin ilan ve idari şartnamede işin adı; “Aksaray-Şereflikoçhisar Devlet Yolunun Km:10+000-70+000 Arasında Yol Boyunda Bulunan Fidanların Bakım İşlerinin Yapılması” olarak belirtilmiş olmasına karşılık bir istekli tarafından hazırlanan teklif zarfının üzerinde ise, işin adı “Aksaray-Şereflikoçhisar Devlet Yolunun Km:10+000-70+000 Arasında Yol Boyunda Bulunan Fidanların Bakımı (7000 ton su) Sulanması İşine Ait İhale Dosyası” olarak yazılmıştır. İdari şartnamede yer alan bilgilere göre, söz konusu işin gerçekten de 7000 ton su kullanılarak gerçekleştirileceği; bu haliyle teklif zarfının üzerine başvuru sahibi tarafından yazılan işin adı ile İdari Şartnamede belirtilen hizmet konusu işin adı ve fiziki miktarının aynı nitelikte olduğu, dosyanın hangi ihaleye ilişkin olarak verildiğinin rahatlıkla anlaşıldığı ve dolayısıyla teklif zarfının kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
 • (Karar No: 2006/UY.Z-434)İsteklinin adresinin zarf üzerine kalemle veya bilgisayar yazıcısı ile yazılmasına gerek yoktur; bunun yerine zarfın kapatıldığı yere basılacak olan kaşe, isteklinin adresi açık olarak okunduğu taktirde yeterli olacaktır.
slide236
(Karar No: 2006/UY.Z-250)İhaleye ilişkin idari şartnamenin ve ihale ilanının ilgili bölümünde idarenin adresi olarak “Kızılcahamam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Hükümet Konağı Kızılcahamam/ANKARA”, teklif zarfının üzerinde ise; “Kızılcahamam Kaymakamlığı İhale Komisyonu Başkanlığına Kızılcahamam/ANKARA” adresi yazılmıştır. Bu eksikliğe rağmen teklif zarfı, ihale tarihinden önce ihale makamına ulaşmıştır. Kaldı ki, posta yolu ile de olsa teklif zarfının usulüne uygun olarak idarenin kayıtlarına girmesi, ihale komisyonuna ulaşması, teklif zarfına yazılan adresin karışıklığa mahal vermeyecek nitelikte olduğunu göstermektedir. Zarfın üzerinde yazılı bulunan ihale kayıt numarası ve ihale konusu iş, teklif zarfının hangi ihale komisyonuna teslim olunacağına ilişkin yol gösteren bir unsur olmuştur. Dolayısıyla, söz konusu teklif zarfı üzerine yazılmış olan adresteki eksikliğin teklif zarfının idareye ulaşmasını engelleyecek ve tereddüde mahal bırakacak nitelikte olmadığı, nitekim teklif zarfının idareye zamanında ulaştığı anlaşıldığından, ihale komisyonunca bu teklif zarfının adres yetersizliği nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması, anılan mevzuat hükmüne uygun değildir.
 • (Karar No: 2003/UK.Z-514)Zarfın üzerine idarenin adresinin yazılması yeterli olup ayrıca zarfın üzerine dosyayı teslim alacak kişinin isminin yazılmasına gerek bulunmamaktadır.
slide237
(Karar No: 2006/UH.Z-83) İhaleye ait İdari Şartnamede iş sahibi idarenin adresi olarak “Cumhuriyet Mah., Bahçeli Sok. UŞAK” adresinin, ihalenin yapılacağı adres olarak ise “Uşak Devlet Hastanesi Baştabipliği Kurul Odası PLK. Binası 1.Kat UŞAK” adresinin belirtildiği, ihaleye teklif veren ……….. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif zarfında ise ihale yeri olarak “UŞAK 1 Eylül Devlet Hastanesi Satınalma Servisi” yazıldığı, ayrıca şikayete konu ihalenin ihale kayıt numarası 2005/146678 olduğu halde bu firma tarafından başka bir idare tarafından yapılan başka bir ihaleye ait ihale kayıt numarası olan 2005/156235’ in yazıldığı, iş sahibi idarenin zarfın üzerinde yazılı olan adresinin ve başka bir ihaleye ait olan ihale kayıt numarasının yazılı olmasının tereddüt yaratacak bir mahiyette olduğu için anılan firmanın teklifinin bu nedenle değerlendirmeye alınmamasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.
 • (Karar No: 2006/UH.Z-641 ve 2003/UK.Z-430) İllerdeki kurumların tek olduğu dikkate alındığında, adres olarak sadece kurumun ismi ve o ilin isminin yazıldığı, bunun dışında cadde, sokak, kapı no gibi bilgilerin bulunmadığı adresleri de; Posta Tüzüğünün 105 inci maddesine göre açık adres niteliği taşıdıkları, adresteki eksikliğin teklif zarfının idareye ulaşmasını engelleyecek ve tereddüde mahal bırakacak nitelikte olmadığı, nitekim teklif zarfının idareye zamanında ulaştığı anlaşıldığından, kabul edilmesi gerekmektedir.
slide238
(Karar No: 2006/UM.Z-742) Zarfın ya bizzat istekli tarafından ya da yetkili kıldığı temsilcisi tarafından imzalanması gerekmektedir. Temsilcisi tarafından imzalanması halinde, zarf içinden çıkacak vekile ait imza beyannamesindeki imza ile zarf üzerindeki imzanın aynı olması gerekmektedir. Beyannamede yer alan imza ile teklif zarfının yapıştırılan yerine atılan imzalar arasında benzerlik bulunmadığı taktirde isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.
 • (Karar No: 2005/UM.Z-1972)Yapılan ihalede bir istekli vermiş olduğu teklif zarfında teklifin hangi işe ait olduğunu hiç yazmamış olmasına rağmen; zarfın üzerinde ihaleyi yapan idarenin adı ve adresi ile ilgili ihalenin yapılacağı tarih ve saat, ihaleyi işaret eden İhale Kayıt Numarası bilgilerinin yazılı olduğu, bu nedenle bahse konu teklifin hangi ihale için verildiği hususu açık olarak anlaşıldığından ve teklif zarfı katılmak istenilen ihale için doğru adrese verilmiş olduğundan, bu konudaki amaç gerçekleşmiş olup, teklifin kabulü gerektiği sonucuna varılmıştır.
 • (Karar No: 2006/UH.Z-2206)İhale adının kısaltılarak yazılmış olması, teklif zarfının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 30 uncu maddesine uygun olmadığı anlamı taşımamaktadır. İhale zarfının üzerinde ihale kayıt numarası yazılı bulunmaktadır. İhale kayıt numarası bir ihalenin kimliği niteliğindedir. Dolayısıyla ihale adı ve ihale kayıt numarası bulunan bir teklif zarfının, ihale adının kısaltılarak yazılmış olmasından dolayı değerlendirme dışı bırakılması, 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine uygun bulunmamıştır.
slide239
(Karar No: 2005/UH.Z-1187; 2006/UH.Z-270; 2006/UH.Z-781)İhaleye teklif veren isteklinin, ortak girişim olması durumunda zarfın yapıştırılan yerinin ortak girişimi oluşturan ortakların tamamı tarafından imzalanması gerektiğine ilişkin olarak mevzuatımızda bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla zarfın üzerinin ortak girişimi oluşturan isteklilerden herhangi birisi (küçük ortak bile olabilir) tarafından imzalanmış olması yeterlidir.
 • (Karar No: 2006/UH.Z-781)Zarfın yapıştırılan yerinde bulunan imzaların ve firma kaşelerinin kaymış olduğu tespit edildiğinden, ihale komisyonunda şikayet sahibince sunulan teklif zarfının kapatılıp mühürlendikten sonra açılıp tekrar kapatıldığı kanaatinin oluşmasının yerinde olduğu belirlenmiştir. Bu koşullarda ihale komisyonu tarafından başvuru sahibinin teklif zarfının açılmadan değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun bulunmuştur.
 • (Karar No: 2006/UM.Z-2664)Yapılan ihalenin adı, idari şartname ve ihale ilanda “Fuel-Oil 4 alımı” olarak belirtilmesine karşılık isteklilerden birisinin “05.09.2006 günü saat 09.30’da yapılacak olan 1.000.000 Kg. Özel Kalorifer Yakıtı Alımı ihalesi”; bir diğerinin ise “1.000.000 Kg. Kal-Yak Alımı ihalesi” olarak zarfın üzerine yazdığı anlaşılmıştır. Kalorifer Yakıtı ile Fuel-Oil 4 adının aynı ürünü ifade ettiği gerekçesiyle her iki teklif zarfının da kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
 • (Karar No: 2005/UH.Z-865)İdarenin adresinin ve işin adının zarf üzerinde bulunmasının gerekli ve yeterli olduğu, idarenin adının belirtilmemesi nedeniyle isteklinin elenemeyeceği sonucuna varılmıştır.
tekl fler n ge erl l k s res madde 32
TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ (MADDE: 32)

Tekliflerin geçerlilik süresi idarece belirlenip ihale dokümanında gösterilir.

Tekliflerin geçerlilik süresi, isteklilerin verdikleri tekliflerle ne kadar süreyle bağlı olacaklarını göstermektedir.

Bu sürenin başlangıç tarihi ihale tarihidir. Teklif geçerlik süresine kadar sözleşmenin imzalanması ESASTIR.

Teklif mektubu standart formlarındaki buna ilişkin boşluk istekliler tarafından doldurulacaktır.

İdarenin belirlediği sürenin altında süre bildirilmesi durumunda teklif değerlendirme dışı bırakılır ve bu eksiklik sonradan düzeltilemez.

slide241

Tekliflerin Geçerlilik Süresi

İdarece geçerlilik süresi belirlenirken;

Tekliflerin incelenmesi, değerlendirilmesi, karar verilmesi, onaylanması, kararın bildirilmesi, vize, sözleşmeye davet gibi olağan,

Zeyilname, açıklama, eksiklerin tamamlattırılması, aşırı düşük tekliflerin sorgulanması, idareye şikayet, Kurula itirazen şikayet, en avantajlı ikinci teklif sahibine gidilmesi gibi muhtemel,

Olay ve işlemlerin sözleşmenin imzalanmasını geciktirebileceği dikkate alınarak süre belirlenmelidir.

slide242

Tekliflerin Geçerlilik Süresi

Tekliflerin Geçerlilik Süresinin Uzatılması;

İdarece ihtiyaç duyulması halinde ilk süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen ilkgeçerlilik süresi kadar uzatılabilir

Teklif geçerlilik süresinin uzatıldığı durumlarda, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre kadar uzatılır.

İsteklinin uzatmayı kabul etmemesi durumunda, ihaleden çekilmiş sayılır ve geçici teminatı iade edilir.

teklif ge erlilik s resinin dolmas ndan sonra s zle me yap lmas
Teklif Geçerlilik Süresinin Dolmasından Sonra Sözleşme Yapılması
 • Kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra şikayet başvurusunda bulunulması veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda; teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen azami süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolduğu, buna rağmen sözleşmenin imzalanamadığı durumlarda; Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili prosedüre göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile, kabul etmeleri şartıyla sözleşme imzalanabilir.
 • Ancak tekliflerin geçerlilik süresinin dolmuş olması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalama zorunluluğu bulunmadığından, sözleşmeyi imzalamayan istekliler hakkında geçici teminatın irat kaydedilmesine ve yasaklamaya ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.
slide244
(VII)

Tekliflerin Açılması, Değerlendirilmesi Ve Sözleşmenin Yapılması

tekliflerin a lmas s zle me yap lmas
Tekliflerin Açılması, Sözleşme Yapılması
 • Tekliflerin Alınması Ve Açılması
 • Tekliflerin Değerlendirilmesi
 • Eksik Bilgi Ve Belgelerin Tamamlattırılması Aşırı Düşük Teklifler
 • Bütün Tekliflerin Reddi Ve İhalenin İptali
 • İhalenin Karara Bağlanması Ve Onaylanması
 • Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Belirlenmesiyle İlgili Örnek
 • Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler
 • Komisyon Kararının Onaylanması Prosedürü
 • Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi
 • Sözleşmeye Davet
 • Kesin Teminat
 • Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev-sorumluluğu
 • İkinci En Avantajlı Teklif Sahibine Davet
 • Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev-sorumluluğu
 • İhalenin Sözleşmeye Bağlanması
 • İhale Sonucunun İlanı
tekl fler n alinmasi ve a ilmasi madde 36
TEKLİFLERİN ALINMASI VE AÇILMASI (MADDE:36)

İhale tarih ve saatine kadar yapılan başvuruların ve tekliflerin alınması ve açılması işlemleri 4734 sayılı Kanun ve Tip İdari Şartnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde ve standart formlar kullanılmak suretiyle gerçekleştirilir. Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi süreci 4 aşamada tamamlanır:1- Tekliflerin alındığı ve açıklandığı aşama2- Teklifler evraklarının detaylı incelenmesi 3- Aşırı düşük tekliflerin belirlenmesi4- İhalenin karara bağlanması-onaylanması

tekliflerin al nmas ve a lmas
Tekliflerin Alınması Ve Açılması

BİRİNCİ AŞAMA

(Açık Oturum)

1- Teklif Verenlerin Açıklanması;

İdare görevlisi tarafından teslim alınan teklifler bir tutanakla ihale komisyonuna teslim edilir. İhale komisyonunca, o anda hazır bulunanlara teklif sayısı duyurulur.

tekliflerin al nmas ve a lmas1
Tekliflerin Alınması Ve Açılması

2- Zarfların Şekil Yönünden İncelenmesi;

İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30. maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz (açılmaz).

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

tekliflerin al nmas ve a lmas2
Tekliflerin Alınması Ve Açılması

3- Açık Oturumun Kapatılması;

İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklandıktan sonra, teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz.

slide250
Karar Tarihi:18.07.2005; Karar No:2005/UY.Z-1383
 • “İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar” tutanağındaki farklılıklara ilişkin olarak; İlk gönderilen tutanakta … A.Ş., … Ltd. A.Ş.’nin isim/ticaret unvanlarının karşısındaki “Teklif tutarı” hanesi boş bırakılırken, sonradan gönderilen tutanakta teklif tutarlarının belirtildiği görülmüştür. Sonuç olarak; incelemeye konu ihaleye yönelik olarak iki ayrı “Teklif zarfı açma ve belge kontrol tutanağı” ve “İsteklilerce teklif edilen fiyatlar tutanağı” düzenle-yen ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulması gerekmiştir.

Karar Tarihi: 28.08.2006; Karar No: 2006/UY.Z-2020

 • Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanağın (standart form KİK020.0/Y), ihale günü salonda başvuru sahibi adına bulunan bir kişi tarafından istendiği halde idarece “noter onaylı vekaletnamesi bulunmadığı” gerekçesiyle verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu hk.
tekl fler n de erlend r lmes madde 37
TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (MADDE: 37)

İKİNCİ AŞAMA

(Kapalı Oturum)

1- Belgelerin İncelenmesi ve Açıklama Talebi;

Belgeler içerik bakımından incelenir.

Gerekirse teklif sahiplerinden açıklama talebinde bulunulur.

Teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin düzeltilmesi istenemez.

tekliflerin de erlendirilmesi
Tekliflerin Değerlendirilmesi

2- Eksik Bilgilerin Tamamlattırılması

 • Açık oturumda belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen istekliler, bu aşamada değerlendirme dışı bırakılır. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerdeki bilgi eksikliği tamamlattırılabilir.
 • Belge eksikliği tamamlatılamaz
 • Teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayanlar esasa ilişkin olduğundan bunlar üzerindeki eksikler giderilmez.
tekliflerin de erlendirilmesi1
Tekliflerin Değerlendirilmesi

Eksik Bilgilerin Tamamlattırılması

Daha önce, teklif mektubu ile geçici teminatın usulüne uygun olmaması durumu, esasa ilişkin eksiklik olarak kabul edilmekte ve bular dışında kalan belgelerdeki eksiklikler tamamlattırılabilmekte idi.

Kanunda yapılan değişiklikle; İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

slide254

Eksik Bilgilerin Tamamlattırılması

Bilgi eksikliklerinin giderilmesi için makul bir tamamlama süresi verilir.

Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan

istekliler değerlendirme dışı bırakılır

ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, sunulan belgelerin başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlendiğinin tespit edilmesi halinde, bu belgeler, adayın veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilir.

belge eksikli i
Belge Eksikliği

Karar Tarihi: 18.05.2005; Karar No: 2005/UM.Z-970

 • Teklif dosyasında elektrik motorlarına ilişkin ISO belgesinin sunulmadığı kabul edilmiş, ancak verilmeyen ISO belgelerinin, sonradan tamamlatılabileceği iddia edilmiştir. İlgili uygulama yönetmeliği hükmü gereğince, sadece sunulan belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması mümkün olup, ihale dokümanında teklifle birlikte sunulması istenilen belgelerden bazılarının hiç sunulmaması halinde bunların sonradan tamamlatılması mümkün değildir.

Karar Tarihi: 31.10.2005; Karar No: 2005/UM.Z-2059

 • İhaleye ait idari şartnamede “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin” istenildiği; başvuru sahibinin teklifi ile birlikte idareye verdiği TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin son geçerlilik tarihinin 11.07.2005 olduğu, bu tarihin, ihale tarihinden (03.08.2005) önce dolduğu, bu nedenle bu belgenin ihale tarihi itibarıyla geçerli bir belge olarak nitelendirilemeyeceği, dolayısıyla söz konusu belgenin tamamlatılmasının mümkün bulunmadığı hk.
slide257
Karar Tarihi: 09.11.2005 Karar No: 2005/UH.Z-2098
 • İhale komisyonu tarafından, iş hacmini ve isteklinin organizasyon yapısı ile personel durumunu gösteren belgelerin eksik olduğu tespit edilen isteklinin teklifinin tamamlatılmayarak değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

Karar Tarihi: 28.11.2005 Karar No:2005/UM.Z-2227

 • İstekli tarafından ihaleye sunulmayan mezuniyet belgesi ve son dört aylık SSK prim bordroları, belge eksikliği niteliğinde olup, bu nedenle tamamlatılması mümkün değildir.

Karar Tarihi: 17.10.2005 Karar No: 2005/UH.Z-1963

 • Belgelerin sunulması aşamasından sonra bilgi eksikliği dışında, belge tamamlanması yoluna gidilmesi imkânı bulunmamaktadır
slide258
Karar Tarihi: 25.01.2006 Karar No: 2006/UM.Z-241
 • İhale şartnamesinde istenen tedarik edilecek mallara ait katalog, teklif zarfına konulmamış olup söz konusu katalog, bir eksik belge niteliğinde olduğundan, bu belgenin sonradan tamamlatılması mümkün değildir.

Karar Tarihi: 25.01.2006 Karar No: 2006/UY.Z-202

 • İhale Şartnamesinde teklifle birlikte sunulması istenen anahtar teknik personele ait liste ve eklerinin, isteklinin teklif dosyası içeriğinde bulunmadığı tespit edilmiş olup bu eksikliğin, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olması nedeniyle, tamamlatılması mümkün değildir.

Karar Tarihi: 30.01.2006 Karar No: 2006/UM.Z-286

 • Şikayetçi tarafından sunulan teklif mektubu ve teklifle birlikte sunulan taahhütnameleri imzalayan kişinin şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirkülerinin veya şirketi vekaleten temsil ettiğine dair vekaletname ile imza beyannamesinin teklifle birlikte sunulmadığı, bahse konu belgelerin tamamlatılmasının mümkün olmadığı hk.
belgeler zerinde bilgi eksikli i
Belgeler Üzerinde Bilgi Eksikliği

Karar Tarihi: 21.11.2005 Karar No: 2005/UH.Z-2184

 • İstekli tarafından sunulan ihale dokümanının satın alındığına ilişkin belgede ihale doküman bedelinin tahsil edildiğine dair vezne alındısının tarih ve numarasının yazılı olmasının, söz konusu ihale dokümanının bedelinin tahsil edildiğini açıkça ortaya koyduğu ve söz konusu ihale dokümanı vezne alındısı makbuzunun teklif dosyasında sunulmamasının teklifin esasının değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği olduğu için, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanmasının istenmesi gerektiği hk.

Karar Tarihi: 23.01.2006; Karar No: 2006/UY.Z-163

 • Teklif mektubu için öngörülen standart formda, isteklilerin teklif geçerlilik süresini öngörecekleri hususu belirtilmiş olup, isteklilerin teklifleriyle ne kadar süre ile bağlı kalacaklarını gösteren teklif geçerlilik süresinin teklif mektubunda belirtilmesi gerekmektedir. Teklif geçerlilik süresi, istekliyi ve idareyi bağlayıcı bir süre olduğundan bu sürenin teklif mektubunda belirtilmemiş olması teklifin esasını değiştirecek nitelikteki bir eksikliktir.

Karar Tarihi: 25.01.2006; Karar No: 2006/UY.Z-202

 • 4734 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olunmadığına dair taahhütnamedeki beyanların eski standart forma göre düzenlendiği ve yeni formdaki “İhale tarihi itibariyle” ibaresinin bulunmadığı anlaşılmış olup, bu eksikliğin tamamlatılması mümkün değildir.
slide260
Karar Tarihi: 26.09.2005; Karar No: 2005/UM.Z-1798
 • İhale dokümanında tıp ve tubing setlerinin birim fiyatlarının bildirilmesinin gerektiği hususunun açıkça belirtilmesine karşılık; “diğer parçalar” ifadesinin yeterince açık olmaması nedeniyle isteklileri tereddüde düşürecek niteliktedir. Bu itibarla, şikâyetçi tarafından teklifle tıp ve tubing setleri fiyatlarına ilişkin belgenin sunulduğu dikkate alınarak; bahse konu belgede yedek parça fiyatlarına yer verilmemesinin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesi ve idarece verilen süre içerisinde söz konusu bilgi eksikliğinin tamamlatılması gerekmektedir.

Karar Tarihi: 21.11.2005; Karar No:2005/UY.Z-2160

 • Başvuru sahibi tarafından idareye verilen teklif mektubunda yerli istekli olduğu beyanının yazılmadığı anlaşılmakla birlikte; ihaleye sunulan Ticaret Sicili Gazetesinden başvuru sahibi şirketin T.C. Kanunlarına göre kurulduğu, dolayısıyla yerli istekli olduğu açıkça anlaşıldığından, Yapım Yönetmeliği’nin 59’uncu maddesi uyarınca teklif mektubundaki bu eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olmadığı sonucuna varılmıştır.

Karar Tarihi: 05.01.2006; Karar No: 2006/UH.Z-83

 • Teklif mektubunda teklif sahibinin uyruğu bölümünün doldurulmadığı, ancak teklif mektubunun 6’ncı maddesinde 4734 sayılı Kanunun 4. maddesindeki yerli istekli tanımı gereğince yerli istekli durumunda olduğunun belirtildiği görüldüğünden, bu eksikliğin ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.
teklif bedelinde hata
Teklif Bedelinde Hata

Karar Tarihi: 03.10.2005 Karar No: 2005/UH.Z-1891

 • Başvuru sahibinin götürü bedel teklif mektubunda, teklif bedelinin rakamla “4.990.00 YTL”, yazı ile “Dörtmilyon dokuzyüzdoksanbin YTL” olarak belirtildiği, teklif bedelindeki rakam ve yazı birbirine uygun olmadığından, idare tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında teklifin değerlendirmeye alınmaması doğrudur.

Karar Tarihi: 21.11.2005 Karar No:2005/UY.Z-2160

 • Teklif mektubunda yer alan teklif bedelinin yazı ile yazılan kısmında para biriminin YTL cinsinden belirtildiği, ancak rakam ile yazılan teklif bedelinin yanında para birimine yer verilmediği görülmekle birlikte; teklif bedelinin rakamsal tutarı ile yazı ile karşılığının yazılması arasında bir farklılık bulunmadığından, teklif edilen tutar ile para biriminin ne olduğu konusunda tereddüt ya da çelişki oluşmadığı, bu nedenle teklif bedelinin rakam ile yazımında para birimine yer verilmemesinin teklifin esasını etkileyecek bir eksiklik olmadığı anlaşılmıştır.
slide262
Karar Tarihi: 02.01.2006 Karar No: 2006/UM.Z-33
 • Birim fiyat teklif mektubunda teklif edilen fiyat kısmında 394.358,58 (Üçyüzdoksan- dörtbin üçyüzellisekiz YTL ellisekiz YKR ) olarak yazıldığı, rakam ve yazı ile miktarın birbirine uygun olduğu ve para birimi olarak YTL ve YKR’nin kullanıldığı, bu itibarla teklifin uygun olduğu tespit edilmiştir.

Karar Tarihi: 26.12.2005; Karar No: 2005/UY.Z-2455

 • Teklif edilen bedelin rakam ile 2.372.336,55 olarak yazıldığı, herhangi bir para birimine yer verilmediği, yazı olarak ise “iki milyon üç yüz yetmiş iki bin üç yüz otuz altı yeni Türk Lirası elli beş kuruş” şeklinde yazıldığı, rakamla ve yazıyla yazılan teklif bedelinin birbiriyle uyumlu olmadığı, buna göre teklif mektubunun değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.
 • (Bu karar, kendinden önceki iki karar ile çelişmektedir.)
mza eksikli i
İmza Eksikliği

Karar Tarihi: 05.01.2006; Karar No: 2006/UH.Z-82

 • İhaleye ortak girişim olarak katılan firmaların teklif zarfının üzerinin ortaklardan sadece birisi (% 49 hisseye sahip olan firma) tarafından doldurulduğu ve teklif zarfının yapıştırılan yerinin de aynı firma tarafından imzalanıp, mühürlendiği tespit edilmekle birlikte, söz konusu teklif zarfının üzerinde diğer ortağa ait bilgi, imza ve kaşenin bulunmamasının, teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olmadığı sonucuna varılmıştır.

Karar Tarihi: 25.01.2006; Karar No: 2006/UH.Z-221

 • İsteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak yapmış olduğu açıklamalar ve ekinde yer alan belgelerin imzasız ve mühürsüz olduğu görülmüştür. Kamu İhale Genel Tebliğindeki düzenlemeler gereği, imza eksikliği hususunun bilgi tamamlatma olarak değerlendirilemeyeceği, belgenin bağlayıcılığı, belgenin firma yetkilisi tarafından imzalanması ile mümkün olduğundan bu eksikliğin tamamlatılması mümkün değildir.

Karar Tarihi: 05.01.2006; Karar No: 2006/UM.Z-107

 • İmzasız olarak sunulan taahhütnamenin (Standart Form — KİK027.0/M) hukuken geçerli bir belge olarak kabul edilmesi söz konusu olamayacağından; belgedeki imza eksikliğinin tamamlatılması mümkün değildir.
slide264
Karar Tarihi: 02.01.2006; Karar No: 2006/UM.Z-33
 • Tebligat adresi beyanı belgesinde firma kaşesi olmasına rağmen belgenin imzasız olduğu, ancak tebligat adresi beyanında yer alan bilgilerin dosya içerisinde yer alan imzalı ve kaşeli diğer belgeler ile uyumlu olduğu ve belge üzerinde firmanın kaşesinin bulunduğu dikkate alındığında bu belgedeki imza eksikliğinin ihale sonucunu etkileyecek esaslı bir eksiklik olmadığı görülmektedir.

Karar Tarihi: 21.11.2005 Karar No:2005/UY.Z-2160

 • Başvuru sahibince ihaleye sunulan “İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname”nin ihaleye katılan tüzel kişilik adına ve iş deneyim belgesi sahibi gerçek kişi adına ayrı ayrı olmak üzere, ….. tarafından imzalanmamasının, başvuru sahibi şirketi münferiden temsile yetkili kişi ile iş deneyim belgesi sahibi kişinin aynı kişi olmasından kaynaklanan bir eksiklik olduğundan, söz konusu eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmadığı ve idarece tamamlatılabileceği anlaşılmıştır.

Karar Tarihi: 26.12.2005; Karar No: 2005/UY.Z-2463

 • Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir. Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Sunulan teklif mektubunun bu şarta uygun olmaması, teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir.
noter onay eksikli i
Noter Onayı Eksikliği

Karar Tarihi: 03.10.2005; Karar No: 2005/UH.Z-1886

 • Şikâyetçinin teklifinde sunduğu Ticaret Sicil Gazetesi, İstanbul Ticaret Odası tarafından aslına uygun olduğu belirtilerek onaylanmış olmakla birlikte Yönetmeliğin ihale tarihinde yürürlükte olan hükmüne aykırı olarak noter onayını taşımadığı, dolayısıyla belgenin taşıması zorunlu asli unsurlara haiz olmadığı anlaşıldığından, bu eksikliğin tamamlatılması mümkün değildir.

Karar Tarihi: 31.10.2005; Karar No: 2005/UY.Z-2074

 • Yapı araçları taahhütnamelerinin noter onaylı olması gerekmektedir. Noter onayı, belgenin taşıması gereken zorunlu bir asli unsuru teşkil etmektedir. Dolayısıyla noter onayı taşımayan yapı araçları taahhütnamesi tekemmül etmemiş bir belge olduğundan, geçerli bir belge olarak değerlendirilmesi ve bu eksikliğin tamamlatılması mümkün değildir.
ba ka kurumlardan kaynaklanan eksiklikler
Başka Kurumlardan Kaynaklanan Eksiklikler

Karar Tarihi: 06.02.2006; Karar No: 2006/UM.Z-341

 • İş deneyim belgesinde sözleşme tutarı ile belge tutarı arasında (düzenleyen kurum tarafından sözleşme tutarına KDV’nin ilave edilmesinden kaynaklanan) bir farklılık bulunmasına ve mal alımları standart formuna uygun bulunmamasına karşın, sunulan iş deneyim belgesinin içerik açısından mal alımı standart formunda yer alan bilgileri içerdiği anlaşıldığından, standart forma ilişkin farklılığın ve sözleşme tutarı ile belge tutarı arasındaki farklılığın belgeyi düzenleyen kurumdan kaynaklanan bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilerek idarece tamamlatılması mümkün görülmüştür

Karar Tarihi: 02.02.2006; Karar No: 2006/UY.Z-324

 • … sunulan teminat mektubunun son paragrafında yer alan ve esasen YTL cinsinden teklif verilmesi halinde yazılmaması gereken ibarenin fazladan yazıldığı, taahhüdün hangi banka tarafından yapıldığı ve bu teminat mektubunun hangi işe ait olduğu ile teminat süresinin açıkça belirtildiği, … ihaleyi yapan idareye anılan teminat mektubu üzerinde tasarruf yapma yetkisinin verildiği, … geçici teminat mektubuna fazladan yazıldığı ve geçici teminat mektubunun kapsam ve şeklini değiştirmediği anlaşıldığından, anılan gerekçeyle başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılması Kanuna aykırıdır.
slide267
Karar Tarihi: 02.03.2004 Karar No : 2004/UK.Z-254
 • İncelemeye konu geçici teminat mektubunun; standart forma uygun olduğu ancak, tarihin rakamla yazılıp yazıyla yazılmadığı ve bu kusurun taahhüt edilen teminatın tazminine engel teşkil etmeyeceği ve standart forma aykırılık olarak değerlendirilmemesi gerektiğinden bahisle geçici teminat mektubunun değerlendirmeye alınması gerektiğine karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 06.02.2006; Karar No: 2006/UM.Z-341

 • İş deneyim belgesinin mühürlü olmamasının belgeyi düzenleyen kurumdan kaynaklanan bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesi ve belirtilen eksikliğin idarece tamamlatılması mümkün görülmüştür.

Karar Tarihi:16.03.2004 Karar No :2004/UK.Z-336

 • … değerlendirme dışı bırakılan şikayetçi firmanın geçici teminat mektubu incelendiğinde; geçici teminat mektubu- nun başlığında “geçici” ibaresinin bulunmadığı, bu haliyle teminat mektubunun başlığının standart forma uygun olmadığı görülmekle birlikte, teminat mektubunun içeriğinde mektubun geçici teminat mektubu olduğunun açıkça belirtilmiş olması ve teminat mektubunda başka bir aykırılık bulunmaması nedeniyle, İdare tarafından bu belgenin kabul edilerek söz konusu teklifin değerlendirmeye alınması gerekmektedir.
tarihlerde hata
Tarihlerde Hata

Karar Tarihi: 26.12.2005; Karar No: 2005/UH.Z-2433

 • İsteklinin sunduğu 120 takvim günlük teklif geçerlilik süresinin 07.02.2005 tarihinde sona erdiği, bununla birlikte geçici teminat mektubunun geçerlilik süresinin; teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren en az 30 gün fazla olması ve 09.03.2005 tarihinde sona ermesi gerekirken, isteklinin sunduğu geçici teminat mektubunun süresinin 08.03.2005 tarihinde sona erdiği görülmektedir. İstekli, geçici teminat mektubunda gün hesabında banka tarafından sehven yapılan hatanın ihalenin esasını etkileyecek nitelikte olmayan bir eksiklik olduğunu ileri sürmekte ise de, ilgili mevzuat hükümleri gereğince teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu tespit edilmiştir.

Karar Tarihi: 02.01.2006; Karar No: 2006/UY.Z-16

 • Başvuru sahibinin sunduğu teklif mektubunun 2’nci maddesinde yer alan; “Teklifimiz, ihale tarihinden 60 (Rakam ve Yazıyla) ALTMIŞ takvim günü geçerlidir.” cümlesinde “itibaren” kelimesi yazılı olmasa da altmış günün başlangıcının ihale tarihinden sonra olduğu anlaşıldığından, bu kelimenin, tamamlatılması mümkün olan bir eksiklik olarak kabulü gerekir.
belgelerin darelerce teyit ettirilmesi

Tekliflerin Değerlendirilmesi

Belgelerin İdarelerce Teyit Ettirilmesi

İsteklilerce sunulan belgelerin içeriğine ya da geçerliğine ilişkin herhangi bir tereddüt ortaya çıkması halinde, ihalelerin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için komisyonların bu konudaki kararı üzerine idarelerce belgeyi düzenleyen gerçek veya tüzel kişilerle, ilgili kurum ve kuruluşlardan bu hususlarda teyit alınması mümkün bulunmaktadır.

tekliflerin de erlendirilmesi2
Tekliflerin Değerlendirilmesi
 • 3- Yeterliğin Değerlendirilmesi ve Yeterlikten Dolayı Değerlendirme Dışı Bırakma;
 • Belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.
 • Bu aşamada, isteklilerin yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir.
 • Yeterliği uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
 • Belgeler, 4734 sayılı Kanun, uygulama yönetmeliği ve hazırlanmış olan şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde hazırlanmış olan standart formlar kullanılmak suretiyle değerlendirilir.
tekliflerin de erlendirilmesi3
Tekliflerin Değerlendirilmesi

4- Aritmetik Hata Kontrolü;

 • Teklif mektubu eki birim fiyat cetveli kontrol edilerek, aritmetik hata bulunması halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır
 • Geçici teminatı gelir kaydedilmez.
 • Hatalar ihale komisyonu tarafından re'sen düzeltilmez; düzeltmesi için istekliye ek süre verilmez.
a iri d k tekl fler madde 38
AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER (MADDE: 38)

ÜÇÜNCÜ AŞAMA

(Aşırı Düşük Tekliflerin Belirlenmesi)

 • Diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanlar tespit edilir. Bu teklifler hemen reddedilmez, aşırı düşük teklif sahiplerinden yazılı açıklama istenir. Bu konuda Kamu İhale Genelgesine bakılabilir.
 • İhale komisyonu;

a) Seçilen yönteminin ekonomik olması,

b) Kullanılacak avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen ihtiyaç konusunun özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle, isteklilerce yapılan yazılı açıklamalar dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir.

 • Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. (Teminat gelir kaydedilmez)
slide273

Aşırı Düşük Teklifler

“İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır.

Kurum; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”

slide274
Aşırı Düşük Teklilerle

İle İlgili Kurul Kararları

slide275

Karar Tarihi: 11.02.2008 Karar No: 2008/UH.Z-753

 • Şikayetçi tarafından, idari şartnamede yapılan düzenleme çerçevesinde isteklilerin, işçilerin yol giderine ilişkin tam bilet fiyatını esas alarak KDV hariç hesap yapabileceği, bilet ücreti yerine Eskart dolum ücreti öngörülemeyeceği iddia edilmektedir.
 • İhale üzerinde bırakılan ... Ltd. Şti.’nin teklifine ilişkin açıklamasında;
 • -Yol bedeli için aylık (26 gün) Eskart Dolum Ücreti olarak 44,07 YTL/kişi bedel öngörüldüğü ve bu bedeli tevsik için … Hafif Raylı Sistem İşletmesinden alınan faturanın sunulduğu, görülmüştür.
 • Bu itibarla, Kamu İhale Genel Tebliğinde açıkça “Aylık bilet” veya “kart ücreti” gibi toplu alımlarda günlük bilet fiyatların daha düşük bedelle verildiği hallerde, günlük bilet fiyatı yerine bu fiyatlar dikkate alınarak hesaplama yapılacağı belirtilmiş olup ihale üzerinde bırakılan isteklinin yol gideri için sunduğu faturada yer alan aylık kart dolum ücretinin esas alınmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.
slide276

Karar Tarihi: 11.02.2008 Karar No: 2008/UH.Z-730

 • Başvuru sahibi firmanın aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevabi yazı ve eklerine bakıldığında;
 • Asgari işçilik maliyeti : 106.124,94 YTL.
 • Mali Sorumluluk sigortası: 210,00 YTL.
 • Personel giyim ücreti : 7,53 YTL
 • Toplam :106.342,47 YTL teklif edildiği görülmüştür.
 • Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının … Bölge Müdürlüğünden alındığı, giyime ilişkin olarak sunulan … Ltd. Şirketinin proforma faturasında giyim eşyalarının sayısına yer verilmekle birlikte, Teknik Şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilen giyeceklerin nitelikleri ile ilgili bilgilere yer verilmediği görülmüştür.
 • Firmanın aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevabi yazı ve eklerinin idarece incelenerek giyime ilişkin sunulan proforma faturanın uygun görülmemesi nedeniyle firmanın değerlendirme dışı bırakılmasında bir isabetsizlik bulunmadığından başvuru uygun bulunmamıştır.
b t n tekl fler n redd ve halen n ptal md 39
BÜTÜN TEKLİFLERİN REDDİ VE İHALENİN İPTALİ (MD:39)

Gerekli görülmesi durumunda, ihale komisyonu ihaleyi iptal edebilir. İptalin gerekçesi olmalı. Tekliflerin çok yüksek olması, mevcut ödeneğin yetersizliği, temel ilkelere aykırı durumların ortaya çıkması gibi gerekçeler olabilir.

İptalin Şartları;

-Bu yetkinin ihale dokümanında belirtilmiş olması gerekir.

-İhale komisyonu kararı ve ihale yetkilisinin onayı gerekir. (Komisyon, bu yetkiyi görevi devam ettiği sürece kullanabilir)

-İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir.

-İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

-İsteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

halen n karara ba lanmasi ve onaylanmasi md 40
İHALENİN KARARA BAĞLANMASI VE ONAYLANMASI (MD: 40)

DÖRDÜNCÜ AŞAMA

(Karara Bağlama Ve Onay)

Fiyat değerlendirmesinin yapıldığı bir aşamadır. 37 ve 38. maddelerde belirtilen işlemleri geçenler bu aşamaya gelir.

Yapılan değerlendirme sonucunda ihale, “ekonomik açıdan en avantajlı” teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin seçiminde iki yöntem kullanılabilir.Bunlar;

1-En düşük fiyatın esas alındığı yöntem,

2-Fiyat dışı unsurların da dikkate alındığı yöntem.

Bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı ihale dokümanında belirtilir.

Dokümanda belirtilen yöntemin uygulanması zorunludur; diğer yöntem kullanılamaz.

slide279

Fiyat dışı unsurlar

Fiyat dışı unsurlar da dikkate alınacaksa, bunların neler olduğu, parasal veya oransal değerleri, nasıl uygulanacağı gibi hususlar şartnamede belirtilecektir.

Fiyat dışı unsurların tutarı teklif edilen bedelden düşürülerek; yerli istekli lehine uygulanan fiyat avantajı ise yabancı isteklinin tekliflerine eklenmek suretiyle değerlendirilir.(Yerli istekli lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, yabancı isteklilerin fiyat teklifleri, uygulanacak fiyat avantajı oranı kadar artırılır.)

Fiyat dışı unsurlar ihale sürecinin ancak en son aşamasında dikkate alınabilecektir.

Seçilecek yöntemin belirlenmesi ve konuyla ilgili yapılması gerekenler, uygulama yönetmeliklerinde ve tip şartnamelerde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

slide280
ÖRNEK: Pompadan akaryakıt alımı için Fiyat dışı unsurlar
 • “İhaleye verilen tekliflerin değerlendirilmesinde, teklif veren isteklilerin istasyonunun idarenin işyerine olan uzaklığı, fiyat dışı unsur olarak değerlendirilecek ve değerlendirmede, idarenin bir aracının deposunu doldurmak üzere istasyona gidiş-geliş için yapacağı ortalama akaryakıt sarfiyatı (OY) 0,10 L/km olarak dikkate alınmak suretiyle, ihale kapsamındaki toplam alım miktarının (TM) (20.000 L) tamamının pompadan peyderpey çekilmesi için sarfedilecek toplam akaryakıt miktarı, isteklinin teklif birim fiyatı ile çarpılmak suretiyle fiyat dışı unsuru(FDU) hesaplanacak ve toplam teklifine eklenecektir.
slide281
ÖRNEK: Pompadan akaryakıt alımı için Fiyat dışı unsurlar

Değerlendirmede dikkate alınacak parametreler şunlardır:

 • DM=Bir seferde araç deposunun alabileceği maksimum yakıt miktarı (bir aracın depo kapasitesi): 50 L
 • M= İstasyonun idarenin işyerine uzaklığı (Mesafe; km.)
 • OY= Aracın 1 km’de tükettiği ortalama yakıt miktarı: 0,10 (L/km)
 • TM= İhalede alınacak toplam yakıt miktarı: 20.000 L
 • TM/DM= Ortalama sefer sayısı= 20.000/50
 • BF= İsteklinin teklif birim fiyatı

FDU= 2 x M x OY x TY/MY x BF

slide282
ÖRNEK: Pompadan akaryakıt alımı için Fiyat dışı unsurlar

FDU = 2 x M x OY x TM/DM x BF

(A) isteklisi

 • BF= 3,00.-YTL/L
 • M =4 km
 • FDU= 2 x 4 x 0,10 x (20.000/50) x 3,0= 960.TL

(B) isteklisi

 • BF= 2,95.-YTL/L
 • M =9 km
 • FDU= 2 x 9 x 0,10 x (20.000/50) x 2,95= 2.124.-YTL

Tekliflerin idareye getirdiği toplam maliyetler;

 • (A) isteklisi= (20.000 x 3,00) + 960 = 60.960.-YTL
 • (B) isteklisi= (20.000 x 2,95) + 2.124 = 61.124.-YTL
ekonomik a dan en avantajl teklif belirlenmesiyle ilgili rnek
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenmesiyle ilgili ÖRNEK

Yerli istekliler lehine uygulanacak fiyat avantajı = 0,10

Yerli istekliler lehine %10 fiyat avantajının uygulanması= (850 x 0,10= 85)

850 + 85 = 935.000 TL.

Fiyat dışı unsurlar ile yerli istekliler lehine sağlanan fiyat avantajı uygulandıktan sonra, tekliflerin son durumu;

(A) firmasının teklifi = 930.000 TL.

(B) firmasının teklifi = 1.000.000 TL.

(C) firmasının teklifi = 935.000 TL.

Belirtilen örnekte, en düşük teklif fiyatı (A) firmasına ait olduğundan, ihale o firmanın üzerine yapılır (Bu örnek tamamen kişisel görüşümüzü yansıtmaktadır).

İhale komisyonu, yukarıda belirtildiği üzere tekliflerle ilgili tüm değerlendirmeleri yaptıktan sonra gerekçeli kararını belirleyip, tutanağa bağlar.

slide284
Karar Tarihi:14.11.2005; Karar No:2005/UM.Z-2113

Değerlendirmeye alınacak fiyat dışı unsurların neler olduğu, parasal değerlerle ifade edilebilenlerin parasal değerleri, bu değerlerin hesaplama yöntemi ve ihale konusu malın özelliği nedeniyle teklif bedeliyle birlikte belli oranlarda değerlendirmeye alınmasına ilişkin hususların mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlenmeyen ihalede tekliflerin objektif olarak değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasının mümkün bulunmadığı hk.

yakla k maliyetin zerindeki teklifler

İhalenin Karara Bağlanması Ve Onaylanması

Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul

edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kabul edilebilir.

İhale komisyonu;

 • a) Yaklaşık maliyette herhangi bir hata veya eksiklik olup olmadığını,
 • b) Yaklaşık maliyetin güncellemesinin doğru yapılıp yapılmadığını,
 • c) Verilen tekliflerin piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler veya ihalenin iptaline karar verebilir.

komisyon karar n n onaylanmas prosed r

İhalenin Karara Bağlanması Ve Onaylanması

Komisyon Kararının Onaylanması Prosedürü
 • İhale komisyonu gerekçeli kararını belirler.
 • İdare, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına ekler.
 • İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir. (1.teyit)
 • Haklarında kamu davası açılması nedeniyle ihalelere katılamayacak olanlar için de teyit işlemi gerçekleştirilecektir.
slide287

İhalenin Karara Bağlanması Ve Onaylanması

 • Komisyon kararı ihale yetkilisinin

onayına sunar.

 • İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. (Kararın yönünü değiştirecek şekilde hareket edemez)
 • İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
slide288

İhalenin Karara Bağlanması Ve Onaylanması

 • En avantajlı ilk iki teklifi veren istekliler hariç diğerlerinin geçici teminatları, Kararın onaylanmasının ardından hemen iade edilir.
 • İade edilen geçici teminata ilişkin belgenin onaylı bir nüshası ihale işlem dosyasında muhafaza edilir.
 • Geçici teminat hariç adaylar ve isteklilerce verilen hiçbir belge ihaleden sonra iade edilmez.

Ancak başka ihalelerde kullanılması mümkün olan belgelerin asılları, adayın veya isteklinin talebi halinde kendisine iade edilir. Bu durumda, İade edilen belgenin onaylı bir nüshası ihale işlem dosyasında muhafaza edilir.

kes nle en hale kararlarinin b ld r lmes madde 41
KESİNLEŞEN İHALE KARARLARININ BİLDİRİLMESİ (MADDE: 41)
 • İhalenin sonucu, ihale kararı onaylandıktan sonra en geç 3 gün içinde, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir.
 • Teklifi değerlendirmeye alınmayan istekliler artık idareden açıklama talebinde bulunamayacak
 • İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.
 • İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.
s zle meye davet madde 42
SÖZLEŞMEYE DAVET (MADDE: 42)
 • 41. maddede belirtilen tebliğ süresi beklenir.
 • Bu sürelerin bitiminden (ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihten) itibaren 3 gün içinde ihale üzerinde kalan istekli davet edilir.
 • Bildirimde, tebliğ tarihini izleyen 10 gün içinde (10. maddenin son fıkrasının (a,b,c,d,e ve g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri de) kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması istenir.
 • Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur. (2.teyit)
s zle me mzalama s rec

Sözleşmeye Davet

SÖZLEŞME İMZALAMA SÜRECİ

1.Yol:

10.Maddedeki

belgeler

+

KESİN TEM.

+

SÖZ. İMZ.

41. MAD. SÜRE BİTİMİ

POSTAYA

VERİLME

TEBLİGAT

3 gün

7 gün

10gün

2.Yol:

Elden, elektronik ortam ya da faksla tebligat

3 gün

10gün

slide292

ÖRNEK 1: Varsayımlar: -41 ve 42. maddelerdeki bildirim süreleri, 3 günlük üst limit üzerinden gerçekleşmiştir-Bildirimler mektupla yapılmıştır. Dolayısıyla postaya verildiği 7.gün, tebliğ tarihi sayılacaktır. -İhale ön kontrole tabidir ve ön kontrol 10 günde tamamlanmıştır.-İstekli, 10 günlük sözleşme imzalama süresini sonuna kadar kullanmıştır

slide293

ÖRNEK 2: Varsayımlar: -41 ve 42. maddelerdeki bildirim+tebligatlar, 1’er gün içinde elden tebligat yoluyla gerçekleşmiştir.-İhale ön mali kontrole tabi değildir.-İhale açık ihale usulü ile yapılmıştır.-İstekli tebligattan 1 gün sonra kesin teminatı yatırmıştır

kes n tem nat madde 43
KESİN TEMİNAT (MADDE: 43)
 • Sözleşmenin yapılmasından önce ihale bedelinin % 6’sı tutarında kesin teminat alınır.
 • Yapım işlerinde, 38 inci maddeye göre gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra, ihalenin aynı madde uyarınca hesaplanan sınır değerin altında teklif veren isteklilerden biri üzerinde bırakılması halinde, kesin teminat sınır değerin yüzde altısı oranında alınır
slide295

Kesin teminat

 • Danışmanlık hizmet ihalelerinde ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kesin teminat sözleşme yapılmadan önce alınmamış ise, düzenlenecek her hakedişten yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur.
s zle me yapilmasinda stekl n n g rev sorumlulu u md 44
SÖZLEŞME YAPILMASINDA İSTEKLİNİN GÖREV-SORUMLULUĞU (MD:44)
 • İhale üzerinde kalan istekli (10. maddenin son fıkrasının (a), (b), (c), (d) (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve)kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.
 • Sözleşmenin imzalanmasından sonra geçici teminat iade edilir.
 • Mücbir sebep halleri hariç,usulüne göre sözleşme yapmayanlar, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın geçici teminatı gelir kaydedilerek, Kanunun 58. maddesi gereğince altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.
slide297

Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev-sorumluluğu

Belgeler verilmez ise ne olacak?

Madde 10

 • Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.
slide298

Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev-sorumluluğu

Kurumun yetkileri?

 • (Madde 10/Ek fıkra: 28/3/2007-5615/23 md.) Kurum, sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarını;
 • Vergi borcu kapsamına girecek vergileri; tür ve tutar itibariyle belirlemeye yetkilidir.

Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir.

kinci en avantajl teklif sahibine davet

Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev-sorumluluğu

İkinci En Avantajlı Teklif Sahibine Davet

Birinci en avantajlı teklif sahibi sözleşmeyi imzalamaz ise:

 • İdare; ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatın ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. (İsteklinin rızası aranmaz)
 • Sözleşmenin imzalanması halinde geçici teminatı iade edilir.
 • İhale üzerinde kalana tanınan 10 günlük sürenin bitiminden itibaren 3 gün içinde 42. maddeye göre gerekli tebligat işlemleri idarece yapılır.
 • Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması halinde, geçici teminatı gelir kaydedilerek, ihale iptal edilir.Kanunun 58. maddesi gereğince altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.
s zle me yapilmasinda daren n g rev sorumlulu u md 45
SÖZLEŞME YAPILMASINDA İDARENİN GÖREV-SORUMLULUĞU (MD:45)
 • İdare, 42 ve 44 üncü maddede yazılı süre içindesözleşmenin imzalanması hususunda kendine düşen yükümlülüğü yerine getirmezse istekli en geç 5 gün içinde, 10 gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir(42. md- Sözleşmeye davet; 44. md- Sözleşmeye hazır olan istekliyle sözleşme imzalama) (süreler hak düşürücüdür).

Tip idari şartnamelerde 5 günlük sürenin ne zaman başlayacağı belirtilmiştir.

 • Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır.
 • Bu zarar, sebep olanlara tazmin ettirilir ve ayrıca haklarında 60. madde hükümleri uygulanır.
halen n s zle meye ba lanmasi madde 46
İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI (MADDE: 46)
 • Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır.
 • (b), (c) ve (f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir
 • İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.
 • Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır.
 • İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.
halenin s zle meye ba lanmas
İhalenin Sözleşmeye Bağlanması
 • Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.
 • Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resim ve harçlarla diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.
 • Sözleşme bedeli, 4734/53(j)(1) numaralı alt bendinde belirlenen tutarı aşan sözleşmelerde, Kamu İhale Kurumu payı yüklenici tarafından sözleşme imzalanmadan önce Kurum hesaplarına yatırılacaktır.
sonu b ld r m madde 47
SONUÇ BİLDİRİMİ (MADDE: 47)
 • Yaklaşık maliyeti ve türü ne olursa olsun, Bu Kanun kapsamında yer alan idarelerin ihalelerinin sonuçları, 42 nci maddeye göre gönderilenler hariç, en geç 15 gün içinde Kuruma bildirilir. (4734 kapsamında olmayanlar dahil)
 • Bu sonuçlardan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olanlar Kurum tarafından Kamu İhale Bülteninde yayımlanır.
 • Sonuç bildirimlerinde yer verilecek bilgiler ile savunma, güvenlik ve istihbarat alanlarında görev yapan idarelerin ihale sonuçlarından hangilerinin yayımlanacağı Kurum tarafından belirlenir
kamu hale kurumu madde 53
KAMU İHALE KURUMU (MADDE: 53)
 • Kamu tüzel kişiliğini haizdir.
 • İdari ve malî özerkliğe sahiptir.
 • Bu Kanunla verilen görevleri yapmak üzere kurulmuştur.
 • Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir.
 • Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık Maliye Bakanlığıdır.
 • Kurum görevini yerine getirirken bağımsızdır.
 • 10 üyeli Kamu İhale Kurulu, Kamu İhale Kurumunun karar organıdır.
kurumun gelirleri
Kurumun Gelirleri
 • Bedeli belli bir tutarı aşan sözleşmelerde yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşi,
 • Şikayette bulunacak isteklilerden alınacak başvuru bedeli,
 • İhale ilanlarının Kamu İhale Bülteninde yayını için idarelerden alınan ilan ücreti
 • Eğitim, kurs, seminer ve toplantı ücretleri,
 • Her türlü basılı evrak, form, EKAP’ın işletilmesi, doküman ve yayın ücretleri,
 • Gerektiğinde genel bütçeden yapılacak yardımlar,
 • Diğer gelirler,

Kurumun tahsil edilemeyen gelirleri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mal sandıklarınca tahsil edilerek bir ay içerisinde Kurum hesaplarına aktarılır.

kamu hale kurumunun genel olarak g revleri
Kamu İhale Kurumunun Genel Olarak Görevleri
 • İhaleye ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak.
 • İkincil mevzuatı hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek,
 • İhale mevzuatı ile ilgili eğitim vermek, koordinasyonu sağlamak,
 • Bilgi toplamak, istatistikler oluşturmak ve yayımlamak.
 • İhalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararlarını Resmî Gazetede yayımlamak.
kamu hale kurumunun genel olarak g revleri1
Kamu İhale Kurumunun Genel Olarak Görevleri
 • İhale ilânları ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek,
 • Düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar almak,
 • Hangi ilanların ayrıca Basın İlân Kurumu aracılığıyla Türkiye çapında dağıtımı olan gazetelerin birinde ilân edileceğini belirlemek,
 • Bu Kanun kapsamında bankalarca verilecek temi-nat mektuplarının kapsam ve şeklini tespit etmek,
 • Eşik değerler ve parasal limitleri güncellemek,
 • Kanunun 3. maddesindeki bazı istisnai durumlar için düzenleme yapmak, görüş bildirmek.
slide309
(VIII)

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR VE İNCELEME

genel olarak ba vuru yollar

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR (MD: 54)

Genel Olarak Başvuru Yolları

1- Şikayet; ihale süreci içindeki işlem veya eylemlerle ilgili (istekli, aday veya istekli olabilecekler tarafından) idareye yapılanbaşvurulardır.

2- İtirazen şikayet; idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine alınan kararlara karşı (-İdareye başvuru üzerine idarenin kararından etkilenen diğer aday ve istekli veya istekli olabilecekler tarafından)Kuruma itirazen yapılanşikayet başvurularıdır.

slide311

İhalelere Yönelik Başvurular

Kimler, hangi işlem için başvuruda bulunabilir?

Hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

 • İstekli Olabilecekler: İhale ilanına, ihale dokümanına, ön yeterlik dokümanına ve bu hususlar ile ilgili idari uygulamalar arasındaki uyumsuzlukları.
 • Adaylar: Ön yeterlik değerlendirmesine ilişkin idari işlemleri.
 • İstekliler: Tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamalarına ilişkin idari işlemleri.
ba vuru yap lamayacak haller

İhalelere Yönelik Başvurular

Başvuru yapılamayacak haller
 • İstekliler: İhaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanı ile ilgili,
 • Adaylar: Ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanı ile ilgili

Şikayet başvurusunda bulunamazlar.

dilek elerde yer alacak hususlar

İhalelere Yönelik Başvurular

Dilekçelerde yer alacak hususlar
 • a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi.
 • b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.
 • c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.
 • d) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.
 • e) İtirazen şikayet başvurularında idareye yapılan şikayetin ve varsa şikayete ilişkin idare kararının bildirim tarihi.
ba vurulara eklenecek belgeler

İhalelere Yönelik Başvurular

Başvurulara eklenecek belgeler

İdareye yapılacak şikayet dilekçelerine;

 • başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler,
 • imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneği.

(Ancak, şikayetçinin ihaleye katılırken sunmuş olduğu başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerinin mevcut bulunması durumunda, dilekçe ekine söz konusu belgelerin eklenmesi gerekmemektedir).

Kuruma yapılacak itirazen şikayet dilekçelerine;

 • yukarıda sayılan belgelere ilave olarak, varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği,
 • başvuru bedeli (1.000 - 4.000-TL) ve başvuru teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belge.
ortak giri imlerin ba vurusu

İhalelere Yönelik Başvurular

Ortak girişimlerin başvurusu
 • Ortak girişim adına yapılacak şikayet veya itirazen şikayet başvurularının, pilot ortak/koordinatör ortak veya temsil yetkisi verilen özel ortak ya da ortakların tamamı tarafından yapılması zorunludur.
 • Bu başvurulara, ortak girişim beyannamesinin veya sözleşmesinin, özel ortak tarafından yapılan başvurularda ayrıca özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin belgenin eklenmesi gerekir.
ba vurular n yap l y ntemi

İhalelere Yönelik Başvurular

Başvuruların yapılış yöntemi
 • Şikayet başvuruları, elden veya posta yoluyla yapılır.
 • Posta yoluyla yapılan başvurularda, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
 • Dilekçeye eklenen bütün belgeler; belgelerin adları, sayfa sayıları, asıl/tasdikli/fotokopi vb. olduklarını gösteren iki nüsha dizi pusulası ile birlikte sunulur.
ekil artlar ndaki eksikliklerin tamamlanabilmesi

İhalelere Yönelik Başvurular

Şekil şartlarındaki eksikliklerin tamamlanabilmesi
 • Belirtilen şekil şartlarına aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir.
 • Eksiklikler konusunda idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.
dare ve kurul taraf ndan al nabilecek kararlar

İhalelere Yönelik Başvurular

İdare ve Kurul tarafından alınabilecek kararlar

Yapılan incelemeler sonucunda, idare veya Kurul tarafından:

 • a) İhalenin iptali,
 • b) Düzeltici işlem belirlenmesi,
 • c) Başvurunun reddi ve -Kurulun görev alanında bulunmaması hali hariç- başvuru teminatının gelir kaydedilmesi.

kararlarından birisi verilebilecektir.

ba vurunun reddine karar verilebilmesi

İhalelere Yönelik Başvurular

Başvurunun reddine karar verilebilmesi

Başvurunun reddine karar verilebilmesi için aşağıdaki durumlardan birisinin gerçekleşmiş olması yeterli olacaktır:

 • Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması,
 • Usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması,
 • İhale işlemlerinde hukuka aykırılığın tespit edilememesi,
 • İtirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurulun görev alanında bulunmaması.
dareye kayet ba vurusu madde 55
İDAREYE ŞİKAYET BAŞVURUSU (MADDE 55)

İdareye Başvuru süresi

Genel olarak:

-21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde 5 gün,

-Diğer hallerde ise 10 gün

Sürelerin başlangıcı:

 • İhale sürecindeki işlemlere yönelik başvurular daha önce olduğu gibi bu  işlemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren başlayacaktır.
dareye ikayette bulunman n ko ullar

İdareye Şikayet Başvurusu

İdareye Şikayette Bulunmanın Koşulları
 • İhale, 4734 sayılı Kanuna göre yapılmış olmalı.
 • Şikayette bulunma yetkisine sahip olunmalı(aday, istekli/olabilecekler).
 • Şikayetçi, hak kaybı veya zarara uğramalı.
 • İtiraz, İhale sürecindeki iş ve işlemlere karşı yapılabilir.
 • Önce idareye, ardından KİK’e başvuru yapılmalı.
 • Sözleşme imzalanmamış olmalı (İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanamaz.)
 • Süresi içinde başvuruda bulunulmuş olmalı.
 • Yönetmelikte belirtilen başvuru şekline uyulmalıdır.
 • Dilekçeye, gerekli belgeler eklenmeli.
 • Aynı kişi birden fazla ihaleye, birden fazla kişi ise aynı ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunamaz.
slide322

İdareye Şikayet Başvurusu

İlan veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler

 • İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlayacaktır.
 • (ilk ilan; “Kamu ihale bülteni ile birlikte işin ve/veya ihalenin yapılacağı yerde yapılan ilanlardan kamu ihale bülteninde yapılmış olan ilanı, kamu ihale bülteninde yayımlanmayan ilanlarda ise önce yapılmış olan ilan” )
 • Ancak ilan veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler en geç ihale tarihinden 3 iş günü öncesine kadar yapılabilecektir. Dolayısıyla bu tür başvuruların süresi, fiilen daha da az olabilecektir.
darede incelemeyi kim yapacak

İdareye Şikayet Başvurusu

İdarede incelemeyi kim yapacak?
 • İnceleme, ihale yetkilisince bizzat yapılabileceği gibi ihale yetkilisinin görevlendireceği bir veya birden fazla raportör tarafından da yapılabilir.
 • İdarece, sözleşmenin imzalanması dışında kalan diğer işlemlere devam edilebilir.
slide324

İdareye Şikayet Başvurusu

İhale tarihinin ertelenebilmesi

 • Şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması halinde, 29. maddede belirtilen usule göre zeyilname düzenlenerek gerekli düzeltme yapılır ve ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere idarece ertelenir. Burada 29.maddedeki süreler uygulanmaz.
 • Öte yandan, belirlenen hata veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde, 26. maddeye göre ayrıca düzeltme ilanı da yapılır.
 • Üstelik belirtilen şartların ortaya çıkması halinde zeyilname düzenlenerek ihale tarihinin ertelenmesi veya düzeltme ilanı yapılması hususu zorunlu olup, idarelere inisiyatif tanınmamıştır.
slide325

İdareye Şikayet Başvurusu

İdarenin karar alma süresi

 • İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak 10 gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır.
 • Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler  ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen 3 gün içinde bildirilir.
 • İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.
 • İvedilik ve kamu yararı bulunması gerekçesiyle ihale işlemlerine devam edilmesi imkanı kaldırıldı
slide326

İdareye Şikayet Başvurusu

Sözleşmenin imzalanabilmesi şartları

 • Kurula başvuru süresi olan 10 gün geçmesine rağmen, Kurula itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığının tespit edilmesi;
 • İtirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde ise Kurul tarafından nihai karar verilmesi.
slide327

İdareye Şikayet Başvurusu

KİK’e itiraz başvurusu nasıl takip edilecek?

 • www.kik.gov.tr web adresinden 10 gün içinde KİK’e itiraz başvurusu yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.
 • Başvuru yapıldığı görülürse, KİK’in kararı beklenir. KİK’den karar gelmedikçe sözleşme imzalanamaz
 • Kuruma itiraz edilmemişse, idarece alınan kararın gerektirdiği eylem ve işlemler yerine getirilir.
kuruma t razen kayet ba vurusu md 56
KURUMA İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSU (MD:56)
 • Belirtilen süre içinde idare tarafından bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil bütün aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 10 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.
 • İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanlaritirazen şikayete konu edilebilir ve bu kararlara karşı 5 gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.
tirazen ikayet ba vurusuna yetkili olanlar

Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu

İtirazen Şikayet Başvurusuna Yetkili Olanlar;
 • İdareye şikayette bulunanlar,
 • Şikayet üzerine idarenin vermiş olduğu karardan etkilenen diğer aday ve istekler veya istekli olabilecekler..

5812 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle iddiaların incelenmesi yöntemi kaldırılmıştır.

kuruma ba vuru teminat

Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu

Kuruma başvuru teminatı
 • İtirazen şikayette bulunanlardan 53 üncü maddede belirtilen bedelin 4 katı tutarına kadar başvuru teminatı alınmasına Bakanlar Kurulunca karar verilebilir.
 • Başvuru teminatları Kurum hesaplarına yatırılır.
 • Bu teminatlar Kurum gelirleri ile ilişkilendirilmeksizin ayrı hesaplarda tutulur.
kurumun inceleme esaslar

Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu

Kurumun inceleme esasları
 • Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemlerle sınırlı olarak, eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler.
 • Sözleşmenin Kanunda belirtilen sürelere ve usule uyulmadan imzalanmış olması veya itirazen şikayet başvurusundan feragat edilmesi, Kurum tarafından itirazen şikayet başvurusunun incelenip sonuçlandırılmasına engel teşkil etmez.
 • Kurul tarafından gerekli görüldüğü takdirde, başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ilgisi nedeniyle idareye veya idarenin bağlı veya ilgili/ilişkili olduğu mercie yahut yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ve/veya yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilebilir.
di er ilgililerin dinlenmesi

Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu

Diğer ilgililerin dinlenmesi
 • Kurul tarafından gerekli görülen hallerde tarafların ve ilgililerin dinlenmesine karar verilir. Bu durumda, Kurul tarafından tespit edilen tarihte taraflar ve ilgililer dinlenir.
 • Kurum, gerekli gördüğü takdirde özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurabilir.
 • Ayrıca, ihtiyaç duyulan her tür bilgi ve belge ilgili daire başkanlığı tarafından yazılı olarak resmi ve özel bütün kurum, kuruluş ve kişilerden istenir. İstenilen bilgi ve belgelerin belirtilen süre içinde verilmesi zorunludur.
kurumun karar almas

Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu

Kurumun karar alması
 • Kurum, itirazen şikayete ilişkin nihai kararını, incelenen ihaleye ilişkin gerekli bilgi ve belgeler ile ihale işlem dosyasının kayıtlara alındığı tarihi izleyen 20 gün içinde vermek zorundadır. Bu süre 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihaleler ile şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikayet başvurularında  10 işgünü olarak uygulanır.
 • Kurul tarafından verilen bütün kararlar, karar tarihini izleyen 5 iş günü içinde taraflara tebligata çıkarılır ve tebligata çıkarıldığı tarihi izleyen beş gün içinde Kurumun internet sayfasında yayınlanır. Kararlara erişim ücrete tabi tutulamaz.
kurum kararlar n n uygulanmas

Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu

Kurum kararlarının uygulanması
 • İdare, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.
 • İlgililer, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının eksik veya yanlış uygulandığı iddialarıyla doğrudan Kuruma başvuruda bulunabilir.
 • Kurul tarafından alınan kararların hiç uygulanmaması halinde doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabilir.
yargisal nceleme madde 57
YARGISAL İNCELEME (MADDE: 57)

1-İdare kararları/işlemleri aleyhine dava açılması: KİK’e İtirazen şikayet başvurusu yapıldıktan sonra idarenin almış olduğu karara karşı doğrudan yargıya gidilebilir.

 • Anayasa (Md:125: İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.)

2-KİK Kararı aleyhine dava açılması: Şikâyetlerle ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararlar T.C. Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür.

Ancak 4734 sayılı Kanuna göre, aday ve istekli veya istekli olabilecekler şikayet yoluna başvurmadan doğrudan dava açamazlar.

Kurulun, düzenleyici işlemlerine karşı davaların, ilk derece mahkemesi Danıştay'dır. İtirazen şikayet süreci ile ilgili verdiği kararlara karşı davalarda, Ankara İdare Mahkemeleri ilk derece mahkemesidir.

yarg sal nceleme
Yargısal İnceleme

Yargıya gidilmiş olması, sözleşmenin imzalanmasını ve ihale konusu taahhüdün yerine getirilmesini etkilemez. Ancak, davacı lehine yargıdan bir karar çıkması durumunda, kararın gereği yerine getirilir.

Yargı kararı üzerine, kararın yerine getirilmesi sonucu tarafların (idare, yüklenici) zararı söz konusu olursa, kusur ve sorumluluklarına göre bu duruma sebebiyet veren kişi ve kurumlar hakkında gerekli işlemler yapılabilir.

do rudan tem n madde 22
DOĞRUDAN TEMİN (MADDE: 22)

Doğrudan Temin

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22.Maddesinde sayılan durumlarda ihtiyaçların;

 • İlan Yapılmadan,
 • Teminat Alınmadan,
 • Yeterlik Kuralları aranmadan
 • İhale Komisyonu Kurulmadan,

İhale Yetkilisi tarafından görevlendirilen kişi veya kişilerce piyasadan fiyat araştırılması ile

temin edilebilmesidir.

(Bir ihale usulü değildir)

slide338

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi

 • Özellikle fiilen tekel niteliğinde üretilmekte veya satılmakta olan mal ve hizmetler, bu fıkranın en bariz örneğidir.
 • Mal alımlarında bu hususun, adına belge düzenlenen kişinin muayyen bir tarihte, muayyen bir malın Türkiye’de fiilen ve münhasıran bir tacirin elinde bulunduğunu gösteren “yed-i vahit belgesi” ile tevsik edilmesi gerekmektedir.
 • Bu tür durumlarda ihtiyacın giderilmesi açısından idarenin başka alternatifi bulunmamaktadır. Ancak bu benddeki tek üreticilik veya satıcılık, kanunla verilmiş özel bir haktan kaynaklanmamaktadır.
 • Örnek: Bir beldede sadece 1 adet akaryakıt (pompa) istasyonu varsa ve diğer belde/ilçe sınırları içindeki istasyonlardan alım yapmak (uzaklığından dolayı) fiilen imkansız ise, o belde içindeki istasyondan 22/a kapsamında alım yapılabilir.
k k genel tebli i
KİK Genel Tebliği
 • B. İhtiyacın Gerçek veya Tüzel Tek Kişiden Temini
 • İdareler, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (a) bendinin uygulamasında mal ve hizmet alımlarında, 4734 Sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (a), (b), (c) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Formu (KİK026.0/M-H) kullanarak ihtiyacın neden sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğini detaylı olarak yazacak, fiyat araştırması yapacak, ihtiyaç konusu malın veya hizmetin niteliklerini tarif edecek ve bu hususlara ilişkin bütün belgeleri standart forma ekleyeceklerdir.
 • Ayrıca, bir taahhüt kapsamında; taahhüt konusu sözleşme veya şartnamede yer alan hükümler nedeniyle belli bir marka veya modelli malın alınmasının zorunlu olduğu hallerde, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (a) bendinin uygulanması mümkün bulunmaktadır.
slide340
Kanunun 22. maddenin (a) bendine göre mal ve hizmet alımlarında, “4734 Sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (a), (b), (c) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Formu (KİK026.0/M-H)” kullanılır.
 • İhtiyacın neden sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceği detaylı olarak yazılır ve ihtiyaç konusu malın veya hizmetin nitelikleri tarif edilerek bu hususlara ilişkin bütün belgeler standart forma eklenir.
slide341

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

 • Kanunun 22/ (b) bendi sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal v.b. nedenlerle özel bir hakka sahip olmasını ifade eder.
 • İhale konusu mal veya hizmet alımı; bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal v.b. nedenlerle ve münhasır hakların korunması nedeniyle sadece belirli bir mal tedarikçisi veya hizmet sunucusu tarafından gerçekleştirilebiliyorsa, doğrudan temin yoluyla ihtiyaçların karşılanması mümkündür.
 • Örneğin diğer usullerle temini mümkün olmayan bilimsel yayın, fikir ve sanat eseri, belirli bir akademik kişiden eğitim v.b. mal veya hizmet alımları bu bent kapsamındadır.
 • Örnek: Belediyelerin düzenlediği festival kapsamında, belli bir ajansa bağlı olarak çalışan sanatçılar, o ajansla anlaşma yapılarak davet edilebilir. (Sanatçı ajansa bağlı çalışmıyorsa doğrudan kendisi 22/a kapsamında davet edilebilir.)
 • Örnek: Bakım onarım işlerini yapabilecek yetkili firmanın 1 tane olması (1’den fazla ise veya garanti süresi geçmiş ise doğrudan teminle alınamaz)
 • Örnek: Bir ressamın tablosunun satın alınması
 • Örnek: Bir yazarın kitabının yayın hakkının satın alınması. (Piyasadan tedarik edilebilen Kitap alımları bu kapsamda değerlendirilemez.)
 • Örnek: Sadece yazar tarafından satılan, piyasadan temin edilemeyen bir kitabın satın alınması
 • Örnek: İkamesi veya dengi bulunmayan bir bilgisayar programının satın alınması (Patent ve telif hakları çerçevesinde tescil edilmiş olması, tek başına 22/b ile alım yapılması için yeterli değildir)
slide342
Benzer şekilde, günümüzde bazı mal ve hizmetler, özel bir kanun veya özel bir düzenlemeyle sadece tek bir kişi tarafından üretilebilmekte veya satılabilmektedir.
 • Örneğin: tekel niteliğindeki elektrik, su, doğalgaz, telefon hattı, resmi posta, resmi gazete gibi mal ve hizmetlerin, bu nitelikleri devam ettiği sürece, 4734 sayılı Kanunda yer alan ihale usulleri uygulanmaksızın ait oldukları mevzuat çerçevesinde temin edilmesi mümkün bulunmaktadır.
k k genel tebli i1
KİK Genel Tebliği
 • C. İhtiyacın Özel Bir Hakka Sahip Gerçek veya Tüzel Tek Kişiden Temini
 • 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (b) bendi sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal v.b. nedenlerle özel bir hakka sahip olmasını ifade etmektedir.
 • Bu nedenle, ihale konusu mal veya hizmet alımı; bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal v.b. nedenlerle ve münhasır hakların korunması nedeniyle sadece belirli bir mal tedarikçisi veya hizmet sunucusu tarafından gerçekleştirilebiliyorsa, ilan yapılmaksızın anılan madde hükmüne göre doğrudan temin yoluyla ihtiyaçların karşılanması mümkün bulunmaktadır. Örneğin idarelerin diğer usullerle temini mümkün olmayan bilimsel yayın, fikir ve sanat eseri, belirli bir akademik kişiden eğitim v.b. mal veya hizmet alımları bu bent kapsamında temin edilebilecektir.
 • İdareler, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (b) bendinin uygulamasında, Tek Kaynaktan Temin Edilen İhtiyaçlara İlişkin Standart Form (KİK026.0/M-H) kullanarak ihtiyacın neden sadece özel bir hakka sahip gerçek veya tüzel tek kişiden karşılanabileceğini detaylı olarak yazacak, fiyat araştırması yapacak, ihtiyaç konusu mal veya hizmet alımının niteliklerini tarif edecek ve bu hususlara ilişkin bütün belgeleri standart forma ekleyeceklerdir.
karar no 2004 um z 1429
Karar No :2004/UM.Z-1429
 • “… İhale konusu mal alımı, bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal v.b. nedenlerle ve münhasır hakların korunması nedeniyle sadece belirli bir mal tedarikçisi tarafından gerçekleştirilebiliyorsa, ilan yapılmaksızın anılan madde hükmüne göre doğrudan temin yoluyla ihtiyaçların karşılanması mümkün bulunmaktadır.”
 • İdare, ihtiyacı olan … sistemini belirleyerek, bunun teknik özelliklerini oluşturması, bu özelliklere göre başka gerçek yada tüzel kişiler tarafından da karşılanabilip karşılanamayacağını araştırarak, tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi ve özel bir hak bulunması halinde 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (b) bendi gereğince doğrudan temin usulü ile alım yapabilecektir.
karar no 2006 uh z 1689
Karar No :2006/UH.Z-1689
 • … yaptırılacak heykel, anıt ve rölyeflere ilişkin ortaya çıkan ihtiyacın doğrudan temin yoluyla karşılanması için öncelikle bu ihtiyacın, ihtiyaç ile ilgili" özel bir hakka sahip" olan gerçek veya tüzel kişiden temininin kaçınılmaz olması gerekmektedir.
 • 22 / (b) bendinde göre bir alım yapılabilmesi için öncelikle ihtiyacın doğduğu tarihte “sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili" özel bir hakka sahip" olması” durumunun varolması gerekmektedir. Bu nedenle söz konusu alım usulü, ihale konusu hizmet alımının bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal v.b. nedenlerle ve münhasır hakların korunması nedeniyle sadece belirli bir hizmet sunucusu tarafından gerçekleştirilebiliyorsa söz konusu olabilecektir.
karar no 2006 uh z 1726
Karar No :2006/UH.Z -1726

(Banka promosyonu olarak kullanılmakta olan bir HBYS programının müteakip yıllarda 22/b ile temin edilmesi?

 • Yazılım üzerindeki hakların salt kanunen korunmasının, 22 nci maddenin (b) bendine göre sadece tek gerçek veya tüzel kişinin özel hakka sahip olduğu çerçevesinde hizmet alımı yapılmasına imkan vermeyeceği,
 • 4734 sayılı Kanun kapsamında Kamu İhale Genel Tebliğinde açıklandığı üzere, ihtiyacın neden sadece "özel bir hakka sahip" gerçek veya tüzel tek kişiden karşılanabileceğini detaylı olarak yazılması, fiyat araştırması yapılması, ihtiyaç konusu mal veya hizmet alımının niteliklerinin tarif edilmesi gerektiği,
 • idarece sadece belli bir yazılımın ihtiyacını karşılayacağını net ve objektif olarak ortaya konulamadığı durumlarda ihale usullerinin kullanılarak ihaleye çıkılması gerektiği,
 • ve bu nedenle idarece ihaleye çıkılmayıp 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (b) bendine göre doğrudan temin yöntemiyle otomasyon hizmet alımı yapılmasının kanuna aykırı olduğu değerlendirilmiştir.
karar no 2003 uk z 782
Karar No :2003/UK.Z-782
 • Eser sahibi A… Bilgisayar Firması tarafından HBYS programının lisansı ve kullanım hakkı bir yazı ile … Devlet Hastanesine devredilmiştir. Söz konusu hizmet, eser sahibinin devrettiği kullanım hakkı kapsamında olduğundan, … Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 22/(b) bendine göre alımı yapılan 35 personel ile bilgisayar bakım onarım, destek ve işletme hizmet alım işine ilişkin olarak, eser sahibinin özel bir hakkı bulunmamaktadır.
 • … bu tarz uygulamalar idareleri tek firmaya veya markaya bağımlı hale getireceği gibi söz konusu hizmet alımına ilişkin maliyet rekabetin ve ihaleye olan katılımın engellenmesiyle artacaktır.
 • Ayrıca doğrudan temin yoluyla bu hizmetin alınmasına yol açan olgu, yazılımın hastaneye hibe edilmesidir. Yazılımın hibeyle iktisap edilmesi üzerine doğrudan temin yoluyla alınan “bakım, onarım, destek ve işletme” hizmetini idareye maliyeti ile bu hibe kabul edilmeseydi bu kez ihale yoluyla “yazılım” ve bunun yanında “bakım, onarım, destek ve işletme hizmeti” alınsaydı bunun idareye maliyetinin ne olacağı hususu önem taşımaktadır.
karar no 2004 um z 14291
Karar No : 2004/UM.Z-1429
 • İdare, mevcut sistemin upgrade edilmesi adı altında yeni bir sistem satın almıştır. Sistemin satın alındığı VOSS VarinakOnk. Sist. Satış ve Ser. Ltd. Şti.nin VarianMedicalSytemsİnternational AG Zug İsviçre’nin Türkiye’deki tek temsilcisi olduğuna ilişkin belge dosya içerisine konmuş ancak üç boyutlu tedavi planlama sisteminin başka firmalar tarafından satışının yapılıp yapılmadığı hususu araştırılmamıştır. İdare, ihtiyacı olan tedavi planlama sistemini belirleyerek, bunun teknik özelliklerini oluşturması, bu özelliklere göre başka gerçek yada tüzel kişiler tarafından da karşılanabilip karşılanamayacağını araştırarak, tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi ve özel bir hak bulunması halinde 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (b) bendi gereğince "doğrudan temin" usulü ile alım yapabilecektir. Ayrıca buna ilişkin belgelerin ihale onay belgesine eklenmesi gerekmektedir. Bu haliyle yapılan alımın mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.
slide349

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

Bu kapsamda yapılacak alımlarda;

 • Daha önce sözleşmeye bağlanmış asıl işin kapsam ve miktarının, idarenin ihtiyacını karşılayacak şekilde tespit edilmiş olması;
 • Asıl sözleşmeye dayalı olarak 22/c’ye göre yapılacak alımların ise, ihtiyaca ilişkin asıl sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımıyla ilgili olarak önceden öngörülmemekle birlikte ihtiyacın gereği olarak ortaya çıkması,
 • Tamamlayıcı nitelikte bir alım olması
 • Temine konu olacak mal ve hizmet alımları arasında kabul edilebilir doğal bir bağlantı bulunması
 • Mevcut ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyum ve standardizasyonunun sağlanmasının zorunlu olduğunun idarelerin teknik birimlerince ya da ilgili kuruluşlardan teknik yardım alınarak saptanması

gerekir.

slide350
İdare ile yüklenici (ilk alım yapılan gerçek ve tüzel kişi) arasında asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek sözleşmelerin süreleri 3 yılı geçmez.
 • Bu mal ve hizmetler ilk alım yapılan gerçek ya da tüzel kişiden 22. maddenin (c) bendi kapsamında alınabilir.
 • İdareler (c) bendinin uygulamasında, 22 nci Maddenin (a), (b), (c) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Formu (KİK026.0/M-H) kullanacaklardır.
slide351
İhtiyaç duyulan şey ile mevcut olan şeyin aynı türden olması zorunluluğu bulunmamaktadır. (Mal/Hizmet)
 • Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetin daha önceden bir sözleşme ile temin edilmiş olması zorunludur.
 • Kanun koyucu uyum ve standardizasyonun sağlandığının ispatlanmasına ilişkin herhangi bir teknik kriter getirmemiştir.
 • ilk sözleşmenin şeklinin önemi bulunmamaktadır.
 • ilk sözleşmenin bir ihale sonucunda düzenlenmiş olması zorunluluğu da bulunmamaktadır.
 • doğrudan temin ile yapılacak söz konusu alımın toplam süresi 3 yılı geçemeyecek
slide352

Örnek:

Mevcut mal veya hizmetin alınması: 01.04.1999

 • 1.1.2001 tarihinde: 12 aylık 22/c
 • 1.1.2003 tarihinde: 4 aylık 22/c
 • 1.1.2004 tarihinde: 12 aylık 22/c
 • 1.1.2005 tarihinde: 8 aylık 22/c

TOPLAM : 36 aylık 22/c

karar no 2004 uk z 1026
Karar No: 2004/UK.Z-1026
 • Yapılan inceleme sonucunda; … Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan, 27 Kalem trafik sinyalizasyon malzemesi alımında, söz konusu alımın daha önce açık ihale ile benzer konuda alımın gerçekleştirildiği firmadan yapılmasında mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması açısından teknik olarak bir zorunluluk bulunmadığı yönündeki teknik görüşün değerlendirilmesi sonucunda, yapılan alımın 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (c) bendi gereğince Doğrudan Temin ile yapılabilmesi için gereken şartların oluşmadığı anlaşılmıştır.
karar no 2006 uh z 17261
Karar No : 2006/UH.Z -1726

4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (c) bendi uyarınca yapılacak alımlarda;

 • daha önce sözleşmeye bağlanmış asıl işin kapsam ve miktarının, idarenin ihtiyacını karşılayacak şekilde tespit edilmesi;
 • asıl sözleşmeye dayalı olarak yapılacak alımların ise, ihtiyaca ilişkin asıl sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımıyla ilgili olarak önceden öngörülmemekle birlikte ihtiyacın gereği olarak ortaya çıkmasına ve tamamlayıcı nitelikte bir alım olmasına dikkat edilmesi
 • Temine konu olacak mal ve hizmet alımları arasında kabul edilebilir doğal bir bağlantı bulunması

gerekmektedir

karar no 2006 uh z 17262
Karar No : 2006/UH.Z -1726
 • .. Hastanesince 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yaptığı alımlarında, Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Formunun (KİK026.0/M-H) kullanılmadığı ve yeterli piyasa araştırması yapılmaksızın yazılımın Bilbest firmasının lisanslı ürünü olması nedeniyle sadece anılan firmadan fiyat alınarak maliyet tespiti ve hizmet alımı yapıldığı, yukarıda anılan formun düzenlenmemesi sebebiyle alımın gerçek veya tüzel tek kişiden yapılma sebepleri ayrıntılı, net ve objektif bir biçimde ortaya konulmadığı, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (c) bendi yönünden, alımı gerçekleştirilecek mal ve hizmetin, mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanmasının zorunlu olduğunun idarelerin teknik birimlerince ya da ilgili kuruluşlardan teknik yardım alınarak saptanması gerekmekte olup bu tespitlerin yapılmadığı anlaşılmıştır.
slide356

d) Belirli parasal limitleri aşmayan alımlar ile temsil ağırlamaya ilişkin alımlar

Büyükşehir: 35.037-TL --- Diğer: 11.674-TL

 • Bir kurumun hem büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde, hem de bu sınırların dışında olan birimleri bulunduğu taktirde, idare merkezinin bulunduğu birim dikkate alınarak, parasal limit belirlenecektir.
 • Öngörülen parasal limitin aşılacağının tespit edilmesi halinde, ihtiyacın Kanunun ilgili hükümlerine göre ihale yoluyla temin edilmesi gerekmektedir.
 • Ayrıca, Kanunun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile temini gereken ihtiyacın, 22 nci maddenin (d) bendi için öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde, adet bazında veya aynı ihale konusu içinde yer alabilecek nitelikteki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, kalemlere veya gruplara bölünmek suretiyle 22 nci maddenin (d) bendine göre temini, Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir.
slide357

bu bent kapsamında gerçekleştirilecek yapım işlerinde fiyat araştırmasının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılması zorunludur.

slide358
İşin niteliğine göre idareler bu bende göre yapacakları günlük ve küçük ölçekli alımlar için genel bir onay belgesi düzenleyebilirler.
 • Her bir alım için de onay belgesi düzenlenebilir. Ayrıca ilgili mevzuatı çerçevesinde düzenlenmesi gerekli olan harcama belgeleri onay belgesine eklenir.
 • bu bent kapsamında gerçekleştirilecek yapım işlerinde fiyat araştırmasının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılması zorunludur.
10 limit
%10 Limit !
 • Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.
 • %10’luk limit mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için ayrı ayrı hesaplanacaktır.
 • İlgili veya bağlı birimlerin değil kurum veya kuruluşun toplam ödeneklerinin %10 unun aşılıp aşılmamasıdır.
slide360
Temsil Ağırlama Faaliyetleri Kapsamında Yapılacak Konaklama, Seyahat Ve İaşeye İlişkin Alımlar
 • Belirli yetki ve sorumluluk makamlarını işgal eden memurlara temsili mahiyette ve görevleri icabı olarak yaptıkları gerçek giderleri karşılamak üzere ilgili kurumların bütçelerine bu maksat için konulan ödenekten ödenen parayı … ifade eder.
 • Ziyaretlerle ilgili ikramlar, çiçek alımı gibi çok geniş bir uygulama alanı bulunmaktadır. Ancak bunlardan yalnızca konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin olanlar 22/d bendine göre alınabilir.
 • Alınan mal/hizmetin cinsi değil, alımın amacı/niteliği önemlidir.
 • Herhangi bir parasal limite bağlı değildir.
 • Yapılacak alımların “temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında” olup olmadığına, idarenin tabi olduğu bu konudaki özel mevzuata göre karar verilecektir.
karar no 2007 uh z 1148
Karar No: 2007/UH.Z-1148

Anılan karar tarihlerini kapsayan 01.02.2004 – 31.01.2005 tarihleri arasında 22 nci maddenin Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan idareler açısından limitin 21.749.000.000 TL olduğu, işin katma değer vergisi hariç bedelin ise 21.186.000.000 TL olduğu anlaşıldığından, söz konusu alımın doğrudan temin yoluyla yapılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

slide362

f) Bazı ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

Eski:

Özelliğinden dolayı stoklama imkanı bulunmayan ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemesi alımları.

Yeni:

Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

slide363
Bu bent kapsamında yapılacak alımların şartları:

1- Alınacak malzemelerin cinsi:

a) Test ve tetkik sarf malzemeleri

b) İlaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri

c) Ortez, protez gibi hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri,

2- Alınacak malzemelerin niteliği (iki şarttan birisi yeterli) :

a) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayacak veya

b) Acil durumlarda kullanılacak.

stoklama ve acil durum artlar
Stoklama ve Acil Durum Şartları!

Stoklama:

 • Bentte Yapılan düzenlemeyle, fiziki olarak stoklama imkanı olsa bile, stoklamanın ekonomik olmaması durumunda 22/f bendi uygulanabilecektir.
 • Buna karşılık idarenin fiziki olarak stoklama imkanının olmaması tek başına stoklama imkansızlığını göstermez. Önemli olan, ilacın özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanmasının ekonomik olmamasıdır.Son kullanma tarihi stoklanamama için bir örnektir.

Acil durum:

 • Acil durum ise doktoru tarafından belirlenen ve acilen alım yapılmadığı taktirde hayati tehlikeden söz edebileceğimiz durumlardır. Aksi taktirde gerekli ilacın ve malzemenin ihale usulleri ile temini gereklidir.
slide365

Doğrudan Temin

e) Taşınmaz malın alımı veya kiralanması. (Uyulması gereken hususlar 2005 Kamu İhale Genel Tebliği’nde belirtilmiştir)

g) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları.

h) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları

slide366

ı) Türkiye İş Kurumunun bazı görevlerine ilişkin hizmet alımları

 • Türkiye İş Kurumunun, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları,

i) YSK tarafından yapılacak oy pusulası kağıdı oy zarfı kağıdı alımı

 • Seçim dönemi bitmeden önce seçimlerin yenilenmesine veya ara seçime ya da Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulmasına karar verilen hallerde; Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılacak filigranlı oy pusulası kağıdı ve filigranlı oy zarfı kağıdı alımı ile oy pusulası basım hizmeti alımı, mahalli seçimlerde ise İl Seçim Kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmeti alımı.
slide367

Doğrudan Temin

 • İdare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartlar ve fiyat görüşülür
 • İhale yetkilisinin görevlendireceği kişi veya kişilerce piyasadan fiyat araştırması yapılarak alım yapılır.
 • Piyasa araştırması belgelendirilmeli ve onay belgesine eklenmelidir,
 • İdarenin gerekli görmesi halinde, fiyat araştırmaları, ilgili uygulama yönetmeliklerindeki yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin esas ve usuller çerçevesinde yapılır.
hale kay t numaras
İhale Kayıt Numarası

Her bir alım için ihale kayıt numarası alınmayacak,

Ancak, alımın yapılmasından itibaren bir ay içerisindeki diğer alımları da içerecek şekilde

form tanzim edilecektir.

do rudan temin kay t formu
Doğrudan Temin Kayıt Formu
 • Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar için “Doğrudan Temin Kayıt Formu” temin tarihini takip eden ayın onuncu gününe kadar usulüne uygun olarak ilgili kısımlar doldurulduktan sonra Kamu İhale Kurumuna internet üzerinden gönderilecektir.
tek kaynaktan temin edilen mallara hizmetlere li kin form
Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Form
 • 22 nci Maddesinin (a), (b), (c) bentleri kapsamında idarece yapılacak alımlarda “4734 sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (a), (b), (c) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Form” (KİK026.0/M-H) düzenlenecektir.
 • Anılan form hazırlanırken formdaki dipnot belirlemelerine özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Buna göre alımın gerçek veya tüzel tek kişiden yapılma sebepleri ayrıntılı, net ve objektif bir biçimde ortaya konacak, Kanunun 22 nci maddesinin anılan bentlerinde belirtilen hükümlerin uygulanabilir olmasını sağlayan sebepler detaylı olarak yazılacak, bunlara ilişkin belgeler de anılan forma eklenecektir.
s zle me yap lmas
Sözleşme yapılması
 • 22’nci maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması zorunludur.
 • Diğer bentlere göre bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir.
 • Bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunludur.
 • Diğer mevzuatın gerektirdiği durumlarda da sözleşme düzenlenecektir.
onay belgesi
Onay belgesi
 • Onay belgesi düzenlenmesi, onayı takiben ihale yetkilisince görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılması ve buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte onay belgesine eklenmesi zorunludur. İdarelerce gerekli görülmesi halinde, fiyat araştırmaları, ilgili uygulama yönetmeliklerinde yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin esas ve usuller çerçevesinde yapılabilir.
steklinin teyit ettirilmesi
İsteklinin teyit ettirilmesi
 • 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca doğrudan temin yoluyla alım yapılması halinde alım yapılacak kişi ya da firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit ettirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.
do rudan temine kat lamayacaklar
Doğrudan temine katılamayacaklar
 • Doğrudan teminin ihale usulü olmaktan çıkarılması sebebiyle 4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesi ile “İhaleye Katılamayacak Olanlar” başlıklı 11 inci maddesinin uygulanması zorunlu olmaktan çıkarılmıştır.
halelere kat lma yasa ceza uygulanmas
İhalelere katılma yasağı / ceza uygulanması
 • Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda 4734 sayılı Kanunun 10’uncu, 11’inci ve 40’ıncı maddelerinin uygulanması zorunlu olmadığından, Kanunun 58’inci maddesine göre ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilebilmesi mümkün değildir.
 • Bununla birlikte; doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda ortaya çıkan 4734 sayılı Kanunun 17 inci ve 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışların Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi; bu fiil veya davranışlar için ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez.
 • Sözleşmesinde belirtilmiş olması kaydıyla, gecikme cezası, cezai şart, vs. uygulanabilir
4735 say l kanuna g re yapt r mlar
4735 sayılı Kanuna göre yaptırımlar
 • Doğrudan teminin ihale usulü olmadığı dikkate alındığında, 4735 sayılı Kanunun 25’inci maddesi ile sözleşmenin uygulanması sırasında ortaya çıkan yasak fiil veya davranışlar düzenlendiğinden; aynı Kanunun 26’ncı maddesinde öngörülen müeyyidelerin doğrudan temin için uygulanması mümkün bulunmamaktadır.
slide377
Kanunlarda açıkça suç olarak tanımlanmamış bir fiil suç olarak nitelendirilemez.
 • 4734 sayılı Kanunun 17.maddesi doğrudan temin işlemlerini kapsamamaktadır.
 • 4734 sayılı Kanunun 60.maddesi hükmünün, doğrudan temin işlemleri de kapsayacak şekilde geniş yorumlanması mümkün değildir.
 • Ceza Kanununda ihaleye fesat suçunu düzenleyen 235.maddenin, doğrudan teminle yapılan alımları da kapsadığını söylemek teorik olarak mümkündür.
 • Ceza Kanununda Edimin ifasına fesat karıştırma suçunun düzenlendiği 236.maddede doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen bir alımda, edimin ifasına fesat karıştırma suçu ortaya çıkabilecektir.
 • 5018 sayılı Kanunun 71.maddesinde öngörülen cezalar doğrudan temin ile yapılan alımların bazılarında (a, b ve d bentlerinde) uygulanabilecektir.
do rudan temin al mlar n n k k e ikayet edilmesi
Doğrudan Temin Alımlarının KİK’e Şikayet Edilmesi

-Doğrudan temin usulü, ihale usullerinden biri olmayıp, yapılan işlemlere karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulamaz

-Ancak “22.maddedeki koşullar oluşmadan bu yöntemle alım yapıldığına ilişkin şikayetler Kurum tarafından incelenebilir..." 03.03.2005 tarih 2005/UM.Z-440 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı

slide379

İhale Yetkilisince Piyasada Yaklaşık Maliyet Araştırması yapmak üzere kişi veya kişilerin görevlendirilmesi,

Onay Belgesi, Yaklaşık Maliyet Cetveli

22 /a, b ve c bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak belirlenen standart form,

Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı,

Düzenlenmiş ise Sözleşme,

Düzenlenmiş iseSözleşme Damga Vergisi (%07,5) Alındıları,

Muayene Kabul Komisyonu Kurulması ve Tutanağı, Kabul idarece yapılmış ise İdarece düzenlenmiş Belge,

Mal Alımlarında Taşınır İşlem Fişi,

Fatura

Doğrudan Temin Yöntemi İle Yapılacak Alımlarda Ödeme Evrakına Eklenecek Belgeler

do rudan teminde damga vergisi kesintileri
Doğrudan teminde Damga Vergisi kesintileri?

488 sayılı DV Kanununa göre 3 tür DV vardır:

1-İhale Karar Pulu (0,0045): Sadece ihale komisyonunun karar aldığı alımlarda kesilir. İ.K. Oluşturulmayan D.T. Alımlarında kesilmez

2-Sözleşme Pulu (0,0075): Sözleşme düzenlenen bütün alımlarda kesilir. Sözleşme düzenlenmeyen D.T. Alımlarında kesilmez

3-Ödemelerden D.V. (0,0075): Her türlü ödemelerden (D.T.dahil) kesilir

kamu hale kurumu pay
Kamu İhale Kurumu Payı

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) no’lu alt bendine göre; Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden, sözleşme bedelinin onbinde beşi tutarında.” KİK Payı kesilmektedir.

 • İhale olmadığı içim sözleşme düzenlenmiş olsa bile Kurum payı tahsil edilmeyecektir
do rudan teminde deneyim belgesi
Doğrudan Teminde İş Deneyim Belgesi
 • - Sözleşme düzenmiş olması şartıyla doğrudan temin işleri sonucunda iş deneyim belgesi düzenlenebilir

(Karar No : 2008/UH.Z-2191 )

elektron k kamu alimlari platformu ek madde 1
ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU (EK MADDE: 1)
 • Elektronik Kamu Alımları Platformu: İdareler ile kamu alımları sürecine taraf olanların bu sürece ilişkin işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebilecekleri ve Kurum tarafından yönetilen elektronik ortam şeklinde tanımlanmıştır.
slide384
EKAP üzerinden gerçekleştirilebilecek işlemler:
 • İlan (13 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak üzere),
 • İhale dokümanının hazırlanması,
 • İhale dokümanının verilmesi,
 • Katılım ve yeterliğe ilişkin belgelerin sunulması,
 • Tekliflerin hazırlanması,
 • Tekliflerin sunulması
 • Tekliflerin değerlendirilmesi,
 • İhalenin karara bağlanması ve onaylanması,
 • Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi
 • Sözleşmenin imzalanması

gibi ihale süreciyle ilgili aşamalar ile her türlü bildirimler kısmen veya tamamen, EKAP üzerinden gerçekleştirilebilir.

slide385
EKAP’ın kurulması
 • EKAP’ın kurulması ve işletilmesi ile ihale sürecinde elektronik araçların kullanımına ilişkin esas ve usuller Kurum tarafından belirlenir.

İhale ilanları:

 • Bu Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca yapılacak bütün ilanlar aynı zamanda Elektronik Kamu Alımları Platformunda da yayımlanır.
slide386
Yeterlik işlemleri:
 • Bu Kanun kapsamındaki alımlarda aday veya isteklilerin yeterliğinin tespitine ilişkin olarak (idareler tarafından) EKAP üzerinden sistemler kurulabilir. Bu sistemlerin kurulması, kurdurulması, denetlenmesi, yetkilendirilen kuruluşların yetkilerinin iptal edilmesi veya tedbir niteliğinde kararlar alınması hususlarında Kurum yetkilidir.
d nam k alim s stem ek madde 4
DİNAMİK ALIM SİSTEMİ (EK MADDE 4)
 • Dinamik alım sistemi: İhale dokümanına uygun ön teklif veren ve sistemin geçerlik süresi içerisinde yeterlik kriterlerini sağlayan bütün isteklilerin sisteme kabul edildiği, piyasada mamul olarak bulunan malların tedarikine yönelik tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilen alım sürecidir.
slide388
Genel esaslar:
 • Dinamik alım sisteminin süresi kırk sekiz aydan fazla olamaz.
 • Dinamik alım sisteminde yapılacak ihalelerde Elektronik Kamu Alımları Platformu kullanılır. Sisteme kabul edilmeye ve sistemin yürütülmesine ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmez.
 • Sistemin kurulmasında açık ihale usulü uygulanır. Dinamik alım sistemi rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu şekilde işletilemez.
 • Dinamik alım sistemi, sadece piyasada mamul olarak bulunan malların elektronik ortamda alımında kullanılabilir.
slide389
İlan:
 • Sistemin tesis edileceği hususu Kamu İhale Bülteninde ilan edilmek suretiyle duyurulur. İhale dokümanında; planlanan alımın niteliği, türü ve miktarının yanı sıra satın alma sistemine, bu sistemin işletilmesinde kullanılacak elektronik ekipmana, sisteme teknik olarak bağlanabilmek için gerekli düzenlemelere, sistemin işleyişini düzenleyen kurallara ve diğer hususlara ilişkin bilgilere yer verilir.
slide390
Sisteme dahil olma şartları:
 • Yeterlik kriterlerini sağlayan,
 • ihale dokümanında yer alan şartlara uygun ön teklif veren
 • bütün isteklilere sisteme dahil olma imkanı verilir.
 • Ön teklifler ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olduğu sürece sürekli olarak geliştirilebilir.
slide391
Ön tekliflerin değerlendirilmesi
 • Ön tekliflerin değerlendirilmesi, verildikleri tarihten itibaren onbeş gün içinde tamamlanır. Teklif vermeye davetin henüz yapılmamış olması halinde değerlendirme süresi onbeş güne kadar bir defa uzatılabilir.
 • Dinamik alım sisteminin tesis edildiği veya sistemin kurulmasından vazgeçildiği ile ön tekliflerin sisteme kabul veya reddedildikleri hususu isteklilere karar alındıktan sonra en geç üç gün içinde bildirilir.
slide392
Teklif vermeye davet:
 • Her bir alım için sisteme kabul edilmiş istekliler teklif vermeye davet edilir. Yapılacak alımlar bu davetten en az onbeş gün önce basitleştirilmiş ilan yoluyla duyurulur. Sisteme kabul edilen bütün istekliler, tekliflerini sunmaları için yeterli süre tanınmak suretiyle teklif vermeye davet edilir.
slide393
Tekliflerin değerlendirilmesi:
 • Teklifler, ihale dokümanında belirtilen esaslara göre değerlendirilmek suretiyle alım sonuçlandırılır ve sözleşmeye bağlanır.
 • Dinamik alım sistemi dahilinde yapılacak alımlara ilişkin sözleşme düzenlenmesi gerekli haller ile bu sözleşmelerin şeklini ve kapsamını belirlemeye Kurum yetkilidir.
elektron k eks ltme ek madde 5
ELEKTRONİK EKSİLTME (EK MADDE 5)
 • Elektronik eksiltme: Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından elektronik ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatların veya belirli teklif unsurlarına ilişkin yeni değerlerin bir elektronik araç marifetiyle otomatik değerlendirme metotları kullanılarak yeniden değerlendirilmesi ve sıralandırılması şeklinde tekrar eden işlemlerdir
slide395
Elektronik eksiltme uygulanabilecek durumlar:

İlan ve ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla,

 • açık ihale,
 • belli istekliler arasında ihale ve
 • 21 inci maddenin (a), (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan pazarlık usulü ihalede
 • dinamik alım sisteminde
 • çerçeve anlaşmalarda

tekliflerin değerlendirilmesi aşamasının tamamlanmasından sonra elektronik eksiltme yapılabilir. 48 inci madde uyarınca yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise elektronik eksiltme uygulanmaz.

Elektronik eksiltme ancak ihale konusu alımın bütün teknik özelliklerinin net olarak belirlendiği hallerde kullanılabilir.

slide396
Elektronik eksiltmenin uygulanması:
 • Elektronik eksiltmeye başlamadan önce ihale dokümanında belirlenen şartlara göre tekliflerin ilk değerlendirmesi yapılır.
 • Yeterli kabul edilen istekliler elektronik ortamda yeniden teklif vermeye aynı anda davet edilir. Davette, eksiltmenin başlama tarihi ve saati ile kullanılmakta olan elektronik araca isteklinin bağlantı kurabilmesi için gerekli bütün bilgilere yer verilir. Elektronik eksiltmenin her aşamasını gösteren bir zaman çizelgesi davet ile birlikte iletilir. Birbirini izleyen birden fazla aşamada elektronik eksiltme yapılabilir. Davetin gönderildiği tarihten iki iş günü geçmeden eksiltmeye başlanamaz.
slide397
Fiyat dışı unsurların da dikkate alındığı durumlar:
 • Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği hallerde, yapılan ilk değerlendirme sonucu ile eksiltmede verilen yeni tekliflere göre sıralamayı düzenleyen matematiksel formül de davette bildirilir. Bu formül, ihale ilanında veya ihale dokümanında belirtildiği şekilde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitinde kullanılan bütün unsurların varsa nispi ağırlıklarını da içerir.
slide398
Bilgilendirme:
 • Elektronik eksiltmenin her aşamasında, o andaki sıralamalarını öğrenebilmeleri için gerekli bilgiler anında isteklilere ulaştırılır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, diğer isteklilerin teklifleri hakkında bilgiler ve eksiltmenin herhangi bir aşamasındaki istekli sayısı da duyurulabilir. Ancak elektronik eksiltme süresince isteklilerin kimlikleri açıklanamaz.
elektronik eksiltmenin sona erdirilece i haller
Elektronik eksiltmenin sona erdirileceği haller:

Elektronik eksiltme aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçının gerçekleşmesi halinde sona erdirilir:

 • a) Eksiltmeye katılım için yapılan davette eksiltmenin tamamlanacağı belirtilen tarih ve saatin dolması.
 • b) Yeni tekliflerin verilebilmesine ilişkin olarak davette bildirilen bekleme süresi içinde asgari fark aralığını sağlayan tekliflerin alınamaması.
 • c) Davette bildirilen tur sayısının tamamlanması.
slide400
(IX)

Çerçeve anlaşma

er eve anla ma
Çerçeve Anlaşma
 • Tanımlar
 • Kapsam
 • İhaleye Hazırlık İşlemleri
 • Kısa Sözleşmenin Oluşturulması
 • Yaklaşık Maliyet
 • İhale Dokümanı
 • İhale Onayı
 • İlan
 • Uyulması Gereken Temel İlkeler
 • Yeterlilik Kuralları
 • İhaleye Hazırlık
 • Tekliflerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • Listenin Oluşturulması
 • İhalenin Karara Bağlanması, Onaylanması
 • Kısa Sözleşme İçin Teklif Hazırlanması
 • Diğer Hususlar
slide402

ÇERÇEVE ANLAŞMA (EK MADDE 2)

Çerçeve anlaşma: “Bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşma”

slide403

Çerçeve anlaşma

 • Çerçeve anlaşma ihalelerinde idarece öngörülen yeterlik kriterlerini karşılayan tüm istekliler, sayısı üçten (3) az olmamak kaydıyla listeye alınır ve süresi kırksekiz ayı geçmemek üzere çerçeve anlaşma imzalanır.
 • Çerçeve anlaşma yapılmış olması, idareye alım yapma yükümlülüğü getirmemektedir.
 • Ayrıca idare, çerçeve anlaşma kapsamındaki mal veya hizmet alımlarına ilişkin ihtiyaçlarını bu Kanunda yer alan diğer usûlleri kullanmak suretiyle de temin edebilir.
 • Çerçeve anlaşma kapsamında yapılacak alımlara ilişkin usûl ve esasları tespite Kamu İhale Kurumu yetkili kılınmıştır.
slide404

Çerçeve anlaşma

1- Kapsam

a) İdareler açısından:

 • Kanun kapsamındaki bütün idareler (merkez veya taşra birimleri) çerçeve anlaşma imzalayabileceklerdir.

b) Konu açısından

 • Her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için çerçeve anlaşma imzalanabilecektir.
slide405

Çerçeve anlaşma

2- Uyulması Gereken Temel Esaslar

a) İlkeler

 • 4734 sayılı Kanunun 5 ve 62’nci maddesinde belirtilen temel ilkeler çerçeve anlaşmalarla ihtiyaçların temininde geçerli olacaktır. Çerçeve anlaşmalar rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu şekilde kullanılamaz. Bu ilkelerin yanı sıra aşağıdaki ilkeler de bu sözleşmelerde uygulanacaktır.
slide406

Çerçeve anlaşma

 • b) İhale usulü
 • aa- Açık ihale usulü: Çerçeve anlaşmaların yapılmasında temel usul açık ihale usulüdür. Kısaca öncelik açık ihale usulüne verilir.
 • ab- Belli istekliler arasında ihale usulü: Belli istekliler arasında ihale usulünün kullanılabilmesi; alınacak sürekli nitelikteki mal veya hizmetin türü ve niteliği, uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi durumuna bağlı kılınmıştır.

Kısaca çerçeve anlaşmalar kapsamında yapılacak ihalelerde açık ihale usulü kullanılacak, istisnai hallerde de belli istekliler arasında ihale usulü kullanılabilecektir. 4734 sayılı Kanunda yer alan pazarlık usulü kullanılarak çerçeve anlaşma yapılamayacaktır.

slide407

Çerçeve anlaşma

c) İlan:

 • Çerçeve anlaşma kapsamında temin edilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işleri Kanunun 13 üncü maddesine göre ilan edilir. Çerçeve anlaşma kapsamında karşılanması planlanan tahmini ihtiyaç miktarları da ilanda gösterilir.
slide408
d) Anlaşma imzalanacak istekli sayısı:
 • Çerçeve anlaşmalar, koşulların tamamının baştan belirlendiği hallerde, bir istekli ile de yapılabilir.
 • Birden fazla istekli ile yapılacak çerçeve anlaşmalarda çerçeve anlaşmaya taraf olacak istekli sayısı üçten az olmamak üzere ihale dokümanında belirtilmelidir. Bunun için istenilen şartları karşılayan yeterli sayıda teklif sunulması gerekmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri geçerli kabul edilen istekliler, ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlanmak suretiyle sıralanarak listeye alınır. Çerçeve anlaşmaya taraf olan istekli sayısının üçün altına inmesi halinde, mevcut çerçeve anlaşmanın sona erdiği taraflara bildirilir.
slide409
e) İmzalanacak sözleşme:
 • Yapılan ihale sonunda ihalelerin sözleşmeye bağlanması hakkında bu Kanunda yer alan hükümler çerçevesinde, süresi kırksekiz ayı geçmemek üzere çerçeve anlaşma imzalanır ve sonuçlar Kamu İhale Bülteninde ilan edilir.

f) Yeni teklif alınması:

 • Koşulların tamamının baştan belirlendiği çerçeve anlaşma kapsamında yapılacak alımlarda isteklilerden ilk tekliflerini aşmamak kaydıyla yeniden teklif alınabilir.
 • Koşulların tamamının baştan belirlenmediği hallerde ise çerçeve anlaşma koşullarında esaslı değişiklik yapılmaması kaydıyla isteklilerden yeniden teklif alınır.
slide410
g) Teklif süresi:
 • İsteklilere ihale konusu işin karmaşıklığı ve özgünlüğü gibi hususlar dikkate alınarak tekliflerini sunmaları için yeterli süre tanınır.

h) Yeterliliklerin bildirimi

 • İstekliler yeterliklerinin devam ettiğini oniki ayda bir belgelendirir. Yeterliği devam etmeyenler ile teklif vermeye davet edildiği halde iki kez geçerli teklif vermeyen isteklilerin çerçeve anlaşmaları feshedilir.
slide411
ı) Münferit sözleşme
 • Çerçeve anlaşmaya dayalı olarak idare ile yüklenici arasında imzalanan sözleşmeye münferit sözleşme denir. Münferit sözleşmeye davet edildiği halde ihale dokümanında belirtilen süre içerisinde sözleşme imzalamayan istekliyle yapılan çerçeve anlaşma feshedilir ve istekli hakkında 58 inci madde hükümleri uygulanır.
slide412
Uygulanmayacak hükümler:
 • Münferit sözleşme aşamasına ilişkin olarak bu Kanunun 6, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 55 ve 56 ncı maddeleri uygulanmaz. Bu maddelerde belirtilen hususlar dahil çerçeve anlaşma kapsamında yapılacak alımların usul ve esasları ile nitelik ve kapsamını belirlemeye, ve sınırlar koymaya, sözleşme düzenlenmesine gerek görülen durumlarda sözleşmelerin şeklini ve kapsamını belirlemeye Kurum yetkilidir.
slide413
(X)

DANIŞMANLIK

HİZMET ALIMLARI

dan manl k
Danışmanlık
 • Danışmanlık Hizmetleri
 • Özel Belli İstekliler Arasında İhale Usulü
 • Ön Yeterlilik Ve İsteklilerin Belirlenmesi
 • İhaleye Davet Tekliflerin Hazırlanması
 • Tekliflerin Değerlendirilmesi Ve İhalenin Yapılması
 • Tekliflerin Değerlendirilmesi Ve İhalenin Yapılması
dan manl k hizmetleri madde 48
Danışmanlık Hizmetleri(Madde: 48)
 • MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK, -ETÜT VE PROJE, -HARİTA VE KADASTRO, -HER ÖLÇEKTE İMAR PLANI, -İMAR UYGULAMA, -ÇED RAPORU HAZIRLANMASI, -PLAN, -YAZILIM GELİŞTİRME, -TASARIM, -TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLANMASI, -DENETİM VE KONTROLÖRLÜK … GİBİ
zel belli istekliler aras nda ihale usul
Özel belli istekliler arasında ihale usulü

Aday ve istekli seçimi ile değerlendirilmesinde bu bölümde belirtilen özel hükümler uygulanır.

Danışmanlık hizmetleri, bu bölümde yer alan hükümlere uygun olarak sadece belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilir.

n yeterlilik ve steklilerin belirlenmesi md 49
Ön Yeterlilik Ve İsteklilerin Belirlenmesi (Md: 49)
 • Ön yeterlik ilânları 13üncü maddede belirlenen süre ve esaslar dahilinde yapılır.
 • Ön yeterlik ilânında, ön yeterlik kriterlerine ilişkin bilgiler (teknik-mali-genel) yer alır.
 • Ayrıca bu ilânda, kısa listeye alınmak ve teklif vermek üzere davet edilecek adayların sayısı veya sayı aralığı belirtilir.
 • Ön yeterlik ilânı sonucunda başvuru sunan aday- larındeğerlendirilmesi sonucundaen az 3 en fazla 10 adayın yer alacağı kısa liste oluşturulur.
haleye davet madde 50
İhaleye Davet (Madde: 50)
 • Kısa Listede yer alan adaylara, ihale dokümanı ile birlikte ihaleye davet mektubu gönderilir ve en az 13 üncü maddedeki süreler verilir.
 • Diğer adaylara yazılı olarak bildirim yapılır.
 • İhaleye davet edilebilecek aday sayısının 3’ten az olması halinde davet mektubu gönderilmez ve ihale yapılmaz.
tekl fler n hazirlanmasi madde 51
TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI (Madde: 51)

MALİ TEKLİF

1.Teklif mektubu

2.Geçici teminat

TEKNİK TEKLİF

Değerlendirme için istenen diğer bütün belgeler

1. ZARF2. ZARF

DIŞ ZARF

İsteklinin Adı, Soyadı:

Ticaret unvanı:

Tebligata esas açık adres:

Teklifin hangi işe ait olduğu:

İhaleyi yapan idarenin açık adresi:

tekl fler n de erlend r lmes ve halen n yapilmasi madde 52
TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İHALENİN YAPILMASI (Madde:52)

Zarfların açılması ve tutanak düzenlenmesi

(Açık oturum)

 • Verilen teklif sayısı bir tutanağa bağlanır ve hazır olanlara duyurulur.
 • Teklif zarfları alınış sırasına göre incelenir.
 • Uygun olmayan zarflar tutanakla belirlenir ve değerlendirmeye alınmaz.
 • Teknik teklif zarfları açılarak belgeler tutanağa geçirilir.
slide421

TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İHALENİN YAPILMASI (Madde:52)

 • Mali teklif zarfları tutanağa bağlanır ve açılmaksızın paketlenir, muhafaza altına alınır.
 • Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez.
 • Teklifi oluşturan belgeler tamamlanamaz ve düzeltilemez.
 • Teklifler değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.
slide422

Tekliflerin Değerlendirilmesi Ve İhalenin Yapılması (Madde:52)

Tekliflerin Değerlendirilmesi (Kapalı oturum)

Gerek ön yeterlik sonucunda gerekse teknik veya malî değerlendirme sonucunda üçten az aday veya isteklinin kalması halinde ihale yapılmaz.