Download
rola instytucji p atniczej w realizacji zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rola Instytucji Płatniczej w realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rola Instytucji Płatniczej w realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Rola Instytucji Płatniczej w realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

112 Views Download Presentation
Download Presentation

Rola Instytucji Płatniczej w realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rola Instytucji Płatniczej w realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Beata Rudzka Departament Instytucji Płatniczej Ministerstwo Finansów

 2. Ustawa o finansach publicznych (1) Art. 3. ust. 1. Środkami publicznymi są: 1) Dochody publiczne; 2) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej; 2a) Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w punkcie 2; (...) Art.. 3 ust 3 Do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 zalicza się: 1) Środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych; 2) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności; 3) Środki Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych „Sekcja Gwarancji”; 4) Inne środki.

 3. Ustawa o finansach publicznych (2) Art. 30b • Minister Finansów sprawuje nadzór finansowy w zakresie środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, w szczególności nad podmiotami: 1) nadzorującymi programy lub projekty realizowanez tych środków, 2) dysponującymi tymi środkami. 3. Sposób zarządzania środkami, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 i 4, służącymi do realizacji określonych programów lub projektów określają porozumienia między Ministrem Finansów a podmiotami określonymi w ust. 2.

 4. Ustawa o finansach publicznych (3) Art. 30c. 1. Nadzorujący programy lub projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 i 4, sprawują kontrolę nad wykorzystaniem tych środków i dokonują oceny ich wykorzystania. • Przedmiotem oceny, o której mowa w ust. 1, jest w szczególności: 1) zakres zrealizowanych zadań; 2) terminowość wykorzystania środków; 3)prawidłowość wykorzystania środków pod względem zgodności z planowanym przeznaczeniem oraz procedurami. 3. Wyniki kontroli i oceny, o których mowa w ust.1, przekazuje się Ministrowi Finansów i dawcy środków.

 5. Ustawa o finansach publicznych (4) Art. 30e 2.Minister Finansów może określić, w drodzerozporządzenia, sposób, warunki i tryb dysponowania środkami, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2, w szczególności: • tryb uruchamiania tych środków i rodzaje rachunków bankowych, • tryb i terminy sporządzania planów finansowych dokonywania wydatków – uwzględniając w szczególności procedury określające wykorzystanie tych środków, obowiązujące w Unii Europejskiej.

 6. Rachunki bankowe - Instytucja Płatnicza • Zgodnie z art. 30d ust. 1 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej gromadzone są na wyodrębnionych rachunkach bankowych, prowadzonych w euro i mogą być wydatkowane do wysokości kwot zgromadzonych na tych rachunkach. • Instytucja Płatnicza prowadzi dwa poziomy rachunków: „funduszowe” oraz „programowe”. Rachunki „funduszowe” nie podlegają oprocentowaniu, NBP nie pobiera opłat i prowizji za ich prowadzenie. Rachunki „programowe” są oprocentowane i obciążone prowizjami i opłatami bankowymi (pokrywanymi ze środków budżetu państwa). Odsetki narosłe od tych kwot są alokowane na Program. • Dodatkowo na poziomie Instytucji Płatniczej prowadzone są rachunki na kwoty odzyskane.

 7. Rachunki bankowe – Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących IZ prowadzi rachunek bankowy otwarty w NBP dla obsługi ZPORR (dla środków przeznaczonych na realizację projektów Priorytetu IV ZPORR). Instytucje Pośredniczące także otworzyły i prowadzą rachunki bankowe dla obsługi ZPORR – oddzielnie dla projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Rachunki są prowadzone w EURO, oprocentowane i obciążane opłatami i prowizjami bankowymi. Odsetki z tytułu oprocentowania rachunku są alokowane na Program. Umowy rachunków bankowych Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczących oraz wszelkie ich zmiany są weryfikowane i zatwierdzane przez Instytucję Płatniczą.

 8. Warunki przekazania środków • Narodowy Plan Rozwoju • Podstawy wsparcia Wspólnoty • Programy Operacyjne • Uzupełnienia Programów Operacyjnych • Porozumienia i umowy finansowania • Zatwierdzone procedury zarządzania i kontroli finansowej na wszystkich szczeblach – podręczniki procedur Instytucji Zarządzających są weryfikowane i zatwierdzane w częściach dotyczących kontroli i przepływów finansowych przez Instytucję Płatniczą; w przypadku ZPORR Instytucja Płatnicza zatwierdziła także wzorcowy podręcznik procedur dla Instytucji Pośredniczącej ZPORR • Zatwierdzone przez Instytucję Płatniczą i podpisane umowy z NBP

 9. Płatności • Płatności dla IZ/ IPoś. odbywają się na podstawie „Wniosków o płatność zaliczkową” lub „Poświadczenia i zestawienia wydatków oraz wniosku o płatność pośrednią/ końcową” • Płatności dla beneficjentów odbywają się na podstawie zapłaconych faktur lub na podstawie dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej

 10. Informacja o akceptacji pomocy Wniosek o płatność zaliczkową Płatność zaliczkowa - wnioskowanie do Komisji Europejskiej Instytucja Zarządzająca Instytucja Płatnicza Komisja Europejska

 11. Płatność na podstawie wniosku od IP Płatność na podstawie wniosku o zaliczkę Płatność zaliczkowa - przepływy finansowe Komisja Europejska Instytucja Płatnicza - rachunek „funduszowy” Instytucja Płatnicza - rachunek „programowy” Instytucja Zarządzająca/ Instytucja Pośrednicząca

 12. Wniosek Beneficjenta o płatność Zweryfikowane wnioski o płatność Poświadczenie i zestawienie wydatków oraz wniosek o refundację od IZ do IP Zbiorcze „Poświadczenie i zestawienie wydatków oraz wniosek o refundację” Płatność pośrednia i końcowa - wnioskowanie Beneficjent Instytucja Pośrednicząca/ Instytucja Wdrażająca Instytucja Zarządzająca Instytucja Płatnicza Komisja Europejska

 13. Płatność na podstawie zbiorczego „Poświadczenia i zestawienia wydatków oraz wniosku o refundację” Refundacje na podstawie „Poświadczeń i zestawień wydatków oraz wniosków o refundację” Płatność pośrednia i końcowa - przepływy finansowe Komisja Europejska Instytucja Płatnicza - rachunek „funduszowy” Instytucja Płatnicza - rachunek „programowy” Instytucja Zarządzająca/ Instytucja Pośrednicząca

 14. Dokonane wypłaty środków (1) Środki otrzymane w ramach zaliczki na ZPORR: EFS – 43 846 953,50 EUR EFRR – 253 000 123,40 EUR Środki wypłacone przez Instytucję Płatniczą do Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących z zaliczki na ZPORR: EFS – 21 794 816,98 EUR EFRR – 54 398 033,82 EUR W tym dla województwa małopolskiego: EFS – 1 526 347,00 EUR EFRR – 10 161 3887,00 EUR

 15. Dokonane wypłaty środków (2) Środki wypłacone w ramach prefinansowania: w 2004 r. – 2 996 224,66 PLN w 2005 r. (do końca lutego) – 241 098,47 PLN Środki w ramach prefinansowania przekazane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: w 2004 r. – 93 975,00 EUR Środki przekazane do BGK: 28 000 000,00 EUR