Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE Autoritatea de Management pentru POS Mediu PowerPoint Presentation
Download Presentation
MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE Autoritatea de Management pentru POS Mediu

MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE Autoritatea de Management pentru POS Mediu

151 Views Download Presentation
Download Presentation

MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE Autoritatea de Management pentru POS Mediu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE Autoritatea de Management pentru POS Mediu Programul Operaţional Sectorial MEDIU Laura CONSTANDACHE, consilier DIRECTIA PROGRAMARE

 2. Analiza institutionala are rolul de a asigura ca mecanismul institutional in vigoare este adecvat pentru implementarea proiectului si pentru operarea corespunzatoare a infrastructurii ce urmeaza a se realiza cu fonduri europene; o atentie deosebita trebuie acordata definirii structurilor decooperare intre autoritatile locale in scopul pregatirii si implementarii proiectului.

 3. Contextul serviciului de apa si canalizare Problemele majore în domeniul serviciilor din domeniul apei din aglomerări urbane sunt: Servicii de întreţinere şi operare necorespunzătoare in majoritatea localitatilor; Volum mare de consum de apă neplătit din cauza pierderilor din reţea şi nivelului slab de colectare a plăţilor de la consumatori; Proiecte majore de investiţii pentru reabilitarea / extinderea infrastructurii de apă şi de canalizare; Probleme cu personalul experimentat pentru promovarea, managementul şi implementarea investiţiilor la scară mare; Managementul ineficient al costurilor de operare, întreţine şi de personal; Neclaritatea cu privire la rolul şi responsabilităţile instituţiilor / autorităţilor implicate în gestionarea utilităţilor publice; Cadru instituţional inadecvat.

 4. Necesitatea regionalizăriiîn sectorul de apă • Raţiuni de integrare europeană -Conformarea cu standardele de mediu în termenele stabilite; • Raţiuni economice - folosirea economiilor la scară pentru reducerea costurilor de investiţii şi de operare • Raţiuni de solidaritate: • Comunităţile mici şi mijlocii nu au capacitatea de pregătire şi implementare a proiectelor, şi de operare a investiţiilor. • Oraşele mariau capacitatea de a-şi susţine din surse proprii investiţiile necesare (fără asocierea cu localităţile mai mici, nu vor beneficia de fonduri nerambursabile). • Raţiuni de viabilitate - viabilitatea investiţiei (rezultatul Analizei Economico-Financiare) - nu poate fi demonstrată în majoritatea localităţilor mici (cu datorii istorice şi fără experienţa necesară). • - nu poate fi demonstrată în majoritatea localităţilor mici (cu datorii istorice şi fără experienţa necesară).

 5. Regionalizarea sistemelor de apa Incă din 2001, autorităţile române au elaborat programe destinate să sprijine autorităţile locale în efortul lor: De a avea acces la finanţarea internaţională în aşezările mici şi medii pentru a reabilita şi moderniza infrastructura locală de apă şi canalizare De a promova operatori regionali care să se auto-susţină prin introducerea principiilor de recuperare costuri şi eficienţă în activitatile lor. Regionalizarea este elementul cheie pentru îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei costurilor serviciilor de apă, cu scopul de a îndeplini obiectivele de mediu, dar şi de a asigura caracterul durabil al investiţiilor, strategiei de dezvoltare a sectorului apă pe termen lung şi al creşterii regionale echilibrate.

 6. Delegarea gestiunii serviciului Delegarea managementului serviciilor este fundamentul organizării instituţionale şi operaţionale a managementului serviciului de apă şi de canalizare şi este destinată să: • ofere o relaţie echilibrată între autorităţile locale şi operatorul regional. • concentreze contractul de delegare pentru pregătirea, finanţarea şi executarea planului de investiţii ca bază pentru întărirea performanţei operatorului , • conducă aspectele cheie pentru o gestionare eficientă, dinamică şi durabilă a sistemului de apă şi de canalizare, în special în ceea ce priveşte: • Sistemul de management al patrimoniului şi de provizionare financiară, • Sistemul tarifar, • Procesul de control şi raportare,

 7. Cadrul legal aferent serviciului de apa si canalizare Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată prin Legea nr. 286/2006; Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; Legea nr. 51/2006 privind serviciile publice locale cu modificarile ulterioare – lege generală; Legea nr. 241/2006 privind serviciile de alimentarea cu apă şi de canalizare cu modificarile ulterioare – lege specifică; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice localeş OUG 13/2008 privind modificarea Legii 51/2006 şi a Legii 241/2006

 8. Regionalizarea în sectorul de apă: elemente institutionale • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)- structură bazată pe colaborare, care permite autorităţilor locale beneficiare să controleze operatorul de apă, să monitorizeze şi să supervizeze implementarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare; • Operatorul Regional - trebuie să fie licenţiat şi capabil să demonstreze capacitatea de a funcţiona într-o manieră durabilă; • Contractul de Delegare de Servicii – se va semna între ADI şi operatorulregional

 9. Asociatia de dezvoltare intercomunitara (ADI) ADI exercită, în numele şi pe seama Municipalităţilor membre, anumite competenţe şi prerogative, drepturi şi obligaţii ale acestora, în temeiul mandatului pe care membriil-au acordat ADI prin statutul său. ADI este interlocutorul OR, în calitatea sa de unic organism de dezbatere şi coordonare, ce reprezintă interesele comune ale municipalităţilor membre referitor la serviciul de apă şi de canalizare si în special referitor la: Strategia comuna de dezvoltare a infrastructurii de apa si canalizare Planul de investitii pe Termen Lung Politica tarifara comuna – obiectivul - unificarea tarifelor pe termen mediu

 10. Acordarea directa a Contractului de Delegare - Regulile “In house” Unitatile administrativ teritoriale exercita, prin asociatie (ADI), asupra operatorului regional, un control similar celui pe care il exercita asupra structurilor proprii si o influenta decisiva asupra tuturor deciziilor strategice si/sau semnificative ale operatorului regional in aria proiectului. Operatorul regional îşi desfăşoară activitatile din sfera furnizarii/prestarii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, exclusiv pentru autorităţile publice asociate in ADI. Operatorul regional trebuie să fie deţinut în totalitate de către unitatile administrativ-teritoriale membre ale ADI; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului este exclusă, atat la infiintare cat si pe toata durata existentei contractului de delegare. Operatorul Regional poate sub-delega, prin licitaţie publica, parte a serviciului de operare către alte companii dacă raţiuni de eficientizare a costurilor impun acest lucru

 11. Asociatia de dezvoltare intercomunitara (ADI) Statutul ADI specifică în detaliu câteva aspecte cheie cum ar fi: • semnarea Contractului de delegare cu Operatorul Regional • obiectivele ADI legate de dezvoltarea serviciilor de apă şi de canalizare şi de infrastructura aferenta: • măsura şi condiţiile cuprinse în împuternicirea dată catre ADI de către Municipalităţile, membre ale sale, de a exercita pentru şi în numele lor anumite prerogative aferente serviciilor precum şi procedurile de votare; • condiţiile de aderare la ADI; • condiţiile restrictive pentru retragerea din ADI ce stipulează penalizări financiare, inclusiv restituirea valorii investiţiei;

 12. Verificarea documentelor – ADI, act constitutiv OR – elemente esentiale ADI • Scopul asociaţiei • Obiectivele asociaţiei • Asociaţia nu va desfăşura activităţi economice directe • Penalizări pentru retragerea din asociaţie • Modalităţi de vot- fiecare membru al Adunării Generale are un vot egal în Adunarea Generală OR • Obiectul de activitate al Societăţii - Societatea îşi desfăşoară activtatea exclusiv pentru Autorităţile Locale care i-au delegat, prin Asociaţie, gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. • Societatea nu poate avea decât capital integral public • Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, conform hotărârii Adunării Generale. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare • capitalul social al operatorului regional trebuie să fie suficient de mare pentru a garanta cel puţin funcţionarea în perioada de tranziţie a contractului de delegare, având o valoare aproximativă la nivelul venitului operaţional pe 3-4 luni.

 13. Verificarea documentelor – Contractul de delegare – elemente esentiale • Planul de unificare a tarifelor • Plan de acţiune care vizează preluarea serviciilor de către Operatorul Regional, cu includerea angajamentului ADI de stabilire a unei politici de tarife comune, pe termen mediu • Master Planul cu lista de investiţii aferentă, • lista bunurilor concesionate aferente serviciilor, • procesul verbal de predare-preluare a acestor bunuri, • anexele cu condiţii specifice (indicatori de performanta) pentru fiecare localitate.

 14. ADI (Preşedinte) Adunarea Generala a Asociaţilor Consiliul Director ROC Adunarea Generală a Acţionarilor Consiliul de Adminsitratie Regionalizarea – Cadrul instituţional Delegarea competenţelor legate de utilităţi Act Constitutiv & Statut Control Delegarea de competenţe Contract de Delegare Managementul Utilităţilor Autorităţi Locale Act constitutiv Capital social • Decizii CLşi CJ • Delegarea către ADI a competenţelor legate de utilităţi • Înfiinţare ROC • Delegarea către ADI a competenţelor (control ROC)