Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pomocí příslušenství: PD294 revize třífázových spotřebičů PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pomocí příslušenství: PD294 revize třífázových spotřebičů

Pomocí příslušenství: PD294 revize třífázových spotřebičů

374 Views Download Presentation
Download Presentation

Pomocí příslušenství: PD294 revize třífázových spotřebičů

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PU294 DELA - měření nářadí a spotřebičů dle ČSN EN 331600, 331610 Pomocí příslušenství: PD294 revize třífázových spotřebičů PD294.2 měření unikajících proudů kleštěmi PD294.7 měření unikajících proudů u zdravotnických zařízení EN 60601 PD294.8 kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu EN 60974 RevisoftDB databázové zpracování ínformací

 2. Přívod měřícího napětí (RISO, IID , IPE) z PU294 Pojistka 50mA/250V – není určena pro výměnu uživatelem !!!! Přepálení—závažná porucha oprava u výrobce Napájecí zásuvka pro PU294 (v třífázové zásuvce musí být N vodič • 0 odpojeny zásuvky od sítě • I Připojeno napětí do obou zásuvek • II odpojeny vodiče spotřebiče od sítě • zkratovány L1- L2- L3- N • RISO, ID , IPE Test přítomnosti napětí na zdířce IF Při stisku tlačítka svítí červená a na displeji IF > 3,99mA

 3. Měření RISO aIDu spotřebičů bez vidlice se provádí z PU294 zkratované L1- L2- L3- N do zdířky L/N PE do zdířky RPE Nutno propojit -přívod měřícího napětí z PU294 POLOHA PŘEPÍNAČE I měření pod napětím P,S součet příkonů ve všech fázích nebo P1-P2-P3 (S1-S2-S3) v jednotlivých fázích (zobrazí se cos fí) U1-U2-U3 měření fázových napětí I1-I2-I3 měření fázových proudů IPE proud ochranným vodičem IF dotykový proud (ochrana relé) ID třífázový rozdílový proud

 4. Zařízení pro obloukové svařování kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu ČSN EN 60974-4 Tato část IEC 60974 stanovuje postupy pro kontrolu zajištění elektrické bezpečnosti zdrojů svařovacího proudu při provozu a po opravě. Tyto postupy se dají použít i pro údržbu. Tato norma platí pro zdroje svařovacího proudu a zároveň pro pomocná zařízení pro obloukové svařování, řezání a příbuzné metody konstruované v souladu IEC 60974-1. Norma neplatí pro zkoušení nových zdrojů svařovacího proudu (např. výrobě) a neplatí také pro zdroje poháněné neelektrickými motory. Zařízení, která nejsou konstruovaná dle IEC 60974-1 nemusí splňovat všechny požadavky této normy. Zkušební technik při kontrole takového zařízení uvede do protokolu seznam požadavků, kterým toto zařízení neodpovídá, současně uvede (upozorní) na případná nebezpečí, popř. nezbytné opatření k nápravě. Na základě protokolu vlastník tohoto zařízení učiní rozhodnutí zda zařízení nadále provozovat případně vyřadit z provozu. Zkoušky bezpečnosti provádí odborný pracovník v oboru elektrických oprav obeznámený se svařováním, řezáním a příbuznými metodami. Zkoušky musí být provedeny při teplotě okolí 100 C až 400 C. Zdroj svařovacího proudu musí být suchý a čistý. Zkoušky se provádí měřícími přístroji, které musí mít minimálně tř.př. 2,5. Výjimku tvoří měření izolačního odporu, kde přesnost není stanovena, ale při měření musí být vzata v úvahu.

 5. Pořadí zkoušek Norma stanovuje jednotlivé postupy (posloupnost dílčích kroků), které je nutno dodržet při kontrole elektrické bezpečnosti zdrojů svařovacího proudu. Tabulka – pořadí zkoušek

 6. Vizuální kontrola • Vizuální kontrola se provádí podle podmínek používání a pokynů výrobce (návod na používání). Podrobný seznam částí svařovacího zařízení, kterým by se při prohlídce měla věnovat pozornost, je popsán v příloze A příslušné normy. • Jedná se o následující části: • Hořák, držák elektrod, svorka zpětného svařovacího proudu (poškozená izolace, vadné spojení, vadné popř. poškozené spínače…) • Napájecí síť (vadné nebo poškozené kabely, poškozené vidlice, kolíky vidlice, upevnění kabelů, nevhodné kabely pro stanovené použití a výkon…) • Svařovací obvod (vadné nebo poškozené vodiče, deformované, vadné nebo tepelně poškozené kolíky (zdířky) spojovacího zařízení …) • Kryty ( chybějící, poškozené části, zanesené chladící otvory, známky přetížení…) • Ovládací a indikační prvky (vadné nebo poškozené spínače, indikační přístroje, kontrolky, nesprávné pojistky…) • Všeobecný stav ( špatná čitelnost značení a štítků, ostatní poškození…) Elektrická zkouška Napětí naprázdno Napětí naprázdno se měří mezi výstupními svorkami svařovacího obvodu. Svařovací zdroj je napájen jmenovitým napětím. V průběhu zkoušky se měří: Efektivní hodnota výstupního napětí svařovacího obvodu. Vrcholová hodnota výstupního napětí při postupném proudovém zatěžování svařovacího obvodu.

 7. U, UO, UOP se měří mezi výstupními svařovacími svorkami. Pokud to není možné z hlediska bezpečnosti nebo kvůli řídícím obvodům (např. zdroje pro plazmové řezání) měří se mezi hořákem a připojením zpětného svařovacího obvodu. Před zkoušením musí být (pokud je to nezbytné) zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku odejmuto,nebo přemostěno (dle pokynů v manuálu). Zdroj je napájen jmenovitým napětím Měřící obvod pro měření napětí naprázdno Při měření musí být vnější svařovací obvod zatížen odporem 5kW. Měřící přístroj musí měřit skutečnou efektivní hodnotu napětí s přesností min +-5%. Při měření vrcholové hodnoty je svařovací obvod postupně zatěžován proudem, který teče přes odpory 0,2kW (min. 65W) a proměnný odpor 5kW (min. 0,6A). Nežádoucí napěťové pulzy jsou odfiltrovány použitým filtrem. Měří se maximální vrcholová hodnota napětí, která se vyskytne na svařovacím obvodu při tomto postupném zatěžování.

 8. Vrcholová hodnota max. napětí naprázdno UOP nesmí při všech možných stupních nastavení překročit štítkové údaje. START Stanovené hodnoty jmenovitého napětí naprázdno

 9. Odpor ochranného vodiče • Měření se provádí mezi kolíkem ochranného vodiče ve vidlici a neživými přístupnými částmi zkoušeného svařovacího zařízení. • Při měření se musí kabely pohybovat, aby se zjistilo případné porušení ochranného vodiče. • U síťových připojovacích kabelů do 5m nesmí hodnota odporu PE vodiče přesáhnout 0,3W. Pro kabely delší jak 5m je dovolený přírůstek odporu PE vodiče 0,1W na dalších 7,5m kabelu. Odpor PE vodiče nesmí překročit hodnotu 1W. • Izolační odpor • Hodnoty izolačního odporu jsou stanoveny v normě a nesmí překročit následující hodnoty: • napájecí obvod - svařovací obvod 5 MW • svařovací obvod – ochranný obvod 2,5 MW • napájecí obvod – ochranný obvod 2,5 MW Při tomto zapojení je měřen izolační odpor mezi napájením a ochranným vodičem. Pro měření izolačních odporů napájení-svařovací obvod a svařovací obvod-ochranný vodič použijte měřicí šňůry z příslušenství PU294

 10. Další možnosti zapojení Při měření RPE, RISO není nutno použít PD294.8

 11. Unikající proud svařovacího obvodu Unikající proud se měří mezi výstupy svařovacího obvodu a svorkou ochranného vodiče. Unikající proud nesmí překročit 10mA efektivní hodnoty střídavého proudu. Zařízení je napájeno jmenovitým napětím, výstupní obvod je ve stavu naprázdno. PD294 není pro toto měřenínutné

 12. Primární unikající proud • Měření primárního unikajícího proudu může být přímé - měření proudu tekoucího ochranným vodičem, nebo nepřímé - měřením rozdílového proudu. • Při měření musí být zkoušené zařízení napájeno jmenovitým napětím, odrušovací kondenzátory nesmí být odpojeny, svařovací obvod je ve stavu naprázdno, zařízení musí být uloženo izolovaně od země a nesmí být připojeno k žádnému uzemnění pouze přes měřící přístroj. Pokud nelze splnit podmínka izolovaného uložení tak měříme unikající proud metodou nepřímou. • Primární unikající proud nesmí překročit následující hodnoty: • 5mA u zařízení připojované vidlicí do a včetně 32A • 10mA u zařízení připojované vidlicí větší než 32A • 10mA u zařízení s trvalým připojením, bez zvláštních opatření pro PE vodič • 5% jmenovitého vstupního proudu v každé fázi u zařízení s trvalým připojením se zesíleným PE vodičem IPE = U/ RS RS 1500 W 0,22 uF Zkušební svorky U 10 000 W RB 500 W 0,022uF

 13. Funkční zkouška • Provedení funkční zkoušky se požaduje pouze při kontrolách po opravě. Při pravidelných kontrolách není provedení funkční zkoušky požadováno. Ověřují se všechny funkce týkající se bezpečnosti kontrolovaného zařízení. • Norma stanovuje následující kontroly: • zařízení pro zapínání a vypínání napájecího obvodu (kontrola zapínání – vypínání všech neuzemněných vodičů, funkční signalizace) • zařízení pro snížení napětí (pokud jsou zdroje svařovacího proudu vybaveny tímto zařízením musí snížit jmenovité napětí naprázdno, když odpor vnějšího svařovacího obvodu překročí 200W) • elektromagnetický plynový ventil • signalizační a světelná návěští • Protokol o zkoušce • Protokol o zkoušce musí obsahovat: • identifikace zkoušeného zařízení • datum zkoušky • výsledky zkoušek • identifikaci technika a jeho podpis • identifikaci zkušebního zařízení • Vzor protokolu je součástí normy – příloha B. • Protokol o zkoušce po opravě musí obsahovat všechny zkoušky uvedené v „Tabulce – pořadí zkoušek“. Pokud některá zkouška nebyla provedena, musí být uvedena. • Po provedené zkoušce je opatřeno kontrolované zařízení štítkem, na kterém je uvedeno datum kontroly.

 14. Norma EN60974-4 celkem podrobně popisuje provádění kontrol svářecích zařízení. Jsou v ní stanoveny postupy při pravidelných kontrolách, tak i postupy při kontrolách po opravách. V normě jsou též uvedeny požadavky na parametry měřících obvodů (speciální filtry, požadované vnitřní odpory voltmetrů, parametry použitých součástek, dimenzování měřicích obvodů, apod.). Poněvadž se jedná o specifické požadavky na měření je třeba, aby technici zabývající se kontrolami svářecích zdrojů prováděli tyto kontroly přístroji, které splňují požadavky normy EN60974-4. Přístroje PU294 DELTA a PD294.8 z produkce METRA BLANSKO a.s. tyto požadavky splňují.

 15. RevisoftDB může spolupracovat jak s novým přístrojem PU294 DELTA, tak i se stávajícím přístrojem PU194 DELTA (pouze přenos dat do PC) Revisoft DB obousměrná komunikace (přenos dat z PU294 do PC, nebo z PC do PU294) automatické přiřazení všech revidovaných spotřebičů do databáze automatické zobrazení nových spotřebičů, které nejsou v databázi spotřebičů automatické zobrazení spotřebičů, které nebyly revidovány  tvorba revizních zpráv tvorba (úprava) šablon tvorba štítků čárového kodu Databázové zpracování naměřených dat Požadavky na instalaci: nainstalovaný doplněk JAVA JRE 1.6 nebo vyšší (je součástí instalačního CD) nainstalovaný ovladač pro USB propojení s přístrojem PU294 (je součástí instalačního CD) procesor 2GHz a vyšší rozlišení obrazovky 1200x1024 databáze a formuláře jsou ukládány ve formátu XML (popř. GZIP) odzkoušení v operačních systémech Widows XP, Linux

 16. Paměť přístroje PU294 DELTA má velikost 256kB a je rozdělena do tří oblastí: Paměť nastavení – uchovává nastavení přístroje (zvolený jazyk ap.) Paměť měření – sem jsou ukládána všechna provedená měření, a identifikační čísla přečtená čtečkou nebo zadaná z klávesnice. Paměť může pojmout až 8000 hodnot. Paměť databáze – obsahuje seznam spotřebičů (až 4000 spotřebičů a 1000 umístění). Do této části paměti nemá uživatel přímý přístup. Pracuje s ní pouze program ReviSoftDB a při přečtení čárového kódu jsou z této části přečteny údaje o spotřebiči a zobrazeny na displeji. Paměť přístroje PU194 DELTA má velikost 8kB a je rozdělena do dvou oblastí: Paměť měření – zde jsou uložena všechna provedená měření a identifikační čísla. Paměť má velikost 1000 hodnot. Paměť mezí – obsahuje uživatelem definované meze, jejichž překročení je signalizováno dvoubarevnou LED na přístroji. Meze lze měnit pouze z klávesnice přístroje.

 17. První spuštění programu RevisoftDB ohlásí, že nemůže otevřít databázi zákazníků a nabídne nové vytvoření databáze. Databáze zákazníků neobsahuje žádné položky a uživatel je musí vytvořit. V hlavní nabídce se volí: Databáze Otevřít databázi zákazníků Nový řádek. (objeví se nový řádek s číslem 0, který je nutno vyplnit (ručně nebo importem dat) min. IDENTIFICATION, DESCRIPTION, LOKATION a LAST REVISION Tím došlo k vytvoření první databáze – údaje o novém zákazníkovi.

 18. Druhé a další spuštění programu RevisoftDB Po spuštění programu se zobrazí hlavní okno. Hlavní okno slouží k ovládání všech funkcí programu. Volbou příslušného tlačítka se spouští jednotlivé úlohy programu RevisoftDB: Komunikace mezi přístrojem a počítačem Práce s databází zákazníků a spotřebičů Tiskové výstupy (revizní zprávy, šablony, štítky čárového kódu) Nastavení parametrů (přenosu dat, portů, uživatelů, cest k ukládání dat, mezních hodnot jednotlivých měření, polohy následně otevíraných oken programu RevisoftDB apod.) Výběr jednotlivých zákazníků z databáze Výběr revizního technika

 19. Databáze Databáze spotřebičů obsahuje následující základní sloupce. IDENTIFICATION - číslo spotřebiče, které jej jednoznačně identifikuje. Většinou to bývá inventární číslo spotřebiče. Toto číslo může být v případě PU294 až 14-ti místné. Každé číslo se v databázi může vyskytovat pouze jednou. Nuly před číslem jsou považovány za platné znaky. To znamená, že spotřebiče označené číslem 00001, 01 a 1 jsou považovány za různé spotřebiče. DESCRIPTION - popis spotřebiče. Text popisující daný spotřebič (např. TV přijímač. Lampa ap.). LOCATION - umístění spotřebiče. Text popisující umístění spotřebiče. Tyto údaje jsou zobrazovány na displeji přístroje PU294 po sejmutí čísla čárového kódu, nebo při zadání čísla z klávesnice. LAST_REVISION - datum poslední revize. TYPE – typ spotřebiče. V tomto sloupci je určeno zařazení spotřebiče podle skupiny používání (A-E), třídy ochrany (I-III) a typu spotřebiče (držený v ruce ap.). CREATED - datum přidání spotřebiče do databáze. INTERVAL - počet měsíců platnosti revize. Program automaticky kontroluje datum poslední revize + počet měsíců platnosti revize a označuje spotřebiče, kterým revize již propadla. FORM - v tomto sloupci je název formuláře, který bude pro daný spotřebič při tisku použit. USER - tento sloupec obsahuje jméno uživatele, který provedl na spotřebiči poslední revizi. VISUAL_TEST – výsledek prohlídky spotřebiče (Vyhovuje / Nevyhovuje). FUNCTION_TEST – výsledek funkční zkoušky spotřebiče (Vyhovuje / Nevyhovuje). **Další sloupce může uživatel přidávat dle své libosti (např. datum výroby, výrobní číslo). Program také přidává další sloupce po přenosu dat z přístroje, podle provedených měření (RISO, RPE, ULN ap.). V příslušném sloupci je pak zobrazeno provedené měření.

 20. Databáze zákazníků obsahuje následující základní sloupce. IDENTIFICATION - jednoznačná identifikace zákazníka. Toto číslo může být v případě PU294 až 14-ti místné. Většinou se používá IČO. Každé číslo se v databázi může vyskytovat pouze jednou. DESCRIPTION - jméno zákazníka. CREATED - datum vytvoření zákazníka. FORM - v tomto sloupci je název formuláře, který bude použit pro vybraného zákazníka při tisku. USER - jméno uživatele, který zákazníka vytvořil. **Další sloupce může uživatel přidat podle požadavků (tel. číslo, adresa ap.). Jméno sloupce – Jednoznačný identifikátor. Může obsahovat pouze velká písmena a číslice. Při psaní jsou malá písmena automaticky převáděna na velká a mezery na podtržítka. Popis sloupce Může obsahovat Výchozí hodnota – Touto hodnotou budou vyplněny všechny řádky nového sloupce (může být prázdné). Typ sloupce – Typ dat, která bude sloupec obsahovat. Uživatel může zvolit Text, Datum, nebo Číslo. Po kliknutí na tlačítko „Přidat sloupec“ je sloupec vytvořen.

 21. Import dat do databáze Kliknutím na ikonu import můžete načíst textový soubor do databázové tabulky. Toto se používá zejména, když již máme připravený seznam spotřebičů z dřívější doby a nechceme jej znovu pracně přepisovat. Jednotlivé položky v textovém souboru musí být odděleny tabulátory. První řádek musí obsahovat identifikátory sloupců, do kterých budou následující data vyplňována. Příklad: IDENTIFICATION <TAB> DESCRIPTION 0001<TAB> Lampa 0002<TAB> TV přijímač Import předchozího souboru způsobí přidání dvou spotřebičů do tabulky. Vyplněné budou pouze sloupce čísla a popisu. Program automaticky doplní datum vytvoření a uživatele, ostatní budou prázdné. Sloupec IDENTIFICATION je povinný. Bez něj se import neprovede. Pořadí sloupců je libovolné.

 22. Sloupec TYPE pro určení typu spotřebiče je trojmístné číslo, které má následující tvar: x x x 1 Skupina A 2 Skupina B 3 Skupina C 4 Skupina D Příklad číslo 1 2 3 Nepřenosný spotřebič Třída ochrany II Skupina C 5 Skupina E 1 Třída ochrany I 2 Třída ochrany II 3 Třída ochrany III 1 Nepřenosný 2 Připevněný 3 Přenosný 4 Držený v ruce 5 Nářadí 6 Zdravotní technika

 23. Příklad uložení (převodu) dat z formátu Excel na textový soubor – soubor vhodný pro import dat do databáze + zobrazení textového souboru

 24. Příklad zobrazení databáze spotřebičů a databáze zákazníků žluté označení - spotřebiče s prošlou dobou revize červené označení – spotřebiče, kde hodnoty měření nesplňují nastavené limity

 25. Odeslání databáze do přístroje PU294 DELTA • Před začátkem revizí může uživatel odeslat seznam spotřebičů vybraného zákazníka do přístroje PU294. Nebyl-li zákazník doposud vybrán, je k tomu uživatel vyzván nyní. • Do přístroje jsou odeslány následující údaje pro každý spotřebič: • Identifikační číslo (max. 14 číslic) • Popis spotřebiče (max. 16 znaků) • Umístění spotřebiče (max. 16 znaků) • Datum poslední revize • Tyto údaje jsou pak zobrazovány na displeji přístroje PU294 při sejmutí čárového kódu, nebo při ručním zadávání identifikačního čísla přes klávesnici přístroje. Přístroj si také zapamatuje číslo zákazníka, kterému spotřebiče patří. Během přenosu je zobrazeno okno s ukazatelem průběhu přenosu. Do přístroje PU294 je z důvodu velikosti paměti odesláno prvních 4000 spotřebičů. Při přenosu databáze do přístroje PU294 je vymazána paměť měření. To z toho důvodu, aby nedošlo k přiřazení měření minulého zákazníka novému.

 26. Odeslání databáze měření do PC Po skončení revizí na spotřebičích máme možnost přenést měření z paměti PU294 do počítače. Program zjistí z přístroje PU294 číslo databáze, kterou obsahuje a zobrazí je v editačním okně. V okně se též zobrazí název firmy. Uživatel identifikační číslo (IČO) databáze potvrdí, nebo má možnost toto číslo změnit. Pokud bude uživatel měnit identifikační číslo databáze spotřebičů (IČO) nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k přepsání údajů o měření do jiné databáze

 27. Uživatel má možnost: Přidat nové spotřebiče do databáze (tlačítko „Přidat do databáze“) Vložené záznamy obsahují pouze identifikační číslo spotřebiče a měření, které bylo prováděno pro tento spotřebič. Ostatní údaje se musí zadat ručně, popř. importem dat. Vymazat nové spotřebiče (jejich označením + DELETE) Jedná se o spotřebiče, na kterých nebyla provedena revize (vyřazené spotřebiče, spotřebiče s delším intervalem revize

 28. Seznam spotřebičů připravených k tisku Spotřebiče, u kterých nepožadujeme tisk, je možné ze seznamu odstranit (DELETE). Odstraněním těchto spotřebičů se seznamu nijak neovlivní databázi spotřebičů. Spotřebiče nadále zůstávají v databázi Nové spotřebiče – spotřebiče s nejnovějším datem poslední revize. Všechny spotřebiče – všechny spotřebiče, které se nacházejí v databázi spotřebičů. Spotřebiče v rozsahu – spotřebiče s identifikačním číslem v zadaném rozmezí. Tisk formulářů

 29. Šablony – příprava formulářů Šablony jsou předtisky formulářů, nebo štítků čárového kódu. Program RevisoftDB vyplní před tiskem všechna políčka z databáze přesně dle jejich nadefinování při jejich vytváření. Vytvoření vlastní šablony (formuláře) je zcela jednoduché. Na plochu se umísťují jednotlivá polička, které se přesně definují. 4 1 3 2

 30. Textové pole – Je určen především pro nadpisy či názvy měření. Tento text již nelze měnit při tiskových výstupech. Databázové pole – V návrhovém zobrazení zobrazuje odkaz na políčko databáze(=A:Riso). Při tiskovém výstupu zobrazení konkrétní naměřené hodnoty. Tato pole lze přímo ve formuláři měnit. Čárový kód – zobrazí čárový kód podle zadaného čísla, případně políčka z databáze. Obrázek – zobrazí jednoduchou grafiku. 1 2 3 4

 31. PU294 - Revize nářadí a spotřebičů Přístroje PU 294 DELTA jsou určeny: Pro revize elektrických spotřebičů ČSN 331610 Pro revize elektrického přenosného nářadí ČSN 331600 Pro revize pracovních strojů ČSN EN 60204-1

 32. PU294 - Revize nářadí a spotřebičů

 33. PU294 - Revize nářadí a spotřebičů

 34. Multitester PU 294 - jednoduchá obsluha Prohlížení paměti Volba měřené veličiny Ukládání do paměti Zadávání identifikačního čísla

 35. Multitester PU 294 - jednoduchá obsluha Pojistka Připojení spotřebiče Konektor Rpe Konektor If Konektor L/N Konektor K1(PD294) Konektor PE Konektor USB A-B Konektor K2(PD294.3, PD294.4)

 36. PD 294.1 – testovací modul Testuje: ID,RPE, UR, IM, IF, ID, Riso

 37. Norma ČSN 33 1600 Revize a kontroly ručního nářadí Mezi elektrické ruční nářadí patří zejména: ruční vrtačky, šroubováky, pily, hoblíky, brusky, leštičky, střihače živých plotů, sekačky na trávu atd.

 38. Norma ČSN 33 1600 Revize a kontroly ručního nářadí Postup při kontrole a revizi ručního nářadí dle ČSN 33 1600 Postup revize ručního nářadí Prohlídka stavu nářadí Měření odporu ochranného vodiče Měření izolačního odporu Zkouška chodu Zpracování dokladu o revizi Postup kontroly ručního nářadí Prohlídka stavu nářadí Zkouška chodu

 39. Norma ČSN 33 1600 Revize a kontroly ručního nářadí Doklad o revizi nářadí: Datum revize nářadí Výsledek revize (dobrý-vadný, opravit) Termín další revize Jméno a podpis pověřeného pracovníka Doklad o revizi musí být uložen do vystavení nové zprávy u provozovatele nářadí, přístupný orgánu státního dozoru.

 40. Norma ČSN 33 1600 Revize a kontroly ručního nářadí Rozdělení elektrického nářadí podle četnosti a doby používání: Skupina A – s nářadím se pracuje jen občas (do 100 provozních hodin/rok) Skupina B – s nářadím se pracuje často krátkodobě (100 až 250 provozních hodin/rok) Skupina C – s nářadím se pracuje často delší dobu (více než 250 provozních hodin/rok)

 41. Norma ČSN 33 1600 Revize a kontroly ručního nářadí Maximální lhůtymezirevizemi (měsíce): třída III(III) A 612 B 36 C 23 Kontrola nářadí – před každým výdejem a každým vrácením

 42. Norma ČSN 33 1600 Revize a kontroly ručního nářadí RPE max. 0,2 Wpři délce přívodu do 3 m plus 0,1 W na každé další 3 m RPE <0,3W měř. proud >10AAC RPE >0,3W měř. proud >200mA AC Po připojení přístroje do sítě je zkontrolován stav ochranného vodiče. Při jeho přerušení nebo výskytu napětí >50V mezi vodiči PE a N, je zobrazen nadispleji výstražný nápis a přístrojem nenímožné dále měřit. Dále se zjistí poloha fáze vůči ochrannému kontaktu a přepne se tak, aby byla v zásuvce PU294 DELTA vlevo. Poloha fáze v zásuvce PU294 DELTA je indikována na displeji.

 43. Norma ČSN 33 1600 Revize a kontroly ručního nářadí RISO: základní izolace 2 MW přídavná izolace 5 MW zesílená izolace 7 MW 500V/ 1mA Zdířka PE(zelená) neživá vodivá část měřeného spotřebiče přístupné dotyku Zdířka L/N (rudá) zkratované pracovní vodiče L a N popř. (L1+L2+L3+N) 50V, 100V, 250V, 500V 4 MW, 40 MW a 400 MW AUTO

 44. Norma ČSN 33 1610Revize a kontroly spotřebičů Norma pro kontroly a revize spotřebičů: • jeobsáhlejší a podrobnější • definuje více výrazů ke kontrole, revizi a prohlídce • rozděluje spotřebičepodle provedení a způsobu používání • klade vyšší nároky na revizního technika • vyžaduje více rozhodování o postupu při revizi • stanovípožadavky na měřicí techniku Revizní technik musí: - rozhodnout zda jde o ruční nářadí nebo elektrický spotřebič - rozlišovat, do které skupiny revidovaný předmět zařadit a jaká měření volit V budoucnu budou určitě obě normy sjednoceny

 45. Norma ČSN 33 1610 Revize a kontroly spotřebičů Do skupiny elektrických spotřebičů se řadí: kuchyňské strojky, myčky nádobí, pračky, holicí strojky, vysavače, žehličky, ohřívače vody, podušky, topidla,odsávačepar, sporáky, trouby, ledničky, klimatizačnízařízení, elektrická kancelářskázařízení, spotřebníelektronika, elektrické měřicípřístroje, prodlužovací šňůry a mnohodalších

 46. Postup při kontrole a revizi elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1610 Postup revize elektrického spotřebiče Prohlídka Měření podle třídy ochrany Zkouška chodu Kontrola nebo oprava označení Zpracování nebo vyplnění dokladu o revizi Postup kontroly elektrického spotřebiče Prohlídka Zkouška chodu Vyplnění dokladu o kontrole Norma ČSN 33 1610 Revize a kontroly spotřebičů