1 / 5

ríša: živočíchy (animalia)

ríša: živočíchy (animalia). podríša: mnohobunkovce (polycytozoa, metazoa). fylogenéza. vznikli z jednobunkovcov tvoriacich kolónie, následne došlo k diferenciácii a vzniku špecializovaných tkanív, na rozmnožovanie slúžia osobitné pohlavné bunky

brittania
Download Presentation

ríša: živočíchy (animalia)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ríša: živočíchy (animalia) podríša: mnohobunkovce (polycytozoa, metazoa)

  2. fylogenéza • vznikli z jednobunkovcov tvoriacich kolónie, • následne došlo k diferenciácii a vzniku špecializovaných tkanív, na rozmnožovanie slúžia osobitné pohlavné bunky • fylogenetická výhoda: zväčšenie rozmeru tela a izolácia od prostredia

  3. embryogenéza • prekonávajú jednotné štádiá: • začiatkom vývoja každého mnohobunkového organizmu je jedna bunka – zygota, • brázdením zygoty vzniká plný útvar – morula. • presunom buniek zo stredu k okraju moruly vzniká dutý útvar - blastula. • vychlípením steny blastuly vzniká gastrula, má 2 zárodočné vrstvy (endoderm a ektoderm), v strede je dutina – archenteron, prvočrevo • (u fylogeneticky vyšších živočíchov pribúda aj tretia zárodočná vrstva: mezoderm)

  4. zo zárodočných vrstiev sa vyvíjajú jednotlivé sústavy orgánov: • z ektodermu: pokožka, časti tráviacej sústavy, exkrečné orgány bezstavovcov, vzdušnice, nervová sústava • z endodermu: časti tráviacej sústavy, pľúca stavovcov • z mezodermu: svaly, kostra, exkrečné orgány stavovcov, gonády, cievna sústava • medzi zárodočnými vrstvami sa formujú telové dutiny (blastocel, u vyššich célom), sú naplnené tekutinou, umožňujú chemickú komunikáciu a vznik regulačných sústav, takto je vytvorené vnútorné prostredie organizmu

  5. systém • podľa stavby a súmernosti • oddelenie: Diblastica, Radiata • zložené z dvoch zárodočných vrstiev: ektodermu a endodermu • lúčovito súmerné • kmene: hubky, mechúrniky • oddelenie: Triblastica, Bilateralia • tri zárodočné vrstvy (ekto- endo- a mezoderm) • dvojstranná súmernosť tela

More Related