1 / 4

etika. kr - kralovehradecky.cz /

Projekt podpory etického vzdělávání Královéhradeckého kraje pro období 2009 -2012 ("Projekt EtV "). http://etika. kr - kralovehradecky.cz /. Projekt podpory etického vzdělávání Královéhradeckého kraje pro období 2009 -2012 ("Projekt EtV „).

bob
Download Presentation

etika. kr - kralovehradecky.cz /

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Projekt podpory etického vzdělávání Královéhradeckého kraje pro období 2009 -2012 ("Projekt EtV") http://etika.kr-kralovehradecky.cz/

  2. Projekt podpory etického vzdělávání Královéhradeckého kraje pro období 2009 -2012 ("Projekt EtV„) Rada Královéhradeckého kraje považuje zlepšení etického prostředí za jednu ze svých priorit podmiňujících úspěšný rozvoj kraje a působících pozitivně na příčiny negativních společenských jevů. Rozhodla se proto vyhlásit Projekt podpory etického vzdělávání Královéhradeckého kraje pro období 2009 - 2012. Tento projekt byl vyhlášen především jako iniciační, vzdělávací a poskytující podporu subjektům, které v dané oblasti již působí nebo působit budou. http://etika.kr-kralovehradecky.cz/

  3. Projekt podpory etického vzdělávání Královéhradeckého kraje pro období 2009 -2012 ("Projekt EtV„) V rámci Projektu EtV jsou každoročně vyhlašovány následující soutěže pro střední a základní školy sídlící nebo působící na území Královéhradeckého kraje: Program podpory implementace etické výchovy na školách Soutěž pro školy, které se rozhodly začlenit (případně tak již učinily) systematicky vedenou a rozvíjenou etickou výchovu do školského vzdělávacího programu jako jednu ze svých priorit. Program podpory etické výchovy na školách Soutěž pro školy, ve kterých je zaveden předmět etická výchova, nebo je prokazatelně systematicky a strukturovaně vyučován v rámci jiných předmětů. http://etika.kr-kralovehradecky.cz/

  4. Projekt podpory etického vzdělávání Královéhradeckého kraje pro období 2009 -2012 ("Projekt EtV„) V rámci Projektu EtV jsou dále finančně podporovány následující činnosti směřující k rozvoji etické výchovy, vzdělávání pracovníků kraje i veřejnosti v oblasti etiky: vzdělávací, osvětové, propagační, publikační a výzkumné činnosti přednášky pro veřejnost pořádané na úřadě Královéhradeckého kraje Dosud proběhly: „Etika a umění“ (Jan Kačer), „Redukce korupce v ČR jako nezbytný krok k prosperitě v naší zemi” (Mgr. Karel Janeček, MBA, Ph.D. ), „Etika a média“ (JUDr. Daniela Drtinová, Ph.D.), „Morálka a instituce“ (Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.), „Trestněprávní prevence jako součást etické výchovy“ (JUDr. Miroslav Antl). http://etika.kr-kralovehradecky.cz/

More Related