1 / 15

Oświata i kultura w gminie Chynów

Publiczne Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Chynowie. Oświata i kultura w gminie Chynów. Gmina Chynów. Szkoła w oczach uczonych…. ,,Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie”

bess
Download Presentation

Oświata i kultura w gminie Chynów

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Publiczne Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Chynowie Oświata i kultura w gminie Chynów Gmina Chynów

 2. Szkoła w oczach uczonych… ,,Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie” Andrzej Frycz Modrzewski „Szkoła powinna dążyć do tego, by młody człowiek opuszczał ją jako harmonijna osobowość, a nie jako specjalista” Albert Einstein

 3. Wójt gminy o oświacie Jednym z największych osiągnięć gminy Chynów jest utrzymanie i rozbudowa sieci szkół. Niemalże w każdej placówce zostały przeprowadzone remonty, powstały nowe ośrodki edukacyjne. Na terenie naszej gminy funkcjonuje 8 szkół podstawowych oraz 2 gimnazja.

 4. Modernizacje szkół Machcin • Jeden z największych remontów miał miejsce w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Machcinie. Kiedyś był to zaniedbany, jednopiętrowy budynek, • ze ścian odpadał tynk, a z sufitu wystawała słoma. Dzięki pomocy rodziców i Komitetu Remontu • i Rozbudowy Szkół oraz gminy, w latach 1991-1992 powstał nowy budynek. Pomalowano ściany, utworzono salę gimnastyczną oraz salę komputerową.

 5. Prace remontowe szkoły w latach 1991-1992 Publiczna Szkoła Podstawowa w Machcinie im. Jana Pawła II – stan obecny

 6. Budziszynek Podobne przemiany przeszła Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Uśmiechu w Budziszynku. W 2000r. dobudowano część szkoły, doprowadzono kanalizację i odnowiono klasy. Powstała także nowoczesna sala komputerowa.

 7. Inwestycje w Chynowie W Chynowie powstało: • Publiczne Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w 2001r., a przy nim: - hala sportowa poświęcona pamięci Jana Pawła II w 2006r. - obiekt sportowy „Orlik 2012” w 2009r. • Wyremontowano też Publiczną Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego. Wyposażono ją w nowoczesną pracownię komputerową oraz bibliotekę multimedialną, a przy niej wybudowano: - przedszkole w 2007r. - plac zabaw dla dzieci w 2006r.

 8. Publiczne Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Chynowie i hala sportowa poświęcona pamięci Jana Pawła II

 9. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kornela Makuszyńskiego w Chynowie. Plac zabaw przy ZSP w Chynowie.

 10. PSP im. Jana Brzechwy w Sułkowicach PSP im. Poetów Polskich w Zalesiu PSP im. Marii Konopnickiej w Pieczyskach PSP im. ks.Tadeusza Stokowskiego w Watraszewie Zespół szkół w Drwalewie

 11. Dom kultury Nasz nowy Dom Kultury powstaje dzięki aktywnej działalności władz samorządowych. Przygotowywanie terenu pod Dom Kultury. Fundamenty naszego przyszłego miejsca spotkań :)

 12. Biblioteki gminne Biblioteki zapewniają dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji mieszkańcom gminy.Służą rozwijaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności gminnej, upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury. Biblioteka gminna w Chynowie Filia biblioteczna w Drwalewie

 13. Coś dla duszy i ciała… „Zespół Folklorystyczny Ziemi Grójeckiej”, kiedyś „Vistula” działa w ramach akcji „Działaj lokalnie” promowanej przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Gminny Klub Sportowy Chynów zachęca młodzież do aktywności ruchowej i daje szanse na zaprezentowanie swoich umiejętności fizycznych.

 14. Nasz obiekt trampoliną dla mistrzów! Kompleks boisk „Orlik 2012” służy nie tylko uczniom gimnazjum, ale także wszystkim mieszkańcom gminy Chynów. (www.chynow.pl)

 15. W skład Zespołu Projektowego wchodzą… Martyna Mirecka Aleksandra Marchewka Karolina Maciak Katarzyna Woźniak Marta Świcińska Piotr Dmowski Pod kierunkiem p. Lilli Ambroziak Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.

More Related