guia d aprenentatge angl s n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Guia d’aprenentatge [ ANGLÈS ] PowerPoint Presentation
Download Presentation
Guia d’aprenentatge [ ANGLÈS ]

play fullscreen
1 / 33
Download Presentation

Guia d’aprenentatge [ ANGLÈS ] - PowerPoint PPT Presentation

barid
84 Views
Download Presentation

Guia d’aprenentatge [ ANGLÈS ]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Espai d’Aprenentatge de Llengües CRAI de la URV Guia d’aprenentatge [ANGLÈS] Aquesta guia us vol ajudar a ser més autònoms en el vostre procés d’aprenentatge de l’anglès. Aquí teniu tota una sèrie de suggeriments, materials i recursos que us permetrà treballar cadascun dels diferents aspectes de la llengua. Llibres de Text Recursos en línia

 2. Llibres de Text Llibres EAL (APR ANG TEXT) • OXFORD New English File • OXFORD New Headway • OXFORD PracticeTests withkey FCE, PET, CAE En aquesta secció trobareu una selecció de recursos de què disposem a l’Espai d’aprenentatge de llengües (EAL) per tal de preparar-vos per certificar un nivell, així com poder seguir un curs de manera autònoma. A més, podeu fer una cerca avançada d’altres llibres de text a través del Catàleg de la Biblioteca amb la localització “APR ANG TEXT”. - OXFORD New English File Elementary - OXFORD New English File Intermediate - OXFORD New English File Pre- Intermediate - OXFORD New HeadwayElementary (Interactive Practice) - OXFORD New HeadwayIntermediate (Interactive Practice) Ordinadors EAL

 3. Recursos en línia Voleu accedir a recursos en línia que us permetin treballar les diferents competències lingüístiques de la llengua anglesa? Cliqueu l’enllaç de la pàgina que més us interessi per accedir-hi directament. Trobareu la descripció del contingut d’aquests enllaços, entre d’altres, a l’apartat de Recursos d’anglès de la pàgina web de l’EAL. Web EAL (Recursos Anglès)

 4. Comprensió Oral (CO) L’objectiu principal d’aquesta secció és permetre’t millorar la capacitat d’entendre i seguir tot tipus de converses, tant en l’àmbit formal com en l’informal, per tal de comprendre els conceptes generals i la informació més específica d’una exposició oral amb més facilitat. Cliqueu sobre l’apartat que més us interessi: Autoavalua’t!

 5. Activitats Suggerides CO Aquí trobareu una sèrie d’activitats que us poden ajudar a millorar en l’àmbit de la comprensió oral (Listening). CO

 6. Materials CO Aquesta secció us permet tenir una idea general del tipus de materials que podeu utilitzar per tal de millorar la vostra comprensió oral. CO

 7. Recursos CO Aquí teniu un llistat dels recursos que l’Espai d’aprenentatge de llengües posa al vostre abast per treballar la comprensió oral en anglès. CO

 8. Comprensió Escrita (CE) Aquesta secció està destinada a ajudar-vos a millorar la vostra fluïdesa i comprensió lectora (Reading) en contextos tant formals com informals. Autoavalua’t!

 9. Activitats Suggerides CE Aquí hi trobareu una sèrie d’activitats que us poden ajudar a millorar la vostra comprensió escrita (Reading). CE

 10. Materials CE Aquesta secció us permet tenir una idea general del tipus de materials que podeu utilitzar per tal de millorar la vostra comprensió escrita (Reading). CE

 11. Recursos CE Aquí usproporcionem una sèrie de recursos que us poden ajudar a millorar la vostracomprensió escrita. En el llistat del CRAI només hi consta una petitamostra de totsels recursos de quèdisposem a l’Espaid’aprenentatge de llengües. CE

 12. Expressió Oral (EO) Aquestapartatestàdirigit a aquelles persones que vulgueumillorar la vostra parla (Speaking) de manera que finalmentsapigueuexpressar-vos oralment, i de manera adequada, en qualsevolsituació comunicativa en anglès. Autoavalua’t!

 13. ActivitatsSuggerides EO Aquí hi trobareu una sèrie d’activitats que us poden ser útils per millorar la vostra expressió oral (Speaking). EO

 14. Materials EO Aquesta secció us permet tenir una idea general del tipus de materials que podeu utilitzar per tal de millorar la vostra parla. EO

 15. Recursos EO Trobareu molts més recursos bibliogràfics a l’Espai d’aprenentatge de llengües al CRAI. En aquesta secció només hi ha una selecció dels que us poden ser més útils. EO

 16. Expressió Escrita (EE) Aquesta secció us permetrà millorar l’adequació i el contingut dels vostres escrits (Writing),de manera que aprendreu a comunicar-vos apropiadament, ja sigui en textos formals o informals. Trieu l’apartat que més us convingui. Autoavalua’t!

 17. ActivitatsSuggerides EE Aquestes activitats estan enfocades a millorar l’organització i cohesió dels vostres textos. També us donen idees que us poden ajudar a l’hora de desenvolupar el text i el seu contingut. EE

 18. Materials EE Aquí teniu una petita guia dels materials que podeu necessitar per millorar la vostra expressió escrita (Writing). EE

 19. Recursos EE Aquest és un recull de llibres que us poden ajudar mentre treballeu la vostra expressió escrita. Al CRAI en trobareu molts més que de ben segur també s’adeqüen a les vostres necessitats. EE

 20. Gramàtica (GR) Aquest espai us vol guiar a l’hora d’aprendre les estructures i normes gramaticals de l’anglès, per tal que les pugueu aplicar amb més precisió en el futur. Aquí podreu ampliar i millorar el vostre coneixement sobre la gramàtica i l’estructura de la llengua en general. Autoavalua’t!

 21. Activitats Suggerides GR Aquestesactivitatssón una guia que uspot facilitar l’aprenentatge i millora de la gramàtica. GR

 22. Materials GR Aquí teniu una petita guia dels materials que us poden ser útils per adquirir, ampliar i millorar el vostre coneixement de la gramàtica anglesa. GR

 23. Recursos GR Aquestaés una selecciód’algunsdels recursos disponibles a l’Espaid’aprenentatge de llengües. Dirigiu-vos al CRAI per descobrirquinsus poden ser mésútils. GR

 24. Vocabulari (VOC) Aquestaseccióusservirà per adquirir, i també ampliar, el vostrevocabulari, tant general comespecífic o tècnic. Consulteuelsmaterials i recursos que usoferim! Autoavalua’t!

 25. ActivitatsSuggerides VOC Aquestesactivitatssón una guia que uspotajudar a aprendre i ampliar el vostrevocabulari. VOC

 26. Materials VOC Aquesta secció permet que us feu una idea del tipus de materials que podeu utilitzar per ampliar el vostre vocabulari. VOC

 27. Recursos VOC Aquest espai us ofereix una petita selecció de tots els recursos disponibles a la secció de l’EAL que us permeten adquirir nou vocabulari en anglès. N’hi ha molts més al vostre CRAI, a l’abast de tots els membres de la comunitat universitària. VOC

 28. Pronunciació (Pron) En aquesta secció us oferim una sèrie de pautes i materials útils perquè pugueu millorar el vostre accenti l’entonació de la llengua anglesa. Autoavalua’t!

 29. ActivitatsSuggeridesPron Aquestesactivitatsus poden servir per millorar la vostrapronunciació i entonació en una llenguaestrangera. Pron

 30. MaterialsPron Aquestapartatpretén que usfeu una idea general de quintipus de material podeufer servir per millorar la pronunciació. Pron

 31. Recursos Pron Aquí teniu un reculld’algunsdels recursos que usofereixl’Espaid’aprenentatge de llengüesper treballardiferentsaspectes de pronunciació de l’anglès. Pron

 32. Autoavaluació Per tal de poder fer servir els nostres recursos d’autoavaluació, heu de ser membres de la comunitat URV i estar inscrits al servei de l’EAL (fitxa d’usuari). Al Moodle de l’EAL hi ha una secció anomenada “Aprendre a aprendre”, en la qual, a banda d’aquesta mateixa guia, hi trobareu tot un seguit de pautes d’autoavaluació de les diferents competències lingüístiques (CO, CE, EO, EE, GR, VOC, Pron). A més a més, també hi teniu un recull dels ALTE can-do statementsdel Consell d’Europa. Aquest material us ajudarà a acabar-vos d’avaluar i tenir una referència del vostre nivell dins del Marc Europeu Comú de Referència (MECR).

 33. Amb la col·laboració:-La Factoria (CRAI de la Universitat Rovira i Virgili)-Laia González (Beca de Col·laboració a l’Espaid’Aprenentatge de Llengües) Espai d’Aprenentatge de Llengües CRAI de la URV