slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Organisasjon og ledelse - en undervurdert sykepleierkompetanse? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Organisasjon og ledelse - en undervurdert sykepleierkompetanse?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

Organisasjon og ledelse - en undervurdert sykepleierkompetanse? - PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on

Organisasjon og ledelse - en undervurdert sykepleierkompetanse? Rokkansenteret/Høgskolen i Bergen, 29.09.05 Arne Orvik, Høgskolen i Ålesund. Lars Jørgen Vik foto. Sykepleie kan være både vakkert og høyverdig …. Pasienten først ( NOU 1997:2)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Organisasjon og ledelse - en undervurdert sykepleierkompetanse?' - barbara-beasley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Organisasjon og ledelse

- en undervurdert sykepleierkompetanse?

Rokkansenteret/Høgskolen i Bergen, 29.09.05

Arne Orvik, Høgskolen i Ålesund

Lars Jørgen Vik

foto

slide2

Sykepleie kan være både vakkert og høyverdig …

Pasienten først (NOU 1997:2)

– ” et medmenneske som skal behandles med takt og diskresjon slik at dets verdighet ivaretas, angst møtes og integritet respekteres.»

”Å dra omsorg for syke mennesker er det ypperste av all menneskelig gjerning.”

fritt etter Katie Eriksson

”Prinsippet om at kvar einskild person har ein ukrenkjeleg verdi skal leggjast til grunn for arbeidet.”

St. meld. 26, 1999-2000

”Hennes sykepleie var som en fullkommen symfoni.”

Pasientuttalelse, fritt etter Dagfinn Nåden

tydelig modig og stolt
Tydelig, modig og stolt …

Klinisk kompetanse nødvendig,

men ikke tilstrekkelig ….

slide4

Hvordan kategorisere området?

Ledelse?

Administrasjon?

Organisatorisk kompetanse?

”Organisatorisk kompetanse er en mangel ved dagens sykepleierutdanning.”

Reidun Norvoll (2001)

”Framtidens sykepleiere trenger organisatorisk kompetanse.”

Vibeke Krøll & Hanne Hansen 2000

inntak
Inntak

Realitets-sjokket

Fagperspektiv

- sykepleie

Kompetanse-begrepet

Organisasjons- og ledelsesteori

Organisatorisk kompetanse

realitetssjokket 1 en kulturkollisjon
Realitetssjokket (1)– en kulturkollisjon

”Den nyutdannede

sykepleier”

Høgskolens verdier og forventninger

Arbeidsplassens verdier og forventninger

Rollen som

leder

Rollen som

organisasjons-

medlem

Omsette

faglige

idealer

til praksis

Organisatoriske roller

slide8

Fagperspektiv (1)

. Arbeidsorganisering (indre)

Sykepleiens

kjerne

Sykepleiens rammer

- organisasjonskonteksten

Helseorganisasjon (ytre)

En misforstått dikotomisering?

slide9

Fagperspektiv (2)

Sykepleiens rammer (organisasjonskonteksten) er en del av sykepleiens innhold

Sykepleien trenger perspektiver, språk og metoder som kan fange organisasjonskonteksten.

Dekontekstualisering innebærer en romantisering av sykepleiefaget.

slide10

Fagperspektiv (3)

Ole Berg

- sykepleiernes arbeid i sengeposter i sykehus er ’husholdningspreget’.

Organisasjonsforskerne Sveiby og Risling,

- kunnskapsorganisasjoner som sykehus er avhengig av at fagpersonalet også tar ansvar for arbeidsorganisering; daglig drift og utvikling, fordi den pasientopplevde kvaliteten er avhengig av en slik dobbeltkompetanse.

Husholdningsarbeid

eller

hundreårsutfordring?

Rammefaktorperspektivet:

 • Katie Eriksson
 • Patricia Benner
 • Hesook Suzie Kim
kompetansebegrepet 1
Kompetansebegrepet (1)

Kompetanse, eller yrkeskunnskap, utvikles gjennom, og må forstås som, individets møte med en organisasjon, en tradisjon eller en kultur

Torunn Hamran 1992

Å være en dyktig praktiker innebærer å beherske en kulturell, materiell og økonomisk helhet. Bengt Molander 1993

kompetansebegrepet 2
Kompetansebegrepet (2)
 • knyttet til en kontekst
 • oppstår i sosiale relasjoner
 • forankret i noe overindividuelt
 • resultat av synergieffekter
 • inneholder en handlingskomponent
 • inkluderer et kritisk, refleksivt perspektiv

Den snevre og den brede

sykepleierkompetansen

Krøll & Hansen 2000

Kontekstavhengige kompetansebeskrivelser i sykepleien (EU).

organisasjons og ledelsesteori 1
Organisasjons- og ledelsesteori (1)

Organisasjons-struktur

Organisasjons-kultur

Organisasjons-prosesser

Sykepleie foregår i (og mellom) organisasjoner systemforståelse og prosessforståelse

slide14

Organisasjons- og ledelsesteori (2)

Organisasjons-struktur

Organisasjons-kultur

Organisasjons- kompetanse

Organisatorisk

kompetanse

Organiserings- kompetanse

Organisasjons-prosesser

organisatorisk kompetanse fremmer faglig forsvarlighet
Organisatorisk kompetanse fremmer faglig forsvarlighet

Klinisk kompetanse

Faglig forsvarlig og

omsorgsfull helsehjelp

b)

a)

c)

Organisatorisk kompetanse

den dobbelte sykepleierkompetanse 1
Den dobbelte sykepleierkompetanse (1)

”Den dobbelte kompetanse”

Sveiby & Risling (1987)

”Det dobbelte grepet”

Molander (1993)

den dobbelte sykepleierkompetanse 11
Den dobbelte sykepleierkompetanse (1)

Organisatorisk kompetanse

Klinisk

kompetanse

Klinisk kompetanse og organisatorisk kompetanse

er ikke motsetninger, men gjensidig utfyllende og avhengige kompetanser

Fag

Org.

Tett grenseflate mellom fag og organisering (Shortell & Kaluzny 1997).

to former for organisatorisk kompetanse
To former for organisatorisk kompetanse

Klinisk

kompetanse

Organisatorisk kompetanse

Organisasjons- kompetanse

Organiserings- kompetanse

”Organisasjon og organisering i helsetjenesten.” NTNU

slide19

Organisasjonskompetansen

Organisatorisk kompetanse

Klinisk kompetanse

Organisasjons- kompetansen

 • Pasient
 • Profesjon
 • Produksjon

Organiserings- kompetansen

 • Samhandling
 • Ledelse
 • Endring

Fokus: verdikonflikter

Refleksiv

Handlingsrettet

Trikulturelle, politiserte sykepleiere?

slide20

Pasient

Pårørende

Profesjon

Prestasjon

Person

Produksjon

Helseorganisasjon – interessentanalyse

Konfliktfelt

Harmonifelt

Interessenter:

 • pasient og pårørende
 • profesjon og person
 • produksjon og prestasjon

Organisasjonsformer er ikke nøytrale, men bærere av verdier.

helseorganisasjoners janus ansikt
Helseorganisasjoners Janus-ansikt

Økonomisme

Humanitet

Humanistisk

institusjon

Effektivitet

Økonomisk bedrift

Biologisme

Økonomismen og biologismen finner hverandre,

 • og truer mennesket i helsetjenesten

Maj Len Sundin 2002

pasienten f rst den normative verdipyramiden
Pasienten først? Den normative verdipyramiden

Pasient

Sykepleieres rollekonflikter

Helseorganisasjonens verdikonflikter

Harmoni

eller

konflikt

?

Profesjon

Produksjon

slide23

”Utvalget mener imidlertid at det er lite hensiktsmessig å legge til grunn en oppfatning om en slik motsetning i analysen. Tvert imot er det utvalgets oppfatning at et mest mulig konsekvent fokus på pasientens behov ofte også vil utløse gode effektiviseringstiltak eller arbeidsmiljøfremmende tiltak. Effektiv drift virker naturligvis til pasientens beste ved at det frigjøres midler som kan brukes til ytterligere pasienttiltak. Hvis sykehusets ressurser brukes på en planmessig måte for best mulig å dekke pasientbehov, vil dette normalt også virke positivt for medarbeiderne og arbeidsmiljøet. Ved at medarbeiderne får utviklet og brukt sin kompetanse og får gleden av å se at det gjennom samarbeid skapes resultater til beste for pasientene, vil også arbeidsmiljøet bedres.” NOU 1997: 2:42.

 konsekvenser av tilsløring?

pasientbegrepet under press
Pasientbegrepet under press

Pasient

Bruker

Beboer

Borger

Klient

Kunde

Tjenestemottaker

 pasientverdier er under press?

en verdikamp om tid
En verdikamp om tid …

Langsom tid

eller

kort tid?

Syklisk tid

eller

lineær tid?

produksjonen f rst den bedrifts konomiske verdipyramide
Produksjonen først? Den bedriftsøkonomiske verdipyramide

Produksjon

Helseorganisasjonen som BEDRIFT

Organisasjonseffektivitet

Profesjon

Pasient

slide27

”Språkbruken knytt til bruken av økonomiske verkemiddel i helsetenesta kan også verke framandgjerande og lett leie tankane over på industriell produksjon. Det er viktig at ein prøver å unngå ei teknokratisk prega språkføring, fordi språkbruken lett kan smitte over på måten vi til sist behandlar einskildmennesket på.”

produksjonstenkning
Tendensen til å avgrense omfattende helse- og omsorgsoppgaver til bare å gjelde den medisinske behandlingen

 entydiggjøring

Produksjonstenkning
 • Produksjonstankegangen er ikke gal i seg selv, men kan bli gal når den brukes på områder der den har lite gyldighet, som omsorg (Rønning 2004) og helse (Lian 2001)

 varifisering

Økonomismen

Biologismen

profesjonen og pasienten f rst den omvendte verdipyramide
Profesjonen og pasienten først? Den omvendte verdipyramide

Profesjon

Pasient

Helseorganisasjonen som INSTITUSJON

Organisasjonshelse

Helseorganisasjonen som BEDRIFT

Organisasjonseffektivitet

Produksjon

”Helsepersonell bærer organisasjonens grenser i sine kropper.” H. Vike

arbeid verdighet og integritet
Arbeid - verdighet og integritet

Integritet innebærer:

 • en kognitiv og moralsk helhetlig fungering som muliggjør innflytelse og kontroll over eget virke og omgivelsene
 • å leve i en overkommelig virkelighet
 • noe som understøtter helse og velvære
 • å være villig til å gjøre det vi gjør
 • at det vi gjør ikke går imot våre overbevisninger og verdier

Sørensen/Grimsmo 2004

Schabracq 2003

Tidligere AML § 12: ”Arbeidet må tilrettelegges på en slik måte at den ansattes verdighet ikke krenkes.”

Ny lov § 4-3:

”Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakerens integritet og verdighet ivaretas.”

slide31

Organiseringskompetansen

Organisatorisk kompetanse

Klinisk kompetanse

Organisasjons- kompetanse

 • Pasient
 • Profesjon
 • Produksjon

Organiserings- kompetanse

 • Samhandling
 • Ledelse
 • Endring

Samhandling basisferdigheten i organiseringskompetansen

Ledelse er en av avansert form for samhandling,

Endring er en avansert form for ledelse.

Handlingsrettet

Refleksiv

begrepet organisering
Begrepet organisering.

Prosessuell organisasjonsforståelse 

Organisering

Karl Weick

 • ”Prosessutvikler.”
 • ”Åpen retur” til sykehuset.
 • ”Organisatorisk omsorgssvikt.”
 • ”Pasientforløp” og ”pasientflyt”
 • ”Å lose pasienten gjennom helseløypa.”
 • ”Individuell plan: tiltak og tjenester henger sammen.”
samhandling intraorganisatorisk
Samhandling – intraorganisatorisk.

Sekvensiell avhengighet

Preoperativ

forberedelse

Operativt inngrep

Postoperativ pasienttilstand og sykepleie

Pasientforløp: ”vandring i pasientens fotspor”

slide34

Samhandling – interorganisatorisk.

Hjemme-

sykepleie

Mot-

takelse

Akutt-

avdeling

Rehabilitering

Sykehjem

Hjemme-

sykepleie

Bakgrunnsenighet?

”Tjenesteproduksjon i form av prosesser på tvers av ansvarsområder utgjør en konstant utfordring med hensyn til kvalitet.”

Asbjørn Aune 2001

slide35

Fra samhandling til ledelse.

‘Ledet’

Leder

‘Ledet’

”Ledet”

Felles forståelse

kultur

kultur

Ledelse som delkompetanse

Ledelse som delkompetanse

Semiotikk – kommunikasjon som kulturelle møter

Kommunikativ (sam)handlings-rasjonalitet.

prosessforst else p virker ledelsesformen
Prosessforståelse påvirker ledelsesformen.

Arbeidsprosesser

Kjerneprosess

Profesjonsutøvelse

Støtteprosess

Kyndighet

mot

myndighet.

(Strand).

Helseledelse

slide37

”Walk away or walk around?”*)

Samfunnsforskeren Bente Rasmussen:

 • Desentralisering av ansvar et gode
 • Arbeidspsykologiske jobbkrav

MEN:

 • Fagpersonalet ivaretar faglig kvalitet
 • Ansvar større enn myndighet
 • Ansvarsoversvømmelse
 • Styring av ressursene er lederansvar
 • Ledere redusert til budsjetteknikere

”dobbeltprosessen av demokratisering og effektivisering”

E.O. Eriksen

Lederutvikler Anne Grethe Solberg:

 • Relasjonskompetanse er gammeldags
 • Framtidas leder bør være usynlig:
 • Oversikt over kunnskap
 • Evne til å tenke strategisk
 • Lav profil innad, store nettverk utad 
 • Respekt for ansattes kunnskap
 • Evne til å få fram faglig uenighet
 • Evne til å delegere
 • La de ansatte ta beslutninger
 • Lederen er tilrettelegger

http://www.dagbladet.no/nyheter/2004/07/08/402603.html

Selvledelse- moderne, men ikke nytt

*)Helge Hernes 2001

slide38

Ledelse – en allmenn kompetanse

Ledelsesprosessen =

summen av lederatferd (”samspill”) i organisasjonen

ledelse la medarbeidere fylle lederroller
Ledelse – å la medarbeidere fylle lederroller

Endring i form av

Ønsket utvikling

Endring i form av

Nødvendig tilpasning

Mål

Daglig drift

Samhandle

Analysere

Eksperimentere

Problemløsningsmetoder

ledelse p ulike niv er
Ledelse på ulike nivåer

Ledelse på

organisasjonsnivå

Institusjonell

ledelse

Ledelse på

avdelings-/enhetsnivå

Administrativ

ledelse

Ledelse på gruppenivå

Faglig

ledelse

Faglig ledelse = Arbeidsledelse + Teamledelse (instrumentell) (ekspressiv)

slide41
Ledelse som strategi i

profesjonalisering:

Management-ledelse

Faglig ledelse

Wenche Sommervold

Ledelse av eget fag eller: ledelse - et eget fag?

New Public Management

 • Managerialismen
 • Mer ledelse, mindre profesjon
slide42

Prosessforbedring - endringskompetanse

http://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/utredningsserien/prosessforbedring_klinisk_virksomhet_kvalitetsforbedring_psykisk_helsevern_ik-2756.pdf

organisatorisk kompetanse i profesjonsut velse og ledelse
Organisatorisk kompetanse - i profesjonsutøvelse og ledelse

KRITISK REFLEKTERENDE

 Perspektiver, språk

HANDLINGSORIENTERT

 Metoder

Organisasjons-forståelse

Organisasjonsrettet atferd

”Ledelse er å produsere handlingsrettet mening.” Torodd Strand (2001)

slide44

”Mange sykepleiere har ønsket at deres yrkesgruppe skal frigjøres fra oppgaver som ikke er direkte pleie eller ikke har nær sammenheng med pasienten. Det mange ikke har sett, er at en rekke funksjoner har direkte innflytelse på hvordan sykepleien kan utføres. Ledelse og organisering av sykepleien og deltakelse i driften av hele institusjonen/enheten, legger forholdene til rette for god, direkte sykepleie til den enkelte pasient. Direkte sykepleie alene har ikke denne muligheten.”

Elisabeth Holter 1995:13

Organisatorisk kompetanse 

Inkludere organisasjonskonteksten i sykepleiefaget 

Erkjennelse av at sykepleie er et ”organisasjonstungt” område 

Tydeliggjøring av sykepleien og av sykepleiens rammebetingelser.

rammeplankrav 2004
Rammeplankrav (2004)

”Organisasjon og ledelse, politikk og lovverk” (s.7):

 • organisere, administrere og lede
 • samarbeide på alle nivåer i helsetjenesten
 • saksbehandling
 • forståelse for rammebetingelser
 • forståelse for helsetjenestens oppbygging
 • kritisk-analytisk holdning til helsetjenesten
 • bidra til at faglige normer (verdier) legges til grunn i helsepolitiske beslutninger

Handlingsdyktige,

men også politiserte sykepleiere

Handling

Refleksjon

organisatorisk kompetanse en framtidsrettet kompetanse
Organisatorisk kompetanse – en framtidsrettet kompetanse?
 • ”Framtidens sykepleiere trenger organisatorisk kompetanse.”Vibeke Krøll & Hanne Hansen 2000
 • ”Organisatorisk kompetanse skal inn i sykepleierutdanningen.”

fritt etter Bente GH Slaatten, Sykepleierkongressen, 2002

 • ”Sykepleien trenger et nytt organisasjonsfag, som kan støtte overgangen til en mer profesjonell, klinisk yrkesrolle i nye organisasjonsformer.”

fritt etter Nina Olsvold og Reidun Norvoll ( 2000)

en farbar vei
En farbar vei?
 • Kan organisatorisk kompetanse være en gyldig kategorisering for å fange den organisasjonsvirkeligheten som sykepleie og helsefaglig samarbeid foregår i?
 • Inngår organisatorisk kompetanse i selve sykepleiefaget, eller er tverrfaglighet en konsekvens av denne kompetansens egenart?
 • I hvilken grad kan organisatorisk kompetanse bidra til økt fellesforståelse på tvers av fag- og organisasjonsgrenser?