leidinggeven aan professionals in modern onderwijs n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Leidinggeven aan professionals in modern onderwijs PowerPoint Presentation
Download Presentation
Leidinggeven aan professionals in modern onderwijs

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18
badu

Leidinggeven aan professionals in modern onderwijs - PowerPoint PPT Presentation

0 Views
Download Presentation
Leidinggeven aan professionals in modern onderwijs
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Leidinggeven aan professionals in modern onderwijs Van resultaatgebieden en competentieprofiel naar invulling Masterclass voor leidinggevenden Josée Bours en Frans Jansen

 2. Kenmerken masterclasstraject leidinggevenden • deels vraag- , deels aanbod gestuurd • Kritische beroepssituatie leidt tot leervragen • Inhoudelijke en procesmatige bijeenkomsten • Collectieve leervragen -> inhoud • Reflectie op persoonlijk leiderschap -> proces • Eisen aan certificaat

 3. Kenmerken masterclass leidinggevenden • Eerst de juiste invulling kiezen op basis van de eigen werksituatie, eigen sterktes/zwaktes en behoeften m.b.t. accenten • Leren door te doen • Leren van en met elkaar (interne experts) • Ondersteund door externe experts (structuur; overzicht ; kritische reflectie)

 4. De best denkbare KW1C-directeur….. • … is een professional ? • … is een manager? • … is een leidinggevende professional ?  voldoet aan competentieprofiel voor leidinggevenden van KW1C

 5. Competentieprofiel leidinggevende KW1C • ondernemerschap • individueel gericht leiderschap • kwaliteitsbewustzijn • resultaatgerichtheid • groepsgericht leiderschap • organisatiebewustzijn • besluitvaardigheid • planvaardigheid

 6. Resultaatgebieden leidinggevende KW1C • Voorbereiding en uitvoering geven aan collegebeleid • Leiding en sturing geven aan onderwijs- en dienstverleningsprocessen • Aansturen en adviseren van het team bij implementatie onderwijsbeleid • Leiding en sturing geven aan de in de organisatie-eenheid werkende medewerkers

 7. Hoe stel je vast of iemand competent is …..? Competentie: • meer dan de optelsom van kennis, vaardigheden en attitude • ontwikkelbaar • niet sluitend te definiëren maar wel waar te nemen • manifesteert zich in concreet gedrag in de beroepspraktijk Het vermogen om bewust effectief gedrag te vertonen in beroeps(kritische) situaties effectief gedrag gewenst resultaat bereiken

 8. Beroepskritische situatie - kenmerken • complex van aard • essentieel aspect van het werk • komt regelmatig voor • herkenbaar voor alle deelnemers • niet routinematig

 9. Trigger • extern • intern Professionaliseringscyclus Besef/diagnose Wat kan ik? Focus Wat wil ik? Evaluatie Is het doel bereikt? Wat beweegt mij? Wat inspireert mij? Keuze en planning Wat kies ik? Hoe ga ik het doen? Actie Wat doe ik feitelijk? Mijn Ontwikkelings Plan

 10. Hoe stuur ik veranderingsprocessen aan? Bestrijding voortijdig schooluitval; Vertrouwen als sleutelbegrip in organisatie; Psychologie van motivatie; Vertaling van beleid in praktijk. Voorbeelden collectieve leervragen

 11. Programma masterclass traject KW1C • inventarisatie beroepskritische situaties door RdM • uitleg resultaten en krachtenanalyse door RdM • 6 bijeenkomsten inhoud door externe deskundigen • 3 procesdagen leiderschapsstijlen door KPC-groep • Parallelle lijn van maatjestrajecten (inhoud) coaching en intervisie

 12. inventarisatie beroepskritische situaties Uitleg resultaten en krachtenanalyse 3 bijeenkomsten inhoud Procesdag leiderschapsstijlen 2 bijeenkomsten inhoud Procesdag Inhoud Afsluitende procesdag Parallelle lijn van coaching en intervisie Programma masterclass traject

 13. Beschrijf een beroepskritische situatie uit uw eigen, actuele ervaringen in de functie van leidinggevende volgens het bijgeleverde format. Opdracht 1

 14. Beschrijf vanuit uw geformuleerde beroepskritische situatie welke kennis, vaardigheden en houding noodzakelijk zijn om in deze situatie de gewenste resultaten te bereiken. Opdracht 2

 15. Graag uw reactie!

 16. Competent = effectief gedrag in beroepssituatie Elementen van competenties Kennis Vaardigheden Persoonlijke eigenschappen Opvattingen Motivatie Leerbaarheid en waarneembaarheid Invloed op gedrag Gedrag - + Context beroepssituatie Context - + Context JK/20080917

 17. Competentiematrix voor leidinggevende KW1C Ondernemer- schap Individueel gericht leiderschap Kwaliteits- bewustzijn Resultaat- gerichtheid Groeps- gericht leiderschap Organisatie- bewustzijn Besluit- vaardigheid Plan vaardigheid Competenties Beroeps- situaties Voorbereiding/uitvoering collegebeleid Leiding en sturing onderwijsproces Aansturen team bij implementatie ond.beleid Leidinggeven aan medewerkers Beroepssituaties resultaat JK/20080917