KRONİK KARACİĞER HASTALIKLARI - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KRONİK KARACİĞER HASTALIKLARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
KRONİK KARACİĞER HASTALIKLARI

play fullscreen
1 / 63
KRONİK KARACİĞER HASTALIKLARI
1404 Views
Download Presentation
erling
Download Presentation

KRONİK KARACİĞER HASTALIKLARI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KRONİK KARACİĞER HASTALIKLARI Dr. Derya Alabaz Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı http://hastaneciyiz.blogspot.com Sağlık Slayt Arşivi:

 2. Vücudumuzda metabolizma ve detoksifikasyondan sorumlu merkez organdır. Vücudumuzun merkez laboratuvarıdır, binlerce işlem yapmaktadır. KARACİĞER

 3. Şeker metabolizmasında; • glikoz……glikojen olarak depolanır • Glikojen ……….glikoza döner (hipoglisemide) • Protein sentezi (albumin, globuin, pıhtılaşma faktörleri, birçok enzim ) • İlaçların aktive ve inaktive edilmesinde (ilaçların etkinlikleri istenen sınırlarda tutulur) • Üre sentezlenir • Kolesterol-safra tuzları sentezi ve safra ile atılımı • Bilirubin atılımı • Birçok hormonun aktivasyonu ve inaktivasyonu • Oluşan birçok zararlı madde detoksifasyonu • Vitamin B 12 ve demiri depolar.

 4. Akut hepatit (Karaciğerin akut iltihabı) • 1-6 ay içinde hiç sekel bırakmadan iyileşme görülen karaciğer hasarıdır. • Nadiren massif karaciğer hücre harabiyeti ile seyreden bir tablo ‘fulminan hepatit’ oluşur.

 5. Kronik hepatit • Karaciğerde inflamasyonun (iltihap) 6 aydan daha fazla devam ettiği, • Gerekli tedbirler alınmadığında ve uygun tedavi verilmediğinde karaciğerin iyileşmesi mümkün olmayan değişikliklere (fibrozis vb.) -siroza- ilerleme eğilimi olan karaciğerin kronik nekroenflamatuar hastalığıdır.

 6. KLİNİK PREZENTASYON • Hafif karaciğer hastalığında • Halsizlik-yorgunluk (genellikle var) • Karın sağ üst kadranında ağırlık-rahatsızlık hissi • Şişkinlik-gaz • İştahta azalma • Baş ağrısı • Depresyon

 7. KLİNİK PREZENTASYON • Orta-ileri derece karaciğer hastalığında • İdrar renginde koyulaşma • Gaita renginin açılması • Sarılık

 8. KLİNİK PREZENTASYON • Orta-ileri derece karaciğer hastalığında • Burun kanaması, kolay ekimoz gelişimi • Karında distansiyon (asit) • Bacak ve ayaklarda ödem

 9. KLİNİK PREZENTASYON • Orta-ileri derece karaciğer hastalığında • Tüm vücutta kaşıntı (safra asitlerinin retansiyonu) • Dikkat azalması, hafızada zayıflık • Kadınlarda adet düzensizliği

 10. KLİNİK PREZENTASYON • Anormal fizik muayene bulguları • hepatomegali, • sarılık, • portal hipertansiyon bulguları(portal vende basıncın >50 mmHg) • splenomegali, • asit, • özefagus varis kanaması

 11. KLİNİK PREZENTASYON • Anormal fizik muayene bulguları • spider anjioma (arteriyollerden deriye yayılan ince damarlarda genişleme),

 12. KLİNİK PREZENTASYON • Anormal fizik muayene bulguları • palmar eritem (elde tenar ve hipotenar kaslarda, parmak uçlarının iç yüzünde görülen eritem)

 13. KLİNİK PREZENTASYON • Anormal fizik muayene bulguları • Kantomalar [yüksek lipid düzeyleri (>500mg/dl) deride ve subkütan dokuda lipid depolanması]

 14. Çomak parmak

 15. Kaput medusa

 16. Endrokrin bozukluklar • Böbrek işlev bozuklukları • Spontan peritonit • Ensefalopati

 17. Asid • Karaciğerde fibröz doku ve rejenerasyon nodüleri, sinüzoidal akımda tıkanıklıklara yol açar. Bunun sonucu hidrostatik basınç artarak sıvı transüdasyonuna ve peritoneal boşlukta sıvı birikimine neden olur.

 18. Asid • Portal hipertansiyon sonucu • artmış olan nitrik oksidin vazodilatör etkisi • efektif kan hacminde azalma (hipovolemi) • Renin-anjiotensin-aldesteron sisteminin aktivasyonu, • vücutta sodyum tutulmakta • Hipoalbüminemi

 19. Başarılı tedavi için ilk adım doğru teşhis konulmasıdır!

 20. Kronik hepatit spektrumu Viral enfeksiyonlar *Hepatit B  D *Hepatit C *Hepatit G Hepatotoksik ilaçlar *Oksifenasetin, metildopa, izoniazid, asetaminofen, nitrofuratoin

 21. Kronik hepatit spektrumu Metabolik nedenler *Alfa-1 antitripsin eksikliği *Kistik fibrosis Diğer toksik etkiler *Bakır (Wilson), demir (hemosiderozis) İdiyopatik *Otoimmün tip 1 (lupoid) *Otoimmün tip 2 (LKMI) *Uzayan neonatal hepatit

 22. Dikkatli öykü ve fizik muayene • Kan transfüzyonu öyküsü (B ve C hepatitlerinde pozitif) • Geçmişte İV ilaç kullanımı öyküsü • Ailede karaciğer hastalığı olan kişi varlığı • Akraba evliliği • Ek sistem bulgusu

 23. Rutin laboratuar testleri KCFT • Biluribin (direkt ve indirekt) • Aspartate transaminase (AST- SGOT) • Alanin transaminaz (ALT- SGPT) • Albumin • Alkalen fosfataz • Gama-glutamil transpeptidaz (GGT) • Protein elektroforezi- • gama-globulin konsantrasyonunda artış Hematolojik tetkikler • Beyaz küre sayımı • Trombosit sayımı • Protrombin zamanı

 24. Serumantikorları • Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) • HBeAg • HBV-DNA • Anti-delta • Anti-HCV ve HCV- RNA Spesifik testler • Nükleer (ANA) antikorları • Düz kas (SMA) antikorları • Mitokondriyal (AMA)antikorları • Liver/kidney (karaciğer/böbrek) mikrozomal (LKM) antikorları • Serum seruloplazmin ve bakır • Alfa-fetoprotein • Serum demiri -transferrini

 25. Kornea incelemesi (yarıklı lamba) Ultrasound (karaciğer) Karaciğer iğne biyopsisi (Hematoksilen-eosin ve konnektif doku boyaları)

 26. Biyopsisi Endikasyonları • Muhtemel etiyolojiyi belirleme • Tanı doğrulanması • Aktiviteyi derecelendirme (enflamasyon) • Stage tayin etme (fibrozis) • Siroz tanısını doğrulamak • Tedaviyi değerlendirmek

 27. HBeAg = hepatitis B e antijeni HBsAg = hepatitis B surface antijeni Anti- HBc = hepatitis B core antikoo Hastalık süresince aylar

 28. Stage 1: immün tolerans (aktif viral replikasyon), Stage 2: aktif hepatit HBV DNA azalmış Stage 3: konağın immün cevabı, Stage 4: immünitenin tam oluşu

 29. Hepatit B tedavisi • İnterferon • Lamuvidin • Adefovir