Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Naam: Jos Vranken School: VISO-Gent Aantal leerlingen: 185 Aantal nationaliteiten: 38 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Naam: Jos Vranken School: VISO-Gent Aantal leerlingen: 185 Aantal nationaliteiten: 38

Naam: Jos Vranken School: VISO-Gent Aantal leerlingen: 185 Aantal nationaliteiten: 38

130 Views Download Presentation
Download Presentation

Naam: Jos Vranken School: VISO-Gent Aantal leerlingen: 185 Aantal nationaliteiten: 38

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Persoonlijke gegevens: • Naam: Jos Vranken • School: VISO-Gent • Aantal leerlingen: 185 • Aantal nationaliteiten: 38 • Klassen aan wie ik les geef:1B – 1BT – 2B – (3B, 4B) – (5B, 6B) – 7B1A – 2A – (3T, 4T)2 OKAN-klassen (OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers) • Godsdiensten in de klassen: Christendom (katholieken, protestanten en orthodoxen)Islam (soennieten en sjiieten) Boeddhisme – Hindoeïsme – Sikhisme – Overige

 2. Doel van deze voorstelling: • Hoe “vertalen” we de uiteenzetting van mr. De Tavernier concreet naar de klas? • Hoe als Christen respectvol omgaan met de aarde? • Welke visie moeten we aanhangen? In geschiedenis zowel antropocentrische (vb: Thomas van Aquino) als meer ecocentrische christenen (vb: Franciscus van Assisi) • Rekening houden met de multiculturaliteit van de klassen • Als Christen belangrijk een verantwoorde keuze te maken.

 3. Leerplandoelen gelinkt met het onderwerp: 1e graad: 2e jaar eerste graad A-stroom Terrein: Aarde en lichaam Doelen: 1. In verschillende levensbeschouwingen en godsdiensten de opvatting omtrent de relatie mens/aarde in kaart brengen en bespreken 2. het omgaan met de natuur verduidelijken vanuit een christelijke kijk op leven en God; 2e jaar eerste graad B-Stroom (BVL) Terrein: Natuur/Lichamelijkheid Doelen: 1. aangeven hoe levensbeschouwingen en leefstijlen concreet invloed hebben op mijn omgaan met de natuur 2. in de natuur en een ritme opsporen en verwoorden; 3. in teksten de natuur als vindplaats voor God kunnen aanwijzen; 10. in kunstwerken verschillende houdingen tegenover natuur en lichamelijkheid herkennen en verwoorden.

 4. Leerplandoelen gelinkt met het onderwerp: 3e graad: Derde graad, eerste jaar TSO/KSO Terrein: Samenlevingsopbouw tussen inspiratie en appèl Doelen: • 4. De wisselwerking tussen het omgaan met de natuur en een mens-, wereld- en godsbeeld ontdekken en • bespreken Derde graad, tweede jaar ASO Terrein: Leven als Christen Doelen: • 5. de praktische consequenties voor christenen van het 'beeld van God zijn' op het vlak van sociale • rechtvaardigheid, wereldgeweten en omgang met de (rijkdommen van de) aarde opsporen en actualiseren; • Ik concentreer me vooral op de 1e graad omdat de terreinen hier specifiek over ecologische thema’s gaan • De opdrachten zijn dus aangepast aan het niveau van de 1e graad!

 5. Informatie handboeken waarmee ik werk: 2A:Respons 2: handboek en werkboek Thema: moeder aarde (schepping + omgaan met de aarde) 2BVL:Link 2: leerwerkboek Thema: moeder aarde (vooral schepping) omgaan met de aarde natuurlijk leven (vooral ritme van de natuur en de natuur als vindplaats van God)

 6. Didactische impuls 1 – Omgaan met dieren “De goddelijke aanwezigheid van de Geest in de schepping verbindt ons menselijke wezensmet alle geschapen leven. Wij zijn verantwoordelijk voor God, in en aan de gemeenschap vanhet leven, een verantwoordelijkheid die is voorgesteld op verschillende manieren: als dienaarsen beheerders, als priesters van de schepping, als opvoeders, als medescheppers. Dit vereisthoudingen van mededogen en nederigheid, respect en bewondering.” (Wereldraad van kerken, rapport van de algemene raad, ‘Kom Heilige Geest - hernieuw de Hele Schepping! 1991) "Hij die medelijden heeft met (zelfs maar) een spreeuw en zijn leven spaart, voor hem zal God genadig zijn op de Dag des Oordeels." (Profeet Mohammed)

 7. Didactische impuls 1 – Omgaan met dieren Instap/verkenning: Opdracht: Kijk wat er de laatste tijd in het nieuws, in magazines of in kranten te vinden was over dieren, dierenrechten, dierenwelzijn… Probeer via sprekende foto’s of titels duidelijk te maken waarover het artikel gaat. Nadien moet deze foto/titel op een groot wit blad gekleefd worden. Op elke bank komt zo een foto te liggen. De leerlingen mogen dan rondgaan en krijgen 30 seconden per foto/artikel om hun gevoelens en gedachten op te schrijven via losse woorden.

 8. Didactische impuls 1 – Omgaan met dieren Enkele resultaten van de opzoekopdracht: Laat die beestjes pijnloos leven! – Waarom castreren? – Heel juist! Leve vegetarisme! – Verdoven! Overdreven – laat dat Schandalig – Belachelijk – Kunst… beestje vrij! – Wil dat Zolang het beest er geen last van heeft diertje dat wel? – Dit Waar zijn we mee bezig? – Absurd! gaat echt te ver

 9. Didactische impuls 1 – Omgaan met dieren Verwerking: - De resultaten worden door de leerkracht getoond en voorgelezen. Hier is al plaats voor een eerste reflectie van gevoelens en gedachten op het gebied van de behandeling van dieren. - De door de leerlingen gevonden resultaten kunnen eventueel in de klas opgehangen worden. Later in de lessen kan er ook steeds naar verwezen worden. De kans is ook groot dat je via deze opdracht meteen de link kan leggen naar volgende opdracht:

 10. Didactische impuls 1 – Omgaan met dieren Opdracht: Vergelijk via een (verzonnen?) verhaaltje het leven van een hond van een rijke hollywoodster (Paris Hilton?) met het leven van een kind dat opgroeit in een straatarme regio in Congo of India. Een deel van de klas schrijft het opstel over het leven van het kind, een ander deel schrijft het opstel over het leven van de hond.

 11. Didactische impuls 1 – Omgaan met dieren Twee fragmenten uit de verhalen: • - Het hondje wordt speciaal opgehaald met een limousine en krijgt er zelfs een badje. Wanneer ze thuis aankomt krijgt de hond een soort Paté van luxeganzen, de kost daarvan is 430€ per kilo! Nadien krijgt het hondje een pedicure. Alsof dat nog niet genoeg was komt er dan een speciale hondenmasseur het beestje verder verwennen • - Om aan water te geraken moet Mbene elke dag 18 km wandelen in het oorlogsgebied van Oost-Congo. Vorige week was er een blokkade van de rebellen. Sindsdien kan niemand nog door om water te halen. De toestand begint schrijnend te worden. De kinderen hebben amper nog drinkwater en water om te koken of te wassen is er helemaal niet meer. Er dreigen daardoor ziektes uit te breken.

 12. Didactische impuls 1 – Omgaan met dieren Discussie/debat: De verhalen zorgen nadien altijd voor een verhitte discussie… Je kan volgende discussievragen behandelen waarbij leerlingen zich in kampen moeten indelen: (eventueel kan je zelfs een soort TV-debat naspelen) - Wat vind je van de manier dat hollywoodsterren hun huisdieren behandelen? - Dieren in het Westen zijn evenveel of meer waard dan de arme mensen in andere delen van onze wereld.- Hebben dieren en mensen gelijke rechten?

 13. Didactische impuls 1 – Omgaan met dieren Dierenwelzijn en Franciscus van Assisi… Heel wat Christenen vonden de schepping zo fantastisch dat ervoor zorg dragen een belangrijke peiler van hun handelen werd… "Pas op, vader Franciscus! Er zwerft een boze wolf rond de stad. Hij is zo woest en zo wreed, dat hij mensen aanvalt. Niemand durft meer buiten de stad te komen als hij niet zwaar gewapend is. “Ik zal met hem gaan praten," zei Franciscus."Doe dat niet," huiverden de inwoners. "Wij kennen dat verschrikkelijke dier. Het wordt je dood." Maar Franciscus ging op weg, helemaal alleen, in zijn grauwe pij, buiten de muren.Toen kwam de wolf, gevaarlijk groot en met opengesperde muil. De mensen gilden. Ze riepen tegen elkaar:"Heb ik het niet voorspeld? Nu zal het gebeuren. We hadden hem nooit mogen laten gaan."En toen was er plotseling de hand van Franciscus die een zegenend gebaar maakte. De wolf bleef even pal staan en ging daarna aan de voeten van Franciscus liggen."Broeder wolf, ik ben bedroefd omdat je zoveel kwaad gedaan hebt," zei Franciscus. "Je verdient dat je wordt gedood om je misdaden. Ik snap best dat de bewoners van Gubbio je haten. Toch wil ik er voor zorgen dat je weer hun vriend wordt. De mensen zullen je dagelijks eten geven en in ruil moet jij me beloven geen mens of dier meer kwaad te doen.

 14. Didactische impuls 1 – Omgaan met dieren Klasgesprek - Op welke manier moet je de natuur temmen volgens Franciscus? - Denk je dat de wolf nog mensen heeft opgegeten na het optreden van Franciscus? - Waarom vindt Franciscus dat de wolf niet dood moet? - Hoe zou jij nu reageren in die situatie?

 15. Didactische impuls 1 – Omgaan met dieren Opdracht: Niet alleen Franciscus bekommerde zich om de natuur… Tegenwoordig zijn er heel wat organisaties die zich bezighouden met het behouden van de natuur en het dierenwelzijn. Noem en zoek het logo van zoveel mogelijk organisaties. Zorg ook voor minstens 1 christelijke organisatie. Nadien wordt het kader (volgende dia) ingevuld. De leerlingen krijgen wel de tijd deze informatie op te zoeken op internet.

 16. Didactische impuls 1 – Omgaan met dieren

 17. Didactische impuls 1 – Omgaan met dieren Discussie/klasgesprek: - Directe actie is soms nodig, en wordt toegepast door de organisaties die zijn besproken. Kijk naar de foto’s. Heb je het gevoel dat deze acties echt hun nut hebben?

 18. Didactische impuls 1 – Omgaan met dieren Uitstap: van extreme acties van organisaties naar (voor sommigen) extreme acties van de mens…: vegetarisme/veganisme2 belangrijke oorzaken voor vegetarisme - ecologisch - dierlijk emotioneel vlak Opdracht:Maak een reportage over de “vleesindustrie” en breng ze nadien voor de klas. - Eén groep zoekt op welke ecologische gevolgen vlees eten heeft - Een andere groep maakt een reportage over het behandelen van dieren in slachthuizen.

 19. Didactische impuls 1 – Omgaan met dieren Opdracht: In andere Godsdiensten gaan ze anders met dieren en dierenrechten om. Vegetarisme, onverdoofd slachten,… het is niet alleen in het Westen een “hot item”. Zoek op en geef toelichting bij volgende onderwerpen. - Halal slachten - De heilige koe in India - Boeddhisme en vegetarisme - Jaïns en hun schrik om te doden - Kosjer eten

 20. Didactische impuls 1 – Omgaan met dieren Resultaten opzoekopdracht: Halal - Het moet uitgebloed vlees zijn- Onverdoofd ritueel slachten (Dhabiha)- Tijdens het slachten wordt er gebeden- Dier wordt gedood richting Mekka