menadzment u turizmu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MENADZMENT U TURIZMU PowerPoint Presentation
Download Presentation
MENADZMENT U TURIZMU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

MENADZMENT U TURIZMU - PowerPoint PPT Presentation


 • 333 Views
 • Uploaded on

MENADZMENT U TURIZMU. Dr Marija Ivanovic Pirovic marija1605@t-com.me. Sadrzaj :. 1. Pristup menadzmentu u turizmu Pojam , znacaj i nacela menadzmenta Pojam menadzmenta Upravljacke funkcije i upravljacke uloge Pojam odluka 2. Menadzment i menadzeri Vrste odluka

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

MENADZMENT U TURIZMU


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
menadzment u turizmu

MENADZMENT U TURIZMU

Dr Marija Ivanovic Pirovic

marija1605@t-com.me

sadrzaj
Sadrzaj:
 • 1. Pristupmenadzmentu u turizmu
 • Pojam, znacajinacelamenadzmenta
 • Pojammenadzmenta
 • Upravljackefunkcijeiupravljackeuloge
 • Pojamodluka

2. Menadzmentimenadzeri

 • Vrsteodluka
 • Menadzeridonosiociodluka
 • Specificnostimenadzera u turizmu
slide3

3. Razvojupravljackemisli

 • Razvojstrategijskogupravljanja

4. Savremeni concept uptravljanja

 • Konceptpozicioniranja
 • Razvojstrategijepozicioniranja
 • Upravljanjeljudskimresursima
 • Razvojparticipativnogmenadzmenta
 • Informatickatehnologija
slide4

5. Osnovistrategijskogmenadzmenta

 • Pojam, definisanjeisadrzajstrategijskogmenadzmenta
 • Osnovnekarakteristikestrategijskogmenadzmenta

6. Koncepti, metodeitehnikestrategijskogmenadzmenta

7. Strategijskeopcijeiaktivnosti u funkcijioperativnogmenadzmenta

1 pristup menadzmentu u turizmu
1. Pristupmenadzmentu u turizmu
 • Turizam , tursistickaprivreda I turistickapreduzecazavise od adekvatnogmenadzmenta!
 • Menadzment u turizmu, tj. menadzmentturistickihpreduzeca u osnovi je slozenijiidiversifikovaniji u poredjenjusaproizvodnimpreduzecima.
 • Upravljanjevodiporijeklo od latinskerijecimanus – ruka,oznacavaprocesrukovodjenja, obucavanjaiusmjeravanja.
 • Pod upravljanjempodrazumijeva se:
 • Umjetnostobavljanjaposlovapomoculjudi, naglasavajucidrustvenukomponentuukupnogprocesa.
 • Ostvarivanjeorganizacionihciljeva
 • Adekvatanprocesdeterminisanja I vodjenjakursafirmekaciljevima
 • Proceskojim se kreiraju, usmjeravaju, odrzavaju I poslujusvrsishodneorganizacijeposredstvomkoordinisanog, kooperativnogljudskognapora.
slide6

Pod upravljanjem se podrazumijevaprocesradauzpomoci u saradnjisadrugimljudima, da bi se efektivnoostvariliorganizacioniciljevi, uzefikasnuupotrebuogranicenihresursa u uslovimapromjenljivogokruzenja.

 • Upravljanje (management) se sastojiiz pet kljucnihelemenata:
 • Organizacioniciljevi
 • Zajednickodjelovanje
 • Balansiranjeefektivnostiiefikasnosti
 • Ograniceniresursii
 • Promjenljivookruzenje
slide7

Upravljacki process moze se obavitinadvaosnovnanacina:

 • Upravljackefunkcije – svrsishodneaktivnostikojeizvrsavajurukovodioci. Podrazumijevaju: planiranje, organizovanje, vodjenjeikontrola.
 • Upravljackeuloge – kategorijekojeodgovarajustvarnomponasanjurukovodilaca. Obuhvataju tri kategorije: interpersonalne, informacioneiulogedonosiocaodluka.

Procesdonosenjaodlukadefinise se kaoprocesizboraizmedjudvijeili vise opcija, a odluka se smatrakrajnjimishodom tog izbora.

Donosenjeodlukapredstavljaproces u kome se analizirajuideje, pojedinci, dogadjajiipolitickeakcije da bi se rijesio problem.

2 menadzment i menadzeri menadzment kao process donosenja odluka
2. MenadzmentimenadzeriMenadzmentkao process donosenjaodluka
 • Vecinaproblemasakojima se susrecemenadzment u turistickojprivredinastajuzbog: nedostatkainformacija, cestogredefinisanjaproblema, nepostojecegprogramazanjihovorjesavanje, uticaja vise od jedneosobe I njihovogdugorocnogkaraktera.
 • Osnovniprincippokomesu se donosileupravljackeodluke u uslovimajednostavnog I stabilnogokruzenja bio je racionalnost.
 • Danas, postojedvapostupkazadonosenjeodluka: inkrementalniiintutitivni.
 • Inkrementalnipostupak je postupakpostepenog (korakpokorak) dolazenja do ciljaposlemnogihpokusajaineuspjeha.
 • Intitivanpostupaksuprotan je razmisljanjuianalizi. Podrazumijevaslusanjeunutrasnjogglasa, intuicije, iskustvaitrenutnodostupneinformacije.
vrste odluka
Vrsteodluka
 • Premavremenu, dijele se nakratkorocneidugorocne.
 • Premastepenu, programiraneineprogramiraneodluke.
 • Sa funkcionalnogaspekta, mogubitifinansijske, marketing, vrsteturistickogproizvoda, kadrovske I dr.
 • Premaobimuiliakterimaprocesa, mogubitiindividualne, grupne I organizacione.
 • Premaznacajuodlukazaopstanak, rastirazvojpreduzeca, razlikuju se strategijske, organizacioneioperativneodluke.
menadzeri donosioci odluka
Menadzeridonosiociodluka
 • Menadzer je, poprofesiji, donosilacodluka!!!
 • cesto ne uspijevaju da objasnetehnikekojima se sluze u donosenjukompleksnihodluka, jernisusasvimsigurnikakoihdonose!!!
 • Oni donosestrategijske, takticneioperativneodluke.
 • Strategijskeodluketreba da obuhvatesveaspekteinterakcijeizmedjueksternogokruzenjai interne strukture u preduzecuali I procesakojisupresudnizabuducnostkonkretnogpreduzeca u turizmu.

Menadzeri se kvalifikujukao:

 • Etnocentricnimenadzeri ( stav - praksamaticnezemlje je superiorna u odnosunadruge, I da mogu da se izvozezajednosarobom)
 • Policentricnimenadzeri (stav – maticnaorganizacijatreba da se osloninasvojastranapredstavnistva)
 • Geocentricnimenadzeri (stav – ostvarujeravnotezuizmedjunajefektivnijih)
specificnosti menadzera u turizmu
Specificnostimenadzera u turizmu

Savremenituristickimenadzer bi trebalo da posjedujesposobnostikaoisvakidrugimenadzer u tercijarnimprivrednimdjelatnostimaaliiizvjesnespecificnosti, kaostosu:

 • dobropoznavanjeturistickedjelatnosti
 • analitickesposobnosti
 • kreativnost I odlucnost
 • fleksibilnost
 • inicijativnost
 • Liderstvo
 • organizovanost
 • Preduzimljivost
 • snosenjerizika
slide12

Dvijegrupemenadzera u turizmu

 • Analitickimenadzeri u turizmu - karakterisesposobnostzapronalazenjeiistrazivanjecinjenicaizanjihovoredukovanje, sintetizovanjeiocjenjivanjesaciljemdonosenjaefikasnihposlovnihodlukai
 • Kreativnimenadzeri u turizmu - proizvodjaciliizumiteljnovihideja

Menadzer u turizmu je osobakoja je u stanju da rijesavabrojnapitanjastrateskogioperativnogkaraktera.

3 razvoj upravljacke misli
3.Razvoj upravljackemisli
 • Normativno odlucivanje zasniva se na proucavanju smjernica za pravu akciju. To podrazumijeva ukljucivanje formulisanja principa za uporednu evaluaciju i izbor konkurentnih alternative. Na taj nacin ih preporucuje kao pravila koja bi pojedinci, drustvene grupe ili drustva u cjelini trebalo da slijede.
 • Deskriptivno odlucivanje je usmjereno ka trazenju uzroka pojedinih tipova ponasanja I ne iskljucuje upotrebu matematickih modela i sofisticirane statisticke analize.
 • Preskriptivno odlucivanje ima za cilj da pruzi odgovor na to kako konkretni pojedinci (menadzeri) mogu da donose bolje I efektivnije odluke.
razvoj strategijskog upravljanja
Razvojstrategijskogupravljanja
 • Upravljanjestrategijskimpromjenamaobuhvata:
 • pozicioniranjepreduzecaputemizborastrategijeikapaciteta
 • strategijskiodgovor u realnomvremenu
 • upravljanjeotporimakojinastajutokomimplementacijestrategije

Postoje 4 faze:

 • bazicnofinansijskoplaniranje (ostvaritibudzet)
 • planiranjezasnovanonapredvidjanju (predvidjetibuducnost)
 • eksternoorijentisanoplaniranje (strategijskorazmisljanje)
 • strategijskimenadzment (kreiranjebuducnosti)
4 savremeni koncepti upravljanja
4.Savremeni konceptiupravljanja
 • Poslovna strategija turistickog preduzeca pocinje i zavrsava se na odabranim trzisnim segmentima.
 • Marketing aktivnost cjelovito prozima poslovnu strategiju!!!! Pa su elementi strategije marketinga u isto vrijeme i elementi poslovne strategije turistickog preduzeca, a to vazi i obrnuto!!!
 • Osnovni elementi poslovne i marketing strategije turistickog preduzeca manifestuje se u:
 • permanentnoj orijentaciji prema potrebama i zahtijevima turista;
 • koordiniranju i integrisanju svih planova i aktivnosti kako bi se maksimirala ukupna efikasnost poslovanja;
 • orijentaciji na osnovnu ciljnu funkciju turistickog preduzeca
slide16

Dobro integrisana strategija poslovanja obuhvata cjelovit plan aktivnosti turistickog preduzeca. U pitanju je precizno definisanje poslovne filozofije, ciljne funkcije, trzisnih segmenata, opstih i specificnih poslovnih aktivnosti i kontrolnog mehanizma za odredjeni planski period.

 • Strategijsko planiranje obuhvata sve segmente poslovanja i oznacava dugorocni putokaz za donosenje kljucnih odluka o politikama i ciljevima, alokaciji resursa,…
 • Time se obezbjedjuje funkcionalna veza izmedju operativnih odluka i dugorocnih ciljeva razvoja.
 • Specificna obiljezja strategijskog upravljanja u turizmu su:
 • omogucavanje cjelovitih analiza potreba za razlicitim institucijama turizma;
 • precizno sagledavanje ciljeva poslovanja, uspjesna diferencijacija ponude u odnosu na konkurente i njeno usmjeravanje prema odabranim trzisnim segmentima;
slide17

sagledavanjerealnepotrebezacjelovitoipermanentnoizucavanjepravnog, ekonomskogitrzisnogokruzenja;

 • neophodnostmaksimalnekoordinacijeukupnihposlovnihi marketing aktivnosti;
 • mogucnostpredvidjanjaieventualnogizbjegavanjanepovoljnihtokovanatrzistu.
koncept pozicioniranja
Konceptpozicioniranja
 • Turisticka preduzeca sve vise potenciraju strategiju diferenciranja “paketa ponude” prema odgovarajucim trzisnim segmentima.
 • Trzisna pozicija turistickog preduzeca rezultat je njegovog ukupnog sagledavanja i poznavanja svih relevantnih karakteristika turista u sklopu odabranih segmenata. Radi se o potrebama, zahtijevima i ponasanjima turista.
 • Konkretnu ponudu uvijek cini odredjena kombinacija asortimana, cijena, usluga, komuniciranja i turistickog podrucja.
 • Kljucna dimenzija za svako turisticko preduzeca je ponuda direktnih i indirektnihkonkurenata, kao i ponasanje segmenata turista koji preferiraju ponudu konkurenata.
slide19

Zasprovodjenjeefektivnihstrategijadiferenciranja u turizmuneophodno je postojanje pet uslova:

 • samozanedominantnaturistickapreduzecanatrzistu (iznacistranestranelidera I da se od njegapreuzimajuodredjenituristi);
 • sagledavanjepovoljnihprilikakojepostojenatrzistu u sprovodjenjustrategijepozicioniranja (projektovatitrendoveturistickepotrosnjeitokove u domenukonkurencija);
 • preciznosagledavanjerelativnepozicijeu odnosunakonkurente;
 • postojanjeadekvatnihstrukturnihelemenataposlovanjaturistickogpreduzeca (odgovarajuci personal, lokacijaturistickihobjekata, asortiman,…)
 • efektivnokomuniciranjesatrzistem, kaoneophodanuslovsprovodjenjastrategijepozicioniranja
razvoj strategije pozicioniranja
Razvojstrategijepozicioniranja
 • 6 faza:
 • Utvrdjivanjepotrebaizeljaodabranihtrzisnihsegmenata;
 • Analiziranjebeneficijakojenudipreduzece u odnosunakonkurentekojisuprisutninaistimtrzisnimsegmentima;
 • Utvrdjivanjekojesubeneficijenajznacajnije a kojesunajmanjeznacajnezadatitrzisni segment;
 • Istrazivanjebeneficijakoje se nude od konkurenataikakotrzisni segment reagujenanjihovuukupnuponudu;
 • Prilagodjavanje “paketaponude” nanacin da se sto vise iskoristebeneficijekojesupozeljnezadatitrzisni segment;
 • Promovisanje “paketaponude” turistickogpreduzecakako bi se kreiraoimidzirazumijevanje u odnosunaodabranetrzisnesegmente.
upravljanje ljudskim resursima
Upravljanjeljudskimresursima
 • Najvazniji resurs organizacije je njeno osoblje, jer ono daje svoj rad, talenat, kreativnost i entuzijazam za dobrobit organizacije.
 • Upravljanje ljudskim resursima predstavlja aktivnost menadzmenta na regrutovanju, selekciji, obuci i usavrsavanju clanova organizacije.
 • To je kadrovska funkcija i predstavlja kontinuelan proces koji organizaciju snabdjeva pravim ljudima na pravim polozajima kada se za to ukaze potreba.
 • Proces planiranja obuhvata sedam osnovnih aktivnosti:
 • planiranje ljudskih resursa
 • cilj regrutovanja
 • selekcija
slide22

uvodjenje u radnusredinu (socijalizacija);

 • procjenaucinka;
 • obukaiusavrsavanje;
 • unapredjenja, premjestaji, degradiranjairazrjesenja.

Planiranjeljudskihresursaima 4 osnovnaaspekta:

 • planiranjeradibuducihpotreba;
 • planiranjeradibuduceuravnotezenosti;
 • planiranjeregrutovanjailiprivremenogotpustanjazaposlenihi
 • planiranjeusavrsavanjazaposlenih.
razvoj participativnog menadzmenta
Razvojparticipativnogmenadzmenta

To je stilupravljanjakojeradnicimadajeznacajniju, samostalnijuulogu.

Uvodi se timski rad itezi se kapovecanjuefikasnostitimova.

Ovaj vid menadzmentapredvidjastvaranjetimovakojisukoncentrisaninarezultat.

Timovitrebaju da se bavespecificnim, konkretnimpitanjima.

Radnezadatketrebapodijelitiiprenijetinapodgrupeipojedince.

Timovicefunkcionisatisamoako se u komunikacijiiinterakcijirazbijetradicionalni model hijerarhije.

informaticka tehnologija
Informatickatehnologija
 • Postoji MIS (marketing informacioni sistem) i DSS ( Sistem podrske u odlucivanju)
 • Ovi sistemi su veoma korisni za funkcije planiranja i odlucivanja.
 • Oba sistema su kompjuterska i projektovana tako da menadzerima pruzaju informacije.
 • DSS je vezan na sistem manipulacije informacijama, a MIS na sistem cuvanja i pronalazenja podataka.
 • Ekspertni sistem predstavlja kompjuterski sistem koji koristi tehnike vjestacke inteligencije za dijagnozu problema, preporuke kako izbjeci ili rijesiti problem i obezbjedjuje principe za ove preporuke.
5 osnovi strategijskog menadzmenta
5. Osnovistrategijskogmenadzmenta
 • Pod strategijompodrazumijevaju se razlicitestvariidogadjajizarazliciteljude!
 • Cesto se poistovjecujustrategija I politika, aliizmedjunjihpostojirazlika!
 • Pod strategijom se podrazumijeva:
 • unaprijedodredjenipravacpomocukogakratkorocnefluktuacijemogubitiodvojene;
 • kvalititativniplanovikoji se odnosenakvalitetisastavbiznisa;
 • dugorocni plan kojipostavljapravcei prize osnovuzakratkorocneplanove;
 • sredstvazaintegrisanjefunkcionalnihaktivnosti, postavljajuciprioriteteivagajucirizike;
 • izvodljiviracuni u odnosunaupotrebusredstavainacinezaostvarivanjesuperiornosti u odnosunakonkurente;
 • planovikojimorajuobezbijeditikomunikacijuimotivaciju, aliiintegracijufunkcionalnihaktivnosti.
slide26

Funkcijastrategije je da definisenacinuspostavljanjaodnosaizmedjupreduzecainjegovogokruzenja, kaoi da specifiratipovebiznisakojitreba da se obavljaju u okvirupreduzeca.

 • Sveobuhvatnastrategijasvakogpreduzecaobuhvataodlukemenadzerakoje se odnosenasledecih 5 segmenata:
 • Potrosacki (turisticki) miks,
 • Proizvodnimiks (turistickiproizvod),
 • Geografskegranicetrzistakojetreba da budeusluzeno,
 • Konkurentskatrzistai
 • Ciljevi (kriterijumi) zaizvrsavanje.
slide27

Strategija je usmjerena na povezivanje eksternih prilika sa korporativnim sredstvima sa ciljem ostvarivanja odgovarajuceg nivoa profita.

 • Politika utvrdjuje prirodu ukljucivanja preduzeca u okruzenje.
 • Strategija u osnovi oznacava “kalkulisano ponasanje u novim situacijam”. Iz toga proizilazi potreba za razvojem strategijskog menadzmenta u turizmu.
 • Poslovnom politikom utvrdjuje se priroda odnosa preduzeca sa okruzenjem I ocigledno je da kao takva politika prethodi strategiji.
pojam definisinje i sadrzaj strategijskog menadzmenta
Pojam, definisinjeisadrzajstrategijskogmenadzmenta
 • Strategijski menadzment predstavlja process rukovodjenja koji podrazumijeva angazovanost organizacije na izradi strateskih planova i njihovoj daljoj primjeni.
 • Strategija je rijec grckog porijekla, strategos – vojskovodja i pozajmljena je iz vojne terminologije.
 • Poslovna strategija obuhvata utvrdjivanje razlicitih puteva (nacina) za ostvarivanje misije I ciljeva preduzeca.
 • Strategija je nauka i vjestina koriscenja nacina da se ostvare ciljevi, te strategija predstavlja racionalno reagovanje preduzeca na dogadjaje u sredini u kojoj obavljaju svoju poslovnu aktivnost.
 • Formulisanje strategije – analiticki dio postupka donosenja odluka o nacinima (putevima) dostizanja razvojnih ciljeva preduzeca.
 • Strategijsko planiranje – process u kome menadzeri zajednicki formulisu strategiju.
slide29

Strategijski menadzment je menadzment promjena!!! On obuhvata system korporativnih vrijednosti, korporativnu kulturu, cijeli process upravljanja promjenama – vodjenje, planiranje, kontrolu I menadzment ljudskih resursa.

 • Strategijski menadzment moze se definisati kao kontinuirani, iterativni proces ciljan na odrzavanje organizacije kao potpuno podesne da odgovori svojoj sredini.
 • Zadatak strategijskog menadzmenta je da omoguci preduzecu racionalno i blagovremeno reagovanje na promjene u sredini u kome ono obavlja svoju poslovnu i siru aktivnost.
 • Strategijski menadzment ukljucuje u sebe:
 • strategijsko planiranje kao svoj esencijalni dio (strategijsku analizu i strategijski izbor) i
 • strategijsku promjenu (strategijsku implementaciju i kontrolu).
slide30

Processtrategijskogmenadzmentaobuhvata:

 • Analizusredine,
 • Usmjeravanjeorganizacije (misija I ciljevi),
 • Formulisanjestrategije,
 • Implementacijustrategije,
 • Strategijskukontrolu.

Firma razvija 2 vrstesistema:

 • Pozicionisistemi (cije se okruzenje I buducnostmogupredvidjeti) i
 • Pravovremenisistemi ( cije je okruzenjenepredvidivo).
osnovne karakteristike strategijskog menadzmenta
Osnovnekarakteristikestrategijskogmenadzmenta
 • Strategija se koncentrisenacjelinuaktivnostituristickogpreduzeca
 • Tezistestrategije je u stouspjesnijemitrajnijemuskladjivanjuaktivnostituristickogpreduzecasanjegovimposlovnimokruzenjem
 • Turistickopreduzece ne smijebitipretjeranovezanozapostojeceokviresvogposlovanja, posebno u okruzenjukoje je promjenljivo
 • Strategija je koncentrisananaprilagodjavanjeaktivnostituristickogpreduzecaraspolozivimkapacitetima
 • Strategijskeodlukenajcesceobuhvatajuialokacijuirealokacijusredstava
 • Strategijskoupravljanjekoncenstrisano je naodlukedugorocnogkaraktera
 • Strategijskeodlukeimajuimplikacijenacjelinuorganizacijeturistickogpreduzecaiprirodunjegovogfunkcionisanja
6 koncepti metode i tehnike strategijskog menadzmenta
6. Koncepti, metodeitehnikestrategijskogmenadzmenta
 • portfolio koncept
 • PIMS program
 • metodscenija
 • cost-benefit analiza
 • analizajezgra (gepa)
 • krivaiskustva
 • SWOT ili TOWS matrica
 • finansijezastrategijskimenadzment
 • konceptzivotnogciklusaorganizacije
 • razlicitesoftrverskepakete
slide33

Portfolio menadzmentpredstavljakoristankonceptzaplaniranje, organizovanje, vodjenjeikontrolustrategijskogmixazaposlovni portfolio organizacije.

 • Mozeposluzitikao instrument situacioneanalize, aliizautvrdjivanjeciljnogposlovnogportfolia.
 • Aktivnostipreduzeca se dijelenastrategijskeposlovnejedinice (Strategic business unit - SBU), koje se kombinujunaoptimalannacin.
 • PIMS program - Profit Impact of Market Strategy- uticajtrzisnihstrategijana profit
 • Dajeodgovornapitanja:
 • sta je “normalan” prinosnainvesticije, nivoprofita,
 • kojisuglavnifaktorikojiodredjujupojedinacnenivoeprofita,
 • kakvicebitiefektipromjenastrategijanapojedinacneposlove.
slide34

Metodscenarija– predstavljanizscenaiopcijakojidovode u medjusobniodnosodlucivanjeidogadjaje. To je “hipoteticanredosleddogadjajakonstruisan u svrhustavljanja u fokuspaznjeuzrocnihposljedica I tackeodlucivanja”.

 • Oni mogubitikvantificiraniiprecizni (hard-cvrstpristup) ilikvalitativniideskriptivni (soft-mekpristup). To je kvalitativnopredvidjanjedogadjaja, alizasnovanonavjerovanju da je buducnostvrloteskomjeritiikontrolisati.
 • Scenario :
 • dajekvalitativnu I opstudeskripcijukakocesadasnjostevoulirati u buducnostii
 • obicnonastoji da identifikuje set mogucihbuducnosti od kojih se svakamozedesiti.
slide35

Analizajaza (Gep-a) – omogucavaprojekcijuciljeva I utvrdjujejazizmedjutakoprojektovanihciljeva I ciljevakoje bi preduzecevjerovatnoostvariloukoliko se ne bi preduzimalenikakvemenadzerskeaktivnosti.

 • Postojedvijevrstejaza:
 • konkurentskijaz – gepizmedjulinijepodatakaizproslostipreduzeca I linijekojapredstavljamaksimalizacijutekucihpotencijalapreduzeca I
 • portfolio (diverzifikacioni) jaz – predstavljarazlikuizmedjusadasnjepotencijalnelinije I linijeambicija top menadzmentadatih u projektovanimglobalnimciljevima. OnautvrdjujenedostatkesadasnjegposlovnogportfoliapreduzecaI identifikovanjenovihposlovnihoblastikojimace se firma baviti u buducnosti.
slide36

Cost-benefit analiza- analizatroskovaikoristi

 • sagledavasverelevantnetroskoveirezultatejednogili vise projekatatj., izborpodpbnostiiprofitabilnostisastanovistapreduzeca

Faze su:

 • Identifikacijaefekataprojekta
 • Vrednovanjeefekataprojekta
 • Poredjenjetroskova I Irezultata u vremenu I izborprojekata
 • Sagledavanjerizika I neizvjesnosti
slide37

Finansijezastrategijskimenadzment

 • Interniizvori o finansijama:
 • Bilansiuspjeha
 • Bilansistanja I
 • Izvjestaj o kretanjusredstava

Eksterniizvori:

 • Javnopublikovaniizvjestaji
 • Izvjestajibrokerskihfirmi
 • Izvjestajirejtingagencija
 • Trzisniindeksi
 • Finansijskastampa
slide38

SWOT ili TOWS analiza

 • Strengts (snage), Weakness (slabosti), Opportunities (sanse) i Threats (pretnje)
 • Omogucava ponasanje organizacije koje ce obezbijediti maksimalno koriscenje sansi I snaga sa jedne strane I minimiziranje slabosti I prijetnji takvom razvoju.
 • Utvrdjuju se kriticni faktori uspjeha ili neuspjeha.
slide39

Konceptzivotnogciklusa- konceptstrategijskogmenadzmentakojipolazi od toga da preduzecekao I ljudi, proizvodi, trzista pa cak I drustvaimajuzivotnecikluse.

 • Ima 4 cilja:
 • rjesavanjeproblema,
 • Izgradnjatimskog rad,
 • obukairazvojmenadzerskihsposobnosti
 • obogacanjelicnihmenadzerskihstilova.

Omogucavaidentifikacijufaza I preduzimanjemenadzerskihaktivnostikaodrzanjuorganizacijekaovjecno “mlade”!!!!

slide40

Tehnikezapovecanjekreativnosti

 • Breinstorming – sastoji se u organizovanjukreativnogsastankaodabranegrupestrucnjaka u tokukoga se vrsiprikupljanjemisljenja I stavova. Sveidejesudobrodosle, a od ucesnika se trazislobodno “fantaziranje” u okvirupostavljenogproblema.
 • Osnovnapravila:
 • Kritikaidejanijedozvoljena
 • Pozeljan je stovecibrojidejakako bi se lakseiskristalisalaonaprava I
 • Od ucesnika se ocekujepodsticanje I kombinovanjeideja

Delfi (Delphi) tehnikailimetoda – sistemskoprikupljanje I kombinovanjeindividualnihocjena o ishodupojava

slide41

Bencmarking - tehnika komparativne analize vlastitog poslovanja, koja sluzi unapredjenju poslovanja preduzeca

 • - to je process iznalazenja najboljeg postojeceg proizvoda, proizvodnog procesa I usluge I njihova upotreba kao standard za poboljsanje kompanijinih sopstvenih proizvoda, procesa I usluga
 • - to je sistematski I kontinuirani process mjerenja I uporedjivanja poslovnih procesa jedne organizacije u odnosu na poslovne procese lidera, bilo gdje u svijetu, radi dobijanja informacijakoje ce pomoci organizaciji da preduzme akcijeza poboljsanje svojih performansi
 • - to je process koji ima za cilj uporednu ocjenu procesa koriscenja indikatora utvrdjenih kroz usmjeravanje istrazivanja izmedju reprezentativne grupe slicnih ili konkurentskih organizacija
7 strategijske opcije i aktivnosti u funkciji operativnog menadzmenta
7. Strategijskeopcijeiaktivnosti u funkcijioperativnogmenadzmenta
 • Strategijskeopcije:
 • Strategijastabilnograstakojuturistickopreduzeceprimjenjujekada je zadovoljnorezultatimaposlovanja
 • Strategijakoncentracijenaodredjenitrzisni segment kodkojeturistickopreduzeceputemsustinekompetentnostiostvarujeodredjenediferentneprednosti
 • Diversifikacijakoja se primjenjujekodturistickihpreduzecakojaraspolazusa vise izvora I kompetentnosti

Osnovnedefanzivnestrategijesu:

 • Suzavanjeprimjenjuje se kada se preduzecesuocavasaproblemomlikvidnosti
 • Dezinvestiranjenapustanjeposlovnihaktivnostikojepreduzecesprovodi u izuzetnimokolnostima
 • Likvidacijakada vise nemasansizaoporavak I uspjesnoposlovanje I kada se ocekuje da ceprikupljenasredstvaomogucitinovusansu.
slide43

Generickestrategije– preduzecenatrzistuostvarujekonkurentskuprednostniskimtroskovima I diferenciranjem.

 • Postoje 3 generickestrategije:
 • Vodjstvo u troskovima
 • Diferenciranjei
 • Usredsredjenost - fokusiranje
slide44

Strategijerasta

 • 4 strategije:
 • Penetracijatrzista
 • Razvojtrzista
 • Razvojproizvodai
 • diversifikacija
 • Strategijapripajanjaispajanja
 • Strategijakontrakcijeizaokreta
slide45

Upravljanje operacijama

 • To su transformacione aktivnosti jedne organizacije.
 • Organizacija je sistem odnosno grupa srodnih I medjupovezanih podsistema koji obavljaju funkcije usmjerene na realizaciju poslovnih ciljeva.
 • To je kompleksna grupa menadzerskih (upravljackih) aktivnosti koja obuhvata planiranje turistickog proizvoda, organizovanje resursa, usmjeravanje operacija i nadziranje ucinka sistema.
 • Produktivnost je mjerilo koliko dobro funkcionise sistem operacija i pokazatelj efikasnosti i konkurentsnosti jedne firme.