organizacija razvoj i upravljanje prostorom u turizmu
Download
Skip this Video
Download Presentation
ORGANIZACIJA, RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTOROM U TURIZMU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

ORGANIZACIJA, RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTOROM U TURIZMU - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

ORGANIZACIJA, RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTOROM U TURIZMU. Materijali sa sajta predmeta. O rganizacija prostora u turizmu. F rontalni regioni Z aleđinski regioni F azni razvoj: Prva faza – frontalni region je oformljen i u potpunosti okrenut ka turisti;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ORGANIZACIJA, RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTOROM U TURIZMU' - vevina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
o rganizacija prostora u turizmu
Organizacija prostora u turizmu
 • Frontalni regioni
 • Zaleđinski regioni
 • Fazni razvoj:
  • Prva faza – frontalni region je oformljen i u potpunosti okrenut ka turisti;
  • Druga faza – frontalni regioni su okrenuti turistima, ali se kreiraju tako da turisti podsećaju na neke zaleđinske regione;
  • Treća faza –frontalni regioni na određen način simulira zaleđinski region;
  • Četvrta faza – praktično je reč o zaleđinskim regionima u kojima je prisutan turizam;
  • Peta faza –zaleđinski regioni u kojima turisti mogu da vrše povremene posete/obilaske;
  • Šesta faza – pravi zaleđinski regioni
o rganizaciaj prsotora destinacije
Organizaciaj prsotora destinacije
 • Koncentracija – CTD
 • Prostorna disperzija – primer gradova
 • Značaj i privlačna moć tursitičkih atrakcija – tursitički tokovi na destinaciji
r azvoj i upravljanje destinacijom
Razvoj i upravljanje destinacijom
 • elementi prostornog sistema,
 • pravna regulativa – rešavanje potencijalnih konflikata u korišćenju zemljišta i smanjenje negativnih efekata turizma
 • upravljanje zemljištem – prostorno zoniranje (konverzija prostora, izdvajanje prirosnih celina, rekreativnih zona)
r azvoj i upravljanje destinacijom1
Razvoj i upravljanje destinacijom
 • pravila zaštite i uređenja prostora – konverzija prostora i stepeni zaštite:
  • kategorija I podrazumeva strogu zaštitu prirodnog nasležđa i živog sveta;
  • kategorija II predstavlja nacionalne parkove;
  • kategorija III odnosi se na spomenike prirode koji imaju određenu prirodnu ili kulturnu vrednost;
  • kategorija IV predstavlja oblasti pod određenom zaštitom kako bi se očuvalo stanište i ugrožene vrste u njemu;
  • kategrija V predstavlja oblasti u kojima je antropogeni uticaj veoma vidljiv, ali se životna sredina štiti i palnira;
  • kategorija VI odnosi se na minimalne zahteve zaštite prostora gde su dozvoljene brojne aktivnosti, ali uz obraćanje pažnje na održivi razvoj
 • Principi održivog razvoja.
prioriteti odr ivog razvoja u turizmu
Prioriteti održivog razvoja u turizmu:
 • Zakonski i ekonomski okvir koncepta održivog razvoja;
 • Identifikacija svih uticaja turizma na sredinu u kojoj se odvija;
 • Obuka, obrazovanje i društvena svest;
 • Planiranje održivog turizma,
 • Obezbiđivanje učešća svih zainteresovanih strana u razvoju održivog turizma;
 • Kreiranje novih turističkih proizvoda u okviru koncepta održivog razvoja
 • Monitoring i kontrola;
 • Razvijanje partnerstva
tehnike za uvo enje koncepta odr ivosti
Tehnike za uvođenje koncepta održivosti:
 • Zaštita prostora
 • Regulacija industrije
 • Načela upravljanja
 • Upravljanje turističkim posetama (visitor management)
 • Procene uticaja na životnu sredinu
 • Granični kapacitet
 • Uključivanje javnog mnjenja
 • Indikatori održivog razvoja
upravljanje turisti kim posetama visitor management
Upravljanje turističkim posetama (Visitor management)
 • Prostorno zoniranje
 • Tehnike prostorne koncentracije i disperzije
 • Cenovna politika i ograničenja pristupa
koncept grani nog kapaciteta
Koncept graničnog kapaciteta
 • Uspostavlja održivost turističkog lokaliteta/prostora
 • Njegovo prkoračenje – promene
  • Fizički aspekt
  • Ekološki apekt
  • Socijalni aspekt
 • Način merenja i varijacije
koliko ljudi dati prostor mo e da prihvati
NE

Koliko ljudi dati prostor može da prihvati?

Kolika je promena u sredini prihvatljiva imajući na umu postavljene ciljeve i zadatke?

tehnika granice prihvatljive promene lac
Tehnika granice prihvatljive promene (LAC)
 • Uspostavljanje seta kriterijuma uvažavajući razvoj prostora;
 • Učestvovanje svih zainteresovanih strana u procesu donošenja odluka,
 • Postavljanje željenih uslova i nivoa promena nakon razvoja;
 • Uspostavljanje stalnog monitoringa promena u prostoru i implementacija dogovorenih strategija kako bi se uticaji promena u sredini držali na dogovorenoj granici.
 • promene neizbežna posledica razvoja, ali osigurava postizanje održivosti turizma
procena uticaja na ivotnu sredinu eia
Procena uticaja na životnu sredinu (EIA)
 • procenjivanja ekoloških posledica razvoja generalno
 • ček-liste uticaja
 • kartografska analiza prostornih uticaja
 • simulacioni modeli
 • tehnike predviđanja.
uklju ivanje javnog mnjenja
Uključivanje javnog mnjenja
 • Nedostaci LAC i EIA tehnika
 • Uključivanje lokalne zajednice u planiranje, ali i implementaciju projekata
ad