el consell municipal de serveis socials de santa coloma de gramenet constituci del consell n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
El Consell Municipal de Serveis Socials de Santa Coloma de Gramenet Constitució del Consell PowerPoint Presentation
Download Presentation
El Consell Municipal de Serveis Socials de Santa Coloma de Gramenet Constitució del Consell

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30
ayame

El Consell Municipal de Serveis Socials de Santa Coloma de Gramenet Constitució del Consell - PowerPoint PPT Presentation

138 Views
Download Presentation
El Consell Municipal de Serveis Socials de Santa Coloma de Gramenet Constitució del Consell
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. El Consell Municipal de Serveis Socials de Santa Coloma de GramenetConstitució del Consell Servei de Benestar Social

 2. ÍNDEX • Marc normatiu i antecedents del Consell Municipal de Serveis Socials • Procés de constitució del Consell Municipal de Serveis Socials • Nomenament de vocals del Consell Municipal de Serveis Socials: el Plenari • Designació de representants en els òrgans bàsics de funcionament del Consell Municipal de Serveis Socials

 3. Marc normatiu i antecedents • del Consell Municipalde Serveis Socials

 4. 1.1 El marc normatiu del Consell La Llei de Serveis Socials12/2007 d’11 d’octubre i el Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials proposen als ens locals i supramunicipals, que gestionen serveis socials... ... desenvolupar un model de participaciócívica definit com a Consell Municipal de Serveis Socials

 5. Els Consells Municipals de Serveis Socials • són òrgans consultius, de deliberació i de participació comunitària sectorial • i la seva finalitat és implicar la ciutadania en el sistema de serveis socials, tant en el què es refereix a la definició de necessitats com a la gestió dels serveis

 6. 1.2 Antecedents del Consell La Comissió de Salut i de Serveis Socials, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data 26 de juny de 2006, ha estat derogada per donar pas al nou òrgan de participació, d’acord amb el nou marc normatiu, i es transforma així en el Consell Municipal de Serveis Socials. Les Taules d’inclusió social que es troben en funcionament a l’actualitat a Santa Coloma de Gramenet són: • Taula d’inclusió sociolaboral • Taula de voluntariat social per la inclusió • Taula d’inclusió social de persones afectades per drogues • Taula de persones amb discapacitats

 7. Per tant, i per tal de no duplicar els òrgans i espais ja presents en el territori, les antigues Taules d’inclusió s’integren en l’estructura del Consell Municipal de Serveis Socials com a Taules sectorials, sense que això impedeixi la creació de noves Taules dintre d’aquest marc.

 8. 2. Procés de constitució del Consell Municipalde Serveis Socials

 9. Designació interna (Decret Alcaldia) Membres Ajuntament SCG Altres administracions, Fed. AAVV, sindicats, AA comerciants i industrials Designació interna / Entitats de segon grau Entitats de segon grau / Selecció entitat representant (per àmbit) Entitats socials Per constituir oficialment el Consell Municipal de Serveis Socials a Santa Coloma de Gramenet s’han nomenat les persones que el composen per mitjà de diversos procediments:

 10. 2.1 Mecanisme de selecció de representants de les entitats En el Reglament del Consell de Serveis Socials es recullen els següents àmbits de treball de les entitats socials de la ciutat:

 11. CEMFIS Persones amb dependència i/o discapacitats Coordinadora de Jubilats i pensionistes Atenció a la gent gran Consell de Dones Dones En el cas dels àmbits de treball en els què ja existeix una entitat que representa oficialment la resta d’entitats que hi conflueixen (entitat de segon grau, Consell Municipal o taula pròpia), s’ha designat com a membre del Consell Municipal de Serveis Socials una persona d’aquesta mateixa entitat.

 12. Voluntariat social Fitxa de selecció Comunicació a l’Ajuntament Drogodependències i salut mental Infància i adolescència En el cas de les entitats que pertanyen a àmbits de treballen els què no hi havia designada cap entitat representant de la resta, se n’ha triat una per mitjà de votació.

 13. 2.2 Mecanisme de selecció de representants ciutadans Per al nomenament dels 4 vocals ciutadans, s’ha realitzat un sorteig aleatori entre totes les persones empadronades a Santa Coloma de Gramenet i majors de 18 anys. El resultat d’aquest sorteig ha estat un llistat paritari (dones i homes) de possibles vocals al Consell. Tal i com preveu el Reglament, s’ha d’arribar a quatre persones (dues dones i dos homes) que estiguin interessades a participar al Consell Municipal de Serveis Socials, en qualitat de representants ciutadans a títol individual.

 14. 3. Nomenament de representants del Consell Municipalde Serveis Socials: el Plenari

 15. 3.1 La composició del Plenari del Consell

 16. 3.2 Vocals de l’Ajuntament de SCG

 17. 3.3 Vocal en representació de la ciutadania 3.4 Vocals en representació d’altres administracions i/o organismes

 18. 3.5 Vocals en representació de les entitats associatives de la ciutat

 19. 3.6 Vocals en representació de les actuals entitats federatives d’associacions de veïns i veïnes de la ciutat

 20. 3.7 Vocals en representació dels sindicats de la ciutat

 21. 3.8 Vocals en representació de les actuals associacions de comerciants i industrials de la ciutat

 22. 3.9 Vocals en representació dels ciutadans i ciutadanes A data d’avui, s’ha mostrat disposada a exercir de vocal al Consell Municipal de Serveis Socials una persona. Tanmateix, el procediment permet continuar en la cerca de vocals ciutadans, a partir del llistat paritari extret del Padró municipal d’habitants.

 23. 4. Designació de representants en els òrgans bàsics de funcionamentdel Consell Municipal de Serveis Socials

 24. Presidència Vicepresidència PLENARI Secretaria Taula sectorial Taula sectorial Taula sectorial 4.1 L’organigrama del Consell

 25. Presidència Sra. Núria Parlon Gil Sra. Tania Plaza Martínez (XICS- Eduvic) Vicepresidència Secretaria Equip tècnic de Benestar social Representant al Consell General de Ciutat Pendent de designació (Consell de les dones) 4.2 Designació de càrrecs

 26. Gràcies per la vostra assistència!