Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
V besedilnih nalogah je problem podan z besedami: PowerPoint Presentation
Download Presentation
V besedilnih nalogah je problem podan z besedami:

V besedilnih nalogah je problem podan z besedami:

124 Views Download Presentation
Download Presentation

V besedilnih nalogah je problem podan z besedami:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. V besedilnih nalogah je problem podan z besedami: • Primer: Desko razrežemo na dva kosa. Daljši kos je dvakrat tako dolg kot kratek kos. • Besedilne naloge rešujemo tako, da jih zapišemo v obliki enačb. • To storimo postopoma v nekaj korakih. 61.1

  2. 1. V besedilu naloge moramo prepoznati spremenljivke. Spremenljivke so količine, ki se spreminjajo. V besedilu: »Desko razrežemo na dva kosa. Daljši kos je dvakrat tako dolg kot kratek kos.« lahko najdemo od količin le dolžino, ki se skriva za besedo »dolg«. V nalogi je edina spremenljivka (ali količina) dolžina. 61.2

  3. 2. Vse količine zapišemo s simbolom, znakom ali črko, ki jih bodo v enačbi predstavljali. Dolžino zapišemo kot recimo črko »x«, v fiziki pa jo označujemo tudi kot »l«. 61.3

  4. 3. Poiščemo in zapišemo enačbe, ki opisujejo naš problem: v našem primeru se skriva ena enačba v drugem stavku: »Daljši kos je dvakrat tako dolg kot kratek kos.« Ta odnos dolžin zapišemo tako, da izberemo krajši kos, njegovo dolžino pa označimo x. Ker je daljši kos dvakrat daljši od kratkega, lahko zapišemo njegovo dolžino kot x×2 ali 2x. 61.4

  5. 3. V besedilu najdemo navodilo še za drugi spremenljivi izraz, ki se skriva v prvem stavku naloge: Desko razrežemo na dva kosa. Dolžina deske je enaka dolžini obeh kosov skupaj. Enaka je torej vsoti obeh dolžin. Spremenljivi izraz se glasi: x + 2x Dolžina deske je enaka x + 2x . 61.5

  6. Če je torej dolžina deske znana, lahko izračunamo s pomočjo spremenljivega izraza x+2x dolžino krajše in daljše deščice. Primer: dolžina deske »l« je 9m. Spremenljivi izraz izenačimo z znano dolžino in dobimo enačbo: 9m = x+2x. Izračunajmo dolžino krajše in daljše deščice. 61.6

  7. Izračunajmo dolžino krajše in daljše deščice: 9m = x+2x 9m = 3x 3x = 9m x = 9m/3 x = 3m 2x = 2×3m 2x = 6m Krajša deščica meri torej 3 metre, daljša pa 6 metrov. 61.7

  8. Dobljeno rešitev še preverimo. To storimo tako, da vstavimo vrednost rešitve v enačbo namesto njenega simbola. 9m = x+2x 9m = 3m + 2×3m 9m = 3m + 6m 9m = 9m Leva in desna stran enačbe, v katero smo vstavili 3 metre kot rešitev, sta enaki. Rešitev je pravilna. 61.8

  9. 1. Besedilo naloge skrbno preberemo. 2. Poskusimo razumeti vse besede. 3. Poskusimo razumeti besedilo kot celoto. 4. V besedilu poiščemo vse količine. 5. Najdene količine zapišemo s črkami. 6. Narišemo skico, zapišemo tabelo. 7. Zapišemo enačbo, ki opiše problem. 8. Enačbo rešimo. 9. Preizkusimo rešitev. 10. Poskusimo razumeti pomen rešitve. 61.9

  10. besedilna naloga, enačba, spremenljivi izraz, potek reševanja, navodila za reševanje, preizkus rešitve, razlaga rešitve 61.10